Benamius gyvūnus atves į Savivaldybės kiemą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Be­veik 20 me­tų Lie­tu­vos gy­vū­nų drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus nau­do­tam pa­sta­tui, ku­ria­me vei­kia gy­vū­nų prie­glau­da, ke­ti­na­ma skelb­ti nuo­mos kon­kur­są.
Šiau­lių mies­to ta­ry­bai tei­kia­mas spren­di­mas iš­nuo­mo­ti be­veik 183 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­sta­tą K. Jan­kaus­ko gat­vė­je 21. Ja­me dau­ge­lį me­tų vei­kė Lie­tu­vos gy­vū­nų drau­gi­jos Šiau­lių sky­rius, o te­ri­to­ri­jo­je įreng­ta gy­vū­nų prie­glau­da.Kur dėsis benamiai gyvūnai?

Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus Tur­to val­dy­mo po­sky­rio ve­dė­ja Ire­na Kru­giš­kie­nė aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te in­for­ma­vo, kad 2016 me­tais pra­tęs­ta pa­nau­dos su­tar­tis su Lie­tu­vos gy­vū­nų drau­gi­jos Šiau­lių sky­riu­mi pa­si­bai­gė dar praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį.

Pos­ky­rio ve­dė­ja mums ak­cen­ta­vo, kad pa­si­kei­tus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo nuo­sta­toms, Sa­vi­val­dy­bės pa­tal­pas su­teik­ti pa­nau­dos su­tar­ti­mi ga­li­ma tik or­ga­ni­za­ci­joms, vyk­dan­čioms įsta­ty­me api­brėž­tas veik­las. Lie­tu­vos gy­vū­nų glo­bos drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus vyk­do­ma veik­la nea­ti­tin­ka funk­ci­jų, nu­ro­dy­tų mi­nė­ta­me tei­sės ak­te, to­dėl to­liau su­teik­ti pa­tal­pų pa­gal pa­nau­dą Sa­vi­val­dy­bė ne­be­tu­ri ga­li­my­bių.

Nuo­mos pra­di­nė kai­na – 1 eu­ras, su­tar­tis su­da­ro­ma pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui.

Lie­tu­vos gy­vū­nų glo­bos drau­gi­jos Šiau­lių sky­rius ne­se­niai lai­mė­jo kon­kur­są ir su­da­rė su Sa­vi­val­dy­be su­tar­tį tri­jų me­tų lai­ko­tar­piui dėl gy­vū­nų gau­dy­mo vie­šo­je vie­to­je, paė­mi­mo esant po­rei­kiui iš na­mų (pa­tal­pų), gai­še­nų su­rin­ki­mo, eu­ta­na­za­vi­mo, eu­ta­na­zuo­tų gy­vū­nų ir gai­še­nų uti­li­za­vi­mo, ve­te­ri­na­ri­nės pa­gal­bos su­tei­ki­mo, ka­čių kast­ra­vi­mo, vak­ci­na­ci­jos, de­chel­me­ti­za­ci­jos, mik­ros­che­mų įdie­gi­mo ir mai­ti­ni­mo ka­ran­ti­na­vi­mo lai­ko­tar­piu – 14 pa­rų.

Už vi­sų pa­slau­gų pa­ke­to su­tei­ki­mą per mė­ne­sį or­ga­ni­za­ci­jai mo­ka­ma fik­suo­ta 3330 eu­rų kai­na. Vie­ša­ja­me pir­ki­me dau­giau da­ly­vių ne­bu­vo, nors Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš­siun­ti­nė­jo kvie­ti­mus įvai­rioms gy­vū­nus glo­bo­jan­čioms įmo­nėms.

Lie­tu­vos gy­vū­nų drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus, va­do­vė Bi­ru­tė Vai­čiu­le­vi­čie­nė, pa­klaus­ta ar da­ly­vaus nuo­mos kon­kur­se, sa­kė jog iš mū­sų apie jį iš­gir­do pir­mą kar­tą. Esą su ja nie­kas apie tai ne­si­kal­bė­jo.

Va­do­vė pik­ti­no­si, kad su­tar­tis Sa­vi­val­dy­bė su­da­ro vos ke­le­riems me­tams, to­dėl or­ga­ni­za­ci­ja ne­ga­li in­ves­tuo­ti į pa­sta­tą, nes po me­tų ki­tų ga­li bū­tų iš­kraus­ty­ta. Ji tei­gė pa­ra­šiu­si pra­šy­mą Sa­vi­val­dy­bei pa­nau­dos ar­ba sim­bo­li­nės nuo­mos su­tar­tį su­da­ry­ti il­ges­niam lai­ko­tar­piui, ta­čiau at­sa­ky­mo ne­ga­vo.

B. Vai­čiu­le­vi­čie­nė ak­cen­ta­vo, kad pa­sta­tas yra to­kios pra­stos būk­lės, kad net drau­di­mo kom­pa­ni­jos at­si­sa­ko jį ap­draus­ti. va­do­vė ne­ri­mau­ja, kad ki­lus gais­rui dar lik­tų kal­ta, kad neapd­raus­tas.

"Per 20 me­tų pra­šiau, kad duo­tų nors ko­kį pi­ni­gė­lį pa­da­ry­ti re­mon­tui. Rei­kė­jo elekt­rą įsi­ves­ti, sto­gą su­re­mon­tuo­ti. Nė cen­to ne­ga­vau. Sa­vo jė­go­mis įsi­ren­gė­me ope­ra­ci­nę, ke­tu­ris me­tus ste­ri­li­za­vo­me gy­vū­nus. O kur dar Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos rei­ka­la­vi­mai", – kal­bė­jo B. Vai­čiu­le­vi­čie­nė.

Ji pa­brė­žė, kad pir­miau­siai čia mies­to in­te­re­sas, kad bū­tų tvar­ka su be­glo­biais gy­vū­nais.

Pak­laus­ta, ar da­ly­vaus nuo­mos kon­kur­se, va­do­vė at­sa­kė: "Nie­kur aš ne­da­ly­vau­siu. Aš su­de­du gink­lus, at­ve­du į Sa­vi­val­dy­bės kie­mą vi­sus gy­vū­nus ir te­gul jie pa­siun­ta. Už­ten­ka man čia kan­kin­tis tarp tų vi­sų ne­są­mo­nių. Aš su sa­vo dar­buo­to­jais iš­gel­bė­jau 11 tūks­tan­čių gy­vū­nų. Jei­gu mies­tas to ne­ver­ti­na, tai te­gul jie pa­tys tvar­ko­si. Te­gul nu­sto­ja lau­žui skelb­ti kon­kur­sus. Paė­mus kū­jį ir ge­rai trink­te­lė­jus, tas pa­sta­tas su­by­rės", – pik­ti­no­si gy­vū­nų glo­bė­ja.Jei kon­kur­sas bus pa­skelb­tas, ji sa­kė ra­šy­sian­ti pra­šy­mą nu­trauk­ti su­tar­tis su Sa­vi­val­dy­be. Va­do­vė pa­tvir­ti­no, kad iš Sa­vi­val­dy­bės šį­met gau­na po 3300 eu­rų per mė­ne­sį už su­teik­tas pa­slau­gas, ta­čiau at­krei­pė dė­me­sį, kad per tūks­tan­tį eu­rų grą­ži­na per mo­kes­čius.

Komentarai

Genadijus Juškus Sartausko    Tre, 2020-01-22 / 10:36
na, atsiras kas nors kitas, kas teiks tokią paslaugą. reikėjo konkurse didesnę sumą už savo paslaugas siūlyti nei 3300 eur.
Iš esmės šlovė drakonui    Tre, 2020-01-22 / 11:15
koks meras - tokia ir betvarkė, ale, teisybė ir nuoširdumas kabutėse. Ignoras ir narciziškumas visame kame.
op    Tre, 2020-01-22 / 11:50
Taigi jokios konkurencijos poniai Vaiciulevicienei - viena pati 10 metu dalyvauja tam konkurse, ir tos lusnos apart jos pacios niekas ir neiisinuomuos, tai gana virkaut.
Ignoras ir narciziškumas visame kame.    Tre, 2020-01-22 / 12:09
Atsidarė durys, negaliu įeiti. Jau turbūt žinai, bet patinki man baisiai.
Pastebėjimas    Tre, 2020-01-22 / 12:20
O pastebėjot, kad daugiausiai triukšmo dėl verslo ir veiklų valdiškuose pastatuose ir teritorijose: Juonio pastogės, Valerijono vaistinės poliklinikoj, Pabalių turgaus, šunų prieglaudos? Ir kažkodėl niekas nesipiktina dėl tų, kurie dirba privačiose patalpose. Tų, kurie nieko negavo praktiškai už "ačiū", moka nuomas rinkos sąlygomis ir negalvoja, kad visą gyvenimą galės naudotis ne savo turtu lengvatinėmis sąlygomis?
kike    Tre, 2020-01-22 / 12:38
Visus beglobius benamius šunis užmigdyti ir į bendrą kapą. Bus pigiau.
"šunis užmigdyti ir į bendrą kapą"    Tre, 2020-01-22 / 12:43
"laisvas" Petras "kike - na" apie nekenčiamus šunis savo senu neapykantos stiliumi...
:)     Tre, 2020-01-22 / 12:47
Merui svarbu ir džiugu, kad bus sūpynės vaikučiams šalia judrios sankryžos. Koks skirtumas, kad jiems teks kvėpuoti išmetamosiomis dujomis. O gyvūnėlių saulės mieste velnias neraus... :) "Pasirūpins" tada, kai rimčiau rinkimams ruošis. Dabar nėra nei laiko, nei noro, nei pinigų...
:)     Tre, 2020-01-22 / 22:47

In reply to by rimas

Nevesiu. Jeigu mero gerbėjams tinka š... ir mero piarui skiriami pinigai, puiku. Tiesa, jūsų politika - darbas "kad tik kas nors vyktų", o ne pinigai reikalingiems dalykams. Neverkit tik paskui. Visus Šiaulius guminiais kilimėliai galima iškloti. Juk patogu.
Greičiausiai paskutinė kadencija    Šeš, 2020-01-25 / 22:57

In reply to by :)

Nes tokios arogancijos ir pasipūtimo dar reikia paieškoti. Žmonės pirštais rodo,kas Šiauliuose negerai, bet šis tipelis džiaugiasi "karuselėmis" vidury judrių gatvių, lemputėmis betoninėj aikštėj, o problemos,kurias spręsti būtina jo nematomos.
tata    Tre, 2020-01-22 / 15:42
globos namų vaikus išdalino šeimoms, bent jau taip giriasi.; Tai ir šunelius galėtų Iišdalint, dabar gi visi juos taip pradėjo mylėti. Ir nereikės jokios gyvūnų prieglaudos.
:)    Tre, 2020-01-22 / 21:36
viską sunaikinus, nebereikės daugiau dirbti, nebent sėdėti soste ir saugoti karūną :)
irena    Ket, 2020-01-23 / 08:50
šitas meras Visockas su savo patarėjais Šiauliuose moka tik griauti ir pjauti. Vargas Šiauliams ir miestiečiams--- per 4 metus galima visą miestą paversti griuvėsių krūva. Naivūs miestiečiai, vis dar tiki jo sugebėjimais. O reikėtų surinkti parašus ir šalinti iš pareigų??? Tiktai klausimas, ar žmonės turi tokių galių Lietuvoje atšaukti valdininką???
Benamys    Ket, 2020-01-23 / 09:43
ar nebutu geriau ir tikrai pigiau savivaldybes ponus ir tuos benamius klipatas sukeisti vietomis-ponulius prieglaudon,o benamius-savivaldybes kabinetuosna,taip ar taip is tu ponuliu miestui tik vieni nuostoliai irgi jokios naudos......
#    Ket, 2020-01-23 / 11:11
nupjauti, nukirsti, nulaužti, sujaukti, atleisti, nubausti, atimti, pasmerkti, užbetonuoti, pastatyti sieną, nubrėžti ribą, negirdėti, neklausyti, nepaklausti, pasityčioti, atsukti nugarą, įkąsti, užgauti ir t.t. - dabartinio Caro tikrieji haštagai.
Ramus    Ket, 2020-01-23 / 22:18
Jokių šunų niekas neatves, o jei atves tai policija atliks savo pareigą.
bet    Pen, 2020-01-24 / 08:19
rūpintis beglobiais gyvūnais yra savivaldybės funkcija. Ponai, būkite malonūs, darykite jums priklausančiais būdais. O būdus privalote rasti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.