"Busturas" ir toliau naudosis naujaisiais autobusais

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
12-kai nau­jų mies­to au­to­bu­sų ne­rei­kės pa­lik­ti "Bus­tu­ro" ga­ra­žų, jais ir to­liau nau­do­sis ši įmo­nė.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pa­si­ra­šy­ta nau­ja su­tar­tis dėl ke­lei­vių ve­ži­mo vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo au­to­bu­sų marš­ru­tais Šiau­lių mies­te. Vež­ti pen­kiais marš­ru­tais bus skir­ti per­nai įsi­gy­ti nau­ji au­to­bu­sai. Kon­kur­se da­ly­va­vo du po­ten­cia­lūs ve­žė­jai, jų siū­ly­ti vie­no ki­lo­met­ro įkai­niai sky­rė­si be­veik du kar­tus.

Praė­ju­sių me­tų pra­džio­je UAB "Bus­tu­ras" gy­rė­si, kad į įmo­nės ga­ra­žus at­vy­ko nau­ju­tė­lai­čiai du­jo­mis va­ro­mi mies­to au­to­bu­sai "MAN Lion's Ci­ty". 12 to­kių au­to­bu­sų nu­pirk­ta įgy­ven­di­nant vals­ty­bi­nį eko­lo­giš­ko trans­por­to įsi­gi­ji­mo pro­jek­tą pen­kiuo­se di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se. Be­veik 3 mi­li­jo­nus kai­na­vu­sio pir­ki­nio di­džio­ji da­lis ap­mo­kė­ta iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų skir­tos pa­ra­mos. Apie 400 tūks­tan­čių pri­si­dė­jo pa­ti įmo­nė.

Vi­dur­va­sa­ry­je Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo pra­neš­ta, kad šie au­to­bu­sai yra ne "Bus­tu­ro", o Sa­vi­val­dy­bės ir jais ke­lei­viai ve­ža­mi ga­li bū­ti tik po "kon­ku­ren­ciš­kos pro­ce­dū­ros". "Bus­tu­rui" au­to­bu­sai pa­ti­kė­ti lai­ki­nai, at­li­kus ap­lin­ki­nių au­to­bu­sų par­kų ap­klau­są.

Lie­pos vi­du­ry­je bu­vo pa­skelb­tas kon­kur­sas pen­kiems Šiau­lių mies­to marš­ru­tams ap­tar­nau­ti nau­jai­siais au­to­bu­sais. Kon­kur­sas tu­rė­jo baig­tis rugp­jū­tį, ta­čiau bu­vo nu­trauk­tas. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis in­for­ma­vo, kad kon­kur­sas bu­vo nu­trauk­tas, nes jo da­ly­viai pa­ste­bė­jo klai­dų kon­kur­so są­ly­go­se.

Me­tų pa­bai­go­je kon­kur­sas pa­skelb­tas iš nau­jo. Ja­me da­ly­va­vo du da­ly­viai: UAB „Bus­tu­ras“ ir 3 įmo­nių gru­pė – UAB „Trans­por­to cent­ras, UAB „Ole­go trans­por­tas“, UAB „Rid­vi­ja“. Kon­kur­so lai­mė­to­jas nu­sta­ty­tas pa­gal eko­no­mi­nio nau­din­gu­mok­ri­te­ri­jus, kur di­džiau­sią reikš­mę tu­rė­jo ve­žė­jų pa­siū­ly­ta 1 ki­lo­met­ro kai­na. UAB „Bus­tu­ras“ pa­siū­lė 0,88 eu­ro už 1 ki­lo­met­rą įkai­nį, o įmo­nių gru­pė pa­tei­kė 1,63 eu­ro įkai­nį. Pa­gal nau­ją su­tar­tį „Bus­tu­ras“ ke­lei­vius pra­dės vež­ti nuo va­sa­rio pra­džios.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pa­si­ra­šė su­tar­tį su UAB „Bus­tu­ras“ va­do­vu Vai­du Sei­rac­ku dėl ve­ži­mo pen­kiais Šiau­lių mies­to marš­ru­tais: Nr. 2, 8, 14, 20 ir 24.

Pa­gal su­tar­tį, kon­kur­są lai­mė­ju­siam ve­žė­jui bus mo­ka­ma tik už ki­lo­met­rus, nu­va­žiuo­tus šiais marš­ru­tais. Su­tar­tis yra su­da­ry­ta 2 me­tams su ga­li­my­be ją pra­tęs­ti iki 5 me­tų bend­ro ter­mi­no.

A. Bar­tu­lis pa­brė­žė, kad da­bar mies­te eg­zis­tuos du vie­šo­jo mies­to trans­por­to ap­skai­tos mo­de­liai. Šis Sa­vi­val­dy­bei esą kai­nuos pi­giau ir bus ge­ne­ra­li­nė re­pe­ti­ci­ja pe­rei­nant vi­sam mies­to trans­por­tui į to­kią sis­te­mą, kai ve­ži­mo pa­slau­ga at­skir­ta nuo jos ope­ra­vi­mo. Sa­vi­val­dy­bė tu­rės skelb­ti kon­kur­są ir ki­tiems marš­ru­tams.

Komentarai

aaa    Ant, 2020-01-14 / 08:13
24 maršruto autobusas privalo važiuoti iki 23 val. (gali būti ir mažesnis), nes dabar paskutinis važiavimas 21 val. Kaip grįžti iš renginio, teatro ar koncerto miesto centre?
Nebėra apie ką rašyti    Ant, 2020-01-14 / 08:16
Irgi "naujiena" - aišku ir taip, kad turi važiuoti - negi garaže stovės. Nebent nebėra ką vežti.
Busas    Ant, 2020-01-14 / 14:28
tie auksiniai autobusai pirkti is briuselines labdaros ir garantuotai permoketa-kada ateis ta diena,kada miestas gales pirktis viska is savo uzdirbtu pinigu,nes tai labdarai jau paskutiniai metai?......
Zita    Ant, 2020-01-14 / 15:14
Ar čia tie autobusai , kurie neturi kondicionierių ir vasarą autobuse būna net 30_31 laips. Karščio. tokie nereikalingi
vualia    Ant, 2020-01-14 / 15:47
Bepigu Busturui, jokia kita imone is mokesciu moketoju savo nuostoliams padengti kompensaciju negauna, tik Busturas, tai ir kaina gali siulyti maziausia - skirtuma gaus is biudzeto kaip nuostoliu kompensacija.
Oho kokia kaina    Ant, 2020-01-14 / 16:01
O čia kaip tokiom kainom važinės. Kodėl tokia didelė? Eilinė vagystė. Krovinį vežti EU regione už km tiek nemokama. Čia po vieta mieste už 0.88 ct už km kosmosas.
Pranas    Ant, 2020-01-14 / 18:04
Tai suprantu kad nauji MAN markės autobusai vazinės tik siais penkiais marsrutais.abejoju .
Bukagalvis    Ant, 2020-01-14 / 19:42
Nauji vazines nekalnuotomis vietomis ir mazu keleiviniu apkrovimu.Su tokia uzduotim ir senieji grabai galejo susidorot. Po metu sakys kad naujieji labai atiko miestieciu lukescius taigi perkam dar .Pasiskolins pinigu ,nupirks, nepasiteisins, pasikeis valdzia ,labanaktis.
Vantuzas    Ant, 2020-01-14 / 21:38
A kas projektavo, stato, tvirtino ir finansavo autobus.stotiale: Ligonine. Žaliuku....

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.