Metai išlydėti su elnienos kepsniais

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Vir­tu­vės še­fas Vy­lius Blauz­da­vi­čius (de­ši­nė­je) su sa­vo ko­man­da el­nie­nos keps­nius pra­dė­jo kep­ti iš va­ka­ro.
Pas­ku­ti­nę se­nų­jų me­tų die­ną Rad­vi­liš­kio ra­jo­no įmo­nės bei įstai­gos rad­vi­liš­kie­čiams tra­di­ciš­kai do­va­no­jo nau­ja­me­ti­nę po­pie­tę, ku­rio­je Ka­lė­dų se­ne­liais vir­to įstai­gų va­do­vai, bu­vo ga­li­ma pa­si­vai­šin­ti įstai­gų su­neš­to­mis vai­šė­mis.
Šven­tės kul­mi­na­ci­ja ta­po mies­te­lė­nams da­li­ja­mi ma­ri­nuo­tos el­nie­nos keps­niai.

Pa­gerb­ti gra­žiau­siai pa­si­puo­šu­sie­ji

Gruo­džio 31-osios vi­dur­die­nį mies­to aikš­tė­je su­si­rin­ku­sius mies­te­lė­nus su ar­tė­jan­čiais Nau­jai­siais svei­ki­no bū­rys Ka­lė­dų se­ne­lių – įmo­nių ir įstai­gų (dau­giau­sia – biu­dže­ti­nių) va­do­vų.

Rau­do­na se­ne­lių ap­ran­ga ir bal­tos barz­dos pui­kiai slė­pė per­si­ren­gė­lių ta­pa­ty­bes – sun­ku bu­vo at­pa­žin­ti, ku­ris se­ne­lis yra ra­jo­no me­ras, po ku­ria ap­ran­ga pa­si­slė­pęs ug­nia­ge­sių va­das, mo­kyk­los ar dar­že­lio va­do­vas.

Vi­siems se­ne­liams va­do­va­vo Di­džio­ji Snai­gė – Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­ro me­no va­do­vė-re­ži­sie­rė Ra­sa At­ko­čiū­nie­nė.

Ka­lė­dų se­ne­liai svei­ki­no ir do­va­nas įtei­kė gra­žiau­siai šven­tėms pa­si­da­bi­nu­sių įstai­gų, dau­gia­bu­čių ir in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kams bei idė­jų au­to­riams, pa­svei­kin­ti gra­žiau­sios ka­lė­di­nių eg­lu­čių alė­jos eg­lu­tės kū­rė­jai bei mies­te su­kur­to ka­lė­di­nio marš­ru­to lai­mė­to­jai.

Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­nas Er­nes­tas Mon­čaus­kas ir ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis už ka­lė­di­nio ste­buk­lo kū­ri­mą ir šven­ti­nės nuo­tai­kos sklei­di­mą pa­dė­ko­jo gra­žiai pa­si­puo­šu­sios Rad­vi­liš­kio mies­to Že­mai­tės gat­vės gy­ven­to­jams.

Gra­žiau­sia Ka­lė­di­nių eg­lu­čių alė­jos eg­lu­te pa­skelb­ta dau­giau­sia pa­tik­tu­kų ga­vu­si Rad­vi­liš­kio plau­ki­mo ba­sei­no ko­lek­ty­vo su­kur­ta eg­lu­tė.

Už gra­žiau­sias aki­mir­kas, už­fik­suo­tas Rad­vi­liš­kio mies­to ka­lė­di­nia­me marš­ru­te, ap­do­va­no­ta Au­gus­tė Ab­ro­ma­vi­čiū­tė ir jos šei­ma, už gra­žiau­siai pa­puoš­tą dau­gia­bu­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo lan­gą ir bal­ko­ną – Ru­gi­lė Kur­ga­no­vai­tė ir jos šei­ma.

Gra­žiau­siai pa­puoš­tu dau­gia­bu­čiu na­mu no­mi­nuo­tas Jau­nys­tės gat­vės dau­gia­bu­tis Nr. 1, gra­žiau­siai pa­puoš­ta in­di­vi­dua­laus na­mo ap­lin­ka iš­rink­ta Do­vi­lės ir Min­dau­go Gap­šių na­mų te­ri­to­ri­ja, už gra­žiau­siai pa­puoš­tą įstai­gos ap­lin­ką ap­do­va­no­tas Rad­vi­liš­kio lop­še­lio-dar­že­lio "Eg­lu­tė" ko­lek­ty­vas.

Ko­šės, sriu­bos ar keps­nio?

Šra­tas­vy­dį bei ki­tus ka­ri­nius spor­ti­nius žai­di­mus pro­pa­guo­jan­tis Rad­vi­liš­kio klu­bas "Juod­var­niai" į ren­gi­nį su­si­rin­ku­siems smal­suo­liams ap­ro­dė šiam spor­tui nau­do­ja­mą gink­luo­tę bei mas­kuo­jan­čią ap­ran­gą.

Ant­rus me­tus ren­gia­mo­je se­nų­jų me­tų pa­ly­dų po­pie­tė­je neap­sei­ta be vai­šių – kiek­vie­na jo­je da­ly­va­vu­si įmo­nė kvie­tė pa­ra­gau­ti jų at­si­neš­tų ska­nės­tų.

Pa­sie­nie­čiai iš Pak­ran­čių ap­sau­gos rink­ti­nės Šiau­lių pa­sie­nio už­kar­dos vai­ši­no ke­lių rū­šių kruo­pų su mė­sa ko­še, prie ku­rios iš­si­ri­kia­vo ne­men­ka ei­lu­tė.

UAB "Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma" at­sto­vas į lėkš­tes pils­tė žu­vie­nę, van­dens tie­kė­jai iš UAB "Rad­vi­liš­kio van­duo" siū­lė pa­ra­gau­ti rū­ky­tos deš­ros, su­muš­ti­nių bei vai­sių kok­tei­lių, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nės – sau­sai­nių ir ar­ba­tos.

Prie Dai­lės mo­kyk­los pe­da­go­gių bal­to­mis pe­lė­mis pa­puoš­to sta­lo bu­vo ga­li­ma pa­ra­gau­ti pe­lių ska­nės­to – ke­lių rū­šių sū­rio.

Šven­tė­je bu­vo ir char­čo sriu­bos, ir vai­sių ar kep­tų ze­fy­rų, ta­čiau di­džiau­sio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė vir­tu­vės še­fo Vy­liaus Blauz­da­vi­čiaus dar iš­va­ka­rė­se pra­dė­ti kep­ti dvie­jų el­nių ma­ri­nuo­ti keps­niai.

Prie jų iš­si­ri­kia­vo di­džiau­sia "al­ka­nų­jų" mi­nia, lau­kian­ti, kol iš fo­li­jos bus iš­vy­nio­ti ir su­pjaus­ty­ti kep­tos mė­sos kum­piai ir ki­tos kep­to el­nio kū­no da­lys.

Į aikš­tė­je iš­si­vin­gia­vu­sias dvi ei­les sto­jo ir tie, ku­rių na­muo­se lau­kė gau­sus šven­ti­nis sta­las, ir tie, ku­rių šven­tės tu­rė­jo bū­ti kuk­lios.

Sa­vo­sios el­nio po­rci­jos – ke­lių ga­ba­lė­lių mė­sos ir svo­gū­nė­lių bei agur­kų gar­ny­ro su­lau­kęs sen­jo­ras An­ta­nas sa­kė į po­pie­tę atė­jęs vien dėl šio keps­nio.

"Man jau 85-eri, o aš dar nie­ka­da ne­su ra­ga­vęs el­nie­nos. Sa­kau, nors kar­tą pa­bū­siu po­nas", – juo­ka­vo rad­vi­liš­kie­tis.

Bu­vo ir juo­kau­jan­čių, jog rad­vi­liš­kie­čių šven­tė su­ma­žins Ka­lė­dų se­ne­lio el­nių pa­ly­dą.

El­nie­nos šven­ti­nei po­pie­tei pa­do­va­no­jo Me­džio­to­jų są­jun­gos "Gam­ta" Rad­vi­liš­kio sky­rius, ke­pi­mo pa­slau­gą – ra­jo­no vers­li­nin­kai.

Komentarai

na taip    Šeš, 2020-01-04 / 12:20
vienas alkanas negavo elniaus. tai issikepe katina, kuri augino maistui. ir nuskambejo ant visos tautos kad kaciuku nemyli
Asta    Šeš, 2020-01-04 / 19:05
Ponai - elnieną, vargšai - kates. Nieko keista, juk ten valdo kregždutės
Nuomonė    Šeš, 2020-01-04 / 19:46
Parašykit, kiek iš biudžeto buvo atseikėta už tuos elnius, jų kepimą ir kitą "maisto davinį". Ir kodėl tik radviliškiečiai turi galimybę dykai prisiryti, mokesčius visi mokam.
jofaną    Sek, 2020-01-05 / 15:13
kokie žmonės visur pikti. Kur tik paskaitai komentarus, visur pilna pykčio, pagiežos, pavydo.... labai neskanu.
Zuzius    Pir, 2020-01-06 / 19:10

In reply to by jofaną

Nevalgyk, jei neskanu. Arba prie bliūdo prieini, arba iš pašalpų gyveni, kad širdies dėl švaistomų pinigų neskauda. Kai iš manęs mokesčių pavidalu daugiau nei pusę algos nurėžia, nematau jokio reikalo tokiems išlaidavimams.
Klerkams    Ket, 2020-02-13 / 00:26
Klerkai iš savyvaldybes, stovedami eileje be eiles kiso- zmonas, pazystamus ir tt. Eile dydejo, zmonems- noras sudalyvauti- mazejo. I sugedijima- klerkas atsake: mes irgi norim valgyt, kaip ir musu zmonos ir giminaiciai. Fe ant to elnio.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.