Radviliškis tapo patrauklus vėjo jėgainių statytojams

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
UAB "Archs­tu­di­ja" va­do­vas Dai­nius Ju­rė­nas rad­vi­liš­kie­čiams ža­dė­jo įsi­klau­sy­ti į bend­ruo­me­nių nuo­mo­nę.
Jau dvi bend­ro­vės Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne pa­no­ro reng­ti vė­jo elekt­ri­nių iš­dės­ty­mo spe­cia­liuo­sius pla­nus. Abie­jų no­rus ra­jo­no Ta­ry­ba pa­lai­mi­no, ta­čiau prieš juos ima bruz­dė­ti vie­tos bend­ruo­me­nės. Ūki­nin­kai kol kas į šią nau­jo­vę žiū­ri san­tū­riai.

Dar vie­nas pla­no ren­gė­jas

Ra­jo­no Ta­ry­ba dar vie­nai bend­ro­vei lei­do reng­ti spe­cia­liuo­sius pla­nus, at­ver­sian­čius ke­lius vė­jo jė­gai­nių sta­ty­bai ra­jo­ne.

Va­sa­rą pra­dė­ti reng­ti vie­to­vės lyg­mens spe­cia­lio­jo te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tą ؘ– vė­jo elekt­ri­nių iš­dės­ty­mo Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Grin­kiš­kio, Pa­kal­niš­kių, Šau­ko­to, Še­du­vos mies­to ir Šiau­lė­nų se­niū­ni­jo­se spe­cia­lų­jį pla­ną leis­ta Vil­niu­je re­gist­ruo­tai UAB "Archs­tu­di­ja".

Pas­ku­ti­nia­ja­me 2019 me­tų Ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­dė­ti reng­ti vie­to­vės lyg­mens spe­cia­lio­jo te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tą ؘ– in­ži­ne­ri­nės inf­rast­ruk­tū­ros vys­ty­mo (vė­jo elekt­ri­nių) Grin­kiš­kio se­niū­ni­jo­je spe­cia­lų­jį pla­ną leis­ta Ša­kių ra­jo­ne vei­kian­čiai UAB "Bio­na­lis".

Ir vie­nos, ir ki­tos bend­ro­vės at­sto­vai Ta­ry­bos po­sė­dy­je ža­dė­jo, jog pla­nai tė­ra įžan­gi­nė dar­bų da­lis – esą vė­liau, ki­tuo­se eta­puo­se, su jais bus su­pa­žin­din­ta ir vi­suo­me­nė, at­si­klau­sia­ma bend­ruo­me­nių nuo­mo­nės.

UAB "Archs­tu­di­ja" va­do­vo Dai­niaus Ju­rė­no tei­gi­mu, ten, kur bend­ro­vės ne­no­rės, jė­gai­nės ne­bus sta­to­mos, o tos, ku­rios su­tiks su sta­ty­to­jų pa­siū­ly­mais, ne­va gaus iš to ir ma­te­ria­li­nės nau­dos.

D. Ju­rė­no ti­ki­ni­mu, ma­te­ria­li­nės nau­dos tu­rės ir ra­jo­nas, į ku­rio biu­dže­tą plauks tur­to mo­kes­tis, nau­dą pa­jus ir sa­vo že­mę jė­gai­nėms iš­nuo­mo­sian­tys ūki­nin­kai.

Pa­sak jo, pa­vyz­džiui, Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bė iš vė­jo jė­gai­nių kas­met tu­ri apie 800 tūks­tan­čių eu­rų mo­kes­ti­nių įplau­kų.

Spe­cia­liuo­sius pla­nus abi bend­ro­vės rengs sa­vo lė­šo­mis.

Alks­niu­pie­čiai – prieš jė­gai­nes jų te­ri­to­ri­jo­je

Ta­čiau ne vi­sos ra­jo­no bend­ruo­me­nės pa­ti­kė­jo jė­gai­nių sta­ty­to­jų tei­gi­niais. Li­ko ir jais sua­be­jo­ju­sių Ta­ry­bos na­rių.

Dar iki bend­ro­vės "Bio­na­lis" pa­si­ro­dy­mo Ta­ry­bos po­sė­dy­je prieš vė­jo jė­gai­nių sta­ty­bą su­ki­lo Pa­kal­niš­kių se­niū­ni­jo­je vei­kian­ti Alks­niu­pių bend­ruo­me­nė su bu­vu­siu Ta­ry­bos na­riu Jus­tu Ma­li­naus­ku prie­ša­ky­je.

Bend­ruo­me­nė su­šau­kė vi­suo­ti­nį su­si­rin­ki­mą, ku­ria­me bu­vo "nu­švilp­ti" jė­gai­nių sta­ty­to­jus gi­nan­tys ra­jo­no po­li­ti­kai, o prieš jė­gai­nių sta­ty­bą kai­mo te­ri­to­ri­jo­je pa­si­sa­kė di­džio­ji bend­ruo­me­nės na­rių dau­gu­ma.

J. Ma­li­naus­ko paaiš­ki­ni­mu, alks­niu­piš­kiai nė­ra nu­si­tei­kę prie­šiš­kai prieš pa­čias vė­jo jė­gai­nes, ta­čiau pa­sta­rų­jų sta­ty­bos ir su jo­mis su­si­ję klau­si­mai, pa­sak alks­niu­piš­kių, ne­tu­rė­tų bū­tų stu­mia­mi bul­do­ze­rio prin­ci­pu, o pa­čios jė­gai­nės tu­rė­tų sto­vė­ti nuo gy­ven­vie­čių ne ma­žes­niu nei pen­kių ki­lo­met­rų at­stu­mu.

Įvy­ku­sia­me su­si­rin­ki­me alks­niu­piš­kis Do­mi­ny­kas Klau­sa iš­sa­miai paaiš­ki­no, ko­kių grės­mių ga­li­ma su­lauk­ti iš ne­to­li gy­ven­vie­čių sto­vin­čių vė­jo jė­gai­nių.

Pa­sak jo, pir­miau­sia tai fo­ni­nis, me­cha­ni­nis ir ae­ro­di­na­mi­nis triukš­mas, tu­rin­tis įta­kos žmo­nių ir gy­vū­nų sa­vi­jau­tai bei svei­ka­tai, ku­ri pri­klau­so nuo jė­gai­nės įren­gi­mo at­stu­mo.

"Dėl jė­gai­nių įta­kos pa­da­ry­ta ne­ma­žai ty­ri­mų. Nus­ta­ty­ta, kad dau­ge­liui žmo­nių, gy­ve­nan­čių iki 3 ki­lo­met­rų at­stu­mu nuo jė­gai­nių, vys­to­si chro­niš­ka ne­mi­ga, klau­sos su­tri­ki­mai, nuo­var­gis, gal­vos skaus­mai bei dep­re­si­ja.

32-jų de­ci­be­lų triukš­mas jau er­zi­na, 40-ies – dau­ge­liui su­ke­lia stip­rų er­zi­ni­mą. Prie pat jė­gai­nės bū­na apie 105 de­ci­be­lus, tols­tant – triukš­mo ly­gis ma­žė­ja. 500 met­rų at­stu­mu yra 36 de­ci­be­lai", – pa­vyz­džius var­di­jo D. Klau­sa.

Jo tei­gi­mu, ne tik žmo­nes, bet ir gy­vū­nus la­bai vei­kia že­mo daž­nio inf­ra­gar­sas: kin­ta krau­jos­pū­dis, pa­si­reiš­kia kvė­pa­vi­mo, ner­vų sis­te­mos su­trin­ki­mai, gal­vos svai­gu­lys.

"Da­nai žen­gė pir­mi su vė­jo jė­gai­nė­mis, ta­čiau jie jau stu­mia šias jė­gai­nes kuo to­liau nuo gy­ven­to­jų į jū­rą. Jie inf­ra­gar­są fik­suo­ja ir esant 15-os ki­lo­met­rų at­stu­mui.

Fak­tas, kad vė­jo jė­gai­nės la­bai mu­ša būs­to kai­nas. Ten, kur jų yra, būs­tai at­pin­ga iki ke­tu­rių kar­tų", – kraš­tie­tį pa­pil­dė bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas J. Ma­li­naus­kas.

Kad jė­gai­nės tu­rė­tų at­si­ras­ti ne di­des­niu nei 3 ki­lo­met­rai at­stu­mu, siū­lė ir kai ku­rie po­li­ti­kai. Jų ma­ny­mu, rei­kė­tų iš­sa­miau pa­si­do­mė­ti už­sie­nio ša­lių pa­vyz­džiu: vo­kie­čių, da­nų, es­tų, ang­lų, len­kų, kad vė­liau ne­tek­tų gai­lė­tis dėl sku­bo­tų spren­di­mų pa­sek­mių.

Daug abe­jo­nių su­kė­lė ir UAB "Bio­na­lis" pa­skleis­ta ži­nia, kad ra­jo­ne bū­tų sta­to­mos jau dė­vė­tos vė­jo jė­gai­nės. Anot sua­be­jo­ju­sių­jų, tuo­met iš­lie­ka dar di­des­nė sklei­džia­mo triukš­mo ir ki­tų nei­gia­mų pa­sek­mių grės­mė.

Klaus­tu­kų dau­giau nei pliu­sų ar mi­nu­sų

Ką apie ra­jo­ne nu­ma­to­mą vė­jo jė­gai­nių par­ką gal­vo­ja ūki­nin­kai – juk jų že­mė­se bū­tų sta­to­mos šios jė­gai­nės?

Rad­vi­liš­kio kraš­to ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ig­nas Hof­ma­nas pri­si­mi­nė: maž­daug prieš me­tus jis su­lau­kė as­me­ni­nio pa­siū­ly­mo iš­nuo­mo­ti ke­lis že­mės plo­tus vė­jo jė­gai­nių sta­ty­bų.

Ga­li­mi sta­ty­to­jai jo tei­ra­vo­si ir ki­tų ūki­nin­kų kon­tak­tų, su­pa­žin­di­no jį su pre­li­mi­na­rio­mis nuo­mos są­ly­go­mis.

"Ne­be­pa­me­nu, ko­kia nuo­mos kai­na bu­vo mi­ni­ma, ta­čiau pa­gal že­mės plo­tą ji bu­vo ne­ma­ža. Ki­ta ver­tus, ūki­nin­kas tu­rės įsi­ver­tin­ti vi­sus pliu­sus ir mi­nu­sus: kiek ūki­nin­ka­vi­mui ga­li pa­kenk­ti ar su­da­ry­ti ne­pa­to­gu­mų nuo jė­gai­nės krin­tan­tis še­šė­lis, kiek plo­to atims pri­va­žia­vi­mo ke­liai. Bet ku­riuo at­ve­ju, tų ne­pa­to­gu­mų bus – rei­kės ap­va­žiuo­ti tą vė­jo "ma­lū­ną", o ir vie­to­vaiz­dį šios jė­gai­nės tik­rai dar­kys.

Neaiš­ku, ko­kį po­vei­kį jie ga­li da­ry­ti gy­vu­li­nin­kys­te už­sii­man­tiems ūkiams. Žo­džiu, klaus­tu­kų yra la­bai daug ir ne­ži­nia, kas lai­mė­tų: pliu­sai ar mi­nu­sai", – sa­kė I. Hof­ma­nas.

Pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, pla­čiau ši te­ma tarp ūki­nin­kų ne­bu­vo ap­ta­ri­nė­ja­ma, ta­čiau, jo ži­nio­mis, kol kas žem­dir­biai į vi­sa tai žiū­ri at­sar­giai ir san­tū­riai.

Pa­kal­bin­ta Grin­kiš­kio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ra­sa Šu­lie­nė sa­kė apie ga­li­mas vė­jo jė­gai­nių sta­ty­bas jų se­niū­ni­jo­je su­ži­no­ju­si tik iš ži­niask­lai­dos.

"Nie­ko konk­re­tes­nio mes ne­ži­no­me: nei kur nu­ma­to­ma sta­ty­ti tas jė­gai­nes, nei kiek jų čia bus. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ne­ga­vo­me ir se­niū­ni­jo­je, ta­čiau po Nau­jų­jų teks pra­dė­ti tuo do­mė­tis gi­liau. Bet ne­ti­kiu, kad to­kie da­ly­kai bū­tų da­ro­mi apei­nant bend­ruo­me­nes", – re­dak­ci­jai sa­kė R. Šu­lie­nė.

Komentarai

jegainis    Tre, 2020-01-01 / 16:34
kai visas protingas pasaulis statosi atomines elektrines(vengrams rusai net dvi,anglai statosi jau 16-a),tupi lietuviai savo tureta gera atomine sustabde ir dar gudus boikotuoja,kratosi net vejo jegainiu,ale peza apie koki tai pramones kilima,sapnuodami apie elektros importa is Ukrainos-ha ha ha....
tata    Ket, 2020-01-02 / 13:11

In reply to by Svečias

o tai iš ko tie vokiečiai gaus elektrą, pirks iš prancūzų ar iš rusiškį dujų gamins? nemanau, kad vien vėjo malūnai ar saulės baterijos patemps Vokietijos ekonomiką. Kad būtume priimti į ES derybininkai išsiderėjo uždaryti švariausia mūsų elektros gamyklą, bet dabar gamintis elektrą malūnais tikrai ne pati geriausia išeitis.
?    Tre, 2020-01-01 / 19:38
Kaip cia atsitiko,ar mes tuos vystytojus suradom,ar jie mus;- jie net,ko gero nsusiviktu,kad toks Rdv rajonas ant LT zemelapio egzistioja. Sumislyk tu man , Radviliskio r.🤣
jegainis    Pen, 2020-01-03 / 04:42
...is duru klemku daug mes priklepysma vejo dinamku-kaip apdes mokesciais dar net malunams nepradejus suktis,tas monkes biznis per visus galus islys kai kad islindo Jonavos azotui.Anglijoj laukuose matau daug tokiu vejo malunu ir ten labai skatinama ta elektros gamyba,pats ant stogo turiu 3 saules kolektorius ir pagaminta elektra man minusuoja is sunaudotos,o ne kaip Lietuvoj mafija taip pagaminta elektra liepia stabeliuoti ir uz tai dar mokesti lupa-ha ha ha...........
nulis    Pen, 2020-01-03 / 08:33
Ką man tokie pasipriešinimai primena? Senus laikus, kai bažnyčioje žvakių nebuvo galima uždegti su degtukais, nes siera - velnio įrankis. Tik nuo skiltuvo! Vėliau - elektros stulpai ir laidai, dar vėliau - radijo stočių bokštai, aukštos įtampos laidai ir t.t. ir pan. Kiekviena naujovė neišmanėlių sutinkama priešiškai, o paskui tomis naujovėmis naudojasi visi ir džiaugiasi, kad turi. Kodėl nesipriešinat mobiliems telefonams, socialiniams tinklams? Jie jums nesukelia nemigos, galvos skausmo? Ar nepuola vaikai į isteriją, kai iš jų bent dviem valandom atimamas kompiuteris? Ar nesuserga depresija pergėrę migdomųjų ir alkoholio? Ar moka jaunas žmogus išgyventi savaitę savo smegenimis, be interneto? Bet dėl šito niekas nesijaudina, o štai vėjo jėgainės galvos skausmą įvarys... Mažiau tegu bambalinio kaimiečiai geria, tada nei garsai girdėsis, nei galvos skaudės.
.    Pen, 2020-01-03 / 13:39
klausimai: - kodėl vėjo jėgainių vystytojai nenusiperka žemės, nepakeičia žemės sklypų paskirties per specialiųjų planų parengimą ir tada tuose sklypuose nestato vėjo jėgainių ? Atsiminkite, žemės savininkas atskingas už jo žemėje esančius statinius...
Alksniupių kaimas    Šeš, 2020-01-04 / 09:33
Alksniupių kaims niekuom nepatenkints.. Netur ka veikt Malinauskai, Klausos i t.t (grietinėlė) ir ieškot problemų lygioj vietoj. Džiaugtis reik, kad kažkas kažką nori daryt i taip gyvenat dar kolūkio laikais...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.