Paspirtuko vairuotojui gresia baudžiamoji atsakomybė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO asociatyvi nuo­tr.
Pas­pir­tu­kas yra trans­por­to prie­mo­nė, ku­rios vai­ruo­to­jas pri­va­lo lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių.
Šiau­liuo­se pa­spir­tu­ku prieš be­veik dvi sa­vai­tes sun­kiai su­ža­lo­tai pės­čia­jai po gy­dy­mo Šiau­liuo­se pri­rei­kė dar ir Kau­no chi­rur­gų pa­gal­bos. Iš ava­ri­jos vie­tos pa­si­ša­li­nęs pa­spir­tu­ki­nin­kas kol kas ne­nus­ta­ty­tas, ta­čiau, kaip tei­gia po­li­ci­ja, anks­čiau ar vė­liau tai įvyks.

Pra­ra­do są­mo­nę

Šiau­liuo­se pa­spir­tu­ku va­žia­vęs ir mo­te­rį kliu­dęs bei su­ža­lo­jęs as­muo iš įvy­kio vie­tos pa­spru­ko, pa­li­kęs 53 me­tų mo­te­rį gu­lė­ti ant že­mės.

Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­ja, dir­ban­ti Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, kiek­vie­ną ry­tą Meš­ke­rių gat­ve pės­čio­mis ei­da­vo į dar­bą.

Gruo­džio 9-osios ry­tą, li­kus pen­kio­li­kai mi­nu­čių iki aš­tun­tos, at­rie­dan­čio pa­spir­tu­ko ūže­sys mo­te­rį pa­si­vi­jo iš nu­ga­ros. Pės­čio­ji grę­žė­si pa­žiū­rė­ti, į ku­rią pu­sę jai rei­kė­tų pa­si­trauk­ti ir pra­leis­ti at­va­žiuo­jan­tį pa­spir­tu­ką, ta­čiau ne­bes­pė­jo -- pa­ju­to smū­gį.

Nuo smū­gio par­griu­vo ant že­mės ir pra­ra­do są­mo­nę. At­si­pei­kė­jus nei pa­spir­tu­ko, nei juo va­žia­vu­sio as­mens ne­be­bu­vo. Sku­biai į li­go­ni­nę iš­ga­ben­tai nu­ken­tė­ju­sia­jai bu­vo diag­no­zuo­tas vei­do nu­broz­di­ni­mas, kak­tos plėš­ta žaiz­da, no­sies lū­ži­mas, ran­kos su­mu­ši­mas.

Šiau­lie­tė gy­dy­ta Šiau­liuo­se, da­bar pa­tir­tos no­sies trau­mos pa­sek­mes nai­kins Kau­no chi­rur­gai.

Dėl trans­por­to eis­mo sau­gu­mo pa­žei­di­mo po­li­ci­ja pra­dė­jo ty­ri­mą. Šiuo me­tu dau­giau­siai dė­me­sio ski­ria­ma pės­čią­ją su­ža­lo­ju­sio as­mens ta­pa­ty­bei nu­sta­ty­ti. Pa­žei­dė­jui ga­li tek­ti sto­ti prieš teis­mą.

Neat­sa­kin­gu­mo pa­sek­mės

Anot Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos, tai kol kas pir­mas, de­ja, skau­dus at­ve­jis, kai pės­tie­ji su­ža­lo­ja­mi pa­spir­tu­ku.

"Į mies­to gat­ves ir ša­li­gat­vius vis la­biau oku­puo­jan­čius pa­spir­tu­kus bu­vo­me lin­kę žiū­rė­ti kaip į pra­mo­gą, o ne kaip į rim­tą vie­šo­jo eis­mo da­ly­vį, pri­va­lan­tį lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų. De­ja, šis in­ci­den­tas pa­ro­do, kad į pa­spir­tu­ki­nin­kų el­ge­sį ke­liuo­se ne­ga­li­ma žiū­rė­ti pro pirš­tus", – sa­kė Šiau­lių po­li­ci­jos at­sto­vė Gai­lu­tė Smag­riū­nie­nė.

Ver­tė­tų ži­no­ti, kad pa­spir­tu­ku va­žiuo­jan­tis eis­mo da­ly­vis yra pri­ly­gi­na­mas mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­jui. Iš­rie­dė­da­mas į gat­vę, kiek­vie­no elekt­ri­nio pa­spir­tu­ko sa­vi­nin­kas tam­pa vie­šo­jo eis­mo da­ly­viu ir pri­va­lo lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų elekt­ri­nių dvi­ra­čių vai­ruo­to­jams.

De­ja, ne vi­si pa­spir­tu­kų vai­ruo­to­jai tai įsi­są­mo­ni­nę. Eis­mo tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mas – tai jau už­prog­ra­muo­tas eis­mo įvy­kis su vi­so­mis iš to ky­lan­čio­mis pa­sek­mė­mis: iki­teis­mi­niu ty­ri­mu ir bau­džia­mą­ja at­sa­ko­my­be dėl su­ža­lo­to žmo­gaus.

Komentarai

Bumerangas..    Pen, 2019-12-20 / 08:58
Dievas yra.. žemė apvali...grižta už "gerus darbus"... "linkime pasveikti"
Ramus    Pen, 2019-12-20 / 09:40
Net be paspirtukų šiauliečiai susitrenkia nosimis su priešpriešiai per gatvę pereinančiais piliečiais. Susitrenkia, abu nusikeikia ir lekia tolyn. Nėra jokio supratimo kaip eiti per gatvę pėsčiųjų perėjose, kurios pusės laikytis. NEŽINO. (Bet visi žino ką išrinkti į seimą). Policija jei padirbėtų kokias tris dienas kad ir ties Saulės miestu esančia perėja, nubaustų neteisingai einančius - visas miestas sužinotų kaip reikia vaikščioti po Šiaulius.
Juozas    Šeš, 2019-12-21 / 04:45
VIII SKYRIUS REIKALAVIMAI DVIRAČIŲ VAIRUOTOJAMS 55. Važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, o išklausiusiems Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokyklos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims. Prižiūrint suaugusiajam, važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 8 metų asmenims. Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas. Punkto pakeitimai: Nr. 1135, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-05, i. k. 2015-17682 56. Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonos šviesos žibintas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų. Važiuodamas važiuojamąja dalimi, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o dviračio gale – raudonos šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Dviračio vairuotojas (keleivis) iki 18 metų, važiuodamas (vežamas) keliu, privalo būti užsidėjęs ir užsisegęs dviratininko šalmą. Vyresniam kaip 18 metų asmeniui, dviračiu važiuojančiam keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko šalmą. 57. Važiuoti dviračiu leidžiama tik dviračių takais, pėsčiųjų ir dviračių takais arba dviračių juostomis, o kur jų nėra, – tam tinkamu (su asfalto arba betono danga) kelkraščiu. Kai kelyje nėra dviračių tako, pėsčiųjų ir dviračių tako arba dešinėje kelio pusėje nėra dviračių juostos, kelkraščio, taip pat tais atvejais, kai jais važiuoti negalima (duobėti ir panašiai), leidžiama važiuoti šaligatviu arba viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus Taisyklių 106 punkte nurodytus atvejus, taip pat kai reikia apvažiuoti kliūtį, važiuoti tiesiai, kai iš pirmosios eismo juostos leidžiama sukti tik į dešinę. Važiuodamas kelkraščiu, pėsčiųjų ir dviračių taku, šaligatviu, dviračio vairuotojas privalo duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems trukdyti ar kelti pavojaus, o pro pat pėsčiąjį leidžiama važiuoti greičiu, kuris yra artimas pėsčiojo judėjimo greičiui (3–7 km/h), paliekant tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus. Punkto pakeitimai: Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198 58. Dviračio vairuotojui, važiuojančiam važiuojamąja dalimi, prireikus pasukti į kairę, apsisukti ar pervažiuoti į kitą kelio pusę, rekomenduojama nulipti nuo dviračio ir kirsti važiuojamąją dalį vedantis dviratį, jeigu eismo sąlygos to reikalauja. 59. Dviračio vairuotojas, artėdamas prie vietos, kur reikia kirsti važiuojamąją dalį, visais atvejais privalo sumažinti važiavimo greitį ir gali tęsti judėjimą tik įsitikinęs, kad važiuoti saugu ir nebus trukdoma kitiems eismo dalyviams. 60. Dviračio vairuotojas, norėdamas kirsti važiuojamąją dalį ten, kur eismas nereguliuojamas, privalo praleisti važiuojamąja dalimi važiuojančias transporto priemones, išskyrus tuos atvejus, kai kerta išvažiavimus iš šalia kelio esančių teritorijų, gyvenamosios zonos, kiemo, stovėjimo aikštelės, kai kerta važiuojamąją dalį, į kurią kiti vairuotojai suka. 61. Neteko galios nuo 2018-11-01 Punkto naikinimas: Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920 Punkto pakeitimai: Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198 62. Dviračių taku ar dviračių juosta dviračio vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau tako ar juostos dešiniojo krašto. Jeigu pėsčiųjų ir dviračių take ar šaligatvyje horizontaliuoju ženklinimu (dviračio simboliu) yra paženklinta dviračių eismui skirta tako (šaligatvio) dalis, dviračio vairuotojas privalo važiuoti tik ja ir kuo arčiau jos dešiniojo krašto. Punkto pakeitimai: Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.