Vietoj premijos – mero šokoladinis peliukas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas kal­bė­jo, kad jam la­bai sun­ku ir ne­ma­lo­nu tai­ky­ti nuo­bau­das pra­si­žen­gu­siems va­do­vams.
Va­kar slap­ta­me priė­mi­me me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas įtei­kė po šo­ko­la­di­nį pe­liu­ką Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos dar­buo­to­jams, ku­rie grą­ži­no per­nai jiems iš­mo­kė­tas pre­mi­jas. At­li­kus au­di­tą, paaiš­kė­jo, kad pre­mi­jos iš­mo­kė­tos pra­si­len­kiant su tei­sės ak­tais.
Dar­buo­to­jai, grą­ži­nę pre­mi­jas, taip pa­rė­mė mo­kyk­lą, ta­čiau du­rys į šven­ti­nį gim­na­zi­jos pa­dė­kos va­ka­rą jiems už­trenk­tos.

Slap­ta pa­dė­kos ce­re­mo­ni­ja

Va­kar Šiau­lių mies­to me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko dar­bot­var­kė­je 10 va­lan­dą bu­vo įra­šy­tas pa­si­ta­ri­mas dėl Sta­sio Šal­kaus­kio pre­mi­jos su­tei­ki­mo. Vi­ce­me­ro Egi­di­jaus Eli­jo­šiaus – gy­ven­to­jų priė­mi­mas as­me­ni­niais klau­si­mais. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus An­ta­no Bar­tu­lio – pa­si­ta­ri­mas dėl eko­no­mi­nės plėt­ros stra­te­gi­jos. Jo pa­va­duo­to­jo Vin­co Ur­bo­na­vi­čiaus – pa­si­ta­ri­mas mies­to inf­rast­ruk­tū­ros klau­si­mais.

Iš tie­sų, po šiais pa­va­di­ni­mais bu­vo pa­slėp­tas vi­sai ki­tas ren­gi­nys. Į Sa­vi­val­dy­bę bu­vo pa­kvies­ti 14 Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos dar­buo­to­jų ir kal­ba ėjo vi­sai apie ki­tas pre­mi­jas. Apie tas, ku­rias gim­na­zi­jos di­rek­to­rės Lo­re­tos Ta­mu­lai­tie­nės įsa­ky­mu prieš me­tus bu­vo iš­mo­kė­tos 18 mo­kyk­los ap­lin­kos dar­buo­to­jų: bu­hal­te­rei, sky­riaus ve­dė­jai, raš­ti­nės, vir­tu­vės dar­buo­to­joms, va­ly­to­joms ir dar­bi­nin­kams. Jau ra­šė­me, kad Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­riams at­li­kus au­di­tą šių me­tų bir­že­lio mė­ne­sį pa­teik­to­se iš­va­do­se nu­ro­dy­ta, kad pre­mi­jos iš­mo­kė­tos pra­si­len­kiant su tei­sės ak­tais.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis su­ra­šė di­rek­to­rei L. Ta­mu­lai­tie­nei raš­tą ir pa­rei­ka­la­vo išieš­ko­ti ir su­grą­žin­ti ne­tei­sė­tai iš­leis­tas lė­šas. Ki­taip to­kiam pa­žei­di­mui pa­si­kar­to­jus bus spren­džia­ma, ar ne­rei­kė­tų ini­ci­juo­ti Ta­ry­bos spren­di­mo dėl di­rek­to­rės at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų.

Di­rek­to­rė su­si­kvie­tė dar­buo­to­jus ir pa­pra­šė per tris šių me­tų mė­ne­sius su­grą­žin­ti prieš me­tus iš­mo­kė­tas pre­mi­jas.

Di­džio­ji da­lis dar­buo­to­jų su­ti­ko. Pa­kal­bin­ti sa­kė no­rė­ję iš­sau­go­ti sa­vo dar­bo vie­tas. Neo­fi­cia­lio­mis ži­nio­mis, bu­vo to­kių, ku­rie sko­li­no­si pi­ni­gų, kad ga­lė­tų di­rek­to­rės pra­šy­mą įvyk­dy­ti.

Jūs ga­lė­jo­te ne­duo­ti tų pi­ni­gų. Di­rek­to­rė pa­ti pa­da­rė klai­dą, pa­ti ir te­gu spręs šiuos klau­si­mus. Ir jūs ju­ri­diš­kai bū­tu­mė­te vi­siš­kai tei­sūs. Bet jūs su­pra­tot, kad yra ver­ty­bių aukš­tes­nių ir su­ti­ko­te grą­žin­ti pi­ni­gus.

Už ge­ru­mą – po šo­ko­la­di­nį pe­liu­ką

Va­kar Sa­vi­val­dy­bės au­di­to­ri­jo­je su­sė­dus 14 gim­na­zi­jos dar­buo­to­jų, me­ro pa­ta­rė­jas prieš kiek­vie­ną ant sta­lo iš­ri­kia­vo po šo­ko­la­di­nį pe­liu­ką. Kiek vė­liau dar įtei­kė ka­lė­di­nį tor­tą.

"No­riu nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti. Šis įvy­kis uni­ka­lus vi­sos Lie­tu­vos kon­teks­te (...). Mo­kyk­la ga­lė­jo pa­da­ry­ti sa­vo lė­šų eko­no­mi­ją ar­ba su­grą­žin­ti iš žmo­nių. Di­rek­to­rė pa­si­rin­ko iš žmo­nių. Jūs ga­lė­jo­te ne­duo­ti tų pi­ni­gų. Di­rek­to­rė pa­ti pa­da­rė klai­dą, pa­ti ir te­gu spręs šiuos klau­si­mus. Ir jūs ju­ri­diš­kai bū­tu­mė­te vi­siš­kai tei­sūs. Bet jūs su­pra­tot, kad yra ver­ty­bių aukš­tes­nių ir su­ti­ko­te grą­žin­ti pi­ni­gus", – dės­tė me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ir vie­šai per­skai­tė vi­sų gra­ži­nu­sių­jų pi­ni­gus pa­var­des.

Ir čia pat pra­ne­šė – gim­na­zi­ja pa­si­da­rė tą eko­no­mi­ją, ku­ri ga­li bū­ti pa­nau­do­ta pa­deng­ti au­di­to me­tu nu­sta­ty­tiems pa­žei­di­mams. Esą vi­si iš žmo­nių su­rink­ti pi­ni­gai "iš es­mės" ga­lės bū­ti grą­žin­ti dar­buo­to­jams.

Me­ras in­for­muo­tas, kad du žmo­nės ne­su­ti­ko grą­žin­ti prieš me­tus iš­mo­kė­tų pre­mi­jų.

"Jie yra tru­pu­tį kie­tes­nės po­zi­ci­jos, ale uži­man­tys pa­rei­gas – fi­nan­sis­tas ir sky­riaus ve­dė­ja. Ne­no­riu kal­bė­ti apie pa­var­des", – su­si­lai­kė A. Vi­soc­kas.

Neap­si­džiau­gęs su­si­ti­ki­me da­ly­vau­jan­čiais žurn­lais­tais, nu­spren­dė jiems paaiš­kin­ti, "jei jau atė­jo".

Me­ras pri­si­mi­nė, kad atė­ję val­dy­ti mies­to, pa­ma­tė "stip­rų fi­nan­si­nį ne­raš­tin­gu­mą". Jam at­ro­do su­pran­ta­ma, kad grei­tai tai pa­si­keis­ti ne­ga­li, ta­čiau "tre­ni­ruo­čių lai­kas bai­gė­si". Nuo 2020 me­tų pa­na­šius pa­žei­di­mus pa­da­rę va­do­vai gaus nuo­bau­das.

"Šiais me­tais nie­kas ne­gaus nuo­bau­dų – nei pi­ni­gi­nių, nei ki­to­kių – nes toks yra mū­sų su­si­ta­ri­mas. Ne­pul­ti žmo­nių dėl il­ga­me­čių sis­te­mi­nių klai­dų", – sa­kė me­ras apie pa­žei­di­mus da­ran­čius va­do­vus.

Me­ras la­bai gai­lė­jo­si di­rek­to­rės L. Ta­mu­lai­tie­nės, ku­ri esą yra pri­klau­so­ma nuo bu­hal­te­rės, o klai­dą pa­da­rė iš ge­rų pa­ska­tų. Mies­to va­do­vas ėmė guos­tis, kad skir­ti draus­mi­nę nuo­bau­dą pa­žei­dė­jams esą la­bai sun­ku ir ne­ma­lo­nu. To­dėl šiuo at­ve­ju draus­mi­nės nuo­bau­dos sky­ri­mo pro­ce­dū­ros va­do­vei ne­pra­dė­jo.

"Di­rek­to­re, bū­kit ge­ra, jei ki­tais me­tais kar­to­sis, tik­rai bus pra­dė­ta draus­mi­nės nuo­bau­dos pro­ce­dū­ra", – per­spė­jo me­ras di­rek­to­rę ir ga­liau­siai pa­lin­kė­jo jai "šir­dį aukš­tyn".

Prin­ci­pi­nę ko­vą su tei­sės ak­tų pa­žei­dė­jais dek­la­ruo­jan­tis me­ras, pri­pa­ži­no, kad tarp įstai­gų va­do­vų "daug to­kių at­ve­jų yra ir ne­si­no­ri kiek­vie­no jų vie­šin­ti".

A. Vi­soc­kas pa­pra­šė pa­kal­bė­ti "la­bai ge­ros šir­dies žmo­gų" Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių An­ta­ną Bar­tu­lį.

Di­rek­to­rius ti­ki­no, kad "to­kios ne­sėk­mės ne­be­bus", nes švie­ti­mo įstai­gos pe­rei­na į cent­ra­li­zuo­tą bu­hal­te­ri­ją.

"No­ri­si iš jū­sų to ge­ru­mo vi­sa­da ir ge­ro po­žiū­rio į įstai­gos veik­lą. Už ge­ru­mą at­si­ly­gi­na­ma ge­ru­mu", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Po kal­bų, gim­na­zi­jos di­rek­to­rė pa­pra­šė: "Ju­di­ta, pa­sa­kyk ką nors nuo vi­sų – ir me­rui, ir di­rek­to­riui".

Ju­di­ta pa­sa­kė: dė­ko­jo me­rui ir ti­ki­no, kad be grau­ža­ties su­ti­ko grą­žin­ti pi­ni­gus.

Me­ras pa­pra­šė pa­plo­ti. Vi­si pa­plo­jo. 

Vėliau Savivaldybė susitikimą paviešino – įsidėjo pranešimą į savo svetainę internete.

Pi­ni­gus per­ve­dė į pa­ra­mos są­skai­tą

Me­ras A. Vi­soc­kas pa­reiš­kė, kad jis ne­ži­no, į ko­kią są­skai­tą dar­buo­to­jai per­ve­dė pi­ni­gus, nes jie į Sa­vi­val­dy­bės są­skai­tą ne­pa­te­ko. Gim­na­zi­jos di­rek­to­rė L. Ta­mu­lai­tie­nė pa­tvir­ti­no, kad pi­ni­gus žmo­nės per­ve­di­nė­jo į mo­kyk­los pa­ra­mos są­skai­tą – dar­buo­to­jai pa­rė­mė mo­kyk­lą.

Ko­dėl? Di­rek­to­rė paaiš­ki­no, kad ne­tu­rė­jo nu­ro­dy­mo, kaip tuos pi­ni­gus ap­skai­ty­ti.

"Tik da­bar iš­gir­do­me apie to­kią ga­li­my­bę tuos pi­ni­gus grą­žin­ti, tai mes juos grą­žin­si­me per prie­mo­kas", – ža­dė­jo va­do­vė.

Žmo­nės su­grą­ži­no mo­kyk­lai jiems su­mo­kė­tas pre­mi­jas – dau­giau­siai apie 200 eu­rų. O kas grą­žins už jas su­mo­kė­tus mo­kes­čius? Di­rek­to­rė aiš­ki­no, kad jie bus pa­deng­ti mo­kyk­los lė­šo­mis.

Pre­mi­jas grą­ži­no, bet į pa­dė­kos va­ka­rą "ne­til­po"

Gruo­džio 19 die­ną Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jo­je vyks šven­ti­nis pa­dė­kos va­ka­ras. Ta­čiau me­ro ir A. Bar­tu­lio už ge­ru­mą iš­gir­tiems dar­buo­to­jams vie­tos šio­je me­tų šven­tė­je neat­si­ra­do. Jų pa­pra­šy­ta į ren­gi­nį nei­ti, nes sa­lė­je esą ma­žai vie­tos.

L. Ta­mu­lai­tie­nė aiš­ki­no, kad taip su­si­klos­tė, jog šį­met ne­ga­vo "Sau­lės" kon­cer­tų sa­lės.

"Mū­sų sa­lė­je tel­pa 80 žmo­nių. Ka­dan­gi tai yra pa­dė­kos va­ka­ras so­cia­li­niams par­tne­riams, tai kvie­čia­me mo­ky­to­jus, ku­rie su jais dir­ba. Taip su­si­klos­tė. Mes juos kvie­si­me atei­ty­je, kai tik mies­te bus tru­pu­tė­lį ki­to­kia si­tua­ci­ja", – ža­dė­jo di­rek­to­rė.

Ji pa­tvir­ti­no, kad į pa­dė­kos va­ka­rą pa­kvies­tas mies­to me­ras A. Vi­soc­kas, ki­ti Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai.

Vyk­dė val­džios nu­ro­dy­mus

Ra­šė­me, kad į pa­na­šią si­tua­ci­ją dėl pre­mi­jų pa­puo­lė ir Vin­co Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Juo­zas Var­ku­le­vi­čius. Tik jis iš dar­buo­to­jų pi­ni­gų at­gal į mo­kyk­los są­skai­tą ne­rin­ko. Jis pa­ts at­si­sa­kė sa­vo mė­ne­si­nio at­ly­gi­ni­mo.

L. Ta­mu­lai­tie­nė ne­nei­gė, kad su ko­le­ga kal­bė­jo apie tai. Ko­dėl ne­pa­se­kė jo pa­vyz­džiu?

"Aš tie­siog vyk­džiau vi­sus Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus nu­ro­dy­mus", – at­sa­kė gim­na­zi­jos di­rek­to­rė.

Komentarai

oje    Tre, 2019-12-18 / 13:44
ponas pasikvietė ala varguolius ir dar kartą pasityčiojo iš jų. Baisu.
Nuomonė    Tre, 2019-12-18 / 14:03
Man gaila tų žmonių...Dievas atlygins su kaupu. Gražių švenčių.
Svečias    Tre, 2019-12-18 / 14:34
Peliukas. Kazin, peliukai is mero patarejo kisenes pirkti ar is mokesciu moketoju? Graudu ir apgailetina :/
grėblys    Tre, 2019-12-18 / 15:23
Niekaip nesuprantu, kaip buvo įmanoma pereiti per buhalteriją su netinkamai pateiktom premijom. Kaip tai praleido finansistas? Pats gavo, bet atsisakė grąžinti? Kas ten per balaganas toje mokykloje?
Hm    Tre, 2019-12-18 / 15:28
Viešos patyčios aukščiausiame lygyje. Kažin ar savivaldybininkai irgi gaus žiurkes, o ne solidžias premijas metų gale :)
Nuomonė    Tre, 2019-12-18 / 15:38
Ponai iš rūmų , jus rinkėjai išrinko tarnauti o ne valdyti !!! Įvyko viešas pasityčiojimas iš nekaltų žmonių .Jie juk ne patys pasiėmė tas premijas ,jiems paskyrė direktorė....Geranoriškai sugrąžino ir jų neleido į minėjimą. Gėda . Pagarba direktoriui Juozui !
jooo    Tre, 2019-12-18 / 20:09
Caro leksika ir povyza verčia suklusti. Nejaugi nėra jėgos, kuri parodytų jo vietą?
Liubaša    Tre, 2019-12-18 / 20:15
Caro užmačia ir žinia aiškiai pasiųsta visuomenei ir turi pasiekti suplanuotą rezultatą - centralizuoti buhalterijas - iždininkas turi būti vienas, Jis Pats. Kaip jau įprasta, reikia reorganizuoti, sunaikinti ir atleisti kelias dešimtis buhalterių. Todėl dar šiais metais būtų neblogai pradėti formuoti nuomonę, kad įstaigose vyksta "bardakai" (juk pagal merą - visi vagys). Mokyklų direktorius būtina įbauginti, bausti ir vieną kitą pavyzdingiausią "profilaktiškai giljotinuoti". Tik niekas negalvoja iš kur vėliau gaus naujų galvų, nes įvestos mokyklų vadovų kadencijos atgraso specialistus (žr. respublikinę spaudą). Už durų jaunų spūsties irgi kaip ir nėra - trūksta šimtų mokyklų direktorių. Laikas skambinti pavojaus varpais, tačiau švietimo sistemos garvežys iš inercijos toliau rieda į bedugnę, tempdamas paskui save visus ugdymo įstaigų vagonus. Kai mašinistai atsitokės, jau bus per vėlu. Ukrainiečiai čia netiks :) P.S. Savivaldybės tarnautojai premijas Šv. Kalėdoms, neabejotinai, gaus iš tų grąžintų lėšų? Ar apsiribos tokiais pat peliukais? Taip pat iš mūsų mokesčių mokėtojų kišenės...
Užs. Nr. 438043    Tre, 2019-12-18 / 20:54
"Meras į susitikimą pakvietė ne tik gimnazijos vadovę L. Tamulaitienę, kurią įspėjo, kad ateityje tokie pažeidimai nebus toleruojami, bet ir mokyklos darbuotojus, kurie geranoriškai sugrąžino išmokėtas premijas." Užs. Nr. 438043 - lygiagretus monologinis straipsnis, po kuriuo demokratiškai neleidžiama komentuoti.
miestietis    Tre, 2019-12-18 / 21:51
Paskaitęs apie šią adventinę savivaldybės plačios širdies apraišką, prisiminiau tarybinių laikų agitfilmą- režisieriaus(jei neklystu) Mikaeliano- "Premija", sukurtą 1974m., tai ten lyg vietoje Ligitos buvo tokie brigad. Potapovas, palaikomas partorgo Solomachino, irgi atsisakė neva neuždirbtų premijų ir irgi visa brigada palaikė savo vadą, o paskui kažkurie iš eilinių visgi lyg ir išdavė principus, vienžo- ir norisi ir baugu. O dar sako, kad istorija nesikartoja- oi kaip kartojasi, tik dabar tautinio patriotizmo šviesoje. O jei iš esmės, tai nei darbuotojai kalti, anei buhalteriai, o žiopliausia yra direktorė, kuri, aiškiai, neturi pašonėje juristės, kuri išmanytu teisės aktus ir suprastu elementarią galiojančią praktiką.
Taigi    Tre, 2019-12-18 / 22:54

In reply to by miestietis

"juristės" neistų turėti, nes centralizuotai savivaldybėje knibžda teisininkų būrys, kurie privalo padėti susigaudyti juridiniuose labirintuose pavaldžioms įstaigoms. Iš čia turėtų išplaukti teisingos komandos, o ne bausmės. Patys kalti, o kaltina aplinką. Kai pajuto, kad pirstelėjo stipriau į kelnes, puolė slapčia atgailauti, vaidindami supratingumą ir iš baimės vyniodami viską į vatą bei šokoladą. "Aciplauti" nepavyks - žmonės viską supranta.
Veronika    Ket, 2019-12-19 / 09:26
Apie merą seniai nėr ką kalbėti: viską žino, supranta, kalba Šv. Rašto žodžiais, ir telaukia plojimų O direktorė ne tik nesusigaudo elementariame įstaigos biudžeto valdyme, bet, matyt, yra susipykusi su bet kokiu padorumu, kad drįsta taip tyčiotis iš savo darbuotojų, suplukusi įsiteikinėja merui, o tas už gera- geru atsilygina, pagiria kvailybę, peliuką dovanoja.
Pritariantis Veronikai    Tre, 2020-01-08 / 22:15

In reply to by Veronika

O gimnazijos direktore verta atskiros ir issamios temos apie “tvarkymasi” sioje mokykloje.Premijos grazintos i paramos saskaita, kad butu “paremta” mokykla??? Idomu , kur galutinai sitie pinigeliai nuguls...
Pritariantis Veronikai    Tre, 2020-01-08 / 22:22

In reply to by Veronika

O gimnazijos direktore verta atskiros ir issamios temos apie “tvarkymasi” sioje mokykloje.Premijos grazintos i paramos saskaita, kad butu “paremta” mokykla??? Idomu , kur galutinai sitie pinigeliai nuguls...
Klausimėlis    Ket, 2019-12-19 / 14:10
Reklama ir dar kartą pasireklamavimas, tik taip supratau mero ir direktoriaus poelgį. Galima buvo susitvarkyti ramiai be viešos pompastikos . Taip kaip pasielgė Juozas Varkulevičius yra tikro vadovo žingsnis nežeminant savo darbuotojų . Tik paklausiu -ar vadovų elgesys nebuvo nauju žodžiu vadinamas MOBINGAS?
Akela    Ket, 2019-12-19 / 16:17
Mūsų miestą bandantis valdyti tandemas - skystas. Tokio lygmens problemas spręsti viešinant jas, - ciniška žmonių atžvilgiu.
Miestietis    Ket, 2019-12-19 / 16:49
Aš esu Šiauliai tare Šiauliu Caras, greičiau jo kadensija baigtusi, mieste kepia diktatura.
miestietis    Ket, 2019-12-19 / 21:34

In reply to by miestietis

Kol sėdi prie lovio - pašlepsenk. Susikvietęs mokyklos kolektyvą jis yra ne tik kaltesnis, bet ir kvailesnis, o prieš mokyklos direktorę - dvigubai. Būtų gėda net nueiti į padėkos vakarą. Bet kiaulės (dabar jau žiurkės) akys stiklinės.
Jooo    Ket, 2019-12-19 / 18:22
Paprastus žmones bausti sugeba, o Lyros tvoros įveikti nepajėgia... Tokius cirkus viešinti yra gėda! Ir dar savivaldybės tinklapyje paskelbta...
"""    Ket, 2019-12-19 / 20:38
Prašvilpė 50 000 eu ir nieko tokio. O čia vos ne tragedija dėl kelių tukstančių. Kažin kas tuos 50k gražins?
Zosia is Aukstelkes    Pen, 2019-12-20 / 10:25
"Jie yra tru­pu­tį kie­tes­nės po­zi­ci­jos, ale uži­man­tys pa­rei­gas – fi­nan­sis­tas ir sky­riaus ve­dė­ja. Ne­no­riu kal­bė­ti apie pa­var­des", – su­si­lai­kė A. Vi­soc­kas. meras pasake: nu-nu-nu! kaip ir sovietiniais laikais negalima otorvatsja ot kolektiva
Atgaiva širdžiai    Šeš, 2019-12-21 / 12:06
Kruopščiai seku Šiaulių naujienas ir širdis atsigauna - pasirodo yra baisesnių ir už Šimašių, vis šiokia tokia paguoda. Šiauliečiai, laikykitės! Ir nusiųskit savo carą per ateinančius rinkimus ten, kur jam ir vieta.
Nuomonė    Šeš, 2019-12-21 / 18:46
Bus kas balsuoja už Puteikius, Vicockius, Šuštauskius, Šedžus, Karbouskius. Yra tokia žmonių grupė, ir nieko asmeniško.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.