"Geležinei lapei" –10 metų: ateik nusifotografuoti

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Prieš de­šimt me­tų Vi­lius Pu­ro­nas su­kū­rė lan­ko­miau­sią mies­te ob­jek­tą – "Ge­le­ži­nę la­pę" ir jos le­gen­dą: " Vil­nius tu­ri ge­le­ži­nį vil­ką, o Šiau­liai – la­pę".
Šiau­liuo­se prie Talk­šos eže­ro įsi­kū­ru­si "Ge­le­ži­nės la­pė", ku­rios skulp­tū­ros au­to­rius yra di­zai­ne­ris Vi­lius Pu­ro­nas, šį šeš­ta­die­nį švęs gy­va­vi­mo de­šimt­me­tį.

Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras ta pro­ga ini­ci­juo­ja gim­ta­die­nio ak­ci­ją – šeš­ta­die­nį 12 va­lan­dą kvie­čia mies­tie­čius su­si­rink­ti prie "Ge­le­ži­nės la­pės" bend­rai nuo­trau­kai iš oro.

"Kuo mū­sų dau­giau, tuo įspū­din­ges­nis bus kad­ras, – vi­lio­ja ren­gė­jai. – Jei tu­ri­te la­pės kos­tiu­mą, jei mo­ka­te pa­si­da­ry­ti la­pės ma­kia­žą, o gal no­ri­te pra­vė­din­ti kai­li­nius – pa­si­puoš­ki­te ir atei­ki­te. O gal dar ir se­ne­lio la­pi­nė ke­pu­rė dul­ka „ant aukš­to“? "

Po fo­to­se­si­jos, nuo 14 va­lan­dos, bus ga­li­ma su­da­ly­vau­ti orien­ta­vi­mo­si žai­di­me #ašesulapė, ku­ris ren­gia­mas su Šiau­lių skau­tais. Ge­riau­siai pa­si­ro­džiu­sių ko­man­dų lau­kia pri­zai.

2009 me­tais Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je Vi­liaus Pu­ro­no pa­sta­ty­ta "Ge­le­ži­nės la­pės" skulp­tū­ra ta­po neat­sie­ja­ma mies­to da­li­mi: at­vaiz­du puo­šia­mi su­ve­ny­rai. Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cenrt­ras pa­brė­žia, jog tai vie­nas po­pu­lia­riau­sių tu­ris­ti­nių ob­jek­tų mies­te.

"Ge­le­ži­nės la­pės" skulp­tū­ra yra di­džiau­sia gy­vū­no skulp­tū­ra Lie­tu­vo­je.

"Džiau­giuo­si, kad ji de­šimt­me­čio su­lau­kė, kad jos ne­nug­rio­vė, kad pa­ts esu pri­si­min­tas ir pa­kvies­tas į "La­pės" gim­ta­die­nį", – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" Vi­lius Pu­ro­nas

Šiau­liuo­se jam te­ko at­lai­ky­ti ne­men­ką spau­di­mą dėl šio sa­vo kū­ri­nio. Me­no eks­per­tai kri­ti­ka­vo, o mies­tie­čiai ją iš kar­to pa­mė­go. Tad eks­per­tams te­ko ka­pi­tu­liuo­ti prieš "La­pės" po­pu­lia­ru­mą. Pri­pa­ži­no, jog V. Pu­ro­no "Ge­le­ži­nė la­pė" – "so­cia­li­nis reiš­ki­nys" ir pa­li­ko ra­my­bė­je.

Po to dar mies­to val­džia, praei­tą sa­vo ka­den­ci­ją, ban­dė neį­ti­nkan­čio jai au­to­riaus kū­ri­nį iš Talk­šos eže­ro pa­kran­tės iš­krapš­ty­ti, bet ga­lų ga­le ir ji at­šo­ko.

Komentarai

Neaišku    Šeš, 2019-12-14 / 10:30
Tai lapė turi reikiamus dokumentus ir leidimą? Ar tai sekančios valdžios klausimas? Ar ši valdžia sugeba į teismus eiti tik dėl kokios smulkmės?
Ponas Kalafioras    Sek, 2019-12-15 / 20:26

In reply to by Neaišku

Taip, geriau nugriauti ir užbetonuoti dailiai. Būsim cemento miestas nr. 2. O šiaip užsieniečiai žino lapę ir jiems tikrai įdomu yra pamatyti. Turime savotiška traukos objektą, kažką kitokio nei dailiai nulieto gyvūno. O kaip nedaryti - tai prisikęlimo aikštė, kuri tik vietiniams pabaliavoti, bet jokios prezentacines išvaizdos nėra ir dar miesto centre, . Tai gal pabalių turgų atkels ir bus kaip seniau buvo.
Ponas Kalafioras    Ant, 2019-12-17 / 00:59

In reply to by Na

"Na taip, iki ko nusigyveno mūsų auksinis berniukas - medžioja skardinę lapę. Tikriausiai po krizinis laikotarpis, kad auksinės neina sumedžioti..."O jei rimtai nematau, kad ji ką gadintu ar akis badytu, bet matomai kažkam praeiti trugdo, juk ne miesto centre stūkso ar dar kur matomoje vietoje kaišioja liežuvį pravažiuojančioms mašinoms. Tiesiog manau, kad tai yra objektas, kuris ir vaikams žaismingas ir suaugusiems, bet jei norit vėl kažko "pedantiškai kultūringo" vaizdo, tai nebeturiu ko pridurti, nes kol kas Šiauliai tik "pilkėja" ir primena po sovietinį požiūrį, kai viską reikia sunaikinti, vietoj to pagalvojus kaip būtų galima panaudoti...
Ponas Kalafioras    Ant, 2019-12-17 / 00:59

In reply to by Na

"Na taip, iki ko nusigyveno mūsų auksinis berniukas - medžioja skardinę lapę. Tikriausiai po krizinis laikotarpis, kad auksinės neina sumedžioti..."O jei rimtai nematau, kad ji ką gadintu ar akis badytu, bet matomai kažkam praeiti trugdo, juk ne miesto centre stūkso ar dar kur matomoje vietoje kaišioja liežuvį pravažiuojančioms mašinoms. Tiesiog manau, kad tai yra objektas, kuris ir vaikams žaismingas ir suaugusiems, bet jei norit vėl kažko "pedantiškai kultūringo" vaizdo, tai nebeturiu ko pridurti, nes kol kas Šiauliai tik "pilkėja" ir primena po sovietinį požiūrį, kai viską reikia sunaikinti, vietoj to pagalvojus kaip būtų galima panaudoti...
Racionalizatorius    Ant, 2019-12-17 / 01:40

In reply to by Ponas Kalafioras

norite pasakyti, jog tinka bet kas, kad tik nebūtų vieta tuščia? Aišku, galima įbetonuoti lentelę su užrašu "Čia yra įstatymų užribis. Atsipalaiduok". Juk Vilniuje prie katedros yra užrašas grindinyje "Stebuklas". Visi sukiojasi ant kulno visaip. Maivosi. Ir niekas nesistebi, nes jau įprato, kad blūdijama. Pas mus būtų kur kas geriau, nes plotas didesnis. Tūrio ir erdvės saviraiškai užtektų net turistų grupėms. Tik užsiregistruoti reikėtų ir DARYK KĄ NORI :)
Ponas Kalafioras    Ant, 2019-12-17 / 23:28

In reply to by Racionalizatorius

Gerai perfrazuosiu kitaip. "Jei man negražu ir neteikia džiaugsmo, tai nugriaukime, nes juk viskas turi atrodyti dailiai nulieta." Manau, kad ji tinkama vaikams, nes didelis ir atpažįstamas gyvūnas, kuri galima paliesti. Turistams - nes gali šmaikščiai pasidaryti asmenukę. O kaip minėjote, dėl lentelės, tai manau ir bus padaryta nes jau Šiauliams labai trūksta aikščių, musėm bando Vilnių aplenkti. Neturi Šiauliai labai daug žaismingų akcentų.
Kai statė lapę    Šeš, 2019-12-14 / 12:16
Jei tiksliai prisimenu - buvo daug sniego. Nejaugi jau dešimt metų prabėgo? Gaila, kad nepasnigę - būtų tikrai puiki nuotrauka.
Ona    Šeš, 2019-12-14 / 12:30
Ne, ši vieta ne tai skardinei lapei, tikrai, ne. Ji per daug pigi, šalta... Tai tikrų tikriausias kičas.
sutinku    Šeš, 2019-12-14 / 14:06

In reply to by Ona

Vieta - tikrai per pigi . Be to šlapia ir šalta. Fui... O rimtai - lapė prigijo, yra mylima ir labai tinka šitam lengvam chaosėlyje, kuris yra aplink. Visko po truputį ir viskas nedera tarpusavyje - akmenų labirintas, kažkokie plastikiniai treniruokliai, kažkokia būdelė-kavinė, kažkoks neaiškus žaidimas, italo ledų vežimukas. Kad ir kokia yra puiki Saulės laikrodžio aikštė, sakome - "Einam prie lapės"
Jonas    Sek, 2019-12-15 / 00:18

In reply to by Ona

O tai, ponia Ona, ką pati sukūrei ir gali pasiūlyti? Ona ir lieka Ona. Pagarba tikram Šiaulių miesto patriotui, puikiam žmogui PURONUI!
miestietis    Šeš, 2019-12-14 / 14:32
Tegul būna ta lapė ir nelegalė, juk yra daug skaudesnių reikalų mieste, nei tas beskonis kūrinys, o tuo labiau, kad jis bene paskutinis dizainerio džiaugsmas ir jei jį dar nukeltu, tai paskui nežinia kaip su sveikata būtų mūsų metalistui, juk žmogelis nėra koks labai piktybinis ir miesto istorija domisi, tik gal kiek onoravas. Sveikinu su Jubiliejumi
Hi    Šeš, 2019-12-14 / 17:41

In reply to by miestietis

Man keista, kad valdžios teisuoliai irgi tapo užhipnotizuoti šio savanaudžio iliuzionisto burtais. Tai kur įstatymai? Jie veikia, kai reikia?
gerbėjai    Šeš, 2019-12-14 / 21:06
Puiku :)). Pati mėgstamiausia pramogoms šiauliečių: tiek suaugusių, tiek vaikų, o ir svečių, ekskursantų vieta Lapė. Viskas liuks ir neburnokite, pavyduoliai, Gerb. Puronui. Nebūtų Didžiosios Lapės, nebūtų kas veikti šioje vietoje :); beje kitų miestų gyventojai pavydi mums jos :)
Skaitytojas    Sek, 2019-12-15 / 13:40
Nepatinka zmonems metalas, juk banalu...Geriau juk betonas, betonine aikste prie arenos, betonine prisikelimo aikste, betonine siena prisikelimo aikstej. Lietuva statybininku krastas, metalo nemegsta, o va tvirtas betonas visai ne kičas, cia jau menas ir modernu 😃😃
miestietis    Sek, 2019-12-15 / 16:31

In reply to by Skaitytojas

Metalas metalui nelygu, o jei norite pamatyti daugiau nei cinkuota skarda, tai nepatingėkite nuvažiuoti bent iki Telšių ir ten pamatysite, kaip yra deramai ir su skoniu puošiamas miestas ir kuomet nebūna svetimos gėdos, bet sutinku- už Vilniaus vamzdį gal ir aukščiau stovime, bent jau mūsų pažiba nerūdija.
geriau be skonio, nei be humoro jausmo    Pir, 2019-12-16 / 16:27

In reply to by miestietis

Tai papuoškite tą miestą "SuSkoniu". Trisdešimt metų miestiečiai laukia. Sulaukė... bliaunančios mergos galvos, ant kuolo pamautos. Tik. Tik tokiam skoniui tesukrapštėte. O Puronas - nepailstantis, išradingas, kūrybingas menininkas, vis ko nors prisigalvojantis ant mūsų galvų. Ir todėl linksmiau gyventi. Kažkuriuos ponaičius tai stipriai nervina :)
VA TAI TAU    Sek, 2019-12-15 / 15:55
mat ir lapė niugzliams nepatinka, jiems reikia "Vilniaus vamzdžio" už 100 000 litų... Pagarba autoriui.
KAS SEKANTIS ?    Sek, 2019-12-15 / 16:00
Šiauliuose griovėjų netrūksta, vienas kosmodromą Zokniuose kūrė, kitas prie Frenkelio kamino buvo "prikibęs" - bet visi jie nuvirto...
Varna    Sek, 2019-12-15 / 18:51
Pabandytų bobulytė toje vietoje žibutes pardavinėti, savivaldybininkai nuvirkdytų su rinkliavomis ir leidimais. Riteriams - išimtys :)
Lape    Sek, 2019-12-15 / 20:39
pati populiariausia Siauliu miesto vieta ,,susitiksim prie lapes". Turistai , atvyke i Siaulius , pirmoje vietoje nori pamatyti ,,Lape". Ji labai dera ezero pakranteje, ideali vieta.Lape-miesto simbolis. Nemanau, kad turistams butu idomu vaikscioti po iscementuota miesto centra.Tuo Siauliai ir issiskiriame, mes turime LAPE!
miestietis    Sek, 2019-12-15 / 22:36
Atsimenu tą Talšos pakrantę, kai čia dar ganėsi viena kita pririšta karvė ir "kepė" paplotėlius, o visai šalia "Elnias" leido savo sunkiuosius metalus į tą nelaimingą ežerą ir kvapas buvo nosį riečiantis, tai žmonių čia beveik neužklysdavo, na nebent koks žvejys. Žmogus toks jau sutvėrimas, kad koks jis bebūtų modernus ir urbanizuotas, bet laikas nuo laiko vis nori pabūti gamtoje ir tik sutvarkius tą lopinėlį krantinės ir atsiradus "Lapei", žmonės čia pradėjo ateidinėti, ir net kultūros renginių vasarą gan gausiai uždera. Išvada vienareikšmė- pats metalo kūrinys, kaip meno apraiška, yra netobulas, bet pats faktas jo atsiradimo yra sveikintinas ir savalaikis, ir tai tuo labiau, nes mūsų miestelis kito tokio gamtos kampelio arti centro kaip ir neturi. Dabar labai svarbu yra išvalyti pietinės ežero dalies dugną, gal net kokią maudyklę ilgainiui išeitu įrengti ir turėtu miestas visai neblogą relaksacijos zoną.Taip kad- nėra to blogo, kas neišeitų į gerą.
neidomus miestas    Pir, 2019-12-16 / 18:35
Pats paciausias Siauliu miesto traukos objektas lauke. Nu daugiau tiesiog ner ka ziuret. Jei ir toliau tik trinkeles klosim be idomumo, taip ir liksim pakeileivingu miestu, bet ne miestu i kuri traukia uzsukti.
Kotryna    Pir, 2019-12-16 / 21:00
Lapė labai gražu, bet aplinka apgailėtina, turime vaikščioti žvyru ir pievomis. Visa aikštė pagal ežerą ir lapę turi būti išklota plytelėmis, išeksfaltuota arba išbetonuota. Gerb.Puronas turėtu tuo pasirūpinti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos