Suklydo direktorė, o kenčia – valytoja

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis kir­to iš pe­ties – pa­rei­ka­lo su­grą­žin­ti dar­buo­to­jams su­mo­kė­tas pre­mi­jas.
Šiau­lių Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jo­je šven­tų Ka­lė­dų lau­ki­mas da­liai dar­buo­to­jų praė­ju­siais me­tais bu­vo kur kas džiaugs­min­ges­nis, nei šį­met. Mo­kyk­los va­do­vy­bė da­lį ko­lek­ty­vo pa­ma­lo­ni­no pre­mi­jo­mis. Po va­sa­rą at­lik­to au­di­to Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis mo­kyk­los va­do­vei nu­ro­dė – su­grą­žin­ti lė­šas, nes pre­mi­jos iš­mo­kė­tos ne­tei­sė­tai. Mo­kyk­lo­je jau tre­čias mė­nuo grą­ži­na­mi pi­ni­gai.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rė L. Ta­mu­lai­tie­nė, po Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus grės­min­gų per­spė­ji­mų, su­grą­ži­no iš dar­buo­to­jų iš­mo­kė­tas pre­mi­jas.

Išieš­ko­ti ir su­grą­žin­ti!

2018 me­tų lapk­ri­čio mė­ne­sį Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Ta­mu­lai­tie­nė pa­si­ra­šė įsa­ky­mą už ge­rus tų me­tų gim­na­zi­jos veik­los re­zul­ta­tus skir­ti pre­mi­jas per 20 mo­kyk­los ap­lin­kos dar­buo­to­jų (ne pe­da­go­gų), ku­riems dar­bo už­mo­kes­tis mo­ka­mas iš mies­to biu­dže­to.

Tai – raš­ti­nės, bu­hal­te­ri­jos, val­gyk­los, ūkio dar­buo­to­jai. Šių me­tų pir­mą pus­me­tį kont­ro­lie­riai at­li­ko au­di­tą ir nu­sta­tė, kad pre­mi­jos bu­vo iš­mo­kė­tos ne­tei­sė­tai.

Pre­mi­jos sa­vi­val­dy­bės įstai­gų dar­buo­to­jams ga­li bū­ti skir­tos tik už vien­kar­ti­nes ypač svar­bias už­duo­tis ar­ba kar­tą per me­tus už la­bai ge­rai įver­tin­tus me­tų veik­los re­zul­ta­tus. Vie­nai dar­buo­to­jai iš­mo­kė­ta di­des­nė nei 20 pro­cen­tų pre­mi­ja ir tai ir­gi yra pa­žei­di­mas.

Au­di­tas iš­va­das pa­tei­kė dar bir­že­lio mė­ne­sį. Pir­miau­siai bu­vo pa­rei­ka­lau­ta to­kią su­mą grą­žin­ti į mies­to biu­dže­tą iš mo­kyk­los fi­nan­sų. Tik šių me­tų ru­de­nį mo­kyk­los va­do­vę pa­sie­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus raš­tas, ku­ria­me rei­ka­lau­ja­ma su­grą­žin­ti be­veik 6700 eu­rų.

Dar A. Bar­tu­lis di­rek­to­rę per­spė­jo, kad, neiš­tai­sius au­di­to me­tu nu­sta­ty­tų trū­ku­mų, o atei­ty­je nu­si­žen­gi­mams pa­si­kar­to­jus, bus ini­ci­juo­ja­mas Ta­ry­bos spren­di­mas dėl jos at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų.

Šį raš­tą ga­vo ir Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas De­nis Mi­cha­len­ko. Tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo iš­klau­sy­ta mo­kyk­los va­do­vė.

L. Ta­mu­lai­tie­nė pri­si­pa­ži­no, kad pre­mi­jas įfor­mi­no ne­tin­ka­mai ir dėl to da­bar įklim­po į bė­dą.

Mo­kyk­los va­do­vė pa­tvir­ti­no, kad pa­gal Dar­bo ko­dek­są ji ne­ga­lė­tų iš dar­buo­to­jų su­grą­žin­ti iš­mo­kė­tų pre­mi­jų. To­dėl pre­mi­jas ga­vu­siems dar­buo­to­jams paaiš­ki­no si­tua­ci­ją ir pa­pra­šė žmo­nių iš­mo­kė­tus pi­ni­gus grą­žin­ti per tris pa­sku­ti­nius me­tų mė­ne­sius.

Di­rek­to­rė džiau­gė­si, kad be­veik vi­si dar­buo­to­jai su­ti­ko. Re­dak­ci­jos ži­nio­mis, kol kas pi­ni­gų ne­grą­ži­no 2 dar­buo­to­jai.

Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­rį Jo­ną Bart­kų la­biau­siai stul­bi­no ter­mi­nai – me­tus trun­kan­tis pro­ce­sas. Jo ma­ny­mu po bir­že­lį nu­sta­ty­to pa­žei­di­mo bu­vo ga­li­ma skir­ti di­rek­to­rei nuo­bau­dą. Da­bar to­kiam žings­niui ter­mi­nai jau pa­si­bai­gę, o prieš šven­tes nie­kuo dė­ti dar­buo­to­jai tu­ri su­si­ma­žin­ti pa­ja­mas.

"Di­rek­to­rė li­ko ne­nu­baus­ta, Fi­nan­sų sky­rius, ku­ris ne­su­žiū­rė­jo, ir­gi be pa­sek­mių. Rea­liai mes nu­bau­dė­me ei­li­nę va­ly­to­ją", – pik­ti­no­si J. Bart­kus.

Ko­mi­te­to na­riui Gin­tau­tui Lu­ko­šai­čiui tai tie­siog ne­ma­lo­nus at­ve­jas, juo la­biau, kaip pa­ts sa­kė, jog "man pa­žįs­ta­ma yra Lo­re­ta (di­rek­to­rė-aut.)". Jo ma­ny­mu, tai vi­di­nis di­rek­to­rės rei­ka­las. Po­li­ti­kas pik­ti­no­si, kad ke­lios įstai­gos iš­ti­sai ne­su­sit­var­ko su fi­nan­sais ir da­ro pa­žei­di­mus. Ta­čiau ne­bu­vo gir­dė­ti, jog bū­tų tai­ko­mos ko­kios nors nuo­bau­dos.

G. Lu­ko­šai­tis įsi­ti­ki­nęs, kad vi­sas šias pro­ble­mas iš­spręs įstai­gų bu­hal­te­ri­jos cent­ra­li­za­vi­mas.

Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo raš­tą pri­ly­gi­no mo­bin­gui – dar­buo­to­jui že­mi­ni­mui.

"Pa­si­nau­do­sim sa­vo ga­lia ir pri­ver­sim va­do­vą ir tas va­ly­to­jas su­ne­ši pi­ni­gus", – ko­men­ta­vo D. Mi­cha­len­ko.

Jam taip pat kė­lė klau­si­mų, ar A. Bar­tu­lis ne­per­žen­gė sa­vo kom­pe­ten­ci­jos ri­bų, gra­sin­da­mas di­rek­to­rei at­šau­ki­mu iš pa­rei­gų, nes švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų at­lei­di­mas ar nuo­bau­dos sky­ri­mas yra mies­to Ta­ry­bos rei­ka­las.

Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rė In­ga Šim­kū­nai­tė nei­gė, jog iš di­rek­to­rės bu­vo rei­ka­lau­ja­ma su­rink­ti at­gal iš dar­buo­to­jų iš­mo­kė­tas pre­mi­jas, ta­čiau Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus raš­te pa­ra­šy­ta im­tis veiks­mų "išieš­kant ir su­grą­ži­nant".

Ki­tur "nei­šieš­ko­ta"

I. Šim­kū­nai­tė kiek vė­liau pa­tvir­ti­no, kad to­kia pa­ti si­tua­ci­ja bu­vo su­si­klos­čiu­si ir Vin­co Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jo­je.

Jos di­rek­to­rius Juo­zas Var­ku­le­vi­čius pri­pa­ži­no, kad taip pat po au­di­to ga­vo pa­na­šų Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus raš­tą dėl ne­tin­ka­mai iš­mo­kė­tų pre­mi­jų ap­lin­kos dar­buo­to­jams. Ir su­ma pa­na­ši – apie 6 tūks­tan­čius eu­rų.

"Nus­ta­tė, kad blo­gai, bet jau per to­li bu­vo nuei­ta. Aš iš­spren­džiau ki­taip, pa­gal Dar­bo ko­dek­są", – sa­kė di­rek­to­rius, ta­čiau de­ta­li­zuo­ti ne­pa­no­ro.

Jis aiš­ki­no, kad prieš me­tus pre­mi­juo­tų sa­vo dar­buo­to­jų grą­žin­ti pi­ni­gus į mo­kyk­los ka­są ne­pra­šė.

Di­rek­to­rius sa­kė, kol kas pa­sek­mių dėl sa­vo spren­di­mo ne­su­lau­kęs.

"Tie pi­ni­gai nė­ra pra­ras­ti, nu­plau­kę kaž­kur. Jie iš­mo­kė­ti žmo­nėms pa­gal vi­sus rei­ka­la­vi­mus, tik gal šio­kios to­kios klai­dos bu­vo pa­da­ry­tos", – ko­men­ta­vo J. Var­ku­le­vi­čius.

Jei mo­kyk­los dar­bo už­mo­kes­čio fon­de pi­ni­gų su­tau­pys, ir šį­met pre­mi­jas mo­kės, ta­čiau steng­sis klai­dų ne­kar­to­ti.

Komentarai

dar    Pen, 2019-12-13 / 14:04
vienas absurdo teatras. Įdomu, ar premijos išmokėtos administracijos darbuotojams irgi bus grąžintos?
?    Pen, 2019-12-13 / 14:05
Prie ko čia centralizacija? Ji neišmokys vadovo teisingai rašyti įsakymus.
Cirkas    Pen, 2019-12-13 / 14:25
Visi moka ale premijas.., bet vadino priedais.. reikia vienodai arba visus arba NE..
Liubaša    Pen, 2019-12-13 / 20:55
Caro užmačia ir žinia aiškiai pasiųsta visuomenei ir turi pasiekti suplanuotą rezultatą - centralizuoti buhalterijas - iždininkas turi būti vienas, Jis Pats. Kaip jau įprasta, reikia reorganizuoti, sunaikinti ir atleisti kelias dešimtis buhalterių. Todėl dar šiais metais būtų neblogai pradėti formuoti nuomonę, kad įstaigose vyksta "bardakai" (pagal merą - visi vagys). Mokyklų direktorius būtina įbauginti, bausti ir vieną kitą pavyzdingiausią "profilaktiškai giljotinuoti". Tik niekas negalvoja iš kur vėliau gaus naujų galvų, nes įvestos mokyklų vadovų kadencijos atgraso specialistus (žr. respublikinę spaudą). Už durų jaunų spūsties irgi kaip ir nėra - trūksta šimtų mokyklų direktorių. Laikas skambinti pavojaus varpais, tačiau švietimo sistemos garvežys iš inercijos toliau rieda į bedugnę, tempdamas paskui save visus ugdymo įstaigų vagonus. Kai mašinistai atsitokės, jau bus per vėlu. Ukrainiečiai čia netiks :) P.S. Savivaldybės tarnautojai premijas Šv. Kalėdoms, neabejotinai, gaus iš tų grąžintų lėšų?
666    Šeš, 2019-12-14 / 18:59

In reply to by Liubaša

Kas toje gimnazijoje darosi reikalauja didesnio institucijų dėmesio, viešieji pirkimai, viešųjų ir privačių interesų konfliktai, dvigubi standartai darbuotojams ir tt.
Savivaldybės darbuotojas     Šeš, 2019-12-14 / 08:51
O mums kiekvienais metais išmokamos premijos po kelis šimtus eurų !
Respublikos komentaras    Šeš, 2019-12-14 / 13:51
Respublikoje rase kad jis savansudis ir gtobuonis.. idomus tipas

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.