Apie Šiaulių benamius, gyventojų sąjūdį ir istorinę gėdą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė su­ra­do pa­sta­tą Kau­no gat­vė­je, kur ga­lė­tų su­teik­ti be­na­miams nak­vy­nę.
NUOMONĖ

Kau­no gat­vės ir vi­so ra­jo­no gy­ven­to­jų ko­va su Šiau­lių mies­to ad­mi­nist­ra­ci­jos siū­ly­mais dar la­biau pa­di­din­ti aso­cia­lių as­me­nų kon­cent­ra­ci­ją cent­ri­nė­je Šiau­lių mies­to da­ly­je, įku­riant nak­vy­nės na­mus gre­ta gy­ven­to­jų dau­gia­bu­čių, vers­lo įmo­nių, trem­ti­nių me­mo­ria­lo, moks­lei­vių ke­lio į Ra­gai­nės mo­kyk­lą, via­du­ko, ve­dan­čio į "Sau­lės mies­tą", ge­le­žin­ke­lio sto­ties ei­na į pa­bai­gą. Gruo­džio 12-ąją Šiau­lių po­li­ti­kai bal­suos, ko­kį spren­di­mą priim­ti.

Šio­je ko­vo­je bu­vo ke­le­tas įdo­mių eta­pų, ku­riais no­ri­si su Ju­mis pa­si­da­lin­ti. Pir­ma­sis eta­pas – nuo­sta­ba. Apie Šiau­lių ad­mi­nist­ra­ci­jos siū­ly­mus įkur­ti nak­vy­nės na­mus aso­cia­liems as­me­nims su­ži­no­jo­me iš ži­niask­lai­dos ir gan­dų – mies­to ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai, ma­tyt, bu­vo lin­kę kuo il­giau nu­slėp­ti šį fak­tą nuo Kau­no gat­vė­je gy­ve­nan­čių mies­tie­čių ir čia vei­kian­čio vers­lo. Po pir­mo­jo epi­zo­do se­kė ant­ra­sis, ku­rį ly­dė­jo pa­si­pik­ti­ni­mas – nes tai jau ne pir­mas kar­tas, kai ban­do­ma nak­vy­nės na­mus įkur­ti cent­ri­nė­je Šiau­lių da­ly­je (pri­si­min­ki­me ŠU bend­ra­bu­čių is­to­ri­ją), o ir prieš ku­rį lai­ką Šiau­lių mies­to Ta­ry­ba jau vie­šai džiau­gė­si, kad su­ra­do tin­ka­miau­sią ir sau­giau­sią vie­tą be­na­miams įkur­ti – bu­vu­sio­se "Bus­tu­ro" pa­tal­po­se. Stai­ga vis­kas ap­si­ver­tė – "pla­nai kei­čia­si", "rei­kia pa­tau­py­ti" – su­tri­mi­ta­vo ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai, pa­siū­lę nak­ti­nu­kus iš mies­to pa­kraš­čio per­kel­ti į Kau­no gat­vę.

Tre­čia­sis eta­pas man, kaip dip­lo­muo­tam is­to­ri­kui, pri­mi­nė Są­jū­džio lai­kus – to­kio vie­nin­gu­mo jau ke­lis de­šimt­me­čius ne­te­ko ma­ty­ti ne tik šia­me ra­jo­ne, bet, ko ge­ro, ir vi­sa­me mies­te. Gy­ven­to­jai, vers­li­nin­kai, moks­lei­vių tė­vai su­rė­mė pe­čius – dar­ga­no­to­mis die­no­mis sa­va­no­riai, per­mir­ku­siais ba­tais vaikš­čio­da­mi nuo na­mo prie na­mo, rin­ko gy­ven­to­jų pa­ra­šus, ti­kė­da­mi, kad vie­tos sa­vi­val­dos lyg­me­ny­je gy­ven­to­jų nuo­mo­nė vis dėl­to ne­ga­li bū­ti pa­sku­ti­nė­je vie­to­je. Sa­va­no­ria­vę ra­jo­no gy­ven­to­jai (sa­vo svei­ka­tos ne­tau­so­ję sen­jo­rai, moks­lei­vių ma­mos) su­rin­ko šim­tus po­pie­ri­nių pa­ra­šų, šim­tai žmo­nių pa­si­ra­šė ir elekt­ro­ni­nė­je pe­ti­ci­jo­je.

Ket­vir­tą­jį eta­pą pa­va­din­čiau ti­kė­ji­mų "ket­vir­tą­ja val­džia". Pra­šė­me ži­niask­lai­dos at­kreip­ti dė­me­sį į gy­ven­to­jų po­zi­ci­ją, skleis­ti ži­nią iš laik­raš­čio į laik­raš­tį, iš ek­ra­no į ek­ra­ną. Ačiū tiems, ku­rie iš­gir­do. Taip pat sa­vo po­zi­ci­ją el. pa­štu nu­siun­tė­me mies­to ta­ry­bos na­riams.

Penk­ta­sis eta­pas – pa­ga­liau mies­to val­džia su­si­ti­ko su vie­tos gy­ven­to­jais ir vers­lu. Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jo­je vy­ku­sio su­si­ti­ki­mo me­tu Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai gy­ven­to­jams ban­dė įro­di­nė­ti, kad aso­cia­lūs as­me­nys yra vi­siš­kai ne­pa­vo­jin­gi, ta­čiau to­kie ar­gu­men­tai ne tik nie­ko neį­ti­ki­no, bet su­kė­lė žmo­nių pa­si­pik­ti­ni­mą. Šiau­liuo­se yra ai­bė pa­vyz­džių apie nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jų smur­to pro­trū­kius. To­kios in­for­ma­ci­jos ne­trūks­ta ir in­ter­ne­te (...).

Nu­ti­lę dėl sau­gu­mo si­tua­ci­jos, val­di­nin­kai ban­dė trauk­ti ki­tą ar­gu­men­tą – nak­vy­nės na­mų lan­ky­to­jai tik­rai ne­ser­ga tu­ber­ku­lio­ze, kaip kad bai­mi­na­si Kau­no gat­vės gy­ven­to­jai, ve­dan­tys sa­vo at­ža­las šiuo ke­liu kas­ryt į mo­kyk­lą! Tą Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jo­je su­si­rin­ku­siems šiau­lie­čiams sa­kė val­di­nin­kų po­zi­ci­ją gin­ti sto­ju­si So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro at­sto­vė.

Nors ji pa­ti­ki­no, kad atei­nan­tys nak­vo­ti be­na­miai tu­ri pri­sta­ty­ti pa­žy­mas, kad ne­ser­ga tu­ber­ku­lio­ze, čia pat kal­bė­jo, kad ap­svai­gu­sius ir gu­lin­čius gat­vė­se juos pai­ma grei­to­ji pa­gal­ba ir pri­sta­to į nak­vy­nės vie­tą. Var­gu, ar jie to­kios bū­se­nos pa­tei­kia pa­žy­mas.

Šeš­ta­sis eta­pas – at­si­trau­ki­mas. Taip, tai at­si­trau­ki­mas, ta­čiau tik­rai ne mū­sų – ra­jo­no gy­ven­to­jų ar vers­li­nin­kų, pa­lai­kan­čių po­zi­ci­ją, kad Šiau­lių cent­ras – ne vie­ta to­kiai įstai­gai. At­sit­rau­kė­me ne mes, at­si­trau­kė tie, ku­rie, ma­no ži­nio­mis, ža­dė­jo gin­ti Kau­no gat­vė­je esan­tį is­to­ri­nį me­mo­ria­lą, ša­lia ku­rio kas­met vyks­ta trė­mi­mų pa­ger­bi­mo ren­gi­niai.

Is­to­ri­jos mo­kę­sis pas ge­riau­siuo­sius Lie­tu­vos is­to­ri­kus – A. Bumb­laus­ką, E. Gu­da­vi­čių, A. Anu­šaus­ką, A. P. Kas­pa­ra­vi­čių ir dau­ge­lį ki­tų, as­me­niš­kai jau­čiu nu­si­vy­li­mą Šiau­lių or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ku­rios ga­lė­jo sa­vo au­to­ri­te­tu pri­si­dė­ti prie to, kad nuo al­ko­ho­lio ir ki­tų svai­ga­lų pri­klau­san­tys as­me­nys neap­sis­to­tų me­mo­ria­lo kai­my­nys­tė­je. Kiek ži­nau, pa­ra­šų rin­ki­mo pra­džio­je šios or­ga­ni­za­ci­jos ža­dė­jo pri­si­dė­ti, bet ga­liau­siai at­si­trau­kė – tur­būt ne­no­rė­jo konf­lik­tuo­ti su mies­to val­džia...

Vis dėl­to, pe­rim­da­mas mo­ra­li­nę pa­rei­gą, vie­šai sa­kau, kad nak­vy­nės na­mai – ne­tin­ka­ma kai­my­nys­tė vos už ke­lių met­rų esan­čiam me­mo­ria­lui, prie ku­rio kas­met vyks­ta is­to­ri­nės at­min­ties ren­gi­niai (...).

Čia at­vyks­ta už­sie­nie­čiai, jį ap­lan­ko vie­ti­niai ir iš ki­tų ša­lies mies­tų at­vy­kę trem­ti­niai, tad čia – ne vie­ta nak­vy­nės na­mams. Net jei me­mo­ria­lą ap­tver­si­me, ką pa­ma­nys at­vy­kę už­sie­nie­čiai, trau­ki­niais pra­va­žiuo­jan­tys ke­lei­viai? Ką sa­kys ki­tų mies­tų trem­ti­niai, su­ži­no­ję, kad ša­lia nuo Sta­li­no rep­re­si­jų nu­ken­tė­ju­sių tau­tie­čių pa­ger­bi­mo vie­tos tau­py­da­mi įkū­rė­me to­kią įstai­gą? (...)

Sep­tin­ta­sis – vil­tis. Šį eta­pą taip pa­va­di­nau ne vel­tui. Ti­kiuo­si mies­to po­li­ti­kų su­pra­tin­gu­mo, kad jie at­si­žvelgs į čia vei­kian­čio vers­lo, ku­rian­čio dar­bo vie­tas ir mo­kan­čio mo­kes­čius, pra­šy­mus neį­kur­ti gre­ta nak­vy­nės na­mų. At­siž­velgs į vie­tos gy­ven­to­jus, į moks­lei­vius ir jų tė­vus, at­si­žvelgs į Šiau­lių įvaiz­dį. Ne­tau­py­ki­te mū­sų ir mū­sų ar­ti­mų­jų emo­ci­nės ir fi­zi­nės svei­ka­tos, vers­lo ge­ro­vės, mies­to įvaiz­džio, pa­gar­bos is­to­ri­nei at­min­čiai są­skai­ta.

Komentarai

Sondra    Tre, 2019-12-11 / 13:25
"Padirbėjo" diplomuotas istorikas, gerai padirbėjo, tikiu, kad ir jo mokytojai, žymiausi Lietuvos istorikai perskaitys visus septynis jo "argumentus". Nakvynės namų isterija tęsiasi...
Vicemeras irgi nenorėtų benamių savo rajone    Tre, 2019-12-11 / 15:23
Vi­ce­me­ro bu­vo pa­pra­šy­ta at­sa­ky­ti, jei šia­me ra­jo­ne tu­rė­tų na­mą, ar bal­suo­tų drą­siai "už"? Vi­ce­me­ras neat­sa­kė, pa­si­gir­do plo­ji­mai...
>>    Šeš, 2019-12-28 / 08:28

In reply to by Vicemeras irgi nenorėtų benamių savo rajone

Reikia bendruomenei susivienyti ir apskųsti teismui tokį tarybos sprendimą. Tik tokiu būdu bus pasiektas rezultatas. Tik tokiu būdu miesto valdžia bus priversta dirbt miesto žmonėms, o ne cariauti..
šiaulietis    Tre, 2019-12-11 / 16:12
tai ko virkaujate, jeigu tiems žmonėms nėra vietos mieste išvežkite kaip Rusijoje juos už šimto kilometrų nuo Šiaulių ir paleiskite laukuose. Va tada tai bus humaniška!
Busturas    Tre, 2019-12-11 / 16:26

In reply to by šiaulietis

Vieta yra, apie ją jau gyrėsi mūsų valdininkai prieš kurį laiką: Šiaulių miesto mero pavaduotojo Domo Griškevičiaus teigimu, UAB „Busturui“ priklausančios nenaudojamos gamybinės patalpos, kurių plotas siekia 400 kvadratinių metrų, pasirodė tinkamos dėl kelių aspektų, įskaitant jų nedidelę rinkos kainą bei atstumą iki rajone esančių gyvenamųjų namų. „Šios vietos pliusas tas, kad ji yra dideliame pramoniniame rajone. Iki artimiausio gyvenamojo namo naujosios patalpos nutolusios apie 500-600 metrų, tad gyventojų koncentracija yra mažiausia, kokią pavyko rasti ieškant optimaliausio varianto“, – teigė D. Griškevičius. Pabrėžtina ir policijos kaimynystė – saugumo prasme sunku rasti tinkamesnę „vienos nakties“ nakvynės namų vietą mieste.
Paulina    Tre, 2019-12-11 / 18:57
Gėda už tokius istorikus, kiekviena gatvė suras tokį savo "istoriką". Ar jis suvokia, kuo skiriasi Nakvynės namai, nuo vienos nakties nakvynės paslaugos, kada ir kaip ji bus suteikta?
to Siaip    Ket, 2019-12-12 / 16:21

In reply to by Siaip

Aš žinau, o netik suvokiu, bet "diplomuotas istorikas", žymiausių Lietuvos istorikų - profesorių mokinys, ar suvokia, ar žino... ? Labai abejoju...? O galėtu pasidomėti !
istorikui    Ket, 2019-12-12 / 09:02
Jūs neišlaikėte humanizmo egzamino. Jūs save ir kaimynus paskelbėte aukštesnąja kasta, kuri nenori matyti gyvenimo pakalnėn nusiritusių žmonių. Jūs garantuotas, kad ten niekada neatsidursit? Jūs, jūsų vaikai (kas žino jų likimą...), kas nors iš kaimynų. Šiauliuose visur gyvena ir dirba žmonės. Ir toje Šarūno gatvėje - taip pat. Tai kodėl Kauno gatvėje esančios įmonės, parduotuvė ir gyvenamieji namai turi būti ypatingi? Memorialą prisiminėt. O aš prisiminiau, kaip kadaise raupsuotuosius išveždavo į negyvenamas vietas ir ten palikdavo. Ir jūs man dabar esate ant to paties istorinio laiptelio kaip tie raupsuotųjų niekintojai.
Vajetus,    Ket, 2019-12-12 / 11:12
o kur gi toji angielu angiele Šiaulu bendruomene, sienamiscio bendruomenes, siniunaiciai...?
Gėda skaityti.    Ket, 2019-12-12 / 18:20
"Is­to­ri­jos mo­kę­sis pas ge­riau­siuo­sius Lie­tu­vos is­to­ri­kus – A. Bumb­laus­ką, E. Gu­da­vi­čių, A. Anu­šaus­ką, A. P. Kas­pa­ra­vi­čių ir dau­ge­lį ki­tų, as­me­niš­kai jau­čiu nu­si­vy­li­mą Šiau­lių or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ku­rios ga­lė­jo sa­vo au­to­ri­te­tu pri­si­dė­ti prie to, kad nuo al­ko­ho­lio ir ki­tų svai­ga­lų pri­klau­san­tys as­me­nys neap­sis­to­tų me­mo­ria­lo kai­my­nys­tė­je."... Prie ko čia tos garbingos pavardės ir jūsų mokslai ? Manote, kad tai padės jūsų paistalams? Gaila, tai neprideda jums garbės, nors to ir tikėjotės.
Sveikinu sveiką protą.    Ket, 2019-12-12 / 20:14
Šiandien sprendimas priimtas - *Taryba priėmė sprendimą Nakvynės namus perkelti į Kauno g. „Už" balsavo 17 politikų, 7 – „prieš".*
Ramus    Ket, 2019-12-12 / 22:40
Bet juk gerai kai diplomuoti? Ypač kad istorikas. Sutikime - skamba pribloškiančiai?
Atpigo     Pen, 2019-12-13 / 10:08
Kaip ką tik atpigo šiame rajone esantis nekilnojamas turtas. Tikrai logiškas sprendimas miesto centre įkurti tokius dalykus. Humoristai.
Nebomzas    Pen, 2019-12-13 / 14:31
Saulės miestas pilnas ,stoties g.labdaros valgykla pilna benamių,taip,kad neisradinekit dviračio,o ir nakvoti ateina gan tvarkingi,jie patys tu myzniu nemegsta,orasliava čia apie kosmosa Taigi ruoskit plakatus benamiams Kauno g. SVEIKI ATVYKE ! .
žmonių nuomonė    Šeš, 2019-12-14 / 21:17
valdžiagalviams neįdomi,sondra ir kitos bobikės, tikriausiai,savivaldybės ruporiukės
žmonių nuomonė    Šeš, 2019-12-14 / 21:17
valdžiagalviams neįdomi,sondra ir kitos bobikės, tikriausiai,savivaldybės ruporiukės
akys    Sek, 2019-12-15 / 09:57
Visosckas jau turi sukūręs visą savo sistemą. Nuo "sporto" iki "kultūros". Jie gauna po kasnelį pažadų pinigėlių. Netarnausi tai nuimsim nuo pareigų. Geras manipuliatorius. Primena garliavą. Facebokės meistras su etatiniais "pakalikais". Atjauta "Busture" matot per brangi. Kauno gatvėje bus pigesnė. Benamiai, jumis Visockas ir jo "pakalikai" pasirūpino! Bus pigesnė atjauta...valio! O gal "URA". žmonių nuomonė jau ne tik šiuo klausymu neįdomi. Rytoj tai palies ir tave. Tikros atjautos turi visi, bet tuo Visockas tiesiog manipuliuoja. Nieko bus rinkimai. Žmonės atsimins ir šį klausymą ir medžių pjovimą, pabalių turgų, ūkininkų streiką it t.t.. BULDOZERIS VAŽIUOJA! PASITRAUKIT! JŪS ŽVYRO GALIUKAI! JŪS NESVARBŪS!
Iš kur ?    Sek, 2019-12-15 / 10:05
Iš kur atsirado Šiauliuose dar negirdėtas "diplomuotas istorikas" G.Dubonikas? Iš straipsnio - "Is­to­ri­jos mo­kę­sis pas ge­riau­siuo­sius Lie­tu­vos is­to­ri­kus – A. Bumb­laus­ką, E. Gu­da­vi­čių, A. Anu­šaus­ką, A. P. Kas­pa­ra­vi­čių ir dau­ge­lį ki­tų". Ir apie Nakvynės namus viską žinantis . Net interneto, googlės platybėse, nei žodžio apie tokį "istoriką" neradau ?
Zoja    Pen, 2019-12-20 / 09:06
A kadel nikas nipagalvoja api vagona? Raike nupirkti sena Rusiska plackarto vagona i tam padariti vena nakti nakvine, a tu vagona pastatiti ant stoti pirona, tai gireusia varenta .

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.