Šiaulių savivaldybė nesugalvoja kuo "apvilkti" medelius

Sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
"Sau­lės do­mi­ni­jos" pa­siū­ly­mas – me­de­lių ka­mie­nus žie­mai ap­dė­ti to­kio­mis dė­žė­mis, ar­chi­tek­tas no­rė­tų es­te­tiš­kes­nio va­rian­to.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė spren­džia gal­vo­sū­kį, kaip ap­sau­go­ti nuo žei­mą gat­vė­se bars­to­mos drus­kos jau­nus me­de­lius, kad drus­ka jų ne­pa­žeis­tų. Pra­šo­ma ir šiau­lie­čių pa­ta­ri­mo.

Sieks ap­sau­go­ti nuo drus­kų

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė, kad idė­ją "pa­siė­mė" iš Vil­niaus, ku­ris pir­ma­sis su­si­rū­pi­no me­de­lių ap­sau­ga šal­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu. Be­li­ko iš­spręs­ti, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis tai pa­da­ry­ti, kad me­de­liai pa­va­sa­rį sėk­min­gai su­ža­liuo­tų.

Pa­va­duo­to­jo žo­džiais, Sa­vi­val­dy­bė lau­kia mies­tie­čių pa­siū­ly­mų – kuo ap­sup­ti me­de­lių ka­mie­nus. Kai žie­mą va­lo­mos gat­vės, snie­gas, su­si­mai­šęs su drus­ka ar jos tir­pa­lu, pa­kliū­va ant me­džių, o tirps­tant snie­gui, ga­di­na­mos jų šak­nys.

V. Ur­bo­na­vi­čius in­for­ma­vo, kad Sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vė "Sau­lės do­mi­ni­ja" pa­siū­lė per žie­mą me­de­lių ka­mie­nus "įpa­kuo­ti" į me­džių drož­lių plokš­tės dė­žes. Gau­ta pa­siū­ly­mų iš Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro. Dar vie­nas šiau­lie­tis ža­dė­jo pri­sta­ty­ti plas­ti­ki­nes "už­mau­tes".

"Bū­sim la­bai lai­min­gi, jei­gu kaž­kas at­si­lieps ir pa­teiks pa­siū­ly­mų. Įver­tin­sim vi­sas idė­jas, pa­si­rink­si­me vie­ną, ku­ri la­biau­siai ati­tiks ko­ky­bės ir eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo są­ly­gas", – sa­kė pa­va­duo­to­jas.

V. Ur­bo­na­vi­čius su­skai­čia­vo, kad "ap­vilk­ti" rei­kė­tų dau­giau­siai 200 Til­žės, Dva­ro gat­vė­se ir Auš­ros alė­jos so­di­nu­kų, ta­čiau gal pa­kak­tų ir 100, nes Dva­ro gat­vė­je me­de­liai jau ne vie­ne­rius me­tus yra per­žie­mo­ję.

Pa­va­duo­to­jas ti­ki­no, kad dar šio mė­ne­sio pa­bai­go­je ban­dys su­ma­ny­mą įgy­ven­din­ti, ir jau sau­sio mė­ne­sį me­de­liai ap­sau­gas tu­rės. Kol kas tam Sa­vi­val­dy­bė pi­ni­gų ne­tu­ri, ta­čiau kai ži­nos konk­re­tų po­rei­kį, anot pa­va­duo­to­jo, ta­da fi­nan­sų klau­si­mą ir spręs.

Ar­chi­tek­tas: "Pa­da­rė­me ne­ma­žai nu­si­žen­gi­mų"

"Tai tik ro­do, ko­kio­mis kenks­min­go­mis są­ly­go­mis vi­si žel­dy­nai yra mies­te. Tu­ri­me tai pri­pa­žin­ti. Ieš­ko­me pu­siaus­vy­ros. Ko­dėl pils­to­ma drus­ka? Ko­dėl so­di­na­mas me­de­lis? Kad mums bū­tų ge­rai. Pa­tys ir tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ar mes so­di­na­me gat­vė­je me­de­lį, ar ne. Pa­da­rė­me ne­ma­žai nu­si­žen­gi­mų. Pa­vyz­džiui, pa­so­di­no­me me­de­lius ant van­den­tie­kio tra­sos. Kai ją rei­kės re­mon­tuo­ti, me­de­liai tu­rės bū­ti išim­ti. Tik­tai tam,  kad žmo­nėms bū­tų tie me­džiai", – ko­men­ta­vo Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to au­to­rius Vy­te­nis Ru­do­kas.

Jo ma­ny­mu, vi­sos dėl me­džių ki­lu­sios aist­ros vie­šo­je erd­vė­je yra ne­pa­ma­tuo­tos ir pa­rem­tos emo­ci­jo­mis. Me­dis gat­vė­je nie­ka­da ne­bus pil­na­ver­čiu me­džiu me­džiui par­ke ar miš­ke – tai esą tu­ri­me įsi­są­mon­ti. "Me­dis – vie­na iš erd­vės da­lių, ku­ri ten­ki­na mies­tie­čių po­rei­kius ir tu­ri­me su­si­tar­ti, kam ati­duo­da­me prio­ri­te­tą".

Ar­chi­tek­tas įsi­ti­ki­nęs, kad me­de­lių ap­sau­ga nuo drus­kų bus da­li­nė pa­gal­ba. Svar­bu iš­spręs­ti ir es­te­ti­nį, ir funk­cio­na­lu­mo klau­si­mą. Spren­di­mas pri­klau­so ir nuo to, kiek mies­tas skirs pi­ni­gų? Pro­jek­to au­to­rius siū­lė paieš­ko­ti il­ga­lai­kių va­rian­tų, pa­vyz­džiui, me­ta­li­nes ap­sau­gas. "Tai ne­tu­rė­tų bū­ti ba­na­li dė­žė, o at­ro­dy­ti es­te­tiš­kai pro­por­cin­gas di­zai­no ele­men­tas", – sa­kė V. Ru­do­kas.

Tai ne­tu­rė­tų bū­ti ba­na­li dė­žė.

Komentarai

Nu jo    Ant, 2019-12-10 / 11:45
Rimta darba dirba tas Urbonavičius..juokas ima . BE fantazijos " pavaduotojas.
miestietis    Ant, 2019-12-10 / 12:30
Galiu pasiūlyti nebrangų ir greitai išpildomą variantą, kuris galbūt yra vertas dėmesio, tai folguota akmens vatos apsauga techn.vamzdžiams, kuris parduodamas santechnikos parduotuvėse. Juo apjuosti medelio liemenį iki pusės metro aukščio ir apvynioti lipnia juosta, plius gal dar ką papildomai- iki pavasario turėtu išlaikyti. Dėl druskos patekimo į gruntą, tai čia jau sudėtingiau- gal aukštesni pylimuką suformuoti iš kokio grunto, nežinau ar išlaikys .
miestietis    Ant, 2019-12-10 / 13:02

In reply to by miestietis

Dar vienas, netgi paprastesnis variantas- kiekviename prekybos centre parduodama kulinarinė aliuminė folga ar kita skysčių nepraleidžianti fibro pluošto medžiaga, ja apjuosti medelį, sutvirtinti lipnia juosta, dar elektrikų naudojamu PVC dirželiu sutvirtinti, o druskos nepatekimui gruntan gal pabandyti molio mišinio pylimuką padaryti, bet čia nežinau- reiktu kiek ilgiau pagalvoti tuo klausimu.
miestietis    Ant, 2019-12-10 / 13:26

In reply to by miestietis

Jeigu netinka folguotas akmens vatos čeholas, galima paimti paprastą minkštą tamsios spalvos poliuretano(ar panašiai) vamzdžių apsaugą nuo užšalimo, ji lengvai uždedama, lengvai nuimama ir beveik nesimatys, o tirpalai neturėtu prasisunkti. Taip kad variantų yra nemažai ir nebrangių, tad medinės dėžės turėtu būti jau paskutinių paskutinis variantas.
???    Ant, 2019-12-10 / 13:36
žmonės, jūs sveiki? tai juk medžio kamienas ir kvėpuot turi, ir šviesos gaut.. gal galvas tomis folijomis apsivyniokit...
miestietis    Ant, 2019-12-10 / 14:08

In reply to by ???

Tikrai žinau, nes mačiau, kad jau nuo senų laikų sodininkai aprišdavo, ypač jaunus medelius nuo apgraužimo ir nieko fatališko neatsitikdavo, tuo labiau, kad kalba eina tik apie mažiau nei puses metro apsaugą, daugiau ir nereikia. Folga gal ir nekaip atrodytu, bet porloninė vamzdžių apsauga manau pats tas, tik nuo druskos tirpalo žemę apsaugoti tai čia užduotis kiek sudėtingesnė.
?!    Ant, 2019-12-10 / 13:43
Sveiki brandūs suaugę medžiai jokios pagalbos nuo druskos nesulaukė. Po visuomenės protestų Vykdomąjį apėmė visuotinė tryda. Bet galit labai nesistengti ir nebetaškyti dar daugiau mūsų pinigėlių - tiems naujiems klipatoms užteks ir kad šunelis pasiusiotų.
eco    Ant, 2019-12-10 / 15:32

In reply to by ?!

Nebežino kaip piarintis. Aprengtieji Vilniaus medžia-mutantai arba nugaišo, arba gaišta. Netaškykite pinigų savireklamai. Nereikėjo naikinti didelių, brandžių miesto medžių. O dabar tikrai visos valdžios pastangos gelbėti siauralapius kažkokią trydos epidemiją primena. Baikit cirkus. Nabašnyko radiatorius neatšildys.
Eikit sau    Ant, 2019-12-10 / 17:16
Nu ką chebrytė, krantai? Nebėra kas dirba. Net tokio šūdniekio nepajėgūs išspręsti. Tai apie kokį miesto valdymą galima galvoti rimtais klausimais. Teisingai, paklauskite arto, miestiečio, nulio, to, kuris vakar su pagarba pasirašinėja - pasakys. Arba aprėks: ką siūlai? Nepatinka - valink į mišką ir t.t. Ar jau maumenėliai visai suminkštėjo.
Vakar    Ant, 2019-12-10 / 17:35

In reply to by Eikit sau

Apie mane tik gerai arba nieko. Ir vėl tema apie medžius. Norėčiau sužinoti,kas yra Šiaulių krašto akcininkai? Kad taip eskaluoja medžių tema. Nes jau tikrai baigia įkyrėti su savo rašliavomis. Nėra Šiauliuose kitų problemų.
Eik sau    Ant, 2019-12-10 / 17:48

In reply to by Vakar

Apie mirusius būna tik gerai arba nieko. Būtent - ar valdžia neturi didesnių problemų? Gal dar paklauskite kokios spalvos jums šlipsus nešioti - patars.
tai    Ant, 2019-12-10 / 21:02
anksčiau Šiauliuose aukso kainą turėjo cinkuota skarda - už dyką! Gal ja apskardinkite dėl tęstinumo ir vientisumo :)
Juokutis    Tre, 2019-12-11 / 09:07
Praso patarimo siaulieciu pasodine medelius 1 vnt. - apie 2000 euru. Gal reikejo klausti siaulieciu patarimo del pigesniu medeliu.Dabar gali druska medeli pazeisti, per dirvozemi pazeidimas gali atsirasti...Ir puse medeliu reiks sodinti is naujo-vel 1 kaina apie 2000 euriuku🙂 Geras bizniukas.
Myletojas    Tre, 2019-12-11 / 11:49
Pilna Šiauliuose medžių gynėjų tegul prisirakina ir apsaugos medelius
siauliete    Tre, 2019-12-11 / 12:42
augo lietuviški medžiai ir niekas jiems nebuvo baisu. O ko dabar taip rūpinasi? Man tų vazoninių visiškai negaila, ne medžiai, o karikatūros. Nėra normalių medžių, tai dėl manęs ir tokių išsigimusių nereikia
Myletojui    Tre, 2019-12-11 / 13:18
Tai dabar patys ir rakinkites prie tų karikatūrų,patys pasisodinot. mūsų normalius jau pasistengėt iškirsti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.