Savivaldybė vėl piktina gyventojus dėl benamių nakvynės

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jo­je su­si­rin­ku­sių gy­ven­to­jų prie­kaiš­tus iš­klau­sy­ti te­ko vi­ce­me­rui D. Griš­ke­vi­čiui, o ne „idė­jos au­to­riams“.
Šiau­lių Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jos sa­lė­je vy­ko emo­cin­gas gy­ven­to­jų su­si­ti­ki­mas su Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais dėl pla­nų Kau­no gat­vė­je įkur­din­ti Nak­vy­nės na­mus. Nors mies­to Ta­ry­ba jau yra nu­ta­ru­si juos įkur­ti Ša­rū­no gat­vė­je, val­džios pla­nai kei­čia­si. Tai pa­pik­ti­no ir gy­ven­to­jus, ir vers­lo įmo­nes.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Vi­ce­me­ras D. Griš­ke­vi­čius ir vers­li­nin­kas D. Bal­čiū­nas sa­kė bran­gi­ną tar­pu­sa­vio drau­giš­ką bend­ra­vi­mą, ta­čiau lai­kė­si skir­tin­gų po­zi­ci­jų.

Vi­ce­me­ro ar­gu­men­tai neį­ti­ki­no

Sa­vi­val­dy­bę, kaip daž­niau­siai pa­sta­ruo­ju me­tu bū­na, ketvirtadienio vakarą vykusiame su­si­ti­ki­me su gy­ven­to­jais at­sto­va­vo me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius. Me­ras tuo me­tu kon­cer­ti­nė­je įstai­go­je "Sau­lė" tei­kė kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jas ir klau­sė­si kon­cer­to.

D. Griš­ke­vi­čius ak­cen­ta­vo, kad iš­ke­liant Nak­vy­nės na­mus iš Pak­ruo­jo gat­vės (nes ši te­ri­to­ri­ja per­duo­da­ma Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės plėt­rai) bu­vo nu­spręs­ta juos iš­skai­dy­ti. Apie 120 lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tų nu­ma­ty­ta įsteig­ti Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čia­me pa­sta­te Tie­sos gat­vė­je. Esą su bend­ruo­me­ne ras­tas su­ta­ri­mas, vė­liau pa­tiks­lin­ta, kad ne su vi­sa.

40 vie­tų lai­ki­no­sios nak­vy­nės pa­slau­gas aso­cia­liems be­na­miams nu­spręs­ta teik­ti Ša­rū­no gat­vė­je. Ta­čiau pa­sta­ra­sis su­ma­ny­mas bran­gus – rei­kia ne tik iš­pirk­ti iš įmo­nės pa­sta­tą, jį re­konst­ruo­ti, bet ir nu­ties­ti to­liau Pu­rie­nų gat­vę, nes nė­ra kaip į pa­sta­tą pa­tek­ti. Pre­li­mi­na­riais pa­skai­čia­vi­mais tai ga­li kai­nuo­ti apie 700 tūks­tan­čius eu­rų.

Nors Ta­ry­bos spren­di­mas dėl to jau priim­tas, ka­tast­ro­fiš­kai ki­tų me­tų biu­dže­te sto­ko­jan­ti lė­šų mies­to val­džia nu­spren­dė pa­tau­py­ti ir be­na­mius ap­nak­vyn­din­ti ša­lia ge­le­žin­ke­lio Kau­no gat­vė­je.

Iš pra­džių kant­riai klau­sę vi­ce­me­ro ar­gu­men­tų, ko­dėl be­na­miai ga­lė­tų nak­vo­ti Kau­no gat­vės 6 na­me, ku­rį Sa­vi­val­dy­bė pe­ri­ma iš "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių", žmo­nės grei­tai kant­ry­bę pra­ra­do.

So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro di­rek­to­rei Vi­dai Šal­nie­nei su­si­rin­ku­sie­ji vos lei­do pa­sa­ky­ti ke­le­tą žo­džių. Di­rek­to­rė pa­brė­žė, kad be­na­miai sau­gu­mo pro­ble­mų ne­ke­lia, o daž­niau pa­tys nu­ken­čia nuo ki­tų. Nors ji pa­ti­ki­no, kad atei­nan­tys nak­vo­ti tu­ri pri­sta­ty­ti pa­žy­mas, kad ne­ser­ga tu­ber­ku­lio­ze, čia pat kal­bė­jo, kad gu­lin­čius gat­vė­se juos pai­ma grei­to­ji pa­gal­ba ir pri­sta­to į nak­vy­nės vie­tą. Var­gu, ar jie to­kios bū­se­nos pa­tei­kia pa­žy­mas.

D. Griš­ke­vi­čius aiš­ki­no, kad svars­ty­tas va­rian­tas sta­ty­ti nau­ją pa­sta­tą, bet ne­pa­vy­ko ras­ti tin­ka­mo skly­po.

Vi­ce­me­ras ža­dė­jo, kad šia­me ra­jo­ne bū­tų die­gia­mos pa­pil­do­mos prie­mo­nės – ap­švie­ti­mas, ka­me­ros.

Dar vie­nas D. Griš­ke­vi­čiaus ar­gu­men­tas – tie be­na­miai žmo­nės jau ir da­bar yra šia­me ra­jo­ne. Jie glau­džia­si po via­du­ku.

Šal­tuo­ju pe­rio­du be­na­miai ga­li bū­ti lai­ki­nos nak­vy­nės vie­to­je vi­są pa­rą, šil­tuo­ju me­tu – die­no­mis tu­ri išei­ti. Anot vi­ce­me­ro, nak­vo­jan­čių žmo­nių skai­čiaus vi­dur­kis – apie 30.

Kam jūs mums pud­ri­na­te sme­ge­nis ir gal­vo­ja­te, kad mes esa­me to­kie pat dur­ne­liai kaip prieš 20 me­tų? Bai­ki­te tas ne­są­mo­nes.

Neiš­veng­ta po­li­ti­ka­vi­mo

Prie­šin­tis val­džios spren­di­mui bend­ruo­me­nę bu­rian­tis vers­li­nin­kas Da­rius Bal­čiū­nas tei­gė, jog sklei­džia­mi mi­tai, esą šio ra­jo­no gy­ven­to­jai – be­na­mių prie­šai, jų ne­si­gai­li.

"Sup­ran­ta­me, kad tiems žmo­ge­liu­kams su gy­ve­ni­mu ne­pa­si­se­kė. Ras­ta jiems vie­ta Ša­rū­no gat­vė­je. Ta­ry­ba bu­vo ap­si­spren­du­si. Grįž­kit prie Ša­rū­no gat­vės. Mes su­ne­ša­me pi­ni­gė­lius į biu­dže­tą – tiek vers­las, tiek gy­ven­to­jai. Kal­ba­ma apie su­tau­po­mus nie­kin­gius biu­dže­to mas­tu 700 tūks­tan­čius eu­rų, o gal ir ma­žiau. Kie­no są­skai­ta su­tau­py­sit? Žmo­nių, vai­kų, moks­lei­vių? Ne­pa­mirš­ki­me, kad ir mes esam rin­kė­jai. Vi­si tu­ri bū­ti svar­būs svar­būs – ir mes, ir tie ki­ti žmo­nės", – sa­kė D. Bal­čiū­nas, už ku­rio įmo­nės "Pra­mušt­gal­vis" tvo­ros įsi­kur­tų be­na­miai.

Nors kar­tu su D. Griš­ke­vi­čiu­mi at­vy­ko ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius, ke­li Ta­ry­bos na­riai iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, me­ro pa­ta­rė­jas Jus­ti­nas Švėgž­da, vi­si be­ve­li­jo pa­ty­lė­ti, iš­sky­rus Za­ki­rą Me­dži­do­vą. Už­tat opo­zi­ci­jos at­sto­vai rė­žė iš pe­ties.

"Tas spren­di­mas – tai pa­ts di­džiau­sias ab­sur­das. Jūs ir taip pri­va­lo­te įreng­ti (gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne) ap­švie­ti­mą, ka­me­ras – nes tai tie­sio­gi­nė jū­sų pa­rei­ga. Kam jūs ma­si­na­te žmo­nes tam tik­rais to­kiais da­ly­kais, ku­riuos ir taip tu­ri­te pa­da­ry­ti", – sa­kė Ta­ry­bos na­rys Ma­ri­jus Ve­lič­ka.

Jis aiš­ki­no, kad al­ter­na­ty­va – pa­sta­tas Ša­rū­no gat­vė­je ge­res­nis va­rian­tas.

Ki­tas po­li­ti­kas Mar­ty­nas Šiur­kus siū­lė iš­nuo­mo­ti kon­tei­ne­ri­nius na­me­lius ir pa­sta­ty­ti ke­lio­se mies­to vie­to­se, ne­kon­cent­ruo­jant be­na­mių į vie­ną vie­tą.

Kvie­tė vie­ny­tis

Ne­ri­ja Luns­kie­nė pri­si­sta­tė gy­ve­nan­ti Tie­sos gat­vės 3 kai­my­nys­tė­je ir pa­sa­ko­jo apie šios bend­ruo­me­nės pa­tir­tį ban­dant pa­si­prie­šin­ti Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mams.

"Mus va­di­na ant­žmo­giais, nes mes pa­prieš­ta­ra­vom Nak­vy­nės na­mams. Kiek ta­me pa­sta­te Tie­sos 3 vis­ko bu­vo, bet mes nie­ka­da ne­bu­vo­me prieš. Mes su­pran­ta­me, kas yra neį­ga­lus žmo­gus, kas yra nu­ken­tė­jęs ir kas yra po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gas. Ka­dan­gi ne­pri­ta­rian­čių yra daug, mes taip pat rin­ko­me pa­ra­šus, ren­gė­me pe­ti­ci­jas, ban­dė­me už­kirs­ti ke­lią Ta­ry­bos spren­di­mo priė­mi­mui. Ta­čiau ten yra vi­siš­kas bul­do­ze­ri. Mes esa­me pa­da­vę į teis­mą (ap­skun­dė Ta­ry­bos spren­di­mą). Sau­sio mė­ne­sį vyks teis­mas", – kal­bė­jo šiau­lie­tė.

Ji kvie­tė Ža­liū­kių bend­ruo­me­nę vie­ny­tis ir prie­šin­tis Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mams kar­tu.

Mo­te­riai kal­bant, D. Griš­ke­vi­čius šyp­te­lė­jo. Tai su­kė­lė su­si­rin­ku­sių­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. "Žmo­gus tak­tiš­kai kal­ba, o jūs vai­po­tės". Lie­po­rių bend­ruo­me­nės at­sto­vė sa­kė, kad jie prie to­kio val­džios el­ge­sio jau yra įpra­tę.

Val­dau sau

"Sa­vi­val­dy­bė – sau val­dau. Dus­kit, jūs – neį­do­mūs. Sau val­dy­ti yra daug sma­giau. Jau jie (po­li­ti­kai) pa­kil­no­jo ran­ku­tes už Ša­rū­no gat­vę. Vėl blaš­ky­ma­sis. Jūs pa­ga­liau su­pras­kit, kad jus iš­rin­ko žmo­nės ir dirb­ki­te jiems vi­siems. Kam jūs mums pud­ri­na­te sme­ge­nis ir gal­vo­ja­te, kad mes esa­me to­kie pat dur­ne­liai kaip prieš 20 me­tų? Bai­ki­te tas ne­są­mo­nes", – ra­gi­no D. Bal­čiū­nas.

Kal­bė­ję gy­ven­to­jai la­biau­siai ne­ri­ma­vo dėl sa­vo vai­kų ir anū­kų.

"Bu­vo­me jau­ni, pa­tys gy­nė­mės nuo nar­ko­ma­nų – kvie­tė­me po­li­ci­ją, pa­tys vai­kė­me. Iš­si­va­lė­me. Da­bar pa­tys au­gi­na­me vai­kus, ve­da­mės juos pa­si­žiū­rė­ti trau­ki­nių. Kaip paaiš­kin­ti vai­kui vaiz­dus, ku­riuos ma­ty­sim? Ša­rū­no gat­vė­je ša­lia – po­li­ci­ja ir be­na­miai pa­tys ten tu­rė­tų pa­si­temp­ti", – kal­bė­jo šia­me ra­jo­ne užau­gęs Aud­rius Kaz­laus­kas.

"Aš dir­bu sa­vo dar­bą, gau­nu už tai pi­ni­gus. Ar jūs gal­vo­ja­te, kad mes kaž­ko­kie sa­do­ma­zo­chis­tai ir mums pa­tin­ka prieš jus sto­vė­ti ir vi­są ši­tą "grū­zą" klau­sy­ti? Aš su ma­lo­nu­mu bū­čiau šei­mo­je ir žais­čiau su vai­kais. Bet aš dir­bu sa­vo dar­bą ir ne­si­skun­džiu", – pra­trū­ko D. Griš­ke­vi­čius.

Vi­ce­me­ro bu­vo pa­pra­šy­ta at­sa­ky­ti, jei šia­me ra­jo­ne tu­rė­tų na­mą, ar bal­suo­tų drą­siai "už"? Vi­ce­me­ras neat­sa­kė, pa­si­gir­do plo­ji­mai.

Gy­ven­to­jai kal­bė­jo, kad vi­ce­me­ras ne­ga­li bal­suo­ti pa­gal sa­vo nuo­mo­nę: "Jūs tu­ri­te tu­rė­ti žmo­nių nuo­mo­nę".

Žmo­nės kė­lė klau­si­mą, ko­dėl ka­riuo­me­nė, pe­rim­da­ma Nak­vy­nės na­mų pa­sta­tą Pak­ruo­jo gat­vė­je, ne­ga­li pri­si­dė­ti lė­šo­mis prie nau­jų pa­tal­pų šiais įstai­gai su­tvar­ky­mo.

Gy­ven­to­jau jau su­rin­ko 900 pa­ra­šų, rei­ka­lau­jan­čių ne­priim­ti spren­di­mo įkur­ti Kau­no gat­vė 6 lai­ki­no­jo ap­nak­vin­di­ni­mo pa­slau­gų tar­ny­bos. Ke­ti­na­ma ak­ty­viai da­ly­vau­ti Ta­ry­bos po­sė­dy­je ki­tą sa­vai­tę.

D. Bal­čiū­nas pa­ste­bė­jo, kad vi­ce­me­ras ver­tas pa­gar­bos, nes atė­jo pas žmo­nes, kai idė­jos au­to­riai ra­miai šil­do­si na­muo­se. Idė­jos at­kel­ti be­na­mius į Kau­no gat­vę au­to­riu­mi bu­vo įvar­din­tas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis. D. Griš­ke­vi­čius po su­si­ti­ki­mo paaiš­ki­no, kad di­rek­to­rius tuo pa­čiu me­tu bu­vo su­si­ti­kęs su Auš­ros alė­jos dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jais, ku­rie ne­si­džiau­gia Sa­vi­val­dy­bės ke­ti­ni­mais jų na­me įkur­din­ti dve­jus bend­ruo­me­ni­nius vai­kų glo­bos na­mus 16 vai­kų.

Komentarai

:)    Pir, 2019-12-09 / 09:23
Griška - besivaipantis buferis, kurio misija yra amortizuoti tokius smūgius. Jam už tai mokami didžiuliai pinigai. Šią funkciją numatė meras, kad visada galėtų būti pavėsyje. Ar kada kas nors jį matė prieš rinkėjus gyvai?
degeneratas    Pir, 2019-12-09 / 09:41
Tai štai iš kur kojos dygsta! Išlindo Pilypas iš kanapių. Stengiasi, kad šalia jo kontoros benamiai negyventų. Ko bijo? Senų suvargėlių? Ar kad jo televizinė Jadzė iš ekrano nužengusi staiga neužsuktų :)))) Dieve dieve, kaip greitai atsiskleidžia žmogaus esybė. Tolerantiškas, kol benamis iki jo tvoros neateina. O kai ateina, tai tada ir laikraštis, ir kaimynai pajungiami jo kontoros saugai. Beje, kaimyne su vaikais - kaip dažnai vedi vaikus traukinių žiūrėti - kas vakarą, kas savaitę, kas mėnesį, ar čia tiesiog įžūliai meluoji?
jo mayjo    Pir, 2019-12-09 / 10:38

In reply to by degeneratas

kaip čia taip? Pilypas su buratinais - neišskiriami draugeliai. O dabar še tau - savo pagarbą vienas kitam rodo iš skirtingų tvorų pusių. Lazda visada turi du galus. Dar ne to jums pridirbs medinukai.
kaimynui    Pir, 2019-12-09 / 19:54

In reply to by Kaimynas

Blogą vietą parinkote vaikams vedžioti. Šalia geležinkelio - labai užterštas oras. Ten sunkiųjų metalų kiekis ore normas viršija kelias dešimtis kartų. Higienistai turi tokį žemėlapį, kur žymimas oro užterštumas, tai palei visą geležinkelį taškiukas prie taškiuko. Eikit geriau į parką ar kur kitur, bet vaikų ten nevedžiokit. Laba dažnai sirgs, o užaugus, žiūrėkit, kad koks piktas susirgimas neįsimestų. Čia sakau ne šiaip sau. Čia visai rimtai.
Tiesiog...    Ant, 2019-12-10 / 22:19

In reply to by degeneratas

Šiaulių valdantiesiems jau įprasta tapo smukdyti verslą ir gerbuvį sukurti božam kitų sąskaita. Jūs gerbiamasis matyt vienas iš jų... Balčiūnas, žmogus sąžiningai dirbantis , nelendantis į politiką, sukūręs daug darbo vietų, įnešantis pinigus į biudžetą. Nei gyventojai, nei verslas tokių kaimynų nenori. Gerbiamasis žiūrėkit, kad pačiam gyvenimas pokšto neiškrėstų ir nereiktų eiti darbintis pas Darių naujų kaimynų kakučių valytoju. Bėda tą, kad savivaldybės valdantieji vietoj palaikymo verslui ir skatinimo kiša pagalius į ratus ir prasigėrusių gerovė auksčiau už tų, kurie dar stengiasi, kad iš Šiaulių neliktų šlapia vieta.... Koks skirtumas ką vaidino, smagus vaidmuo, visi vėpsojo, tai db kažkokį kitokį personažą visiem aktoriam prikiškim?. Yra patogių vaidmenų ir ne. Bet faktas, kad jis buvo geras, jei po tiek metų dar visi pamena.
1.    Pir, 2019-12-09 / 09:46
Taigi ponas Lukošaitis sakė, kad į Šiaulius ateina 50 mln kariuomenės investicija. Tai gal iš tos "investicijos" kas nors gali nubyrėti ir benamiams?
Nu nu    Ant, 2019-12-10 / 15:44

In reply to by 1.

Dėl tų milijonų ir mėto benamius,nors jie randasi geroje vietoje ir šalia policijos. Yra daug pasiūlymų kur galima būtų benamius iškelti,pastačius jiems namus,bet valdžiažmogiai to nesupranta,nes pinigai tai nemaži,o gal jie ir kažkuriems ir kišenes sušildys?Todėl ir kiša benamiu snegalvodami apie ateitį. Nesuprantu ar Savivaldybė neturi teisininkų normalių,neskaito įstatymų,negi visi beraščiai?Įstatymai draudžia kurti tokias įstaigas miegamuosiuose rajonuose,prie mokyklų,darželių.Ponai valdininkai atsibuskite> Kituose miestuose tokios įstaigos randasi miestų pakraštyje,o ne centre. Bus gražu,kai mieste benamiai šlitinės,o turristai,svečiai grožėsis Šiaulių "įžymybėmis". tai tik dabar supratau,kodėl taip naikinami mędžiai,krūmai Šiauliuose- kad geriau matytųsi benamiai-Šiaulių puošmena. O koks džiaugsmas bus,kai gelež.stotį užplūs benamiai. Tikrai bus geras aromatas,vaizdelis ir t.t.
2.    Pir, 2019-12-09 / 09:57
Kažkaip keistai atrodo tas meruko gerbėjų dvigubas požiūris. Šiaip šitas palaikymo choras benamius ir gerbia, ir myli, ir žmonėmis laiko, todėl velička, jų nuomone, yra chamas ir blogietis. Tačiau medžius, meruko mylėtojų nuomone, iškirsti reikėjo dar ir dėl to, kad po jais centre ir parke benamiai rinkdavosi... Kažko nesuprantu. Gal reikėtų apsispręsti?
Sankai    Pir, 2019-12-09 / 23:46

In reply to by Sanka

Paskaitykite diskusijas apie parką feisbuke. Ypač to laikotarpio, kai parke buvo pradėti kirsti medžiai. Ir viskas bus aišku. Net su konkrečiomis pavardėmis iš nuolatinio mero gerbėjų būrio.
:(    Pir, 2019-12-09 / 10:18

In reply to by Žūrva

Na, bet jie labai neestetiški ne kuriems miestiečiams. Ir kvepia ne kaip. :( Ypač miesto centre. Arba viešajame transporte. :( Lengva būti geru, kai tavę asmeniškai tai neliečia.
miestietis    Pir, 2019-12-09 / 10:16
Specialiai nelindau pirmas, bet jau neišlaikau, tad jau drėbsiu. Miesto valdžia su Dubijos bendrabučiais aiškiai save susikompromitavo, čia jie turbūt ir patys tai suprato, su Šarūnu gal ir neblogas variantas, bet brangokas, na o kuo blogas Kauno g. variantas, tai aš nesuprantu. Rajonėlis, kuris ribojasi su Verdulių gatve ir atsiremia į geležinkelį, yra išskirtinai, vadinkime, pramoninis- gamybinis, ir ten arti nėra gyvenamų namų, bet, vot, atsiranda dirbtuvių savininkų su gera gerkle ir nori įrodyti, kad tie ,daugumoje atvejų, neagresyvūs žmogeliai, jiems pasirodo baisesni už atominį karą, ir ko tik nesugalvoja- ir kėgliai ir džiovininkai ir narkomanai ir t.t. Gerai vienas komentaras sako- vienas dalykas yra televizijoje vaidinti varguolį-benamį už babkes, o kitas dalykas būti atjaučiantis jam. Siūlau miesto valdžiai nekreipti dėmesio į veličkininkus ir ex-tele-expoviliukus ir pasirinkti ekonomiškai bei socialiai vertingesnį Kauno g. variantą.
Ir likai tokiu durneliu...    Pir, 2019-12-09 / 10:17
"Kam jūs mums pud­ri­na­te sme­ge­nis ir gal­vo­ja­te, kad mes esa­me to­kie pat dur­ne­liai kaip prieš 20 me­tų? Bai­ki­te tas ne­są­mo­nes", – ra­gi­no D. Bal­čiū­nas. 900 parašų surinko, tai jau iš fantastikos pasaulio. Kiek per dieną žmonių praeina pro to "verslininko" pastatą Kauno gatvėje, kiek automobilių pravažiuoja...? D.Balčiūnai, tai jūs nepūdrinkite žmonėms smegenų !
Keistas jausmas    Pir, 2019-12-09 / 10:22
Kai komentuojamas ne apie problemą, o vien todėl, kad įkąsti konkrečiam verslininkui ar politikui.
miestietis    Pir, 2019-12-09 / 10:27

In reply to by Keistas jausmas

Tai kad tas konkretus verslininkas jautrus tik savo kailiui, o svetimam tai jis storą odą užsiauginęs, o jau to verslininko greitumas suaktyvuoti kaimynus tai pavydėtinas.
:)     Pir, 2019-12-09 / 10:51

In reply to by Liucijus

Lietuvoje lyg ir demokratija, lyg ir žodžio laisvė. Kiekvienas asmuo renkasi tai, kas jam geriausia. Nereikėtų į tai taip isteriškai reaguoti. Savivaldybė gali rinktis taip pat. Tik, panašu, jie patys nelabai supranta, ką ir kodėl daro. Jau iš pat pradžių turėjo būti įvardyti konkretūs kriterijai, priimtini daugumai miestiečių. Gal ir kaštų-naudos analizė atlikta keliems variantams. Dėl lėšų trūkumo jausmas toks, lyg ne kurių politikų ambicijos netikėtai pasirodė didesnės negu galimybės, ES lėšų "įsisavinimas" pareikalavo daugiau, nei planuota. Brangi, oi brangi, pasirodė ta Raudų siena...
šiaulietis    Pir, 2019-12-09 / 10:43
mano galva čia tas kovenskas a lia teisininkas iš Agurkicho patrijos vandenį drumsčia, nes labai jau kerštu dega, kad iš šiltos vietos Šiauliuose išbogino. Tegul ten savo Kaune prieš Matijošaitį pašokinėja, ten būtų iš karto nugesintas!
FANTASTIKOS PASAULIS    Pir, 2019-12-09 / 10:47
900 parašų ??? Puikiai žinau šią Kauno gatvės vietą, gyventojų tankumą, tikras stebuklas surinkti 900 parašų. Nemanau, kad net prie bažnyčios sekmadienį būtu galima tiek jų surinkti. Nenustebčiau, jei sužinočiau, jog šie parašai buvo renkami ir Ginkūnuose, Gytariuose, Dainiuose ar Šimšėje... Na, specas, tikrai specas pasidarbavo...
Nesvarbu     Pir, 2019-12-09 / 14:55

In reply to by FANTASTIKOS PASAULIS

Negalvojau kad balsai apsiriboja Kauno gatvė jie kaip amalai pasklis po visą rajoną tai ir rasime miegančius pavėsinėje nes girtų į nakvynės namus nepriima
ateina    Pir, 2019-12-09 / 11:02
ateina iš Lieporių bendruomenės moterėlė ir rangina duoti į teismą, kas ji tokia? kodėl ji kursto gyventojus? Kaip ją leičia šis rajonas? Ar tai ne etatinis skandalų eskalavimas, dalyvavimas visur ir visaip ir taip skaldymas gyventojų? Aš ten gyvenu ir noriu tokios įstaigos ir aš rinkėjas. Aš už Kauno g. 6!
vaikščiotojui dėl ateina    Pir, 2019-12-09 / 11:16

In reply to by ateina

oho! Rinkėjas nori tokios įstaigos konkrečiu adresu šalia savo namų. Leisk atspėsiu, kuris gyventojas esi ir kur gyveni: 1. variantas - pridavei butelius, pasipildei kortelę, paskaitei naujienas ir parašei komentarą atsisėdęs ant traukinio bėgių; 2. variantas - atėjai į darbą, išgėrei kavos, nuėjai pas merą, paverkšlenote, sugrįžai ir parašei komentarą - negi dirbsi :)
Paradoksas    Pir, 2019-12-09 / 11:39
Kai buvo priimtas sprendimas nakvynės namus kelti į Šarūno gatve, tas pats Š kraštas ir visokie populistai politikai, kritikavo kad per brangu, švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai ir t. t. Kai pasiūloma gerokai pigesnė alternatyva, vėl blogai. Dabar jau tie patys populistai aiškina kad reikia rinktis Šarūno gatvės.
eik jau     Pir, 2019-12-09 / 11:46

In reply to by Paradoksas

žmonės nori matyti merą, tiesiogiai sprendžiant klausimus, o ne pasislėpusį už futbolisto liaunų blauzdų. Bet jam turbūt nėra kada, nes reikia vakarais tvarkytis feisbuke - šviesti Šiaulius, velnioniškai tamsu.
"Kalėdų stebūklas"    Pir, 2019-12-09 / 12:36
900 parašų ??? Puikiai žinau šią Kauno gatvės vietą, gyventojų tankumą, tikras stebuklas surinkti 900 parašų. Nemanau, kad net prie bažnyčios sekmadienį būtu galima tiek jų surinkti. Nenustebčiau, jei sužinočiau, jog šie parašai buvo renkami ir Ginkūnuose, Gytariuose, Dainiuose, Lieporiuose ar Šimšėje... Na, specas, tikrai specas pasidarbavo...
Karolis is verduliu gatves    Pir, 2019-12-09 / 13:45
Mums reikia iseiti i gatves kaip prancuzai ir parodyti stubura!!!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.