Džiunglės – privatūs namai privačioje gatvėje

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dai­nų kai­mas Šiau­lių ra­jo­ne: pri­va­čios gat­vės įžie­bė ne­su­ta­ri­mus dėl to, kas tu­rė­tų rū­pin­tis jų prie­žiū­ra.
Po "Šiau­lių kraš­to" pub­li­ka­ci­jos "Į na­mus – už 2 eu­rų že­to­ną", ku­ria­me ra­šy­ta apie Šiau­lių ra­jo­no Ža­liū­kų kai­mo Ne­ries gat­vės gy­ven­to­jų sun­ku­mus pa­ten­kant į sa­vo skly­pus, krei­pė­si Dai­nų kai­mo bend­ruo­me­nės at­sto­vai. Bai­min­ta­si, kad gy­ven­vie­tės ke­tu­rių sklypų–infrastruktūrinių ko­ri­do­rių, ku­riais gy­ven­to­jai pa­ten­ka į sa­vo na­mus, sa­vi­nin­kas taip pat ne­su­gal­vo­tų blo­kuo­ti ke­lio už­tva­rais, ku­rių pa­kė­li­mas bū­tų ap­mo­kes­tin­tas. Pir­mie­ji ženk­lai, ver­čian­tys su­ne­rim­ti, esą jau yra.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Anot skly­po sa­vi­nin­ko, stul­pai, gat­vių ap­švie­ti­mas bei me­de­lių so­di­ni­mas gat­vės ža­lio­jo­je juos­to­je ne­bu­vo su­de­rin­tas, va­di­na­si, vy­ko pa­žei­džiant sta­ty­bos įsta­ty­mą.

Su­si­ta­ri­mu ne­su­si­tar­ta

Šiau­lių ra­jo­no Ža­liū­kių kai­mo Ne­ries gat­vės gy­ven­to­jai bė­do­jo ne­be­ži­nan­tys, kaip kal­bė­ti su pri­va­taus skly­po, ku­ria­me įreng­tas ke­lias, sa­vi­nin­ku, tei­gė su­pra­tę, kad jis ge­ra­no­riš­kai už­tva­ro ne­pa­kels, ne­bent kiek­vie­nas gy­ven­to­jas kas­kart su­mo­kė­tų pa­kė­li­mo mo­kes­tį. Du eu­rus kai­nuo­jan­tį že­to­ną rei­kė­tų įmes­ti iš­va­žiuo­jant ir tiek pat su­grįž­tant.

Paaiš­kė­jo, kad de­ta­lia­ja­me pla­ne sa­vi­nin­ką tu­rin­čiam skly­pui bu­vo nu­sta­ty­tas po­že­mi­nių tink­lų prie­žiū­ros ir ke­lio ser­vi­tu­tas. Ta­čiau jis neį­re­gist­ruo­tas Re­gist­rų cent­re.

Į re­dak­ci­ją krei­pę­si Dai­nų kai­mo žmo­nės už­si­mi­nė, kad pas juos si­tua­ci­ja klos­to­si pa­na­šiai.

Anot gy­ven­to­jų, pa­te­ki­mo į pri­va­čius jų skly­pus funk­ci­ją at­lie­kan­čių Švend­re­lio, Avie­čių, Jaz­mi­nų, Kmy­nų gat­vių-skly­po sa­vi­nin­kas yra Šiau­lių UAB "Pas­na". Užt­va­rai ties įva­žia­vi­mu į šias gat­ve­les dar ne­pas­ta­ty­ti, ta­čiau min­tis gy­ven­to­jai ner­mau­ja, kad taip ga­li at­si­tik­ti.

Kad taip neį­vyk­tų Dai­nų kai­mo at­sto­vai sa­kė šių me­tų sau­sį krei­pę­si į "Pas­nos" va­do­vą An­ta­ną Mik­šį ir pa­siū­lę jam pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą.

Su­si­ta­ri­me pa­mi­ni­mos są­ly­gos, ku­rio­mis jį pa­si­ra­šiu­sios pu­sės va­do­vau­tų­si: "UAB "Pas­na" nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čios Jaz­mi­nų, Avie­čių, Kmy­nų ir Švend­re­lio gat­vės ir ša­lia gat­vių esan­čios te­ri­to­ri­jos įskai­tant kelk­raš­čius ir ša­li­gat­vius esan­čios Dai­nų kai­me, Šiau­lių ra­jo­ne bū­tų įren­gia­mos, pri­žiū­ri­mos ir re­mon­tuo­ja­mos aso­cia­ci­jos "Dai­nų kai­mo bend­ruo­me­nė" aso­cia­ci­jai pri­klau­san­čių na­rių bei šio­se gat­vė­se gy­ve­nan­čių gy­ven­to­jų lė­šo­mis ir ini­cia­ty­va. Gy­ven­to­jų lė­šo­mis ir ini­cia­ty­va UAB "Pas­na" nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čia­me skly­pe bū­tų įren­gia­mas gat­vių ap­švie­ti­mas, ša­li­gat­viai, kelk­raš­čiai, at­lie­ka­mi ke­lio dan­gos ge­ri­ni­mo dar­bai, as­fal­to tie­si­mo dar­bai, vi­si ki­ti ger­bū­vio dar­bai neap­si­ri­bo­jant iš­var­din­tais ir ku­ria­ma inf­rast­ruk­tū­ra."

Bend­ruo­me­nė pa­pra­šė "Pas­nos" pa­tvir­ti­ni­mo, kad ji, kaip te­ri­to­ri­jos sa­vi­nin­kė, mai­nais už at­lik­tus ap­lin­kos tvar­ky­mo ir prie­žiū­ros dar­bus atei­ty­je neap­ri­bos ir neap­mo­kes­tins tei­sės gy­ven­to­jams nau­do­tis mi­nė­to­mis gat­vė­mis bei jo­se esan­čia įreng­ta inf­rast­ruk­tū­ra ir in­ži­ne­ri­niais tink­lais neat­ly­gin­ti­nai, kad ne­bus pra­šo­ma mo­kes­čio už že­mę, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je aso­cia­ci­jos na­riai ir gy­ven­to­jai pa­sta­tė ar įren­gė inf­rast­ruk­tū­rą, in­ži­ne­ri­nius tink­lus ir at­li­ko ki­tus ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­bus.

Anot bend­ruo­me­nės, šis su­si­ta­ri­mas ne­su­lau­kęs te­ri­to­ri­jos sa­vi­nin­ko reak­ci­jos ir pri­ta­ri­mo.

Išei­na, kad Tau­ti­nių gat­vė – lyg bul­vių lau­kas: pra­va­žia­vi­mo nė­ra. Jei nė­ra, tai kaip mums pa­siek­ti na­mus?

Tran­zi­ti­nė gat­vė tė­ra per­spek­ty­vi­nė?

Dai­nų kai­mo žmo­nės sa­kė ne­ri­mau­jan­tys ne tik dėl gre­sian­čių sun­ku­mų no­rint pa­tek­ti į sa­vo na­mus, bet ir dėl mi­nė­tų gat­vių ke­lių ko­ky­bės. Esą prieš ko­kius me­tus žmo­nės bu­vo "su­si­me­tę" skal­dai – iš gy­ven­to­jų su­rink­ti pi­ni­gai per­duo­ti mi­nė­tam gat­vių sa­vi­nin­kui, skal­da iš­bars­ty­ta, ta­čiau gat­vės būk­lę ji pa­ge­ri­no tik lai­ki­nai. Nuo­la­ti­nės prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­čios žvy­ro gat­ve­lės li­ku­sios be jo­kios prie­žiū­ros.

Gy­ven­to­jai jau ne­tu­ri vil­ties, kad spren­di­mą ga­lė­tų pa­siū­ly­ti ir Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Kar­tą ji jau bu­vo at­sa­kiu­si, kad tai tu­ri da­ry­ti skly­pų sa­vi­nin­kas: pa­ra­šy­ta, kad Jaz­mi­nų, Avie­čių, Kmy­nų ir Švend­re­lio gat­ves tu­ri re­mon­tuo­ti ir įreng­ti sklypų–gatvių sa­vi­nin­kas UAB "Pas­na".

Daug klau­si­mų gy­ven­to­jams ky­la ir dėl kai­my­ni­nės Tau­ti­nių gat­vės, vie­nin­te­lės su­si­sie­ki­mo ar­te­ri­jos su mi­nė­to­mis gat­vė­mis. Žmo­nes ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė in­for­ma­vo, kad Tau­ti­nių gat­vės at­kar­pa, ei­nan­ti sker­sai Jaz­mi­nų, Avie­čių, Kmy­nų ir Švend­re­lio gat­vių, tu­ri vi­so la­bo per­spek­ty­vi­nės gat­vės sta­tu­są. Va­di­na­si, kol kas tai gat­vė, ku­rios iš­ties nė­ra ir ku­ri dar tik bus.

"Va­di­na­si, Tau­ti­nių gat­vė – lys bul­vių lau­kas: pra­va­žia­vi­mo nė­ra. Jei nė­ra, tai kaip mums pa­siek­ti na­mus?", – svars­tė Dai­nų kai­mo Avie­čių gat­vės gy­ven­to­jas.

Jis ti­ki­no, kad, tvir­ti­nant de­ta­liuo­sius pla­nus, vi­sa Tau­ti­nių gat­vė bu­vo. O da­bar štai, neaiš­ku, ka­da ir ko­kiu tiks­lu, jos at­kar­pa ta­pu­si per­spek­ty­vi­ne.

Gat­vė – tik iliu­zi­ja?

Štai pa­tvir­ti­ni­mas. 2018 me­tų va­sa­rio 5 die­ną Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­tei­kė raš­tiš­ką ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gi­pol­do Kark­le­lio pa­ra­šu pa­tvir­tin­tą at­sa­ky­mą į gy­ven­to­jų pra­šy­mą tvar­ky­ti Tau­ti­nių gat­vę. In­for­muo­ta, kad "ją tu­ri tvar­ky­ti UAB "Pas­na", kaip yra nu­ma­ty­ta de­ta­laus pla­no spren­di­niuo­se", nes Sa­vi­val­dy­bė per­spek­ty­vi­nių gat­vių ne­tvar­ko.

"Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba 2017 me­tų bir­že­lio 27 die­nos spren­di­mu T-206 pa­tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės stra­te­gi­nį veik­los pla­ną 2017–2019 me­tams, ku­ria­me ne­nu­ma­ty­ta vie­ti­nės reikš­mės ke­lio – Tau­ti­nių gat­vės re­konst­ruk­ci­ja. Šiau­lių ra­jo­no ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ke­ti­na ieš­ko­ti fi­nan­si­nių ga­li­my­bių pro­jek­tuo­ti ir įreng­ti su­si­sie­ki­mą Tau­ti­nių gat­ve su Šiau­lių mies­to ka­pi­nė­mis Dau­siš­kių kai­me", – ra­šo­ma di­rek­to­riaus G. Kark­le­lio bend­ruo­me­nei ad­re­suo­ta­me at­sa­ky­me.

Gy­ven­to­jams ne­ra­mu, kad ne­re­mon­tuo­jant per­spek­ty­vi­nės gat­vės at­kar­pos, ne­bus ga­li­my­bės pa­tek­ti į na­mus, nes ki­to pri­va­žia­vi­mo nė­ra. .

Gat­vių prie­žiū­ra – tik ge­ra­no­riš­kai

Skly­pų sa­vi­nin­kės Šiau­lių UAB "Pas­na" di­rek­to­rius An­ta­nas Mik­šys paaiš­ki­no, kad Dai­nų kai­mo Jaz­mi­nų, Avie­čių, Kmy­nų ir Švend­re­lio gat­vės – tai 1,9347 hek­ta­ro že­mės skly­pas ir ja­me yra įre­gist­ruo­tas ke­lio ser­vi­tu­tas, su­tei­kian­tis tei­sę va­žiuo­ti trans­por­to prie­mo­nė­mis bei nau­do­tis pės­čių­jų ta­ku. Ser­vi­tu­to su­tar­tis su­da­ry­ta 2015 me­tų sau­sio 12 die­ną.

"Jei­gu no­ri­ma nor­ma­liai nau­do­tis ser­vi­tu­to su­teik­to­mis tei­sė­mis, yra bū­ti­na re­mon­tuo­ti ir ki­taip tin­ka­mai iš­lai­ky­ti tar­nau­jan­tį daik­tą, ser­vi­tu­to tu­rė­to­jas pri­va­lo vi­sa tai at­lik­ti tin­ka­mai ir lai­ku, jei­gu su­tar­ty­je ne­nu­ma­ty­ta ki­taip", – sa­kė A. Mik­šys.

Jo žo­džiais, vie­nas Dai­nų kai­mo bend­ruo­me­nės at­sto­vas bu­vo krei­pę­sis dėl nau­jo su­si­ta­ri­mo dėl ser­vi­tu­to su­tar­ties su­da­ry­mo. Ta­čiau jos pa­si­ra­šy­ti ne­pa­vy­ko, nes trū­ko do­ku­men­tų ir ne vi­si gy­ven­to­jai no­rė­jo pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą.

"Pa­teik­to­je su­tar­ty­je yra sa­ki­nys "kad ser­vi­tu­to ga­vė­jas vi­sus rei­kia­mus dar­bus at­lik­ti tu­ri tei­sę, o ne pa­rei­gą, t. y. ser­vi­tu­to da­vė­jas ne­tu­ri tei­sės rei­ka­lau­ti ga­vė­jo at­lik­ti konk­re­čius dar­bus, t. y. ke­lio prie­žiū­ros, įren­gi­mo, re­mon­to, ger­bū­vio, ge­di­mų ša­li­ni­mo, re­konst­ruk­ci­jos ir bet ko­kius ki­tus prie­žiū­ros dar­bus – sa­kė A. Mik­šys. – Taip ir li­ko neaiš­ku, kas tu­ri at­lik­ti ke­lio prie­žiū­ros dar­bus."

A. Mik­šys tei­gė, kad UAB "Pas­na" re­mon­ta­vo Jaz­mi­nų, Avie­čių, Kmy­nų ir Švend­re­lio gat­ves, taip pat ir vals­ty­bi­nes Tau­ti­nių bei Pai­lių gat­ves. Kal­cio chlo­ri­du bu­vo bars­to­mos Švend­re­lio ir Tau­ti­nių gat­vės, kad pra­va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai kel­tų ma­žiau dul­kių. Esą bu­vo at­lik­ta ir ki­tų gat­vių prie­žiū­ros dar­bų.

A. Mik­šio tvir­ti­ni­mu, per 2019 me­tus tik vie­nas Kmy­nų gat­vės gy­ven­to­jas per­ve­dė 25 eu­rus už gat­vių ei­na­mą­jį re­mon­tą, ža­lių plo­tų prie­žiū­rą. Dau­giau pi­ni­gų iš gy­ven­to­jų esą ne­su­lauk­ta – gat­vių prie­žiū­ros dar­bai vyk­dy­ti tik UAB lė­šo­mis.

"Dai­nų kai­mo gy­ven­to­jai yra įsi­sko­li­nę UAB "Pas­na" už at­lik­tus gat­vių re­mon­to bei prie­žiū­ros eksp­loa­ta­ci­jos dar­bus. Kaip bus išieš­ko­ma su­si­da­riu­si sko­la iš gy­ven­to­jų, UAB "Pas­na" šio klau­si­mo dar ne­spren­dė, pir­miau­sia rei­kia pa­si­kon­sul­tuo­ti su tei­si­nin­kais", – sa­kė įmo­nės va­do­vas.

Gat­vės inf­rast­ruk­tū­ra, anot jo, ne­bu­vo įver­tin­ta že­mės skly­pų par­da­vi­mo kai­no­je, to­dėl gy­ven­to­jai pri­va­lo ge­ra­no­riš­kai su­si­tar­ti ir nu­spręs­ti, ko­kia gat­vės inf­rast­ruk­tū­ra jiems yra rei­ka­lin­ga, pa­ruoš­ti tam tiks­lui pro­jek­tus, su­de­rin­ti su gat­vių sa­vi­nin­ku UAB "Pas­na".

"Iki šiol gy­ven­to­jų at­lie­ka­mi dar­bai ir sta­to­mi nau­ji in­ži­ne­ri­niai sta­ti­niai – stul­pai, gat­vių ap­švie­ti­mas bei me­de­lių so­di­ni­mas gat­vės ža­lio­jo­je juos­to­je virš esan­čių ko­mu­ni­ka­ci­jų, ne­bu­vo de­ri­na­mas, dar­bai at­lie­ka­mi sa­va­va­liš­kai, pa­žei­džiant sta­ty­bos įsta­ty­mus", – ak­cen­ta­vo skly­po sa­vi­nin­kas.

Jis taip pat ak­cen­ta­vo, kad per­spek­ty­vi­ne pri­pa­žin­ta Tau­ti­nių gat­vės at­kar­pa, kaip ir vi­sa gat­vė, nie­ka­da ne­prik­lau­sė UAB "Pas­na" – ji yra vals­ty­bės nuo­sa­vy­bė.

Svars­to do­va­no­ti vals­ty­bei

A. Mik­šys sa­kė, kad šiais me­tais UAB "Pas­na" vals­ty­bei pa­do­va­no­jo 32,94 aro že­mės skly­pą, esan­tį Dai­nų kai­me, ku­rio vi­du­ti­nė rin­kos ver­tė – dau­giau nei try­li­ka tūks­tan­čių eu­rų.

"Atei­ty­je ieš­ko­ma bū­dų vals­ty­bei, o ne at­ski­riems gy­ven­to­jams do­va­no­ti ir šį že­mės skly­pą, į ku­rį įei­na Avie­čių, Kmy­nų, Jaz­mi­nų ir Švend­re­lio gat­vės", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė jis.

Gal reik­tų do­va­no­ti ne vals­ty­bei, o gy­ven­to­jams?

" Kaip vie­ną skly­pą pa­da­lin­ti šim­tui žmo­nių, kad vi­si bū­tų pa­ten­kin­ti? Da­liai gy­ven­to­jų tik­rai ši­to ne­rei­kia", – tei­gė A. Mik­šys.

Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, į ku­rią "Šiau­lių kraš­tas" krei­pė­si ko­men­ta­ro, at­sa­ky­mo neat­siun­tė.

Komentarai

Svečias    Pen, 2019-12-06 / 19:25
Savivaldybėje netvarka. Privačių žmonių interesai čia niekam neįdomūs . Detalieji planai turi turėti tęstinumą- suprojektuotos gatvės ir turi likti gatvėmis. Bet ne šiaulių raj savivaldybėje . Čia servitutas buvo , čia nebėra. Ir sėdi valdininkai šiltose kėdėse. Gal kam dar ”detalų planą „ patvirtinti ? O gal vartelius užverti?Gaila kad nėra tikros savivaldos, gaila kad negalima prieš laiką atšaukti savo išrinktų atstovų . Gal tada ir tvarka būtų ir nekompetetingi valdininkai atsisveikintų su savo kėdėmis
Aaa    Pen, 2019-12-06 / 19:46
Kazkas rajono savivaldybeje matyt gerai pelnosi, nes tame paciame kvartale perbraize Andrijavos gatvę, padarė akligatvį ir dabar yra dvi Andrijavos gatvês tuo pačiu pavadinimu. Ar neturėtų atsakyti už tai rajono vyr.architektė, nes ji deda parašus?
    Pen, 2019-12-06 / 20:09
Šiaulių rajono savivaldybėje vyksta negražūs dalykai. Leidžiama privatizuot gatves, po to ieško kaltų. Ir Ginkūnuose " paderinti" reikalai. Matyt kažkam pelninga duoti žalią šviesą privatizuot gatves o eiliniai žmonės valdininkams nerūpi.Gėda už tokią valdžią
Oho, kiek ten "prisnigo"...    Pen, 2019-12-06 / 21:06
Kuriais metais ten taip buvo...? Ko gero pavėluota informacija ir šiemet ten neliko tų "džiunglių"...?
Kas yra teritorijų užstatymo    Šeš, 2019-12-07 / 09:43
Detalieji planai ,kuriuos ruošiant surenkama krūva parašų atsakingų už visus klausimus tarnybų ir galiausiai žmonės pradėję gyventi pamato kad nelieka gatvių.Tai ne atsitiktiniai dalykai tai jau tendencija pvz. Nemuno g. Neries g. straipsnio paminėtos gatvės ir t.t. Kodėl kuriamoje gerovės valstybėje iškyla tokie klausimai , ir niekas jų nesprendžia ,o atsakymas iš valdžios- susitarti turi patys gyventojai ,susitarimo kaina nori pravažiuoti mokėk 2 eurus.
Pala    Šeš, 2019-12-07 / 18:31
o kokiam patvory braižomi gyvenvietės planai?Jeigu suplanuojami sklypaI gyvenamoms vadoms negi keliai nenumatomi valstybinių projektuotojų,matyt sveikas protas čia negalioja,užstringama ant juridinių kebeknių.O gal Valdžia nesistengia kelių forminti ,reikės prižiūrėt.Bet sklypus pardavinėja,už paslaugas pinigą ima.
rolas    Šeš, 2019-12-07 / 18:57
juk didesnio bardako kai siauliu rajono savivaldybeje tikrai niekur niera cia dar ruskynas su veikiancia mafija daugiau niera ka kalbeti tegul pareigunai aiskinasi manau tikrai rastu ka veikti
G.T.    Pir, 2019-12-09 / 19:12
Šiaulių rajono administracija įrodo, kad rinkėjas paskutinioje vietoje, prioritetas tarnauti juridiniams asmenims, ką veikia kontroliuojančios įstaigos?
G.T.    Pir, 2019-12-09 / 19:12
Šiaulių rajono administracija įrodo, kad rinkėjas paskutinioje vietoje, prioritetas tarnauti juridiniams asmenims, ką veikia kontroliuojančios įstaigos?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.