Kalėdų miniatiūrų parodoje – 300 kūrinių

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ja­ni­na Ali­šaus­kie­nė, ga­le­ri­jos "Laip­tai" di­rek­to­rė, džiau­gia­si, jog žais­min­gas mi­nia­tū­ras pa­ro­dai pa­no­ro su­kur­ti re­kor­di­nis me­ni­nin­kų skai­čius.
Šiau­lių "Laip­tų" ga­le­ri­ja ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą šiau­lie­čius pra­džiu­gi­no tra­di­ci­nės tarp­tau­ti­nės Ka­lė­dų mi­nia­tiū­rų pa­ro­dos ati­da­ry­mu. Šie­met pa­ro­da ypač įspū­din­ga. 86 me­ni­nin­kai pri­sta­to 300 kū­ri­nių.

"Laip­tų" ga­le­ri­ja, su­kvie­tu­si pub­li­ką į pa­ro­dos ati­da­ry­mo va­ka­rą "Jau at­va­žiuo­ja šv. Ka­lė­da", pra­tę­sė il­ga­me­tę tra­di­ci­ją. Ka­lė­dų mi­nia­tiū­rų pa­ro­da su­reng­ta 27-ąjį kar­tą, o pa­ti ga­le­ri­ja Lie­tu­vo­je yra li­ku­si vie­nin­te­le tarp­tau­ti­nės mi­nia­tiū­rų pa­ro­dos ren­gė­ja.

Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos me­ni­nin­kai – iš vi­so 86 au­to­riai – ro­do 300 dar­bų. Eks­po­nuo­ja­mos mi­nia­tū­ros įvai­riuo­se pa­vi­da­luo­se. Pris­ta­to­mi ma­žo for­ma­to ta­py­bos, ke­ra­mi­kos, stik­lo dar­bai, skulp­tū­rė­lės, lė­lės ir ki­ti ob­jek­tai.

"Tiek au­to­rių dar nie­ka­da ne­tu­rė­jo­me – re­kor­di­nis da­ly­vių skai­čius", – džiau­gė­si "Laip­tų" ga­le­ri­jos di­rek­to­rė Ja­ni­na Ali­šaus­kie­nė.

Ji pa­ly­gi­no, jog anks­tes­niais me­tais pa­ro­dai mi­nia­tiū­ras su­kur­da­vo per 50 au­to­rių, o šie­met re­kor­di­nis skai­čius me­ni­nin­kų pa­no­ro da­ly­vau­ti pa­ro­do­je.

"Ma­nau, tai ro­do pa­si­ti­kė­ji­mą ga­le­ri­ja ir mū­sų dar­bo ver­ti­ni­mą, o šie me­tai mums bu­vo ypač in­ten­sy­vūs," – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" ga­le­ri­jos va­do­vė.

Pa­ro­do­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti daug įdo­mių dar­bų, ku­riuos su­kū­rė žy­mūs me­ni­nin­kai. Tarp jų – na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tės Da­lios Kas­čiū­nai­tės, Ri­čar­do Bart­ke­vi­čiaus, Ri­mo Zig­mo Bi­čiū­no, Lo­re­tos Zda­na­vi­čie­nės ir Ri­čar­do Zda­na­vi­čiaus, Vi­do Poš­kos, Ri­čar­do Gar­ba­čiaus­ko ir ki­tų mi­nia­tiū­ros.

Pa­ro­do­je da­ly­vau­ja 15 Lat­vi­jos dai­li­nin­kų, net 34 Šiau­lių dai­li­nin­kai ir 27 Vil­niaus dai­li­nin­kai. Dar­bus eks­po­nuo­ja ir Kau­no, Klai­pė­dos, Rad­vi­liš­kio, Jo­niš­kio, Kel­mės, Jur­bar­ko, Ma­žei­kių, Kur­šė­nų me­ni­nin­kai.

Pa­ro­dos ati­da­ry­me skam­bė­jo mu­zi­ka ir poe­zi­ja. Ga­le­ri­jos sve­čio na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­to poe­to Do­nal­do Ka­jo­ko ei­les skai­tė ak­to­rė Mo­ni­ka Šal­ty­tė, mu­zi­ka­vo Čiur­lio­nio kvar­te­tas. Folk­lo­ro an­samb­lis "Sal­du­vė" šven­ti­nę nuo­tai­ką kū­rė ka­lė­di­nė­mis dai­no­mis.

Au­to­riams įteik­tas ga­le­ri­jos iš­leis­tas pa­ro­dos ka­ta­lo­gas. Pas­kelb­tos no­mi­na­ci­jos, su­sie­tos su lai­ko tėk­me, įdo­miau­sių mi­nia­tiū­rų au­to­riams.

Šie­met jas pel­nė Gra­ži­na Ar­laus­kai­tė – Ving­rie­nė (Šiau­liai) – "Pa­tik­rin­ta lai­ko", Ivan­da Spul­le – Meie­re (Lat­vi­ja, Jel­ga­va) – "Iš­bars­ty­tas lai­kas“, Ais­tė Gab­rie­lė Čer­niū­tė ir Vi­das Poš­kus (Vil­nius) "Lai­kas ne­lau­kia", Vi­ta­li­ja Kur­ti­nai­tie­nė (Šiau­liai) "Pa­tiks­lin­ta lai­ko", Vi­ta Ža­ba­raus­kai­tė (Šiau­liai) "Lai­ko ga­ran­tas", Vir­gi­ni­jus Ši­mo­liū­nas (Šiau­liai) "Vy­riš­kas lai­kas", Dai­va Kai­re­vi­čiū­tė (Vil­nius) "Mo­ters lai­kas", Na­ta­lia Ya­ne­ki­na (Šiau­liai) "Vi­sas lai­kas – vie­no­je tie­sio­jo­je“, lvi­das Paš­kaus­kas (Šiau­liai) "Už­kon­ser­vuo­tas lai­kas“, Vi­lius Bis­kis (Šiau­liai) "Lai­ko erd­vė“, Da­lia Kas­čiū­nai­tė (Vil­nius) "Abst­rak­tus lai­kas", In­du­lis Lan­daus (Lat­vi­ja, Jel­ga­va) "Ra­my­bės lai­kas", Al­dis Kla­vinš (Lat­vi­ja, Lie­po­ja) "Griež­tas lai­kas“, In­ta Kla­so­ne (Lat­vi­ja, Lie­po­ja) "Juo­das lai­kas".

Ka­lė­dų mi­nia­tiū­rų pa­ro­da "Laip­tų ga­le­ri­jo­je" veiks iki 2020 me­tų sau­sio 6 die­nos. Dau­gu­mą pa­ro­dos eks­po­na­tų ga­li­ma įsi­gy­ti.

Komentarai

Emiliškai    Šeš, 2019-12-07 / 11:13
Įdomu. Nominacijos laiko tematika. Įdomu, kodėl katalikų religijos pradininkai šaulių gruodinukų laiką paskelbė kaip pasninko, tylos, susilaikymo metą? Iš kur atsirado jiems noras užgniaužti džiaugsmą žmoguje būtent šiuo metu? Kodėl to tylos, susikaupimo meto neparinko po Kristaus gimimo? Juk šimtą kartų logiškiau būtų buvę... kūdikio atžvilgiu
miestietis    Šeš, 2019-12-07 / 11:21
Kadangi Laiptams taip gerai sekasi, tiesiog kaip per sviestą, tai gal vertėtu jiems pradėti galvoti apie ūkiskaitą, pradžiai, bent dalinę, kad tiksliau save įsivertintu ir įsitvirtintu bei įgautu vardą tarp privačių galerijų, kurios negauna nė cento viešųjų asignavimų.
kapitalistui    Šeš, 2019-12-07 / 15:37

In reply to by miestietis

nori sunaikinti meną - apjunk buhalteriją, priversk daryti visokias analizes ir įsivertinimus? Žodžiu, dirbk visokius niekalus, tik ne tiesioginį darbą. Malačius - toliau naikink miestą.
pritariu miestiečiui    Šeš, 2019-12-07 / 13:59
Privati galerija turi išsilaikyti iš savo uždirbamų lėšų / Pats laikas apie tai rimtai pagalvoti
Pritariu miestiečiui    Šeš, 2019-12-07 / 17:23
Bet su tuo, poniai Janinai būtu ir "aukso amžiaus" pabaiga, ir tiems artimiesiems, kurie ją supa... Liucija.
Lapinas    Sek, 2019-12-15 / 15:09
Ši ponia dar ne pensijoje ? Kaip čia yra, nejaugi nėra energingų jaunų žmonių, kurie ją pakeistu..? Ar visi gabūs, jauni į užsienį išvažiavo, liko tik tokios (...) ?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.