Pradedami stabdyti Šiaulių medžių naikintojai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Al­gi­man­tas Sė­jū­nas sa­ko: "Žel­dy­nų įsta­ty­mas apei­na­mas, nes kaž­kam la­bai nau­din­ga pa­da­ry­ti ply­ną lau­ką ir iš nau­jo so­din­ti me­džius. Tu­ri­me tai su­stab­dy­ti."
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė su­lau­kė Vy­riau­sy­bės at­sto­vės rei­ka­la­vi­mų vyk­dy­ti Žel­dy­nų įsta­ty­mą, ku­rio nuo­sta­tas yra pa­žei­du­si.
"Pa­ga­liau pra­de­da veik­ti stab­džiai", – sa­ko Al­gi­man­tas Sė­jū­nas, Ko­vo 11-osios Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­ras, at­kak­liai ke­lian­tis klau­si­mus dėl ma­si­nės me­džių pjū­ties tei­sė­tu­mo.
Al­gi­man­tas SĖ­JŪ­NAS at­kak­liai ra­šė raš­tus aukš­čiau­sioms val­džios ins­ti­tu­ci­joms nuo pat rugp­jū­čio mė­ne­sio, kai dar ti­kė­ta­si ap­sau­go­ti nuo pjūk­lo Šiau­lių lie­pas Vil­niaus gat­vės bul­va­re.

Sa­vi­val­dy­bė ne­vyk­do įsta­ty­mo

Dai­va Ke­re­keš, lai­ki­nai ei­nan­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se pa­rei­gas, su­ra­šė du rei­ka­la­vi­mus Šiau­lių mies­to ta­ry­bai. Plius vie­ną tei­ki­mą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui.

Rei­ka­la­vi­mai iš­kel­ti po Vy­riau­sy­bės at­sto­vų įstai­gos at­lik­to ty­ri­mo, rea­guo­jant į sig­na­ta­ro Al­gi­man­to Sė­jū­no iš­kel­tus klau­si­mus dėl žel­dy­nų ap­sau­gos ir tvar­ky­mo Šiau­liuo­se.

Bu­vo kons­ta­tuo­ta, jog mies­to Sa­vi­val­dy­bė neį­gy­ven­di­na net ke­lių Žel­dy­nų įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų. Pir­miau­sia – dėl žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mo, ku­ris sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je tu­ri bū­ti at­lie­ka­mas kas 10 me­tų.

Per in­ven­to­ri­za­vi­mą tu­ri bū­ti įver­ti­na­ma kiek­vie­no me­džio būk­lė (ku­rie yra ge­ros būk­lės, ku­rie tu­ri bū­ti pri­žiū­ri­mi, ku­rie yra kirs­ti­ni), ir nu­sta­to­ma, ko­kie bus tvar­ky­mo eta­pai.

Pas­ku­ti­nį kar­tą Šiau­liuo­se sa­vi­val­dy­bės ly­giu toks žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mas bu­vo at­lik­tas 2008 me­tais, o nau­jas nė neor­ga­ni­zuo­ja­mas.

Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius at­sa­ky­me Vy­riau­sy­bės at­sto­vų tar­ny­bai tei­gia, jog "in­ven­to­ri­za­ci­ja sa­vi­val­dy­bės ly­giu šiuo me­tu nė­ra tiks­lin­ga". Mat vyks­ta "at­ski­rų žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mas" pa­gal vie­šų­jų erd­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tus, o "pil­nos apim­ties in­ven­to­ri­za­ci­ją pla­nuo­ja­ma at­lik­ti di­džia­jai mies­to da­liai su­si­tvar­kius, t.y. nuo 2021 me­tų."

Nus­ta­ty­ta, jog Sa­vi­val­dy­bė ne­vyk­do ir įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo už­tik­rin­ti, kad žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mo ir ap­skai­tos duo­me­nys bū­tų priei­na­mi vi­suo­me­nei.

To­dėl Vy­riau­sy­bės at­sto­vė pa­rei­ka­la­vo, kad nea­ti­dė­lio­jant bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čių žel­dy­nų ir žel­di­nių in­ven­to­ri­za­vi­mas ir ap­skai­ta bei už­tik­ri­na­ma, kad šie duo­me­nys bū­tų priei­na­mi vi­suo­me­nei ir kas­met skel­bia­mi vie­šai.

Įs­ta­ty­mas taip pat rei­ka­lau­ja, kad bū­tų nu­sta­ty­ta lė­šų, rei­ka­lin­gų žel­dy­nų ap­sau­gai, tvar­ky­mui ir nau­jų vei­si­mui, sky­ri­mo tvar­ka. Bet Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­rius ir šiuo at­ve­ju in­for­ma­vo ma­nąs, jog to­kia "at­ski­ra lė­šų sky­ri­mo tvar­ka nė­ra rei­ka­lin­ga."

To­dėl Vy­riau­sy­bės at­sto­vė su­ra­šė ant­rą­jį rei­ka­la­vi­mą mies­to Ta­ry­bai – kad to­kia tvar­ka nea­ti­dė­lio­jant bū­tų nu­sta­ty­ta.

Me­ras yra įpa­rei­go­tas ar­ti­miau­sia­me mies­to Ta­ry­bos po­sė­dy­je in­for­muo­ti apie rei­ka­la­vi­mus.

Mies­to Ta­ry­ba rei­ka­la­vi­mus tu­ri ap­svars­ty­ti ne vė­liau, kaip per vie­ną mė­ne­sį, nuo jų ga­vi­mo die­nos.

Tei­ki­mas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui yra su­ra­šy­tas dėl Žel­dy­nų prie­žiū­ros ko­mi­si­jos su­dė­ties, ku­ri nė­ra pa­keis­ta, nors ne­be­tu­ri ke­lių na­rių.

"Ši ko­mi­si­ja tu­ri tar­ti sa­vo žo­dį ypa­tin­gais žel­di­nių tvar­ky­mo at­ve­jais ir tu­ri bū­ti nor­ma­liai vei­kian­ti, – ko­men­ta­vo "Šiau­lių kraš­tui" Vy­riau­sy­bės at­sto­vų įstai­gos vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Vio­le­ta Kiu­rie­nė. – Žel­di­nių in­ven­to­ri­za­vi­mas – il­gas pro­ce­sas, bet svar­bu, kad jis bū­tų pra­dė­tas. La­bai aiš­ki tu­ri bū­ti ir žel­dy­nų tvar­ky­mui bei ap­sau­gai ski­ria­mų lė­šų tvar­ka: kiek kiek­vie­nais me­tais ski­ria­ma lė­šų, kas at­sa­kin­gas už jų pa­skai­čia­vi­mą, kas – už pa­nau­do­ji­mą."

Ji ak­cen­ta­vo, jog ty­ri­mas ties Šiau­liais ne­sus­tos: "Pa­tik­rin­si­me, kaip vyk­do Žel­dy­nų įsta­ty­mą ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės ap­skri­ty­je. Tu­ri­me sig­na­lų, jog dėl me­džių yra pro­ble­mų ir Rad­vi­liš­ky­je."

Sig­na­ta­ro po­zi­ci­ja

Ar mies­to Ta­ry­bos na­riai vyk­do prie­sai­ką?

– Apė­jom var­go ra­tą, – sa­ko sig­na­ta­ras. – Nuo Sa­vi­val­dy­bės pra­dė­jom, bet jo­kio at­sa­ky­mo ne­su­lau­kėm – ab­so­liu­tus ig­no­ra­vi­mas.

Tai ma­ty­da­mi, krei­pė­mės į fi­nan­sų, vi­daus rei­ka­lų, ap­lin­kos mi­nist­rus, du kar­tus – į Prem­je­rą. At­vi­ru laiš­ku krei­piau­si ir į Pre­zi­den­tą. Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris bu­vo da­vęs nu­ro­dy­mus mi­nis­te­ri­joms iš­nag­ri­nė­ti si­tua­ci­ją kar­tu su mies­to Sa­vi­val­dy­be, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja. Raš­tai su­ko­si ra­tu.

Ban­dėm at­kreip­ti dė­me­sį, jog Sa­vi­val­dy­bė ne­si­lai­ko tarp­tau­ti­nės Or­hu­so kon­ven­ci­jos ir Žel­dy­nų įsta­ty­mo, vyk­dy­da­ma re­konst­ruk­ci­jų pro­jek­tus ir ma­siš­kai pjau­da­ma svei­kus bran­džius me­džius.

Vie­nin­te­lė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja su­rea­ga­vo, siū­ly­da­ma Sa­vi­val­dy­bei dar kar­tą ap­tar­ti me­džių iš­sau­go­ji­mo ga­li­my­bę su vi­suo­me­ne, bet rea­liai nie­ko neį­vy­ko.

Pa­ga­liau pra­de­da įsi­jung­ti stab­džiai: pa­rei­ka­lau­ta nea­ti­dė­lio­ti­no mies­to me­džių in­ven­to­ri­za­vi­mo ir vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo apie žel­di­nių ap­skai­tą, jų būk­lę, tvar­ky­mą.

Ma­no ži­nio­mis, kai Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris dar kar­tą nu­ro­dė su­griež­tin­ti sa­vi­val­dy­bių kont­ro­lę, Vy­riau­sy­bės at­sto­vė ėmė­si ty­ri­mo.

Ke­tu­ris mė­ne­sius ra­tas su­ko­si. Ma­no tiks­las bu­vo ir pa­si­žiū­rė­ti, kaip "vir­šus" rea­guo­ja į ma­si­nę me­džių pjū­tį.

– Koks įspū­dis?

De­ja, mi­nist­rai, Prem­je­ras, net Pre­zi­den­tas tam­pa lyg prie­dan­ga Sa­vi­val­dy­bei vyk­dy­ti to­kius pro­jek­tus.

Gal vi­si ti­kė­jo­si, kad su­sto­siu?

– Ko­kių iš­va­dų pa­ts priė­jo­te?

– Ma­ne ap­stul­bi­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus aiš­ki­ni­mas, jog tik 2021 me­tais at­liks mies­to me­džių in­ven­to­ri­za­vi­mą. Tai vi­siš­kas įsta­ty­mo ne­vyk­dy­mas. Ne­ga­na to, vi­siš­kas ne­su­vo­ki­mas, kad įsta­ty­mo ne­ga­li­ma ne­vyk­dy­ti.

To­liau pjau­na par­ką, pjaus me­džius gat­vė­se – iki 2021 me­tų mies­to cent­re jau bus iš­pjo­vę 1 000 me­džių.

Pa­gal Žel­dy­nų įsta­ty­mą ne­ga­li­ma svei­kų me­džių kirs­ti. Jo­kie mi­nist­ro ar Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mai nė­ra vir­šes­ni už įsta­ty­mą.

Jei­gu rei­kia gat­vė­je me­džius kirs­ti, tu­ri vi­suo­me­nei įro­dy­ti, ko­dėl to rei­kia? Bet vis­kas da­ro­ma ty­liai, in­for­ma­ci­ja sle­pia­ma.

Įs­ta­ty­mo ig­no­ra­vi­mas – tai rim­tas klau­si­mas mies­to me­rui, vi­ce­me­rams, ir vi­siems mies­to Ta­ry­bos na­riams. Jie pri­sie­kė lai­ky­tis Kons­ti­tu­ci­jos ir įsta­ty­mų. Ar vyk­do prie­sai­ką?

Kel­si­me klau­si­mą apie as­me­ni­nę po­li­ti­kų – Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų – at­sa­ko­my­bę. Rei­kia aiš­kin­tis, kas ir kaip at­ly­gins jau pa­da­ry­tą ža­lą? Tai klau­si­mas vi­sai mies­to Ta­ry­bai.

Vil­niaus gat­vės bul­va­re bu­vo nu­pjau­ti di­de­li svei­ki bran­dos dar nė ne­su­lau­kę me­džiai. Jie ga­lė­jo aug­ti dar 30 ir dau­giau me­tų.

Pat­vir­ti­ni­mas yra Klai­pė­dos Vil­ties ir S. Nė­ries gat­vė­se au­gan­čios lie­pos, ku­rioms 120 me­tų. Bu­vo at­lik­ta jų ek­per­ti­zė ir lapk­ri­čio 29 die­ną vie­ša­me su­si­ri­ki­me su vi­suo­me­ne spręs­ta, ką su jo­mis da­ry­ti, kaip iš­sau­go­ti?

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė pra­dė­jo bend­rau­ti su vi­suo­me­ne. Ma­nau, jog tai ir mū­sų veik­los re­zul­ta­tas.

O Šiau­liuo­se iš­pjo­vė­me 60 me­tų lie­pas – tai nu­si­kal­ti­mas.

– Tu­ri­te vil­ties, kad ma­si­nė me­džių pjū­tis bus su­stab­dy­ta?

– Tai, kad nors vie­na ins­ti­tu­ci­ja pri­pa­ži­no, jog įsta­ty­mas yra ne­vyk­do­mas, tai jau daug. Bet mes dar­bo dar ne­bai­gėm.

Re­konst­ruk­ci­jų pro­jek­tų tiks­las – ge­rin­ti ap­lin­kos ko­ky­bę. Mes įro­di­nė­ja­me, jog jis ne­ga­li bū­ti pa­siek­tas, ma­siš­kai ker­tant svei­kus bran­džius me­džius.

Įžū­liai ti­ki­na­ma, jog jų iš­kir­ti­mas kom­pen­suo­ja­mas – mat so­di­na dau­giau, nei iš­ker­ta. Bet tai jo­kia kom­pen­sa­ci­ja.

Dend­ro­lo­gai tei­gia, jog vie­toj vie­no iš­kirs­to svei­ko bran­daus me­džio rei­kė­tų pa­so­din­ti 60–100 me­de­lių, kad jų la­jos at­sto­tų di­de­lio me­džio la­ją. Ar bul­va­re, ku­ria­me iš­kir­to 100 di­de­lių lie­pų, įma­no­ma pa­so­din­ti 600–1 000 nau­jų me­de­lių?

Nau­ji me­de­liai ga­li ir ne­pri­gy­ti. Apė­jom juos ir nu­sta­tėm, jog 40 pro­cen­tų tų me­de­lių būk­lė jau blo­ga, nes blo­gai pri­žiū­ri­mi. Po 30 me­tų ar net anks­čiau juos vėl rei­kės keis­ti.

To­kie eu­ro­re­mon­tai vyks­ta vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ker­ti me­dį ir "įsi­sa­vi­ni" pi­ni­gus. Pi­ni­gai la­bai di­de­li. Šiau­liuo­se vie­šų­jų erd­vių re­konst­ruk­ci­joms skir­ta 55 mi­li­jo­nai eu­rų, iš jų 45 mi­li­jo­nai – Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma. Juos gi ga­li­ma skir­ti ne tik me­džių kir­ti­mui, bet ir prie­žiū­rai.

Me­džiai tu­ri bū­ti gi­na­mi ir gi­na­mi pa­gal Žel­dy­nų įsta­ty­mą.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to cent­re ma­siš­kai iš­pjau­tos di­de­lės svei­kos lie­pos.

Komentarai

Hm    Pen, 2019-12-06 / 08:27
Kas išdrįs nubausti merą - niekas. Kaip vaikščiojo papūtęs plunksnas, taip ir toliau slankios girdamasis feisbuke.
?    Pen, 2019-12-06 / 09:31

In reply to by Hm

O kam tą merą bausti? Už ką? Kad miestą tvarko? Susitikęs aš jam ranką paspausiu ir tvirtybės palinkėsiu. Šiuolaikiškai mąstantys ir jauni šiauliečiai, tie, kas matę pasaulio šalių ir miestų, tie - už gerąsias miesto permainas. Ir tokių yra Šiauliuose dauguma, bet dėl darbo, užimtumo neturi laiko piketuoti ir rašyti skundus į visokias instancijas. Jie džiaugiasi permainomis mieste, ką parodė eglės įžiebimo šventė, kai aikštė buvo pilna žmonių, vaikų, jaunimo. Kai nebereikėjo minti purvyno ir nardyti tarp krūmų, kai šiauliečiai pasijuto tikrame dideliame mieste. Labai nemėgstu tų senų bambeklių. Geriau jau snaustų ant senų laurų, negu trukdytų miesto progresui. Už tai, ką nuveikė laisvės labui - ačiū ir lenkiuosi. Bet jau nebelįskit ten, kur jūsų senas supratimas neveda į priekį, o yra stabdys.
virgis    Pen, 2019-12-06 / 11:42

In reply to by >?

Ne pinigams, o žmonėms, kurie sugalvojo ir popierius surašė Šiaulių idėjas, vertas europinio finansavimo. Tai prie kompiuterio komentarus barškinti didelio proto nereikia, o pinigams gauti reikalingos įveiklintos smegenys ir didžiulė kompetencija kurios pats akivaizdžiai neturi, jeigu gali išminčiaus miną nutaisęs tokį briedą parašyti.
Virgiui    Pen, 2019-12-06 / 12:26

In reply to by virgis

Tik nereikia. Kadangi visoje Lietuvoje vyksta tas pats, tai didelio meno čia nelabai reikėjo. Šiauliai ne pirmieji rašė ES pinigų "įsisavinimo" projektus vykdant perteklinius darbus.
:(    Pen, 2019-12-06 / 10:19

In reply to by ?

Eglutės įžiebimo šventė būtų buvusi bet kur. Ir labiausiai jį reikalinga vaikams. Beje, ji ir buvo skirta vaikams. Pagyvenusios mero gerbėjos, kurioms ypač reikalingas "atnaujinimas" , nes raukšlių nelabai panaikins, labai mėgsta Tele bim bam? Meras tomis poniomis, mėgstančios žalius rutulius (nes projektas popieriuje joms nesuprantamas dalykas), bei vaikais labiausiai ir naudojasi. Ir puolama auka jis, turėdamas daugumą taryboje, be reikalo apsimetinėja - kažkada tai visiems atsibos.
marius    Pen, 2019-12-06 / 10:24

In reply to by ?

Esu siaulietis gyvenu cia..bet dirbu ne lietuvoj..daug saliu ir sostiniu esu buves..tiek berlynas,tiek viena ar londonas saugo brandzius medzius..ir jei daroma kazkokia rekonstrukcija issaugomi medziai..myliu siaulius,bet kas daroma su medziais tai nenormalu..beje pats su seima balsavau uz dabartini mera..uz permainas..
Donata    Pen, 2019-12-06 / 11:44

In reply to by marius

Šiauliuose labai gražiai saugomi vertingi medžiai, augantys tinkamose vietose. Centrinė miesto aikštė to puikus pavyzdys. Elitiniai ąžuolai stovi ir žavi. Niekas jų nekerta ir kirsti neplanuoja.
:(    Pen, 2019-12-06 / 12:37

In reply to by editukei

Kas sprendžia, kuris medis elitinis, o kuris ne? Nevykėlis Raudų sienos autorius? Juokas ima iš tokio studentiško lygio aikštės "uždarymo''. Raskit Europoje panašaus lygio betoninę nesąmonę. Kai jau nebėra, kur trauktis, belieka sekti pasakas apie įstabų aikštės grožį. Beveik Roma ir Vatikanas... :)
...    Pen, 2019-12-06 / 14:55

In reply to by :(

Beveik. Tik šiuolaikiškiau. O ąžuolas visais laikais lietuviui buvo elitinis medis. Juolab, kad 4 aikštės ąžuolai - vardiniai, yra lentelės. Taip yra todėl, kad ąžuolo mediena - labai kieta ir tai ilgaamžis medis, tvirtas. O liepa - minkštas medis, medingas augalas. Ir amžius trumpesnis. Pasižiūrėkit lietuvių mitologijoje, ką simbolizuoja ąžuolas ir ką liepa.
Pritariu 100%    Sek, 2019-12-08 / 01:30

In reply to by :(

Šiaulių miesto centrinė betoninė plynė su ta siaubinga siena-tinkras nevykusio architekto dar labiau nevykusio projekto rezultatas. Ištaškyti tokius pinigus,kad turėti,ką Šiauliai turi dabar-yra neatsakinga. Žinoma, dabar tik gali šerti žmones savo pasakom, kaip ir rašė prieš tai buvusios nuomonės autorius. Nes kelio atgal nebėra - "visas grožis"prieš akis. Dar ir eglę reikėjo išsibetonuoti tos aikštės viduryje, kad užbaigti šį "nuostabų architektūrinį šedevrą". Būtų Šiauliai turėję pirmą betoninę eglę. Šiaulių savivaldybė taip susikoncentravusi į medžių kirtimą ir neva palaimingą gėrį nešančią miesto rekonstrukciją, kad visiškai negirdi kitų šiauliečių įvardijamų ir spręstinų problemų.
Gal tas ,kuris    Sek, 2019-12-08 / 01:36

In reply to by zita

Nekenčia ir keturkojų? Yra vienas savivaldybės "herojus", kuris ypač aršiai pasisako prieš keturkojus ir aiškina, kad gyvūnų mieste išvis neturi būti...o gyvūnų šeimininkai, tai išvis parazitai... gal tai tas pats?
Artas     Pen, 2019-12-06 / 13:01

In reply to by marius

Jei jau esi buvęs tai nešnekėk nesąmonių , nes tiek Berlyne prie Brandenburgo vartų tiek prie Reistago rūmų aikštės yra trinkelės ir nei vieno medelio tiesa prie Reistago yra pievelė per vidurį , žiūrim toliau tavo paminėtas Londonas Trafelgaro aikštė nei vieno medelio , pažiūrim arčiau Ryga Rotūžės aikštė , nei vieno medelio, jei paimtume Švediją , tai Stokholme nebuvau , bet mažesniuose miesteliuose pagrindinės gatvės arba dar vadinamos promenados yra be medžių , nes švedai tai laiko praktiškiau , kaip ir mediniai namai , bet visi mano išvardinti miestai turi gražius parkus arba tas vadinamasiais žalias zonas , taip kad nieko naujo pas mus čia neatsitiko viskas kaip ir kituose Europos miestuose.
>>    Pen, 2019-12-06 / 15:46

In reply to by Artas

Šiaulius lyginat su Berlynu (ne visu, o tik viena aikšte), Londonu (ne visu, o viena aikšte), Ryga (ne visa, o viena aikšte)? Nereikia užsiiminėt demagogija.. Gal geriau palyginti žaliųjų plotų procentą?
>>    Pen, 2019-12-06 / 16:13

In reply to by Artas

o gal reikia pagal kitus kriterijus lygiuotis? Kokių priemonių Šiauliuose imtasi, kad mažint taršą? O va Berlyne nuo 2008 m. įvestos apsaugos zonos, kuriose eismas leidžiamas tik mažai taršiems automobiliams ir Reichstago kupolas ir pastatas rekonstruoti taip, kad saulės šviesa ir biokuro generatoriai užtikrintų pastato aprūpinimą reikiama energija, ir dėl to jis vadinamas žaliausiuoju parlamentu ( tai, o ne plika aikštė yra gėris); Reikjavike 1 gyventojui tenka 411 kv.m žaliųjų plotų; 95 proc. Stokholmo gyventojų gyvena ne toliau kaip 300 metrų nuo žaliųjų zonų, ribojamas taršus eismas ir t.t.
:(    Pen, 2019-12-06 / 17:27

In reply to by Artas

Ir vėl tas pats per tą patį. Gal jau baigiam vieną kartą su Berlyno, Londono ar Rygos senamiesčiais Šiaulius lyginti. Ten senos istoriškai nusistovėjusios aikštės. Tos aikštės buvo dar tada, kai Šiaulių net žemėlapyje nebuvo. Jūs geriau raskit nors vieną pavyzdį, kai brandūs gražūs medžiai šituose miestuose buvo iškirsti (!) vien tam kad pasodinti (!) modifikuotus olandiškus, nes kažkam sušvito, kad Šiauliai bus kaip Roma... Laukiam.
To Marius    Pen, 2019-12-06 / 13:51

In reply to by marius

Pilnai pritariu, kartais dirbu Vokietijoje, niekur nėra tokių nesąmonių. Aišku, ES pinigai, reikia "įsisavinti". Nebūtų tu pinigų, niekam ne rūpėtų tie medžiai. Tik man gėda, kad balsavau už dabartinį merą pirmą kartą. Pasirodo, nevykėlis, plius Domas Griškevičius, FB sedetojas....
:(    Šeš, 2019-12-07 / 20:31

In reply to by rimas

Čia taip merukas sakė? O kaip buvo su kaštonų alėja? Iš pradžių buvo nesveiki, o po pakartotinės ekspertizės kažkaip "pasveiko"? Faktas tas, kad tos a la ekspertizės pritempiamos iki reikalingo rezultato. Vienu žodžiu, š... vertės. Nebesekit pasakų, žmonės jomis nebetiki.
mačiusi nemažai pasaulio šalių    Pen, 2019-12-06 / 11:28

In reply to by ?

Man baisus tamstų "šiuolaikiškas" mąstymas - paviršutiniškas, persunktas naudos ir godumo. Ir ne jums spręsti, kaip "pasijuto" šiauliečiai. Prie eglės net nėjau ir neisiu. Netraukia plikas betonas ir vėjų košiama aikštė. Nereikia tų "pasaulio šalių" - panaršykit internete, kaip pasipuošia Kalėdoms eiliniai Latvijos miesteliai - jeigu nepasidarys gėda dėl savo "kūrybiškumo", tai gal bent nesipūsite taip. Jau geriau pereikite kad ir miesto bulvarą ir suskaičiuokite, kiek ten nekilnojamojo turto vienetų "užkaltais langais" - parduodama, išnuomojama. Čia ne jūsų miesto vystymo pasekmė?
pervažiavusiai    Pen, 2019-12-06 / 14:48

In reply to by mačiusi nemažai pasaulio šalių

Tokių personų prie Šiaulių eglės niekas ir nelaukia. Važiuokit į Latvijos miestelius, į Tryškius ar Troškūnus - kiekvieno valia rinktis. O šiauliečiai džiaugiasi, kad nebeliko to šabarkštyno, tų kryžmai nudrykusių maltom raudonom plytom nupiltų aikštės takų ir purvyno per šventes. Bet...kam ko trūksta. Vienam - aiškių ir grynų formų, kitam - purvyno.
Svečias    Pen, 2019-12-06 / 20:20

In reply to by pervažiavusiai

Man didelis galvosūkis - kas tie mistiniai šiauliečiai, kurie viskuo "džiaugiasi". Pažistu begalę įvairaus amžiaus šiauliečių - jie ne tik kad nesidžiaugia šitokiu barbarišku Europos babkių "įsisavinimu", bet keikia merutį susiriesdami. Visi kaip vienas.
R.     Šeš, 2019-12-07 / 01:01

In reply to by Svečias

Tiesiog prielaida. Yra daug patiklių žmonių, kurie tiki viskuo, kas sakoma. Yra tokių, kurie tiesiog nori pamiršti ar nubraukti tam tikrus savo gyvenimo metus. Tačiau yra ir tokių, kurie kalba tai, kas reikalinga jų sąrašui, jų vadukams. Ypač tuo Šiauliuose pasižymi ne kurios krepšinio žvaigždės... Liūdna. Graudu. Kai dėl padėties ar darbo reikia atsisakyti savo požiūrio.
Rimui    Šeš, 2019-12-07 / 21:48

In reply to by rimas

Taip kaip tie patys rinkėjai jau spėjo nusivilti nors dar tik kadencijos pradžia. Geriau iš anksto stabdyti nesąmones. Žmonės nusivylė tuo "nieko nežadu".
Nu ir    Pen, 2019-12-06 / 14:57

In reply to by ?

Bet tu atsilupes esi tikrai.... tave bl reikėjo nukirsti o ne medzius... ka iš aikštės padarė? Plyna betono lauka,egles iškirto medzius prakirto jibana siena pastatė nu ir nahui? Plius jei nežinai kaip europoje remontuoja miesta tai geriau nenusikalbėk ten nekerta medziu o sutvarko aplink juos ..

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.