Mokyklų bendruomenei – filmas apie policiją

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ti­ki­ma­si, kad gau­siam bū­riui jau­nų žmo­nių fil­mas taps kel­ro­džiu ren­kan­tis po­li­ci­jos pa­rei­gū­no pro­fe­si­ją.

Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai su­kvie­tė gim­na­zi­jų mo­ki­nius, mo­ky­to­jus, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus, jau­ni­mą pla­nuo­jan­tį stu­di­juo­ti Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­lo­je ir My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te į Kel­mės kul­tū­ros cent­rą, kur bu­vo ro­do­mas Lie­tu­vos po­li­ci­jos stu­den­tų vai­dy­bi­nis fil­mas "Tar­na­vau. Lie­tu­vos po­li­ci­jo­je".

Fil­mą pri­sta­tė re­ži­sie­rius Ar­nas Pi­gu­le­vi­čius. Jis pa­va­da­vo į per­žiū­rą ne­ga­lė­ju­sį at­vyk­ti fil­mo kū­rė­ją – My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to stu­den­tą Teo­do­rą Va­lį. A. Pi­gu­le­vi­čius pa­pa­sa­ko­jo apie fil­mo is­to­ri­ją ir ki­no kū­ri­mo te­ma­ti­ką.

Komentarai

Taip    Ket, 2019-12-05 / 16:32
Įdomu apie ką šis filmas? Gal apie visa Šiaulių teisėsauga įskaitant ir teisėjus Šiaulių, kurie dažnai klastoja dokumentus, ikiteisminį tyrimą, turto prievartavimą vykdo iš nekaltų žmonių?
kike    Pen, 2019-12-06 / 09:39
Gal filme rodo, kaip policininkai į butą laužiasi be reikalo. Paskui nubaudžia buto savininką, kad neatidarė durų per PROTINGĄ LAIKĄ. Rašė L. rytas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.