Gyventojai dėl Linkuvos karvidžių kreipėsi į teismą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Lin­ku­vos gy­ven­to­jai ne­ža­da gy­ven­ti kar­vi­džių kai­my­nys­tė­je – jie krei­pė­si į tei­sė­sau­gą.
Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos mies­te­lio bend­ruo­me­nė, tik šių me­tų ru­de­nį su­ži­no­ju­si apie gy­ven­vie­tės kai­my­nys­tė­je esan­čio Laiš­ko­nių kai­mo lau­kuo­se nu­ma­to­mą kar­vi­džių komp­lek­so sta­ty­bą, štur­ma­vo pro­jek­tą pa­lai­mi­nu­sią Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę. Anot žmo­nių, vers­lo in­te­re­sai ker­ta­si su in­te­re­sais gy­ven­to­jų, ku­rie esą pa­tir­tų moralinį–materialinį nuo­sto­lį, neap­len­kiant ir ža­los svei­ka­tai.
Lin­ku­vos žmo­nės su pra­šy­mu ap­gin­ti jų vie­šą­jį in­te­re­są jau krei­pė­si ir į teis­mą.

Nus­te­bin­ti ir nu­si­vy­lę

Kol kas lin­ku­viams ky­la dau­gy­bė klau­si­mų. Es­mi­nis, ko­dėl da­bar­ti­nė ra­jo­no val­džia sto­vi ne sa­vo in­te­re­sus gi­nan­čių gy­ven­to­jų pu­sė­je ir su kar­vi­džių komp­lek­so sa­vi­nin­ke Lin­ku­vos že­mės ūkio bend­ro­ve neieš­ko abiems konf­lik­to pu­sėms pa­lan­kaus su­si­ta­ri­mo?

Anot vie­nos Lin­ku­vos gy­ven­to­jos, Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vai pirš­tu vis baks­no­ja į bu­vu­sios ka­den­ci­jos val­džią su tuo­me­čiu me­ru Sau­liu­mi Ge­giec­ku prie­ša­ky­je, esą vis­ką nu­spren­dė "ana" val­džia ir šio­ji jau nie­ko ne­be­ga­lin­ti pa­da­ry­ti. Gal ne­no­ri­ma pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės?

"Apie ko­kią "bu­vu­sią" val­džią kal­ba, jei di­de­lė da­lis jos, pra­de­dant nuo S. Ge­giec­ko, šiuo me­tu te­be­dir­ba Sa­vi­val­dy­bė­je?", – te­le­fo­nu "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė pa­šne­ko­vė.

Ji sa­kė tu­rin­ti in­for­ma­ci­jos, kad da­bar­ti­nis me­ras Sau­lius Mar­gis vis dar ga­lė­tų "kar­vi­džių pro­jek­tą" su­stab­dy­ti. Bet ne­stab­do.

Gy­ven­to­jams ke­lia nuo­sta­bą ir tai, kad kai ku­rie bu­vę ir esa­mi Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, taip pat vi­ce­me­ras Vir­gi­ni­jus Ka­ci­le­vi­čius, me­ro pa­dė­jė­ja Si­mo­na Lips­ky­tė, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ilo­na Ge­laž­ni­kie­nė nors ir yra ki­lę iš Lin­ku­vos, ta­čiau kaž­ko­kie van­go­ki, kai rei­kia pa­ko­vo­ti už svei­ką mies­to ap­lin­ką.

Ne prieš vers­lą, bet gi­na vie­to­vę

Lin­ku­vos žmo­nių ini­cia­ty­vi­nės gru­pės at­sto­vo ir bend­ruo­me­nės na­rio Al­ber­tas Leš­čins­kas in­for­ma­vo, kad lin­ku­viai krei­pė­si į kau­nie­tį ad­vo­ka­tą Sau­lių Damb­raus­ką ir pa­pra­šė jį at­sto­vau­ti gy­ven­to­jams ir pa­dė­ti ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są.

Anot A. Leš­čins­ko, žmo­nės nė­ra nu­si­tei­kę prieš vers­lą, ta­čiau įsi­ti­ki­nę, kad ke­li šim­tai met­rų nuo Lin­ku­vos mies­to pla­nuo­ja­mą kar­vių komp­lek­są ga­li­ma sta­ty­ti ato­kiau nuo mies­te­lio esan­čiuo­se iš­tuš­tė­ju­sių kai­mų te­ri­to­ri­jo­se.

"Šiau­lių kraš­to" ži­nio­mis, pra­šy­mas gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są teis­mui jau yra įteik­tas. Ar pra­šy­mas bus nag­ri­nė­ja­mas, teis­mas tu­rė­tų ap­si­spręs­ti iki gruo­džio 5 die­nos.

Pa­vė­luo­ta?

"Šiau­lių kraš­te" spa­lio pa­bai­go­je ra­šy­ta apie bręs­tan­tį Lin­ku­vos gy­ven­to­jų maiš­tą dėl mies­te­lio pa­šo­nė­je, ant aukš­čiau­sio kal­va­gūb­rio pla­nuo­ja­mos gal­vi­jų komp­lek­so sta­ty­bos.

Apie nu­ma­to­mą dvo­kią kai­my­nys­tę lin­ku­viai spa­lio 17 die­ną vy­ku­sia­me su­si­rin­ki­me su­ži­no­jo pir­mą­kart. Nors, kaip tei­gė šiuo vers­lu suin­te­re­suo­ti as­me­nys – bū­si­mo komp­lek­so di­rek­to­rius Lais­vū­nas Gud­jur­gis, komp­lek­so pro­jek­to ren­gė­jas UAB "Sa­va ran­ga" at­sto­vai, neišs­ki­riant ir Lin­ku­vos se­niū­ni­jos se­niū­nės Gi­ta­nos Pa­šiš­ke­vi­čie­nės, skel­bi­mas su šia ži­nia se­niū­ni­jos skel­bi­mų len­to­je ka­bo­jo nuo 2018 me­tų va­sa­ros. Esą gy­ven­to­jai tu­rė­jo da­ly­vau­ti ir reng­tuo­se su­si­rin­ki­muo­se, vie­na­me ku­rių ke­tin­ta pri­sta­ty­ti Lin­ku­vos ŽŪB gal­vi­jų komp­lek­so sta­ty­bos ir eksp­loa­ta­vi­mo po­vei­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tai ver­ti­ni­mo ata­skai­tą (PVSV).

Da­bar žmo­nės esą jau pa­vė­la­vę ir vis­kas už juos nu­spręs­ta: komp­lek­sas (jau ket­vir­tas ap­link Lin­ku­vą) bus.

Ad­mi­nist­ra­ci­ja kliū­džių ne­ma­to

Ne­pai­sant vis pa­mi­ni­mo su­si­vė­li­ni­mo pa­reikš­ti pre­ten­zi­jas bend­ruo­me­nė jas su­ra­šė ir įtei­kė Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei.

Spaus­di­na­me ke­le­tą Lin­ku­vos bend­ruo­me­nės pre­ten­zi­jų ir Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Ilo­nos Ge­laž­ni­kie­nės pa­ra­šu pa­tvir­tin­tų at­sa­ky­mų. Do­ku­men­tas su­trum­pin­tas (aut. pa­sta­ba).

1. Fer­mų sta­ty­bų zo­na pa­ten­ka į gam­ti­nio kar­ka­so geoe­ko­lo­gi­nės ta­kos­ky­ros zo­ną, ku­rio tiks­las – kraš­to­vaiz­džio na­tū­ra­lu­mas. Gam­ti­nio kar­ka­so te­ri­to­ri­jo­se drau­džia­ma nau­jų pra­mo­nės įmo­nių, ku­rioms rei­ka­lin­gi tar­šos in­teg­ruo­tos pre­ven­ci­jos ir kont­ro­lės lei­di­mai, sta­ty­ba.

Ad­mi­nist­ra­ci­ja: Pla­nuo­ja­mi sta­ty­ti ki­tos (fer­mų) pa­skir­ties pa­sta­tai ne­pris­ki­ria­mi pra­mo­nės įmo­nių pa­sta­tų ka­te­go­ri­jai. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos bend­ra­sis pla­nas ne­drau­džia plė­to­ti gy­vu­li­nin­kys­tės vi­so­je ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je.

Lin­ku­vos ŽŪB pa­reng­tą at­ran­kos in­for­ma­ci­ją dėl Po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mą (PAV) pa­tei­kė at­sa­kin­gai ins­ti­tu­ci­jai – Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai (AAA) priim­ti at­ran­kos iš­va­dą. Agen­tū­ra 2018 me­tų ge­gu­žės 30 die­ną priė­mė at­ran­kos iš­va­dą, ku­rio­je ra­šo­ma, kad Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos ŽŪB pie­ni­nių gal­vi­jų au­gi­ni­mui Laiš­ko­nių kai­me, Lin­ku­vos se­niū­ni­jo­je po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mas ne­pri­va­lo­mas.

2. Pa­gal Pak­ruo­jo ra­jo­no bend­rą­jį pla­ną – ša­lia pla­nuo­ja­mo ob­jek­to yra tu­riz­mo tra­sa "Vė­jo ma­lū­nų ke­lias".

Ad­mi­nist­ra­ci­ja: Pla­nuo­ja­mas ob­jek­tas neap­ri­bos ga­li­my­bių ir to­liau nau­do­tis tu­riz­mo tra­sa "Vė­jo ma­lū­nų ke­lias".

3. Pa­gal Pak­ruo­jo ra­jo­no bend­rą­jį pla­ną ši te­ri­to­ri­ja pa­ten­ka į Lin­ku­vos van­den­vie­tės tar­šos ap­ri­bo­ji­mo zo­ną, kad drau­džia­ma įreng­ti mėš­lo kau­pi­mo ir sru­tų re­zer­vua­rus.

Ad­mi­nist­ra­ci­ja: Lie­tu­vos geo­lo­gi­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius 2009 me­tų ko­vo 16 die­ną pa­tvir­ti­no sa­ni­ta­ri­nių ap­sau­gos zo­nų (SAZ) pro­jek­tą, ku­riuo bu­vo su­ma­žin­tos Lin­ku­vos van­den­vie­tės SAZ. Pa­gal šį pro­jek­tą nu­ma­to­ma ūki­nė veik­lą ne­pa­ten­ka į Lin­ku­vos van­den­vie­tės 3-ąją juos­tą.

4. Laiš­ko­nių kai­mas yra tik vie­no ki­lo­met­ro at­stu­mu nuo Lin­ku­vos, kva­pai kels gy­ven­to­jams ne­pa­to­gu­mus ir nei­gia­mai at­si­lieps jų svei­ka­tai.

Ad­mi­nist­ra­ci­ja: Lin­ku­vos ŽŪB pa­rink­ta UAB "Inf­rap­la­nas" 2018 me­tais pa­ren­gė pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los (PŪV) po­vei­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tai ver­ti­ni­mą.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Šiau­lių de­par­ta­men­tas 2018 me­tų rugp­jū­čio 10 die­ną pa­tei­kė iš­va­dą dėl Lin­ku­vos že­mės ūkio bend­ro­vės gal­vi­jų komp­lek­so sta­ty­bos ir eksp­loa­ta­vi­mo Laiš­ko­nių kai­me PŪV ga­li­my­bių. Iš­va­do­je ra­šo­ma, kad PŪV yra leis­ti­na pa­si­rink­to­je vie­to­je.

5. At­lie­kant po­vei­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tos ver­ti­ni­mo pro­ce­dū­ras, neį­ver­tin­ta fer­mų kon­cent­ra­ci­ja ir po­vei­kis gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mui.

Ad­mi­nist­ra­ci­ja: Lin­ku­vos ŽŪB pa­rink­ta UAB "Inf­rap­la­nas" 2018 me­tais pa­ren­gė PŪV po­vei­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tai ver­ti­ni­mą.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Šiau­lių de­par­ta­men­tas 2018 me­tų rugp­jū­čio 10 die­ną šis de­par­ta­men­tas pa­tei­kė iš­va­dą, kad pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los są­ly­gos ati­tin­ka vi­suo­me­nės svei­ka­tos sau­gos tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus – pla­nuo­ja­ma ūki­nė veik­la yra leis­ti­na pa­si­rink­to­je vie­to­je.

Pa­gal pro­jek­tą

Mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je, dėl ku­rios ku­rios ki­lo vi­suo­ti­nis ne­su­si­kal­bė­ji­mas, pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti dvi at­vi­ro ti­po kar­vi­des, tal­pi­nan­čias ge­ro­kai per tūks­tan­tį gal­vi­jų, mel­ži­mo blo­ką, ver­ši­dę, už­trū­ku­sių kar­vių bei prieaug­lio tvar­tą, ke­tu­ris skys­to mėš­lo re­zer­vua­rus su ten­ti­ne konst­ruk­ci­ja, pen­kias si­lo­so tran­šė­jas, pa­ša­rų sau­gyk­lą. Nu­ma­ty­ta mo­der­ni mėš­lo ir srū­tų ša­li­ni­mo tech­no­lo­gi­ja.

Lin­ku­vos že­mės ūkio bend­ro­vės di­rek­to­rius L. Gud­jur­gis die­na po spa­lio 17 die­ną Lin­ku­vos se­niū­ni­jo­je vy­ku­sio bend­ruo­me­nės su­si­rin­ki­mo "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad komp­ro­mi­sas su gy­ven­to­jais ne­beį­ma­no­mas – fer­ma bus ten, kur nu­ma­ty­ta, tik bus esą ma­žes­nė. Ūkio plėt­ra – per­spek­ty­vos rei­ka­las.

Komentarai

Ramus    Ant, 2019-12-03 / 14:10
Ot labai įdomu ar sustabdys? Anie ,,Žalieji", kur buvo Genovaitė Valčiukienė tai sustabdė ir Kruonio hidroakumuliacinę, ir Ignalinos atominę, o šitie dabartiniai tai kažin ar turi tikro ką nors stabdyti, neleisti kirsti miškų ir pan? Šiaip - pasivadino žaliaisiais ir žaliuoja.
Kita linkuvietė    Ant, 2019-12-03 / 16:06
Jeigu kas ir gali apginti viešą interesą, tai tik teismas. Prisiminkim, kad net Seimo nariai S. Tumėnas ir A. Matulas nieko negalėjo padėt. Iš kitos pusės žiūrint, kas Gudjurgiui gražins pinigus? Straipsnyje cituota linkuvietė neskiria mero ir tarybos nario pareigų. S. Gegieckas šiuo metu yra tarybos opozicijoj ir valdantiesiems nepriklauso. Buvo atvažiavęs į Linkuvą. Padėjo kuo? Ne. Reikėjo žiūrėt, kai meru dirbo. Bet tada buvo patogu būsimų statybų neviešint. O dabar dvoks visiems. Net ir tiems, kurie tos fermos nori ir tikisi darbo vietų. Labai įdomu ko visi su savo fermomis į Linkuvą grūdas. Tegu prie Pakruojo stato
kike    Ant, 2019-12-03 / 20:15
Ot atėjo laikai, kaimiečiams karvė, kiaulė smirdėt pradėjo. Tik, šuo, su kuriuo vienoj lovoj guli, nesmirdi. Dėl to ir keikia Tarybinius laikus, kai kiekvienoje sodyboje baubė karvės, kriuksėjo paršai, o šuns vieta buvo prie būdos.
Linkuvietis    Tre, 2019-12-04 / 05:13
Muravoto ferma 2 km nuo Linkuvos ir nesmirdi, Laiškonių bus dvigubai toliau ir smirdės?! Kažkas čia žaidžia negražius žaidimus...o apie statybas buvo paskelbta 2018m.vasarą ir rajoniniame laikraštyje.Gėda aklai bandai, kodėl tylima apie kito verslininko būsimas statybas?
Is Laiskoniu    Tre, 2019-12-04 / 15:20
Savivaldybės atsakyme pateikta klaidinanti informacija, rašoma, kad geologijos tarnyba 2009 m. nustatė vandenvietės apsaugos zoną, o 2019-09-03 patvirtintame kaimo plėtros žemėtvarkos projekte parodyta 27 ha vandenvietės apsaugos zona tam sklypui. Šį projektą suderino savivaldybė..... Kairė nežino ką rašo dešinė.....

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.