Namas neįgaliesiems išvertė vedėją

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis Ad­mi­nist­ra­ci­jai ne­be­lei­do pirk­ti bran­gaus na­mo, o jo pir­ki­mą or­ga­ni­za­vu­sią sky­riaus ve­dė­ją at­lei­do iš dar­bo pa­čios pra­šy­mu.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ke­ti­no už 150 tūks­tan­čių eu­rų mies­to cent­re Tra­kų gat­vė­je pirk­ti gy­ve­na­mą­jį na­mą ir įkur­ti gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mus iki 10 psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių. Šiam spren­di­mui lapk­ri­čio 7 die­ną tu­rė­jo pri­tar­ti mies­to Ta­ry­ba, ta­čiau klau­si­mas iš dar­bot­var­kės din­go. Lapk­ri­čio 14 die­ną iš dar­bo pa­čios pra­šy­mu išė­jo So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­ja Edi­ta Či­če­lie­nė.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Žmo­nių ge­ro­vės ir ug­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja A. Le­saus­kie­nė at­si­sa­kė in­for­muo­ti apie na­mo pir­ki­mo ap­lin­ky­bes, nes esą pir­ki­mo pro­ce­dū­ros dar ne­baig­tos, nors Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tvir­ti­no prie­šin­gai.

Pa­li­ko ve­dė­jos pa­rei­gas

Na­mo vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ra jau bu­vo įvyk­dy­ta, li­ku­si pa­si­ra­šy­ti pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tis. Šiam veiks­mui rei­kė­jo gau­ti mies­to Ta­ry­bos pri­ta­ri­mą. Nors klau­si­mas jau bu­vo ap­svars­ty­tas ko­mi­te­tuo­se, lapk­ri­čio 7 die­ną iš Ta­ry­bos dar­bot­var­kės jis din­go.

Paaiš­kin­ta, kad at­siė­mė ren­gė­jas. Ta­ry­bos na­riams ėmus klau­si­nė­ti prie­žas­čių, ko­dėl klau­si­mo dar­bot­var­kė­je ne­be­li­ko, Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai my­kė, kad esą Ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­ri tei­sę klau­si­mą at­siim­ti.

Klau­si­mų pri­spaus­tas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis paaiš­ki­no trum­pai – spren­di­mo pro­jek­tą pa­ge­rins. Ta­čiau pre­li­mi­na­rio­je gruo­džio 12 die­nos Ta­ry­bos dar­bot­var­kė­je šio spren­di­mo pro­jek­tas neat­si­ra­do.

Praė­jus sa­vai­tei po Ta­ry­bos po­sė­džio iš So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­jos pa­rei­gų pa­si­trau­kė 26 me­tus Sa­vi­val­dy­bė­je iš­dir­bu­si E. Či­če­lie­nė. Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus Per­so­na­lo ir vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mo po­sky­rio ve­dė­ja Da­nu­tė Kup­rie­nė pa­ko­men­ta­vo, kad ve­dė­ja at­leis­ta pa­čios pra­šy­mu be išei­ti­nių iš­mo­kų.

Neo­fi­cia­liais duo­me­ni­mis pa­si­trauk­ti iš pa­rei­gų E. Či­če­lie­nės bu­vo pa­pra­šy­ta, o neat­siž­vel­gus į šį pa­siū­ly­mą ne­va pa­gra­sin­ta at­lik­ti tar­ny­bi­nį pa­tik­ri­ni­mą.

Kal­ba­ma, kad pa­grin­di­nė prie­žas­tis – ga­li­mai ne­vi­sai skaid­riai įvyk­dy­tas na­mo už 150 tūks­tan­čių Tra­kų gat­vė­je pir­ki­mas. Nors E. Či­če­lie­nė bu­vo tik vie­na iš pir­ki­mo ko­mi­si­jos na­rių, bū­tent jos sky­rius ren­gė pir­ki­mo do­ku­men­tus.

Na­mas – gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mams

Dar spa­lio mė­ne­sį E. Či­če­lie­nė "Šiau­lių kraš­tui" ko­men­ta­vo, kad nuo 2016 me­tų lie­pos 1 die­nos as­me­nims su ne­ga­lia (iš­sky­rus tu­rin­čius sun­kią ne­ga­lią) nau­jai stei­gia­mi gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mai. Tam Sa­vi­val­dy­bė mies­to cent­re ir pir­ko na­mą.

Sa­vi­val­dy­bės pir­ki­nys – 400 kvad­ra­ti­nių met­rų 1990 me­tų sta­ty­bos gy­ve­na­ma­sis na­mas su 6 arų že­mės skly­pu. Nors ob­jek­to kai­na – 150 tūks­tan­čių eu­rų – skelb­tas ne at­vi­ras kon­kur­sas, o pirk­ta ne­skelb­ti­nų de­ry­bų bū­du.

Bu­vo ver­ti­na­mos ke­lios al­ter­na­ty­vos – na­mo nuo­ma, pir­ki­mas ir sta­ty­ba. E. Či­če­lie­nė aiš­ki­no, kad ap­klaus­tos 10 ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­rų nuo­mo­ja­mo na­mo ne­pa­siū­lė. Par­duo­da­mą pa­siū­lė vie­nin­te­lį, ku­rį Sa­vi­val­dy­bė ir per­ka. Pir­ki­nį įsi­gy­ti pla­nuo­ta už mies­to biu­dže­to lė­šas. Dar apie 90 tūks­tan­čių eu­rų per me­tus kai­nuo­tų šio glo­bos pa­da­li­nio iš­lai­ky­mas.

Į pa­žei­di­mus at­kreip­tas dė­me­sys

Spa­lį pri­sta­ti­nė­jant pir­ki­nį Ta­ry­bos Mies­to ūkio ir plėt­ros ko­mi­te­te Ma­ri­jus Ve­lič­ka at­krei­pė dė­me­sį, kad ne­tin­ka­mai at­lik­tos vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ros – ne­ge­rai pa­si­rink­tas ne­skelb­ti­nų de­ry­bų bū­das.

Anot po­li­ti­ko, šiuo at­ve­ju pir­miau­siai tu­rė­jo bū­ti pa­skelb­tas vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­sas, ir tik ta­da, jei ne­bū­tų gau­ta nė vie­no pa­siū­ly­mo, de­rė­jo or­ga­ni­zuo­ti ne­skelb­ti­nas de­ry­bas.

M. Ve­lič­ka ko­men­ta­vo, kad už pir­ki­mo pro­ce­dū­rų pa­žei­di­mus pir­miau­siai at­sa­ko ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas. Juo bu­vo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius. Jis dir­ba vos pus­me­tį, to­dėl pir­ki­mą or­ga­ni­za­vo So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­rius.

In­for­ma­ci­jos ne­tei­kia

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis pa­tvir­ti­no, kad na­mo vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ra jau nu­trauk­ta, ko­mi­si­ja dar­bą bai­gė. Žmo­nių ge­ro­vės ir ug­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rei As­tai Le­saus­kie­nei nu­siun­tus są­ra­šą klau­si­mų apie pir­ki­mo tu­ri­nį, gau­tas at­sa­ky­mas, kad pir­ki­mo pro­ce­dū­ros nė­ra baig­tos, o pir­ki­mo ko­mi­si­jos na­riai yra pa­si­ra­šę kon­fi­den­cia­lu­mo pa­si­ža­dė­ji­mus, tad in­for­ma­ci­jos teig­ti ne­ga­li.

Tai kaip yra iš tik­rų­jų?

Te­le­fo­nu A. Le­saus­kie­nė in­for­ma­vo, kad di­rek­to­riaus pa­si­ra­šy­to įsa­ky­mo nu­trauk­ti pro­ce­dū­ras dar nė­ra, nors tai die­nų klau­si­mas. Po kon­sul­ta­ci­jų su tei­si­nin­kais nu­spręs­ta in­for­ma­ci­jos ne­teik­ti.

Tad kol kas ga­li­ma pa­teik­ti tik neo­fi­cia­lią in­for­ma­ci­ją, jog esą Sa­vi­val­dy­bė, per­kant na­mą, tu­rė­jo ga­li­my­bę rink­tis, ta­čiau pir­ko konk­re­tų na­mą ne­skelb­ti­nų de­ry­bų bū­du.

Apie na­mo pir­ki­mo si­tua­ci­ją A. Le­saus­kie­nė pa­ko­men­ta­vo: "Di­rek­to­rius su­stab­dė, pa­pra­šė at­lik­ti ap­klau­są, ar bū­tų no­rin­čių ei­ti į tą na­mą gy­ven­ti. No­rin­čių gy­ven­ti šiuo me­tu bū­tų tik du žmo­nės. Gal­būt atei­ty­je po ko­kių dvie­jų-tri­jų me­tų bū­tų ko­kie 3-4 žmo­nės. Aki­vaiz­du, kad šiuo me­tu tik­rai mums dar ne­rei­kia nei to­kio na­mo, nei to­kios pa­slau­gos".

Pak­laus­ta, ar sky­riaus ve­dė­jos išė­ji­mas iš dar­bo su­si­jęs su na­mo pir­ki­mu, at­sa­kė: "Sun­ku pa­sa­ky­ti čia taip tie­sio­giai".

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis bu­vo la­biau ka­te­go­riš­kas – E. Či­če­lie­nė išė­jo sa­vo no­ru ir čia nė­ra ką ko­men­tuo­ti.

Pak­laus­tas, ar jis pa­siū­lė ve­dė­jai pa­si­trauk­ti pa­čiai, at­sa­kė: "Nep­ro­vo­kuo­kit".

Ti­ki­ma­si nu­pirk­ti pi­giau

A. Bar­tu­lis pa­tvir­ti­no, kad na­mo vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ra bu­vo nu­trauk­ta, ko­mi­si­ja dar­bą bai­gė. Po me­tų ža­da pirk­ti iš nau­jo, o per tą lai­ką daug kas ga­li pa­si­keis­ti.

"Tuo mo­men­tu, kai pir­ko­me, at­ro­dė vie­naip, da­bar at­ro­do, kad ir pi­giau ga­lim nu­pirk­ti. To­kie di­de­li na­mai, ku­riuo­se bū­tų 4-5 mie­ga­mie­ji, yra ne­pat­rauk­lūs rin­ko­je. Ti­ki­mės, kad po me­tų pa­vyks nu­pirk­ti pi­giau", – sa­kė di­rek­to­rius.

Pak­laus­ta, ar sky­riaus ve­dė­jos išė­ji­mas iš dar­bo su­si­jęs su na­mo pir­ki­mu, at­sa­kė: „Sun­ku pa­sa­ky­ti čia taip tie­sio­giai“.

Komentarai

atpirkimo avinėlis per adventą    Pir, 2019-12-02 / 08:53
ir nuo kada socialines paslaugas teikianti moterytė privalo pirkti nekilnojamąjį turtą?
Marytė    Pir, 2019-12-02 / 09:23
Tokios vedėjos, kaip Čičelienė visai negaila. Nebuvo ji geras žmogus.
puiki naujiena    Pir, 2019-12-02 / 09:40
pagaliau šita ponia priėjo liepto galą... bet kad taip skubiai spruko, ar tik ne cypė jos būtų laukusi
miestietis    Pir, 2019-12-02 / 10:10
Aksioma: kur valstybiniai (centrinio iždo, savivaldybės, neprivačios įstaigos ir savivaldybės bendrovės) pinigai, ten ir vagystės, išeikvojimai bei aferos- matytas ir įrodytas reikalas ir daugiau nėra ko pridurti.
Nuomonė    Pir, 2019-12-02 / 17:06
Nesuvokiu vieno, ar egzistuoja Šiauliuose STT? Ar Vilniaus reikia prašyti pagalbos? Gal tas "dvarelis" neliečiamas?
Miestietis    Pir, 2019-12-02 / 20:20
Vėl pagavo biurokratus zulikavojant. Velicka vel pasielge blogai nes pagavo vagiant, o merui su saikele Nepasiseke? Ar taip gerbiami miestieciai? Su pagarba...
miestietis    Pir, 2019-12-02 / 20:31
Sutinku su komentatoriaus, kuris nukopijavo miestiečio niką, nuomone, kad politinė konkurencija ir politikų tarpusavio pjautynės labai dažnai pasitarnauja bendram labui.
miestietis    Ant, 2019-12-03 / 13:15

In reply to by Bendras

Kiek tau metų, kad toks kodėlčiukas ir, apskritai, čia ne viktorina ir tu ne Valinskas. Paskaitei komentarą, pagalvojai ir užmiršai ir tiek tos tavo misijos.
miestietis    Ant, 2019-12-03 / 19:02

In reply to by miestiečiu

Vantuzas- kuriam miestiečiui skirtas tavo, kaip rusakalbio, žodžių kratinys be minties, nes atsirado dar vienas be fantazijos, nes nesugeba susigalvoti net vardo, kuriuo jis būtu originalus.
miestiečiu    Tre, 2019-12-04 / 21:36

In reply to by miestietis

Ai. Ai. Kaip blogai komenty trinti. Vantuzas - (pranc. ventouse < lot. ventosus - išpūtęs, sutinęs) - vožtuvas, automatiškai išleidžiantis iš vandentiekio vamzdžių orą, kai jis trukdo vandeniui tekėti, ir prileidžiantis oro, kai vamzdžiai tušti.
miestelėnas    Pir, 2019-12-02 / 22:26
O tyrimo daryti nieks nenorejo ir toliau nenori... o kam daryti - ant vargsės moterytės viską suvarė, surado atpirkimo ožį ir jau ramiau. Tik patys ziūrėjo kur??? Ką komisijas pirmininks veik komisijoj "be patirties" - pats pirms lėkt is darbo turėjo. O tyrimo ne ne nedarys.....
Nams    Ant, 2019-12-03 / 05:07
ir kiek ilgai dar ta ryzha apsinusipersipelniusi snukeli rodys Skrastas-ana jau seniai reikejo spirt lauk,aferiuga chrienova.....
Elvyra    Ant, 2019-12-03 / 10:53
Graudu skaityt tokias žinias. Kodėl anksčiau niekas nesidomėjo neskaidriais pirkimais? Supratau, kad atsitiktinai išsiaiškino, kodėl neveikia piktnaudžiavimo prevencija savivaldybėje? Ar tiesiog taip patogu? Man liūdna dėl tokių žinių.
op    Tre, 2019-12-04 / 17:17
O globoS namai prie Siauliu viesbucio Traku gatvej netink ? Ar jau parduoti ? Nes vieta gera, centras..
trampam    Tre, 2019-12-04 / 17:18
Šienauja Bartulis tas vedėjas - Budrytė krito, Peleniene, daba Ciceliene, kas bus kitas ?
Vantuzas    Tre, 2019-12-04 / 21:39
miesteitis čia Zakiras Medžidovas. Otkroj ličiko deputatas bailis.
Justinas    Pen, 2019-12-06 / 10:32
Zakiras - naudingas vykdytojas. Daro kas jam liepiama. Gal kas is biudzeto nubyra :)
Gytis    Šeš, 2019-12-07 / 18:19
Ką išsirinkom, tą ir turim :( o jei būtų galima atsukti laiką atgal...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.