Arogancijos "demokratija"

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiau­lių val­džios vy­rai vis daž­niau de­monst­ruo­ja sa­vi­tą de­mok­ra­ti­jos su­vo­ki­mą.
Mies­to Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis vien­val­diš­kai už­drau­dė žem­dir­biams su­reng­ti pro­tes­to ak­ci­ją Šiau­liuo­se, prie ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės.
Sa­ko­ma, jog net Šiau­lių ra­jo­no me­ro pra­šy­mas ne­pa­dė­jo. Mies­to di­rek­to­rius nu­spren­dė ir taš­kas.

Ar­gu­men­tas "ge­le­ži­nis": mies­tas nie­kaip ne­su­si­jęs su žem­dir­bių rei­ka­lais. Ir pa­siun­tė žem­dir­bius to­liau nuo Šiau­lių – te­gu va­žiuo­ja su sa­vo trak­to­riais prie Sei­mo pro­tes­tuo­ti.

Šiau­liai vie­nin­te­liai iš mies­tų at­su­ko nu­ga­rą žem­dir­biams. Ga­li­ma su­tik­ti ar ne­su­tik­ti su jų rei­ka­la­vi­mais, bet lei­di­mo pro­tes­to ak­ci­jai jie pra­šė pa­gal Su­si­rin­ki­mų įsta­ty­mą ir kons­ti­tu­ci­nę tei­sę lais­vai reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę.

Žem­dir­biai vis tiek va­žia­vo Šiau­lių gat­vė­mis ir va­žia­vo su pla­ka­tais "Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta".

Bet Šiau­lių po­nai, ma­tyt, ma­no, jog duo­na, pie­nas ir mė­sy­tė "au­ga" pre­ky­bos cent­ruo­se?

Aro­gan­ci­ja lie­ja­si per kraš­tus, kai ran­ko­se yra val­džia ir spren­di­mų tei­sė. Ji de­monst­ruo­ja­ma ir mies­tie­čių at­žvil­giu. Tuš­čiai pro­tes­tuo­ja šiau­lie­čiai dėl svei­kų me­džių ma­si­nės pjū­ties ar tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo, ar nak­vy­nės na­mų kil­no­ji­mo.

Ži­no, kaip tu­ri bū­ti tik tie, kas yra val­džio­je. Ne­ven­gia ir ci­niz­mo.

Feis­bu­ke dis­ku­tuo­ja­ma, ką reiš­kia gy­ven­ti be vi­zi­jos to­kiam mies­tui, kaip Šiau­liai? Val­dan­čių­jų koa­li­ci­jos at­sto­vas, mies­to Ta­ry­bos na­rys Eduar­das Bi­vai­nis svars­to: "Koks jau tas toks? Kad kiek virš 100 000 gy­ven­to­jų? Tai anoks čia nuo­pel­nas. Kad 1236 me­tais kaž­ką nu­ga­lė­jo? Tai jau yra vie­ni, ku­rie vis dar ka­riau­ja ir džiau­gia­si per­ga­le ant­ram pa­sau­li­niam."

Po­li­ti­kas reiš­kia nuo­mo­nę ir dėl par­ko me­džių kir­ti­mų: "Kad kaž­kas kaž­ko­kiam me­de­liui "su­tei­kė var­dą" dar ne­da­ro jo pa­vel­di­mu. Kiek emo­ci­jų bu­vo dėl tų pel­kė­je so­din­tų ber­žų, o kuo jei ver­tin­gi? Tuo kad so­di­no Mo­ky­to­jų se­mi­na­ri­jos dar­buo­to­jai? Pa­gal­vo­kit, o ko­kia pro­ga juos 1948 me­tais so­di­no?"

Ne­ži­nau, ko­kia pro­ga so­di­no, bet ži­nau, kad tą pel­kę šiau­lie­čiai va­di­no Ša­pi­ro pie­vo­mis. Ne­bū­tų po ka­ro jos ap­so­di­nę, mies­tas par­ko ne­tu­rė­tų.

De­mok­ra­ti­ja su­si­rū­pi­nę val­dan­tie­ji pa­skel­bė plė­to­jan­tys "da­ly­vau­ja­mą­ją de­mok­ra­ti­ją". Kvie­čia reikš­ti nuo­mo­nes dėl Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ir ki­tų mies­to rei­ka­lų. Esą rea­guos.

Tuo me­tu mies­tie­tis ne­gau­na iš Sa­vi­val­dy­bės žmo­niš­ko at­sa­ky­mo į pa­pras­tą klau­si­mą, kur de­da­mas mies­to tur­tas – ma­siš­kai pjau­na­mų me­džių me­die­na?

Gam­tos pa­vel­do ir kul­tū­ros klu­bo "Au­ku­ras" na­rys į šį klau­si­mą at­sa­ky­mo lau­kė 20 die­nų. Per jas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius iš­spau­dė tik vie­ną sa­ki­nį: "Pa­gal su­tar­tį su­ren­ka ir uti­li­zuo­ja ...sta­ty­bos dar­bų ran­go­vas."

Sa­vi­val­dy­bė­je pri­si­gy­ven­ta iki to, kad net Ta­ry­bos na­riai ne­be­ga­li su­ži­no­ti, kas vyks­ta.

Net Ta­ry­bos Kont­ro­lės ko­mi­te­tą, su­si­do­mė­ju­sį, kur lei­džia­mi biu­dže­to pi­ni­giai, ima­si mo­ky­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis. Raš­tą su­ra­šė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui, kad esą ne­tin­ka­mai dar­bą or­ga­ni­zuo­ja, kad ki­ša­si į Ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bą.

Įdo­miau­sia, kad tie­siog juo­du ant bal­to pa­ra­šė, jog "ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai (...) be Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įga­lio­ji­mų ne­tu­ri kom­pen­ten­ci­jos teik­ti paaiš­ki­ni­mus ar pri­sta­ty­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos po­zi­ci­ją ko­mi­te­to po­sė­dy­je".

Štai taip, Sa­vi­val­dy­bė­je krū­vos sky­rių ve­dė­jų, spe­cia­lis­tų, de­par­ta­men­tų va­do­vai, bet vie­nin­te­lis kom­pe­ten­tin­gas ir iš­min­tin­gas yra tik di­rek­to­rius. O ge­riau­siai į jį ir po­li­ti­kams kreip­tis raš­tu – at­sa­kys per 20 die­nų.

Nie­ka­da nė­ra bu­vę mies­to Ta­ry­bos na­rių strei­kų. Bet kai į juos vi­siš­kai šluos­to­ma­si ko­jas, ko­dėl po­li­ti­kams iš mo­ky­to­jų ne­pa­si­mo­ky­ti? Su­reng­tų bent įspė­ja­mą­jį strei­ką prieš to­kią val­dan­čių­jų aro­gan­ci­ją.

Aro­gan­ci­ja lie­ja­si per kraš­tus, kai ran­ko­se yra val­džia ir spren­di­mų tei­sė. Ji de­monst­ruo­ja­ma ir mies­tie­čių at­žvil­giu.

Komentarai

miestietis    Šeš, 2019-11-30 / 14:16
Pritariu miesto adminui, neleidusiam mieste kelti sumaišties, taip kaip, ir kai kurie ūkininkai ne angeliukai, o tik paverkti greiti, nes po truputį juos gražina į realybę.
>>    Pir, 2019-12-02 / 12:51

In reply to by miestietis

nepaisant to, pritariat ar nepritariat, bet protestuoti ir išsakyti savo nuomonę - konstitucinė kiekvieno asmens teisė; kaip ir teisė balsuoti.. ir tokias teises atiminėja tik diktatoriai.. ir kas jūs toks, kad lemtumėte kitų teises?
šiaulietė    Šeš, 2019-11-30 / 16:11
Tiksliai įvardinta Šiaulių vadukų yda. Kvaili pasipūtėliai šokdina ne tik savęs negerbiančius valdininkus, bet ir miestiečius, bendruomenę. Tik kas dėl tokio rezultato kaltas ? Juk kvailumas, ribotumas, pasipūtimas, godumas - neišskiriama ydų puokštė, vis labiau tinkanti lietuviškoms valdžiukėms. O vis labiau besiplečianti rinkėjų "liga" - nesugebėjimas pastebėti nei apsimetėlių pasipūtėlių, nei kvailystes plepančių populistų. Tai kur šaknelės ?
Vakar    Šeš, 2019-11-30 / 16:46
Tiek neigiamos informacijos apie Šiaulių miesto savivaldybės darbą nėra buvę per visa nepriklausomybės istorija. Matyt buvę merai dirbo išties labai,labai gerai,kad miesto skola buvo arti 40 milijonų euru ir prarastų Šiauliečių 50000 skaičiumi. Tiesiog puikus darbas buvo. Taikos ir ramybės visiems šį advento mėn. Su pagarba mieli Šiauliečiai.
ei    Šeš, 2019-11-30 / 17:05

In reply to by Vakar

tamstelei (vis su ta nuvalkiota pagarba) tik pinigai rūpi? Ar tik ne įžymiausias ir geriausias ekonomistas būsi? Tačiau skaityk straipsnį iš naujo - kalba eina apie dorovines normas.
Vakar    Šeš, 2019-11-30 / 17:18

In reply to by ei

O tau geriau būtų miestas būtų bankrutavęs? Ne. Pinigai yra dzin.,o va žmonės išvyko visi jauni ir visam laikui. Jau įlipi y autobusą ir matai vien senelius ir močiutes. Va to gaila JAUNŲ žmonių. Kurie nematė čia perspektyvos gyventi ir kurti šeimas :(
>>    Pir, 2019-12-02 / 12:54

In reply to by Vakar

kad kiti nekaip dirbo, tai nereiškia, kad visiems taip reikia.. ir nereikia kalbėt apie ankstesnius laikus - šitie jau antra kadencija, o blogų darbų - kiek kiti ir per penkias nepridirbo..
Hm    Šeš, 2019-11-30 / 17:13
žodis "cinizmas" turi tą pačią šaknį kaip žodis "cinkas". Eilę metų juo miestas buvo skardinamas. Dabar mus žemina ne materijoje, o dvasinėje kultūroje. Ir tai yra daug skaudžiau. Kuo mus toliau nuodys? KCN?
Tai TIESA !    Šeš, 2019-11-30 / 17:21
"Aro­gan­ci­ja lie­ja­si per kraš­tus, kai ran­ko­se yra val­džia ir spren­di­mų tei­sė. Ji de­monst­ruo­ja­ma ir mies­tie­čių at­žvil­giu." Ir netik šiuo atveju.
miestietis    Šeš, 2019-11-30 / 23:41
Jau net ir Karbauskis pamatė, kad stambieji ūkininkai perlenkia lazdą su tais amžinais vaitojimais, atseit, viskas blogai ir dar tik blogės. Nėra tų metų, kad negąsdintu pakilsiančiomis kainomis, bet užsimiršta, kad egzistuoja laisva rinka, o atsiradus bent mažiausiai galimybei, patys pardavinėja produkciją užsienin, bel kad tik gautu nors skatiką brangiau. Žemdirbiai užmiršo, kad ir daugelis po 20 hektarų veltui gavo žemės pagal Valstiečių Įstatymą, ir beveik 30 metų jiems buvo daugelio mokesčių atostogos, bet kai priprato šiurpinti visuomenę, tai taip ir nenori sustoti. Kam iš stambuolių dar nedašuto relus valstybės gyvenimas, tai pasikvieskite Karbauskį ir jis paaiškins, kad nėra tie ūkininkai engiami, kaip kad save vaizduoja- reikia matyti plačiau, o ne vien savo poreikius.
šios     Sek, 2019-12-01 / 11:41
baisus valdžios pasipūtimas ir visiškas demokratijos principų ignoravimas.
chi    Sek, 2019-12-01 / 13:38
jūs pažiūrėkit kaip ūkininkai protestuoja miestuose Vokietijoje (mūsų televizija to nerodo, internete pilnai galima rasti, facebuke žmonės dalijosi). O čia tas pasivažinėjimas, tai kiap vaikų žaidimas, o be to jau nebuvo būtinybės važinėti, nes jau buvo nutarta moksčių nepridėti. Iš viso tas įstatymas lesiti, neleisti manau yra visai nedemokratiškas.
A.     Sek, 2019-12-01 / 21:25
Meras ir jo komanda viso labo arogantiškai šikniai, ES pinigų lietų ir ekonominį pakilimą pateikiantys kaip savo nuopelną. Sisteminis požiūris, reiškias...
Taigi    Pir, 2019-12-02 / 07:08
Jiems rūpi tik pinigai. Anksčiau reikėdavo daryti be pinigų. Su EU pinigais kiekvienas durnius gali.
Juokingiausia    Pir, 2019-12-02 / 09:01
Kad meras visus nuopelnus tik sau prisiima,toks jausmas kad asmeniškai pats su šiūpelia gatves asfaltuoja,vamzdžius po maike išsirengęs kloja,trineles bėgiodamas štabeliuoja ir net eglę pats papuošė :D feisbuką jo kai pažiūri tai supranti kad serga jau žmogs žvaigždžių liga.Kitu atveju jam nepalankių komentarų ir postų netrintų.
Ramus    Pir, 2019-12-02 / 10:49
Šiandien yra tikinčių, kad rusams okupuojant reikėjo pykštelėti ir nebūtų buvę okupacijos. Stebina kad tiek daug yra valstybės finansuojamų ,,partijų" bet jų vedliai vis dar randasi giliam pogrindyje. O galėtų skelbti savo planus, tiesas, kaip jie visus papenėtų dangiška mana?
Y    Pir, 2019-12-02 / 11:14
Musu meras gaves antra kadencija ir dauguma taryboje labai suzvaigzdejo. Facebook arba giri mera arba esi uzblokuojamas. Kazkuom sovietus primena, kai vadui pasnekejus visi sustoje plodavo
???    Pir, 2019-12-02 / 13:05
Pagal administracijos direktoriaus raštą, išeina, kad į Tarybos komitetus pristatyti visus klausimus administracijos darbuotojai galės eiti tik su administracijos direktoriumi. O visi atvejai, kai komitetuose klausimai buvo pristatyti be administracijos direktoriaus - neteisėti. Ir tarybos darbotvarkes meras sudarydavo iš netinkamai/neteisėtai svarstytų klausimų, dėl ko tarybos sprendimai turėtų būti naikinami, kaip nepraėję reikiamos procedūros.. net įdomu darosi.. :))))
Rokas    Pir, 2019-12-02 / 22:20
Pirmą kadenciją meras prasitąsė teismuose, dabar pluša retindamas medžius, kad iš miesto centro dingtų visi dar kutantys senoliai. Šiauliai liko be pavėsio ir šešėlio, kas norės karštomis vasaros dienomis išeiti į nuniokotą bulvarą, cementinę Prisikėlimo aikštę ar vakare vaikščioti, šviečianr kartuvėms. Bėda, kad meras nepakenčia protingų, jo aplinka tikrai intelekto nesužalota.
Genutė    Pir, 2019-12-02 / 22:31
Jeigu nuopelnais užskaitome miesto niokojimą, tai mero nuopelnai nepralenkiami. Jie ten taškosi Europos milijonais kaip savo kieme, nukapoti medžiai atvėrė beviltiškai nutriušusius namų fasadus, mėgiamiausia spalva- pilka, mylimiausia medžiaga- cementas. Nenustebčiau, kad į parką privežtų plasmasinių palmių.
Saulius    Ant, 2019-12-03 / 07:19
Matau, p.Jankuvienės straipsniai, kaip mėnulio pilnatis lunatikus, pritraukia krūvą neadekvačių komentatorių, kuriems verkiant blogai viskas, ką bedarytų dabartinė miesto valdžia.Įdomu, kieno ausys kyšo už autorės straipsnio ir jam guviai atitariančių " užblokuotųjų " feisbuke ?
palmes    Ant, 2019-12-03 / 11:13
O geras su plastmasinėm palmėm, perspjautume bet kuri lietuvos miesta, ir primintu lietuviams ubagams svajones apie siltus krastus
Antanas Žiulpa    Ant, 2019-12-03 / 12:53
IŠVADA:Sumažėjus gyventojų,kai Šiaulių m.vadukai nesprendžia miesto problemų ,o Šiaulių raj.atvirkščiai,stengiasi 100% spręsti problemas. SIŪLOM daryti vieną bendrą Savivaldą,aišku atrinkus geriausius darbuotojus,o pastatus panaudoti visuomenės reikmėms,kad ir senelių namų įkūrimui.Šią išvadą galim daryti po kelių metų darytų visuomeninių PROJEKTŲ:1.Šimšės bendruomenės Mokymų Max- programa,2.Senelių-Universalūs maldos- Laidojimo-namai,3. Kartodromo-Dragų-Vand.motociklų-Autotreko ir kartingų ant ledo , 4.Pabalių turgaus išsaugojimas, 5.Leidimų akcijoms gavimas...,kai per Šiaulių Savivaldą,tarybą,susidūrėme su beprotišku stabdymu,trukdymu,pašaipomis, nekalbant apie pagalbas,jų pareigas,galimus finansavimus ar normalią diskusiją( išskyrus Bačiūnų kartodromo išsaugojimą,kai buvo pakelta ant kojų Seimo, Valstybinio lygio institucijų,tarybos,žiniasklaidos,Savivaldos,autosporto bendruomenės atstovai). Kai ,tuo tarpu,dėl dviejų projektų (vand.motorinio sporto ir už Žaliūkių malūno visuomeninių-privatvaldų- gatvių kvartalo biurokratinio stabdymo) Šiaulių raj.Meras A.Bezaras,nedelsiant suorganizuodavo būrį atsakingų Šiaulių raj.darbuotojų,skirdavo tam laiką arba pats nuolankiai spręsdavo problemą. UŽUOJAUTA Šiauliečiams,nykstant miestui dėl Savivaldos,tarybos neveiklumo.
op    Tre, 2019-12-04 / 12:00
Siūlom Šiaulių rajonui prisijungti Šiaulių miestą (kaip Kaunas -rajoną) ir nebus dviejų savivaldybių, optimizacija kaip sakant.
Nuomonė    Tre, 2019-12-04 / 16:58
Tai gal Šiaulių miestą prie rajono? Rajone situacija geresnė.
op    Pen, 2019-12-06 / 12:05
Tai toks ir buvo pasiūlymas - miestą prie rajono, vis tiek labai aplipe Siauliai tais rajonais - Ginkunais, Voveriskiais, Geguziukais ir kitais. Vien kitoj Architektų gatvės pusėj kiek namų
Nesvarbu    Pen, 2019-12-06 / 16:19
Vakar buvo susitikimas dėl nakvynės namų Kauno gatvėje su savivaldybės atstovais atejome išreikšti savo nepasitenkinimo dėl tokios kaimynystės ,nesaugumo busimomusu vaikų nakvynės namų gyventojų platinamo tbc. Tai mero pavaduotojas Domas Griskeviciusį mūsų pasisakymus reagavo su ironija ir iš mūsų susirūpinimo klausydamas pasisakymus mūsų atstovų vaipesi ir juokesi ar900parasu iš vieno gyvenamo rajono nieko nepasako apie gyventojų nepasitenkinimą tokių valdžios sprendimu likome suprate kad mūsų miesto gyventojai saugumas ir nepasitenkinimas tokių tarybos sprendimu nieko nereiškia juk jie turi dirbti mums miesto gyventojams
šiaulietis    Pir, 2019-12-09 / 15:27
ei vaikyčiai nustokite virkauti, gi Kalėdos ant nosies, tuoj pilnas tarbas iš prekybcentrių ir turgaus tempsite, bet vis tiek verksite - BLOGAI, BLOGAI!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.