Į streiką ne visi susirinko

As­me­ni­nė nuo­tr.
Nau­jo­sios Ak­me­nės "Sau­lė­te­kio" pro­gim­na­zi­jo­je strei­ka­vę vy­res­nių­jų kla­sių mo­ky­to­jai dvi pa­mo­kas pra­lei­do mo­ky­to­jų kam­ba­ry­je.
Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos ini­ci­juo­tam strei­kui ket­vir­ta­die­nį iš anks­to pa­ra­šais pri­ta­rė 180 Ak­me­nės ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jų. Ta­čiau va­kar į strei­ką su­si­rin­ko ne vi­si jam pri­ta­ru­sie­ji.

Be­veik 30 Ven­tos gim­na­zi­jos dar­buo­to­jų pri­ta­rė pro­tes­to ak­ci­jai, o strei­ka­vo 20.

Ak­me­nės gim­na­zi­jo­je ke­ti­no strei­kuo­ti 20 žmo­nių, o su­si­rin­ko 14.

Šio­je įstai­go­je dir­ban­tis Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos Ak­me­nės sky­riaus pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Nor­vai­šas paaiš­ki­no: "Še­ši pe­da­go­gai tą die­ną tie­siog ne­tu­rė­jo pa­mo­kų ir nea­tė­jo. Vis dėl­to strei­ka­vo ke­le­tas, ku­riems ir­gi ne­bu­vo pa­mo­kų".

Dau­giau­siai strei­kuo­jan­čių su­si­da­rė Nau­jo­sios Ak­me­nės "Sau­lė­te­kio" pro­gim­na­zi­jo­je – 32 pe­da­go­gai. Pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jai dvi pa­mo­kas pra­lei­do bū­ry­je vie­na­me pa­sta­te, vy­res­niu­jų kla­sių – ki­ta­me.

Pa­sak pro­gim­na­zi­jos pro­fsą­jun­gos na­rių va­do­vės Ru­ža­nos Bra­sie­nės, strei­kuo­jan­čius pa­lai­kė auk­lė­ti­nių tė­vai.

"Į pir­ma­sias pa­mo­kas su­si­rin­ko tik tie vai­kai, ku­rie ve­žio­ja­mi mo­kyk­li­niu au­to­bu­su, nes ne­bu­vo įma­no­ma ko­re­guo­ti jo vy­ki­mo gra­fi­ko, – sa­kė R. Bra­sie­nė. – Tre­čią pa­mo­ką vėl bu­vo pil­nos kla­sės, kaip kiek­vie­ną die­ną".

Nau­jo­sios Ak­me­nės lop­še­ly­je – dar­že­ly­je "Bu­ra­ti­nas" prie strei­kuo­jan­čių pe­da­go­gių pri­si­jun­gė ir ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las.

Ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Da­riaus Re­kio ver­ti­ni­mu, išanks­ti­nis pa­si­ruo­ši­mas strei­kui pa­dė­jo iš­veng­ti ne­ti­kė­tu­mų, ap­gal­vo­ti žmo­niš­ku­mo as­pek­tai.

"Kai tė­vai iš anks­to ži­no­jo, kad jų vai­kas ne­bus prii­ma­mas į dar­že­lį, ga­lė­jo su­pla­nuo­ti kur pa­lik­ti at­ža­las, pa­vyz­džiui, pas mo­čiu­tę", – sa­kė D. Re­kis.

Ra­jo­ne strei­ka­vo dau­gu­ma ug­dy­mo įstai­gų. Vi­si dar­že­liai. Neį­si­jun­gė nė vie­na ne­for­ma­laus ug­dy­mo mo­kyk­la.

Ak­me­nės ra­jo­ne Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos na­rių yra apie 100.

Komentarai

kike    Pen, 2019-11-29 / 15:45
Geriau eitų savo mokinių auklėti nesėdėję be darbo. Jau kokie neišauklėti mokiniai šitoje mokslo įstaigoje, kokie žodžiai liejasi iš jų lūpų, o elektronkes traukia dešimtimis.
Nesupratau    Sek, 2019-12-01 / 18:42

In reply to by kike

Kaip tėvai kalba, taip ir jų vaikai. Ne mokytojai juos išmokė bjauriai kalbėti. Jei vaikas nuolat girdi keiksmažodžius po pamokų namuose, toks sunkiai suvokia, kad galima kitaip kalbėti. Mokykloje vaikas praleidžia 4-8 valandas, visa kita - šeimos reikalas. O tai didžioji paros dalis.Neabejoju, kad cigaretes irgi ne mokytojai nupirko, o tėvelių pinigėliai. Tai ko norit? Kad mokytojai ir šeimos biudžetą dar kontroliuotų? Lai tėvai neduoda pinigų toms "elektronkėms", kontroliuoja vaikų pirkinius.Už vaiko auklėjimą, elgesį pirmiausia jo tėvai atsako. Kuo čia dėti mokytojai?
kike    Sek, 2019-12-01 / 19:56

In reply to by Nesupratau

Pamokų metu tegu sėdi mokykloje. Nėra reikalo šlaistytis po padjiezdus. Mokymosi laiku turi atsakyti mokykla. Tėvai tuo laiku uždirba elektronkėm. Jei tiksliau, po langais vyksta elektronkių prekyba. Platina tie patys mokiniai.
Idomu    Pen, 2019-11-29 / 17:12
Kodėl vicemeras Martinaitis nepateikia tiesioginių reportažų iš protesto akcijų?
Jonas    Pen, 2019-11-29 / 20:16
nelabai gražus pavyzdys mokiniams, džiaugtis nėra ko. Gal kaip tik reikėtų daugiau įdėti pastangų dirbant kai kuriems mokytojams, o tada prašyti atlyginimo.
baba    Šeš, 2019-11-30 / 14:20
Atranka turetu buti, nuolatinis kvalifikacijos kelimas. begale mokytoju yra uzsisedejusiu, negebanciu dirbti, o algu pakelimo praso nuolatos
Jolanta    Šeš, 2019-11-30 / 14:36
Kai kurių mokytojų, esančių nuotraukoje iš vis neprileisčiau prie vaikų!
vat iškur    Pir, 2019-12-02 / 00:18
o vis mastome iš kur ta verkšlenančių tautą. Kokie mokytojai tokia ir tauta

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.