"Delfine" skendo žmogus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Penktadienį, apie 10 va­lan­dą ry­to, Šiau­lių plau­ki­mo mo­kyk­los "Del­fi­nas" ba­sei­ne sken­do žmo­gus.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, 26 me­tų lan­ky­to­jas ba­sei­ne nar­dė. Dėl neat­sar­gaus el­ge­sio van­de­ny­je jis bu­vo su­draus­min­tas dir­bu­sio gel­bė­to­jo. Ta­čiau ir per­spė­tas tę­sė, ką su­gal­vo­jęs.

Stai­ga gel­bė­to­jas pa­ma­tė, kaip vai­ki­nas pa­ni­ro į ba­sei­no dug­ną. Pri­bė­gę vy­rai ne­lai­mė­lį iš­kė­lė ant ba­sei­no kraš­to, jis bu­vo gai­vi­na­mas. Net­ru­kus at­vy­ko ir iš­kvies­ti Grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai.

Dėl sun­kios būk­lės plau­ki­kas iš­ga­ben­tas į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę. Pa­gul­dy­tas į Chi­rur­gi­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­rių.

Dėl ko­kios prie­žas­ties šiau­lie­tis ne­beiš­ki­lo iš van­dens, aiš­ki­na­si po­li­ci­ja.

In­ci­den­to me­tu ba­sei­ne bu­vo ir dau­giau lan­ky­to­jų: vy­ko vai­kų tre­ni­ruo­tė, plau­kio­jo ne­ma­žai suau­gu­sių­jų. Ne­lai­mė nu­ti­ko šių žmo­nių aky­se.

Gel­bė­to­jas, ku­rio prie­žiū­ro­je įvy­ko ne­lai­mė, ba­sei­ne dir­ba vos mė­ne­sį.

"Del­fi­ne" nu­ken­tė­jęs šiau­lie­tis lan­kė­si re­gu­lia­riai, daž­niau­siai kar­tą per sa­vai­tę. Anot dar­buo­to­jų, draus­min­ti dėl neat­sar­gaus el­ge­sio van­de­ny­je jį tek­da­vo ir anks­čiau.

Komentarai

Arunas    Sek, 2019-11-17 / 14:51
Jai gelbetojas dirbtu savo darba ir atliktu savo pareiga tokiu atveju nebutu
Rolandas    Sek, 2019-11-17 / 22:38

In reply to by Arunas

Jei skaityti moki turėjai pamatyti kad ir vaikų buvo baseine tai nemanau kad viena gelbėtojas su žiūrėsi visus klientus nors yra vaikų kurie nemoka plaukti jos irgi reike prižiūrėti
Svetima gėda    Sek, 2019-11-17 / 16:40
Žmogus kovoja už gyvybę, o jūs čia rašinėjat tokius komentarus!!! Kaip jums negėda!!! Ne vieta ir ne laikas tokiems komentarams!!!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.