Narsiai šiaulietei – policijos padėka

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos va­do­vas Ma­ri­jus Ma­cis pa­dė­ko­jo Au­re­li­jai Pau­laus­kie­nei už pa­gal­bą su­lai­kant nu­si­kal­tė­lį.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Ma­ri­jus Ma­cis ket­vir­ta­die­nį An­ge­lo sar­go sta­tu­lė­lę įtei­kė šiau­lie­tei Au­re­li­jai Pau­laus­kie­nei. Ji lapk­ri­čio 8-osios va­ka­rą su­ge­bė­jo už­lai­ky­ti plė­ši­ką tol, kol į įvy­kio vie­tą ope­ra­ty­viai at­vy­ko po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ir jį su­lai­kė.

Šiau­lie­tis, ap­svai­gęs nuo nar­ko­ti­kų, mi­nė­tą va­ka­rą pa­si­kė­si­no api­plėš­ti Šiau­liuo­se, Gluos­nių gat­vė­je, esan­čią par­duo­tu­vę. Tik su­ma­nios ir stip­rios par­da­vė­jos Au­re­li­jos dė­ka jam tas su­ma­ny­mas ne­pa­vy­ko, o Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­tru­liai su pėd­se­ke Pu­ma greit jį pa­si­vi­jo ir su­lai­kė ne­to­li įvy­kio vie­tos esan­čio­je gat­ve­lė­je. Ne kar­tą už va­gys­tes bei ki­tus nu­si­kal­ti­mus Lie­tu­vo­je bei už­sie­ny­je teis­tam 46 me­tų vy­rui bu­vo už­dė­ti ant­ran­kiai, o lapk­ri­čio 9-ąją teis­mas trims mė­ne­siams lei­do jį suim­ti.

Kau­kė­tas ir pei­liais gink­luo­tas vy­ras par­duo­tu­vė­je pa­si­ro­dė apie 20 va­lan­dą.

Priė­jęs prie ka­so­je sė­din­čios par­da­vė­jos, jis pa­rei­ka­la­vo pi­ni­gų. Iš­gąs­din­ta mo­te­ris ka­sos apa­ra­to nea­ti­da­rė, tik pa­šo­ko ir pa­si­ša­li­no iš sa­vo vie­tos. Kol plė­ši­kas pa­ts ban­dė ati­da­ry­ti ka­sos apa­ra­tą, mo­te­ris iš­bė­go lauk iš par­duo­tu­vės ir, šauk­da­ma­si pa­gal­bos, sa­vo kū­nu už­rė­mė lau­ku­jes du­ris.

Iš­si­gan­dęs įsi­bro­vė­lis, taip ir nea­ti­da­ręs ka­sos stal­čiaus, įvai­riais bū­dais no­rė­jo pa­spruk­ti, ta­čiau ad­re­na­li­no stip­ry­bės įkvėp­ta mo­te­ris tvir­tai lai­kė už­rė­mu­si du­ris. Ta­da vy­ras iš­dau­žė ša­lia du­rų esan­čios vit­ri­nos stik­lą ir pa­bė­go.

Tuo me­tu į įvy­kio vie­tą jau sku­bė­jo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ku­riuos iš­kvie­tė par­da­vė­jos pa­gal­bos šūks­mą iš­gir­dę žmo­nės. Jie nu­ro­dė, ko­kia kryp­ti­mi šis pa­si­ša­li­no.

Pat­ru­liai kar­tu su ke­tur­ko­je pa­gal­bi­nin­ke pėd­se­ke Pu­ma įta­ria­mą­jį pa­si­vi­jo ne­to­lie­se esan­čio­je Pu­ti­nų gat­vė­je. Su­lai­ko­mas vy­ras ne­si­prie­ši­no. Jam pa­reikš­tas įta­ri­mas dėl pa­si­kė­si­ni­mo api­plėš­ti.

Mo­ters pa­ger­bi­mo Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te me­tu paaiš­kė­jo, kad pi­lie­tiš­ku­mo jaus­mas ir ne­pa­kan­tu­mas il­ga­pirš­čiams bū­din­gas ne tik Au­re­li­jai, bet ir jos su­tuok­ti­niui.

Re­na­tas Pau­laus­kas už pa­gal­bą su­lai­kant va­gį iš Gin­kū­nuo­se esan­čios par­duo­tu­vės 2015 me­tais taip pat bu­vo ap­do­va­no­tas An­ge­lo sar­go sta­tu­lė­le.

Komentarai

miestietis    Šeš, 2019-11-16 / 08:38
Labai jau be ištvermės buvo tas nusikaltėlis- narkomanas, nes tiek dejavo, tiek jau mykė, kad skauda, kuomet tvarstė jam žaizdas medikai, o pardavėja tai šaunuolė, nes nepasimetė, sveikinu.
taip taip    Šeš, 2019-11-16 / 11:12
pardavėja kieta. Kažin ar parduotuvės ponas premiją išrašė jai, ar iš pardavėjos gaunamo minimumo išskaičiuos už lango įšdaužimą? Policininkai tikriausiai daugiau išlaidų padarė nei vagis padarė žalos. Teisme pagal mūsų įstatymus, jis negaus nieko, dar gal būt ir baudžiama byla bus nutraukta jo atžvilgiu. O jei vagiliošas galėtų nusisamdyti advokatą, tas išvartytų, kad jis iš viso nekaltas. Kalta pardavėja, kad dėl vien jai žinomų priežasčių, jam neleido išeiti iš parduotuvės. Jis dar ir kompensciją galėtų prisiteist :DDDD

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos