Šiauliečiai bando stabdyti valdžios buldozerį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Mitingo dalyvių reikalavimai – plakatuose.
Šiau­liuo­se va­kar apie pu­sant­ro šim­to mies­tie­čių mi­tin­ga­vo prieš mies­to val­džios veiks­mus dėl Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo, ma­siš­kai pjau­na­mų mies­to me­džių bei Nak­vy­nės na­mų per­kė­li­mo į Lie­po­rių mik­ro­ra­jo­ną. Žmo­nių kant­ry­bę per­pil­dė, anot jų, val­džios "su­dra­ko­nė­ji­mas".
Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas mi­tin­ge ne­pa­si­ro­dė, mi­tin­guo­to­jai pa­tys nuė­jo pas jį į Ta­ry­bos po­sė­dį su klau­si­mu: "Ar jūs – žmo­nių me­ras?"

"Mes – Šiau­liai, ne aš – Šiau­liai"

Mi­tin­guo­to­jai su­si­bū­rė pa­čia­me mies­to cent­re, Vil­niaus gat­vės bul­va­re prie "Pe­li­ka­nų" fon­ta­no. Mi­tin­go pla­ka­tų mo­to: "Me­ro sa­vi­va­lei stop", "Stop Pa­ba­lių tur­gaus par­da­vi­mui", "Stop 500 dar­bo vie­tų su­nai­ki­ni­mui".

Mi­tin­gas su­šauk­tas 11 va­lan­dą, li­kus po­rai va­lan­dų iki mies­to Ta­ry­bos po­sė­džio, ku­rio dar­bot­var­kė­je vėl bu­vo įra­šy­tas Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo klau­si­mas. 500 smul­kių­jų vers­li­nin­kų dir­ba tur­gu­je ir bai­mi­na­si pra­ras­ti pa­čių su­si­kur­tas dar­bo vie­tas. O jų vers­las – tai šei­mos vers­las.

Prie tur­gaus pre­kei­vių pro­tes­to pri­si­jun­gė ir me­džių gy­nė­jai, ir Lie­po­rių bend­ruo­mo­nės na­riai.

"Mus jun­gia tos pa­čios pro­ble­mos – val­džia ne­gir­di žmo­nių, val­dan­tie­ji ma­no, jei­gu yra dau­gu­mo­je, tai jau yra tei­sūs? – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" Alf­re­das Dau­lius, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas. – Aš taip pat dir­bu su vers­lo liu­di­ji­mu, kaip ir tur­gaus žmo­nės. Mes esa­me dar­bo žmo­nės. To­dėl ir esu čia."

Mi­tin­go da­ly­viai Pa­ba­lių tur­gu­je pre­kiau­jan­tys bro­liai Ta­das ir Ro­mas Sta­ne­liai svars­tė, jog "yra kaž­kie­no pri­va­tus in­te­re­sas pe­rim­ti tur­gaus skly­pą, nes inf­rast­ruk­tū­ra su­tvar­ky­ta, ša­lia – ar­te­ri­nė gat­vė. Kaž­kam iš di­džių­jų mo­no­po­lis­tų rei­kia to skly­po, o kad jis lik­tų mies­tui – me­rui neak­tua­lu."

"Pa­tys in­ves­ta­vo­me į pre­ky­bos na­me­lius, nuo­mą už pre­ky­bos plo­tą mo­ka­me, tur­gus pel­nin­gai dir­ba, bet val­džiai at­ro­do, kad ne­pa­kan­ka­mai", – mano T. Sta­ne­lis.

Pir­mo­ji mi­tin­go ora­to­rė re­to­riš­kai krei­pė­si į mies­to va­do­vus, nes mi­tin­ge nė vie­no iš jų ne­bu­vo: "Kai su­ku­ria­mos 5 dar­bo vie­tos – šven­tė, kai nai­ki­na­ma 500 dar­bo vie­tų – ty­li­te".

"Su­si­rin­ko­me, nes gal pa­bus mies­to Ta­ry­ba? Kur jū­sų pa­gar­ba ir at­jau­ta žmo­nėms? Mes esa­me Šiau­liai, o ne "aš esu Šiau­liai", – pa­brė­žė ji, ci­tuo­da­ma gar­sią­ją me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko fra­zę, ir nuai­dė­jo plo­ji­mai.

Aukš­ta­ba­lio se­niū­nai­tė Jo­li­ta Dū­die­nė sa­kė at­sto­vau­jan­ti ją rin­ku­siems dau­giau kaip 1 211 Lie­po­rių bend­ruo­me­nės na­rių, ku­riems gre­sia Nak­vy­nės na­mų kai­my­nys­tė.

"Ma­nęs pra­šė iš­kel­ti tą klau­si­mą dar kar­tą ir pa­sa­ky­ti, kad esa­me prieš, – sa­kė ji. – Ati­duo­ki­te tą pa­sta­tą mums – ben­druo­me­nės na­mams įkur­ti. Ne­su­si­kal­ba­me su mies­to val­džia, ei­na­me į teis­mus. Tas mi­tin­gas is­to­ri­nis – kad tu­rė­jo­me atei­ti čia ir to­kiu bū­du reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę. "

Ji iro­ni­za­vo, jog "mū­sų šir­džių me­ras" sa­vo "šir­dies" į mi­tin­gą neat­ne­šė. Pa­si­ge­do ir mies­to gar­bės pi­lie­čių, ku­rių mies­to Ta­ry­bo­je yra net ke­tu­ri, bal­so.

Plius opo­zi­ci­jos po­li­ti­kai

Mi­tin­guo­to­jus pa­lai­kė mies­to Ta­ry­bos na­riai iš opo­zi­ci­jos sto­vyk­los: Juo­zas Pab­rė­ža, Ma­ri­jus Ve­lič­ka, Mar­ty­nas Šiur­kus, Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė. M. Šiur­kus pa­ste­bė­jo, jog toks "su­si­bū­ri­mas" ro­do, kad "nė­ra mies­te dis­ku­si­jos, o spren­di­mai prii­mi­nė­ja­mi be pa­si­ta­ri­mo".

Kri­ti­ka­vo "su­dra­ko­nė­ju­sį" Šiau­lių me­rą A. Vi­soc­ką ir at­vy­kę iš sos­ti­nės žur­na­lis­tė Rū­ta Ja­nu­tie­nė ir Sei­mo na­rys Nag­lis Pu­tei­kis.

R. Ja­nu­tie­nė pa­si­da­li­jo, jog su­si­ren­gu­si į Šiau­lius, su­lau­kė ne vie­no skam­bu­čio iš Gin­tau­to Lu­ko­šai­čio, Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rio, "vyk­ti ki­tur".

Iš val­dan­čių­jų koa­li­ci­jos vie­nin­te­lis mies­to Ta­ry­bos na­rys Za­ki­ras Me­dži­do­vas atė­jo į mi­tin­gą. Kal­bė­jo trum­pai. Pas­vars­tė, "gal bu­vo ga­li­ma ge­riau iš­spręs­ti bul­va­ro me­džių, Nak­vy­nės na­mų klau­si­mus", o Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo klau­si­mu pa­ža­dė­jo: "Ne­bal­suo­siu".

Apie pel­nus

Feis­bu­ke iš ry­to pa­skli­do fil­mu­kas su me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko svars­ty­mais, kad tur­gus tu­rįs "su­ge­ne­ruo­ti 1,5–2 mi­li­jo­nus eu­rų", o esą "su­ge­ne­ruo­ja" tik 35 tūks­tan­čius eu­rų.

Mi­tin­go ora­to­riai pa­nei­gė me­ro "duo­me­nis". Pel­nin­gai dir­ban­ti UAB "Pa­ba­lių tur­gus" vien per­nai su­mo­kė­jo 70 tūks­tan­čių eu­rų di­vi­den­dų į Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Pa­gal pel­nin­gu­mo ro­dik­lius len­kia net di­džią­sias Sa­vi­val­dy­bės įmo­nes.

"Per 17 me­tų, nuo 2002 me­tų, kon­ver­tuo­jant li­tus į eu­rus tur­gus "su­ge­ne­ra­vo" 1 mi­li­jo­ną 74 tūks­tan­čius eu­rų, o di­vi­den­dų su­mo­kė­jo – iš vi­so 801 tūks­tan­tį eu­rų, – pa­gar­si­no "Pa­ba­lių tur­gaus" vers­li­nin­kų at­sto­vas Eu­ge­ni­jus Čer­ny­šo­vas.

Jis re­to­riš­kai krei­pė­si į val­džią: "Dėl vien­kar­ti­nės nau­dos iš tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo da­ro­te ža­lą mies­tui ir jo gy­ven­to­jams, ku­rie čia dir­ba dvi­de­šimt me­tų."

Ora­to­riai pri­mi­nė, jog val­dan­čių­jų pro­gra­mo­je bu­vo įra­šy­ta "ne­pri­va­ti­zuo­si­me pel­nin­gai dir­ban­čių Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių", ir kal­ti­no me­lu me­rą.

"Dek­la­ruo­ja­ma vie­na, o rea­ly­bė­je da­ro­ma at­virkš­čiai. Ma­to­me kar­di­na­lų me­ro pa­si­kei­ti­mą ir sa­vo rin­kė­jų ap­ga­vys­tę, – kal­bė­jo mi­tin­go da­ly­vis. – Neū­kiš­ku­mas – par­duo­ti ob­jek­tą, ku­ris duo­da pel­ną. O ko­dėl Sa­vi­val­dy­bė ne­no­ri par­duo­ti oro uos­to, ku­ris ne­ša mies­tui vien nuo­sto­lius?"

Mi­tin­ge kal­bė­jo ir lat­vių at­sto­vas. Jis pa­ti­ki­no, jog tur­gaus trau­ka di­de­lė, ži­nąs daug sa­vo kraš­tie­čių, ku­rie į Šiau­lius va­žiuo­ja bū­tent dėl Pa­ba­lių tur­gaus. Ste­bė­jo­si Sa­vi­val­dy­bės no­ru par­duo­ti tur­gų, ir klau­sė: "Ar jū­sų me­rui gal­va rei­ka­lin­ga tik val­gy­ti?"

"Mes čia su­si­rin­ko­me gin­ti sa­vo ver­ty­bes, – ak­cen­ta­vo Al­gi­man­tas Sė­jū­nas, Ko­vo 11-osios Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­ras. – Mums sa­ko: "Me­džiai – ne jū­sų, tur­gus – ne jū­sų, Rė­ky­va – ne jū­sų". O jūs esa­te že­mės drus­ka, ne­leis­ki­me jiems vis­ko už­val­dy­ti ir pri­kel­ki­me Lie­tu­vą. Mū­sų bul­va­ras bu­vo is­to­ri­nis, ga­lė­jo­me juo di­džiuo­tis – o da­bar ply­nė, kaip vi­sur."

Sig­na­ta­ro žo­džiais, "man­kur­to ti­po žmo­nės ban­do už­val­dy­ti Lie­tu­vą" ir ra­gi­no: "Pa­sa­ky­ki­me, kad mes dar gy­vi ir kad ne­lei­si­me, jog taip bū­tų."

Po mi­tin­go da­lis jo da­ly­vių pa­su­ko į mies­to Ta­ry­bos po­sė­dį. Po­li­ti­kų dar­bą su­trik­dė, su­kė­lė aist­ras, už­da­vė A. Vi­soc­kui klau­si­mą: "Ar jūs žmo­nių me­ras, ar...?" Bet at­sa­ky­mo ne­su­lau­kė.

Pa­sa­ky­ki­me, kad mes dar gy­vi ir kad ne­lei­si­me, jog taip bū­tų.

Komentarai

taigi    Sek, 2019-11-10 / 15:03

In reply to by Vakar

Savivalda galėjo investuoti ir renovuoti pirtį taip, kad visi neasocialūs žmonės irgi norėtų ten eiti :) Bet uždaryti, sunaikinti ar nužudyti lengviausia :) Su turgumi tas pats - investuokite - sutvarkykite, kad ne tik "saulėgražas" pardavinėtų :) O Žiburio knygynas tikrai ne maxima, ten spūsties prie kasų nepamatysi. Irgi galėjo iš Auksinio biudžeto padengti skolas ir padaryti injekcijas, kad atsirastų naujas bei interaktyvus požiūris ir pagarba spausdintam žodžiui :) Bet nužudyti ir vėl lengviau, o paskui čia verkti, kad pelno mažai :) Įdarbinkit tuos milijonus žmonių naudai :)
ir vėl demagogija    Sek, 2019-11-10 / 12:37

In reply to by Vakar

URBAN programa apie 60 mln. Eur patvirtinta 2014 metais iki šio mero ir tiesiog nusišypsojo likimas Visockui, kad jis tuo laiku laimėjo rinkimus. Sutinku, kad tokia pinigų suma ne vien gėris, bet ir nemažas darbas rengti ir įgyvendinti projektus. Bet tam ir būtina kalbėtis su visuomenė taip , kad žmonės nesijaustų kvailinami ir žeminami. Dabartinis susipriešinimas liudija, kad valdžia jaučiasi visagalė ir skelbia kovą kitaip mąstantiems. Jei taip, tai nors norėtųsi, kad taip vaikiškai nemeluotų ir nelaikytų kitų kvailiais.
Vakar    Sek, 2019-11-10 / 13:10

In reply to by ir vėl demagogija

Na taip URBAN,bet tais pačiais metai miesto skola jau buvo 40milijonų euru. Ir tais URBAN pinigais negalėjai jos padengti. Kas sumažino miesto skola iki 10milijonų? Kieno nuopelnas? a? Su pagarba.
taigi    Sek, 2019-11-10 / 15:08

In reply to by Vakar

skirkite tuos sutaupytus pinigus turgui, žiūrėdami per naujos koncepcijos prizmę - investuokite ne tik į infrastruktūrą, bet ir į turinį. Trūksta smegenų? Nusipirkite už tuos pačius milijonus :)
Faktai demagojijai    Pir, 2019-11-11 / 16:51

In reply to by ir vėl demagogija

Per URABN programą Šiauliams skirta 24 mln. Matematika sako, kad 24 nėra net arti 60. Antra, Vilniui, Kaunui ir Klaipėdai už nepadarytus darbus jau nurėžta 11 mln. Šiauliai ir Panevėžys visus darbu atlieka laiku.
as    Sek, 2019-11-10 / 13:49
tam turguj absoliučiom pasaulio atliekom prekiaujama, sintetiniais tįsalais, kaip ir akre, jis iš viso nereikalingas. O kainos didesnės nei prduotuvės už visišką šlamštą
to aš    Sek, 2019-11-10 / 13:52
kam atliekos, o kam vienintelis būdas įsigyti gyvybiškai reikalingą prekę. Ne visi juk pinigingi ir sėdintys valdžioje
Hm    Sek, 2019-11-10 / 15:29

In reply to by Vakar

Su pagarba nenusipirktum nei tu, nei kitas - reikės pinigų :) Nenusukite kalbos nuo pagrindinės temos. Jums visai neturi rūpėti kas ten parduodama. Nebent esate valdžios atstovas arba netgi TAS pirkėjas ir būtinai reikia visus įtikinti apie pardavimą :) Jei taip, tai geriau atsakykite kaip galėtumėte pagerinti ten prekiaujančių žmonių gyvenimą, kurdami naują šios vietos viziją su šiuolaikinio turgaus požymiais, kuriuos įdiegtų privatininkas. Argi ne tam mes Jus rinkome? Pradėkite dirbti, o ne spekuliuoti Valstybės (Tėvynės) turtu :)
as    Sek, 2019-11-10 / 14:32
geresnės ir ženkliai pigesnės atliekos padėvėtose, ten ir apsiperku.
Vakar    Sek, 2019-11-10 / 15:18
Tuoj man atrodo Škraštas atjunks šia diskusijos tema,nes jau darosi pan. į kitus dienraščius. Pirmą kartą tiek komentarų šiame dienraštyje. Su pagarba.
Ei    Sek, 2019-11-10 / 15:34

In reply to by Vakar

Ekonomiste, žodis "atjunks" rašoma su raide "G". Nesinervink su pagarba ar be jos - neįtikinai, kad reikia parduoti - visada yra begalybė kitų variantų - taip ir pasakyk nuėjęs į fotoatejlė vienam savininkui - jei nesi juo pats.
O    Sek, 2019-11-10 / 16:02

In reply to by Vakar

jau norėtum, kad išjungtų? Pažiūrėk į situaciją kitaip - lygtai kaip anksčiau pjaudamas žolę parke. Pameni? Kai turėjai dar širdį ir kai nenešiojai dar šlipso. Juk įpratęs stabdyti - tad stabdyk arklius ir dabar, nepasiduok manipuliacijoms. Gal trūksta deguonies? Nueik po medžiu. Uždek žvakutę. Palengvės.
Vakar    Sek, 2019-11-10 / 17:54
Uždek žvakute? Kam? Pridegėm tiek žvakučių mes per nepriklausomybės istorija,kad jau oficealiai iš Lietuvos išvažiavo 1 milijonas žmonių,tiek rusas nebuvo ištrėmęs į Sibirą per visą okupaciją. 1988m. metais gyveno 3.5 milijono lietuvių Lietuvoje. Ir visi gyveno,niekas nesipyko,kaimai buvo pilni. Virė gyvenimas. Šiauliuose buvo daug fabrikų,visi turėjo darbus ir gyveno ramiai ir po to prasidėjo taip laukiama demokratija. Va yra kaimynas pas mus,kuris labai tingi grėbti lapus. Tai baigia išpjauti visas liepas gatvėje. Buvo ir du beržai ir tuos nupjovė,o šakas numetė pas kaimyną. Aš spėju,kad jis visa tai daro,be leidimų,nes nupjovęs kelmus paslepia po akmenimis. Mes vieni tik atsodinome liepas gatvėje. Ką jums dar papasakoti? Turiu daug,daug skaudulių,oi patikėkite. Mano gyvenimas toks,kad net baisiausiam priešui to nelinkėčiau. Liepos bulvare,ar turgus. Yra nulis su mano problemomis. Su pagarba mieli miestiečiai.
taigi    Sek, 2019-11-10 / 20:09

In reply to by Vakar

Pitariu. Bet koks aklumas ir kurtumas egzistuoja šiandieninėje vadžioje, dar niekada nebuvo. Tik ir girdime pagyras bei kalbas apie savivaldybės vartomus milijonus. Kas iš jų, jeigu tie pinigai netarnauja žmogui ir nesugebama jų įsisavinti? Kas iš to, jeigu iš vadžios girdime: nepatinka -- eik - už durų laukia dešimtys; nepatinka - kraustykis į mišką; nepatinka - susimesk - pardavinėk saulėgrąžas; nepatinka - nesiprausk - eik į Impulsą ir t.t. Kai imame kritikuoti, gauname į kaktą klausimą -- ką siūlai? Nors siūlyti turite Jūs, šlipsuotieji, esantys valdžioje ir pozicijoje, nes mes mokame Jums algas. Ir Jūs turite įsiklausyti ką parduoti, o ko - nevalia. Kiek dar reikės, kad patys atsitokėtumėte nuo to aukso spindesio, kurį matote tuose milijonų nuliukuose? Be to, žodis oficialiai rašosi be "E", pagarbusis - gal todėl patį nervina turgaus lygis?
Vakar    Sek, 2019-11-10 / 20:35

In reply to by taigi

"Turiu daug,daug skaudulių,oi patikėkite. Mano gyvenimas toks,kad net baisiausiam priešui to nelinkėčiau. Liepos bulvare,ar turgus. Yra nulis su mano problemomis." Pakartojimas. Gal pas dešimtą ar dvidešimtą Šiaulietį. Yra didesnės problemos,nei jūsų tie turgus ar liepos bulvare. Žiūrėkime savo kiemą,o savivaldybė savo tegul žiūri. Su pagarba mieli miestiečiai.
Pagarbiam    Sek, 2019-11-10 / 21:48

In reply to by Vakar

Ir tavo, Eduardai, kiemas yra Šiaulių miesto savivaldybės administracinėse ribose. Jei ką. Turėtų rūpėti ar turėsi rytoj kasdieninės. Ar neatims treninguoti dievukai.
Vakar    Sek, 2019-11-10 / 22:05

In reply to by Pagarbiam

Aš moku visus mokesčius,skolų nėra,greitųjų kreditų nėra. Na nebent už skola valstybei kuri yra 6000euru,bet čia visi tiek skolingi tiek dar negimę vaikai,tiek pensininkas. Aš ramus. Nes niekam Šiauliuose nesu skolingas. Taip turėsiu rytoj ką valgyti ir po rtyt,ir už poryt ir t.t. Su pagarba.
Taigi    Sek, 2019-11-10 / 22:24

In reply to by Vakar

Turėjau omenyje duoną ne materijoje :) Nes matau, kad ją be širdies graužačio atimtum ir iš mano vaikų, jei jie tik prekiautų saulėgrąžomis, kad turėtum ryt ir poryt paėsti. Bet yra dalykų, apie kuriuos greičiausiai nesi girdėjęs. Vienas iš jų tai - padorumas.
Vakar    Pir, 2019-11-11 / 11:40

In reply to by Taigi

Prašyčiau čia manęs neįžeidinėti. Aš valgau,o ne ėdu. Jei toks jau padorus(-i) esi,kada žmona ar vyrą kur nors nusivedęs(-i) kur nors kavos ir pasėdėti,ir pakalbėti apie nieką,nes iš 120 čia esančių komentarų. Visi neturi su kuo pasikalbėti apie nieką prie kavos puodelio. Gal tada čia būtų mažiau komentarų apie nieką. Ar visi tokie biedni,kad negalite sau to leisti? Tada laikas keisti darbą. Su pagarba mieli miestiečiai.
Vakar    Pir, 2019-11-11 / 16:11

In reply to by Taigi

Man iškilo klausimas. Ar Padorus žmogus taip pasakytų "Paėsti"? Prie ko turgaus ir kiti čia aptarinėjami klausimai. Susiję su vaikais. Iš manęs jie juokiasi,ir kaip pats buvau vaikas ir dabar,kaip esu pakankamai suaugęs. Per gyvenimą esu dėl jų žodžių ne vieną ašarą išliejąs. Dėl ir pats vaikų neturiu. Dėl to žodžio "Paėsti". Rytoj apsikabinęs butelį gersiu ir bandysiu jį užmiršti,nors jis man ilgam įstrigo y atmintį. Su pagarba.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.