Šiauliečiai bando stabdyti valdžios buldozerį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Mitingo dalyvių reikalavimai – plakatuose.
Šiau­liuo­se va­kar apie pu­sant­ro šim­to mies­tie­čių mi­tin­ga­vo prieš mies­to val­džios veiks­mus dėl Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo, ma­siš­kai pjau­na­mų mies­to me­džių bei Nak­vy­nės na­mų per­kė­li­mo į Lie­po­rių mik­ro­ra­jo­ną. Žmo­nių kant­ry­bę per­pil­dė, anot jų, val­džios "su­dra­ko­nė­ji­mas".
Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas mi­tin­ge ne­pa­si­ro­dė, mi­tin­guo­to­jai pa­tys nuė­jo pas jį į Ta­ry­bos po­sė­dį su klau­si­mu: "Ar jūs – žmo­nių me­ras?"

"Mes – Šiau­liai, ne aš – Šiau­liai"

Mi­tin­guo­to­jai su­si­bū­rė pa­čia­me mies­to cent­re, Vil­niaus gat­vės bul­va­re prie "Pe­li­ka­nų" fon­ta­no. Mi­tin­go pla­ka­tų mo­to: "Me­ro sa­vi­va­lei stop", "Stop Pa­ba­lių tur­gaus par­da­vi­mui", "Stop 500 dar­bo vie­tų su­nai­ki­ni­mui".

Mi­tin­gas su­šauk­tas 11 va­lan­dą, li­kus po­rai va­lan­dų iki mies­to Ta­ry­bos po­sė­džio, ku­rio dar­bot­var­kė­je vėl bu­vo įra­šy­tas Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo klau­si­mas. 500 smul­kių­jų vers­li­nin­kų dir­ba tur­gu­je ir bai­mi­na­si pra­ras­ti pa­čių su­si­kur­tas dar­bo vie­tas. O jų vers­las – tai šei­mos vers­las.

Prie tur­gaus pre­kei­vių pro­tes­to pri­si­jun­gė ir me­džių gy­nė­jai, ir Lie­po­rių bend­ruo­mo­nės na­riai.

"Mus jun­gia tos pa­čios pro­ble­mos – val­džia ne­gir­di žmo­nių, val­dan­tie­ji ma­no, jei­gu yra dau­gu­mo­je, tai jau yra tei­sūs? – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" Alf­re­das Dau­lius, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas. – Aš taip pat dir­bu su vers­lo liu­di­ji­mu, kaip ir tur­gaus žmo­nės. Mes esa­me dar­bo žmo­nės. To­dėl ir esu čia."

Mi­tin­go da­ly­viai Pa­ba­lių tur­gu­je pre­kiau­jan­tys bro­liai Ta­das ir Ro­mas Sta­ne­liai svars­tė, jog "yra kaž­kie­no pri­va­tus in­te­re­sas pe­rim­ti tur­gaus skly­pą, nes inf­rast­ruk­tū­ra su­tvar­ky­ta, ša­lia – ar­te­ri­nė gat­vė. Kaž­kam iš di­džių­jų mo­no­po­lis­tų rei­kia to skly­po, o kad jis lik­tų mies­tui – me­rui neak­tua­lu."

"Pa­tys in­ves­ta­vo­me į pre­ky­bos na­me­lius, nuo­mą už pre­ky­bos plo­tą mo­ka­me, tur­gus pel­nin­gai dir­ba, bet val­džiai at­ro­do, kad ne­pa­kan­ka­mai", – mano T. Sta­ne­lis.

Pir­mo­ji mi­tin­go ora­to­rė re­to­riš­kai krei­pė­si į mies­to va­do­vus, nes mi­tin­ge nė vie­no iš jų ne­bu­vo: "Kai su­ku­ria­mos 5 dar­bo vie­tos – šven­tė, kai nai­ki­na­ma 500 dar­bo vie­tų – ty­li­te".

"Su­si­rin­ko­me, nes gal pa­bus mies­to Ta­ry­ba? Kur jū­sų pa­gar­ba ir at­jau­ta žmo­nėms? Mes esa­me Šiau­liai, o ne "aš esu Šiau­liai", – pa­brė­žė ji, ci­tuo­da­ma gar­sią­ją me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko fra­zę, ir nuai­dė­jo plo­ji­mai.

Aukš­ta­ba­lio se­niū­nai­tė Jo­li­ta Dū­die­nė sa­kė at­sto­vau­jan­ti ją rin­ku­siems dau­giau kaip 1 211 Lie­po­rių bend­ruo­me­nės na­rių, ku­riems gre­sia Nak­vy­nės na­mų kai­my­nys­tė.

"Ma­nęs pra­šė iš­kel­ti tą klau­si­mą dar kar­tą ir pa­sa­ky­ti, kad esa­me prieš, – sa­kė ji. – Ati­duo­ki­te tą pa­sta­tą mums – ben­druo­me­nės na­mams įkur­ti. Ne­su­si­kal­ba­me su mies­to val­džia, ei­na­me į teis­mus. Tas mi­tin­gas is­to­ri­nis – kad tu­rė­jo­me atei­ti čia ir to­kiu bū­du reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę. "

Ji iro­ni­za­vo, jog "mū­sų šir­džių me­ras" sa­vo "šir­dies" į mi­tin­gą neat­ne­šė. Pa­si­ge­do ir mies­to gar­bės pi­lie­čių, ku­rių mies­to Ta­ry­bo­je yra net ke­tu­ri, bal­so.

Plius opo­zi­ci­jos po­li­ti­kai

Mi­tin­guo­to­jus pa­lai­kė mies­to Ta­ry­bos na­riai iš opo­zi­ci­jos sto­vyk­los: Juo­zas Pab­rė­ža, Ma­ri­jus Ve­lič­ka, Mar­ty­nas Šiur­kus, Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė. M. Šiur­kus pa­ste­bė­jo, jog toks "su­si­bū­ri­mas" ro­do, kad "nė­ra mies­te dis­ku­si­jos, o spren­di­mai prii­mi­nė­ja­mi be pa­si­ta­ri­mo".

Kri­ti­ka­vo "su­dra­ko­nė­ju­sį" Šiau­lių me­rą A. Vi­soc­ką ir at­vy­kę iš sos­ti­nės žur­na­lis­tė Rū­ta Ja­nu­tie­nė ir Sei­mo na­rys Nag­lis Pu­tei­kis.

R. Ja­nu­tie­nė pa­si­da­li­jo, jog su­si­ren­gu­si į Šiau­lius, su­lau­kė ne vie­no skam­bu­čio iš Gin­tau­to Lu­ko­šai­čio, Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rio, "vyk­ti ki­tur".

Iš val­dan­čių­jų koa­li­ci­jos vie­nin­te­lis mies­to Ta­ry­bos na­rys Za­ki­ras Me­dži­do­vas atė­jo į mi­tin­gą. Kal­bė­jo trum­pai. Pas­vars­tė, "gal bu­vo ga­li­ma ge­riau iš­spręs­ti bul­va­ro me­džių, Nak­vy­nės na­mų klau­si­mus", o Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo klau­si­mu pa­ža­dė­jo: "Ne­bal­suo­siu".

Apie pel­nus

Feis­bu­ke iš ry­to pa­skli­do fil­mu­kas su me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko svars­ty­mais, kad tur­gus tu­rįs "su­ge­ne­ruo­ti 1,5–2 mi­li­jo­nus eu­rų", o esą "su­ge­ne­ruo­ja" tik 35 tūks­tan­čius eu­rų.

Mi­tin­go ora­to­riai pa­nei­gė me­ro "duo­me­nis". Pel­nin­gai dir­ban­ti UAB "Pa­ba­lių tur­gus" vien per­nai su­mo­kė­jo 70 tūks­tan­čių eu­rų di­vi­den­dų į Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Pa­gal pel­nin­gu­mo ro­dik­lius len­kia net di­džią­sias Sa­vi­val­dy­bės įmo­nes.

"Per 17 me­tų, nuo 2002 me­tų, kon­ver­tuo­jant li­tus į eu­rus tur­gus "su­ge­ne­ra­vo" 1 mi­li­jo­ną 74 tūks­tan­čius eu­rų, o di­vi­den­dų su­mo­kė­jo – iš vi­so 801 tūks­tan­tį eu­rų, – pa­gar­si­no "Pa­ba­lių tur­gaus" vers­li­nin­kų at­sto­vas Eu­ge­ni­jus Čer­ny­šo­vas.

Jis re­to­riš­kai krei­pė­si į val­džią: "Dėl vien­kar­ti­nės nau­dos iš tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo da­ro­te ža­lą mies­tui ir jo gy­ven­to­jams, ku­rie čia dir­ba dvi­de­šimt me­tų."

Ora­to­riai pri­mi­nė, jog val­dan­čių­jų pro­gra­mo­je bu­vo įra­šy­ta "ne­pri­va­ti­zuo­si­me pel­nin­gai dir­ban­čių Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių", ir kal­ti­no me­lu me­rą.

"Dek­la­ruo­ja­ma vie­na, o rea­ly­bė­je da­ro­ma at­virkš­čiai. Ma­to­me kar­di­na­lų me­ro pa­si­kei­ti­mą ir sa­vo rin­kė­jų ap­ga­vys­tę, – kal­bė­jo mi­tin­go da­ly­vis. – Neū­kiš­ku­mas – par­duo­ti ob­jek­tą, ku­ris duo­da pel­ną. O ko­dėl Sa­vi­val­dy­bė ne­no­ri par­duo­ti oro uos­to, ku­ris ne­ša mies­tui vien nuo­sto­lius?"

Mi­tin­ge kal­bė­jo ir lat­vių at­sto­vas. Jis pa­ti­ki­no, jog tur­gaus trau­ka di­de­lė, ži­nąs daug sa­vo kraš­tie­čių, ku­rie į Šiau­lius va­žiuo­ja bū­tent dėl Pa­ba­lių tur­gaus. Ste­bė­jo­si Sa­vi­val­dy­bės no­ru par­duo­ti tur­gų, ir klau­sė: "Ar jū­sų me­rui gal­va rei­ka­lin­ga tik val­gy­ti?"

"Mes čia su­si­rin­ko­me gin­ti sa­vo ver­ty­bes, – ak­cen­ta­vo Al­gi­man­tas Sė­jū­nas, Ko­vo 11-osios Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­ras. – Mums sa­ko: "Me­džiai – ne jū­sų, tur­gus – ne jū­sų, Rė­ky­va – ne jū­sų". O jūs esa­te že­mės drus­ka, ne­leis­ki­me jiems vis­ko už­val­dy­ti ir pri­kel­ki­me Lie­tu­vą. Mū­sų bul­va­ras bu­vo is­to­ri­nis, ga­lė­jo­me juo di­džiuo­tis – o da­bar ply­nė, kaip vi­sur."

Sig­na­ta­ro žo­džiais, "man­kur­to ti­po žmo­nės ban­do už­val­dy­ti Lie­tu­vą" ir ra­gi­no: "Pa­sa­ky­ki­me, kad mes dar gy­vi ir kad ne­lei­si­me, jog taip bū­tų."

Po mi­tin­go da­lis jo da­ly­vių pa­su­ko į mies­to Ta­ry­bos po­sė­dį. Po­li­ti­kų dar­bą su­trik­dė, su­kė­lė aist­ras, už­da­vė A. Vi­soc­kui klau­si­mą: "Ar jūs žmo­nių me­ras, ar...?" Bet at­sa­ky­mo ne­su­lau­kė.

Pa­sa­ky­ki­me, kad mes dar gy­vi ir kad ne­lei­si­me, jog taip bū­tų.

Komentarai

Vantuzas    Pen, 2019-11-08 / 21:58
Z. M. " Nebalsuosiu" Vienas iš Jėzaus artimiausių mokinių, Judas Iskariotas, už 30 sidabrinių mokestį išdavė Mesiją. Yra žinoma, kad Judas buvo Jėzaus ir Jo mokinių iždininkas.
Augustė    Šeš, 2019-11-09 / 15:59

In reply to by Vakar

sunaikino Lėlių muziejų, pirtį, sutrukdė Menų fabriko steigimui, dėl ko iki šiol ežero pietinė pakrantė nesutvarkyta, o už griūvančio pastato apsaugą mes šiauliečiai mokame kiekvieną mėnesį, o kur dar kiti įvairūs teisminiai ginčai, kainuojantys nemažai mūsų pinigėlių.
pritariu Augustei    Šeš, 2019-11-09 / 21:02

In reply to by Augustė

o kiek žmonių neteisėtai atleido, vykdydamas "reorganizaciją" ir sunaikindamas darbo vietas. Kiek išsižadėjo ir pasinaudojo savo bendražygiais, sukišdamas juos į teismus, galimai suteikdamas progas ginčytis per draugelį advokatą. Susisodino savo aplinkos pažįstamus ir išpūsdamas biurokratinį patarėjų aparatą. Uždarė Žiburio knygyną. Neveiklumu prisidėjo prie ŠU žlugdymo. Sunaikintas pasitikėjimas valdžia. Sunaikintas dialogas.
taigi    Šeš, 2019-11-09 / 20:45

In reply to by Vakar

ką sunaikino buvę merai, tikrai negaliu išvardinti, nes nėra ką vardinti. Nebent priminsite, pagarbusis. O fotolaborantas - naikintojas Nr. 1. dar pradedant nuo tarybos nario pozicijos. Nuolat skundėsi ir muistėsi galiniame suole, viską stabdydamas :)
Vakar    Šeš, 2019-11-09 / 23:30

In reply to by taigi

Truputi istorijos. Sakai nėra ką vardinti? Žinojai,kad prie ruso Šiauliai buvo Šiaurės Lietuvos Pramonės centras. Išėjo rusas paliko viską. Ir kai atsisėdo lietuvaičiai į valdžia. Tada pirmas dalykas iš Vilniaus buvo įsakymas. Naikinam Šiaulius. Viska keliame į Sostinę. Tada pastatė savo merus ir prasidėjo naikinimas kuris tesėsi nuo 1990m. iki 2015m. Per tą laiką miestas neteko per 50000 žmonių. Jaunų,darbingų ir pan. Su pagarba.
Na    Sek, 2019-11-10 / 10:04

In reply to by Vakar

Aaaa. Tai atėjo fotolaborantas ir sostinė stebuklingai pakeitė politiką apie Šiaulius, bet juos toliau vardina kaip provincija. Ir ne tik. Įsivaizduojam, kad žmonės dabar nebeišvažiuoja? Kas liko - vergauja magnatams, be prošvaisčių įsitvirtinti ir atsistoti ant kojų. Tai kokius objektus merai sunaikino? Konkrečiai, o ne globaliai :)
Faktas    Šeš, 2019-11-09 / 10:24
Akivaizdu kad visockio gerbėjai yra tik jo biznio partneriai.Visockij galėjo ieiti į miesto istoriją kaip padorus miestui atstovavęs valdininkas,deja to egzamino jis neišlaikė,nors pradžioje vaidino labai dorą ir paprastą žmogų.
Vakar    Šeš, 2019-11-09 / 11:24

In reply to by Staselė

Norite,kad būtų,kaip Honkonge ar Paryžiuje,kur viską daužo,laužo ir pan. Ir patys nebežino ko nori,dėl ko visa tai. Daugiau nei puse Šiauliečių kurie atėjo į rinkimus balsavo už Visocką. Taip,kad sėdi ramiai darbuose ir dirba miesto labui,kaip ir meras. Su pagarba.
wert    Šeš, 2019-11-09 / 10:44
Lietuvoj didžioji dauguma turgų privatūs, tame tarpe ir Gariūnų, kame problema? Apgailėtinas rinkiminis šou dėl šiltos kėsės seime.
Artas    Šeš, 2019-11-09 / 13:46

In reply to by tai

Tai pirkit jei tokia ta vieta pelninga , taigi skelbiatės , kad 500 jūsų ten saulėgražas pardavinėja , o savivaldybė nori apie 0,5 mil už tą aukso gabalą , tai susimetat po 1000 ir ta pelninga vieta visų jūsų po gabaliuką , gal tada ir suklestėsit , išsaugosit darbo vietas ,sukursit naujas ir svarbiausia gal pagaliau tapsit laimingi , atsikratysit verkiančios mergaitės sindromo.
saulėgrąža    Šeš, 2019-11-09 / 21:14

In reply to by Artas

profesoriau, kodėl turi nurodinėti kaip elgtis 500 žmonių? Susimeskit? Įsivaizduoji pardavimo/pirkimą sutartį su tokiu kiekiu žmonių?
Artas     Sek, 2019-11-10 / 06:34

In reply to by saulėgrąža

O kodėl 500 žmonių turi nurodinėti likusiems 100 tūkstančių ką parduoti, o ką ne . Aha įsivaizduoju įkuriat UAB-ą su 500 akcijų , kurių kiekvienos nominali vertė 1000 eurų , ir UAB -as dalyvauja turgaus pardavimo konkurse , manau nesudėtinga tik reikia truputį galvutes pasukti , o ne mitinguoti liepų pavėsį.
Aha    Sek, 2019-11-10 / 09:47

In reply to by Artas

Įkūri uabą, ateini į aukcioną ir sužinai, kad viskas jau nuspręsta ir sutarta. Fainiai. Tai jų darbo vietos. Tau 100 000 nenurodinėja ką dirbti ir tu nenurodinėk :) Laisvė :)
Artas    Sek, 2019-11-10 / 12:08

In reply to by Aha

Visur jums vaidenasi , kad visi jus tik apgauti nori ,( sunkios vaikystės pasekmės) nelabai matyt susipažinę kaip vyksta valstybinės žėmės pardavimo aukcionas , siūlai didesnę kainą ir turgus tavo ir tebunie laisvė kaip jūs sakot , o jei tai jų darbo vietos, tuo labiau turėtų būti suinteresuoti jas išsipirkti , nors šiaip tokių prekių turgų, nesu matęs nei vienoje vakarų europos šalyje . Tai visa tai laikina manau protingiausia tai parduoti , kad pastatytų fabriką ir visi tie turginiai galėtų ten gauti darbą , bet abejoju ar ten nors vienas nori dirbti , manau kad jiems spekuliavimas jau į kraują įaugęs, dėl to ir spiriojasi , nes niekas nieko nemoka , išskyrus saulėgrąžas pardavinėti.
na jo    Sek, 2019-11-10 / 14:51

In reply to by Artas

Turguje dažnas yra su aukštuoju mokslu, ko negalima būtų pasakyti apie patį (nes tik apie siemkas kalbi). Nori juos į gamyklinius monopolinius rezervatus suvaryti per dvi pamainas po 12 valandų arti?
Artas    Pir, 2019-11-11 / 08:04

In reply to by na jo

Tuo labiau , jei dažnas su aukštuoju tai tikrai ras darbą dabar labai trūksta tiek mokytojų , gydytojų, inžinierių , tegul dirba normalų darbą , o ne saulėgražas šeštadieniais , trečiadieniais gliaudo.
Vakar    Šeš, 2019-11-09 / 16:26

In reply to by Stefanija

O kaip yra su centriniu turgumi? Ogi jis yra privatininko. Pataisykite,jei klystu. Ir kai jį privatizavo Nei bu,nei me. Niekas nesakė. Ar ne taip miela ponia? DVARAS, UAB IMONDESIMA turgavietė. Su pagarba.
Vakar    Šeš, 2019-11-09 / 23:01

In reply to by ?

Pala,pala koks ten pelnas nuo 40 iki 60 tūkstančių euru čia per mėn. ar per metus? Labai jau abejoju,kad per mėn. turgaus prekiautojai Suprekiauja už tokia suma. Dirbdami dvi ar tris dienas savaitėje. Radau savivaldybės posėdžio vieta kur sakoma per pirmą pusmetį 40 tūkstančių grynojo pelno. PER PUSMETĮ. Kai UAB per mėn. uždirbs 2 - 3 kartus daugiau per mėn. ir sumokės savivaldybėje mokesčių. Taip,kad kas geriau savivaldybei tinka? a? Su pagarba.
miestietis    Sek, 2019-11-10 / 10:05

In reply to by Vakar

Centrinio turgaus prekijus irgi reikia dalinti į mažiausiai dvi dalis- paprasčiausius perekūpus(spekulis vulgaris) ir savomis rankomis užauginusius prekeivius. Su pastaraisiais viskas aišku- prisidurti prie, pvz.,pensijėlės yra neblogai ar kokiam ūkininkui paspirtis yra taip pat vietoje, na o spikuliams laikai atėjo ne itin kokie, nes patys išvaikė savo pirkėją sukeldami kainas iki tol, kol jos patapo daug didesnėmis nei prekybos centre- koks durnius pirks gerokai brangesnę prekę?Patys prekeiviai man skundėsi, kad palikome tik keli patys ištvermingiausi, bet priežasčių girdėti nenori, nes ekonominės žirklės čia akivaizdžios. Apie po stogu esančią halę aš nesiplėsiu, nes ten jau tiek laisvos vietos, kad net žaisti futbolą galima, o priežastis visi gerai žino- rinkos dėsniai kaip ant delno.Taip kad- nieko naujo jums nepasakiau, senos. kaip pasaulis, tiesos.
Vietos monopolininko     Sek, 2019-11-10 / 10:16

In reply to by miestietis

nustatytas turgaus mokestis 8 Eur už vietą. Kiek ridikėlių turi išauginti močiutė, kad sumokėtų tiek pinigų. Todėl po metų, kai neliks ištvermingiausių močiučių, galėsime ten ir žaisti futbolą. Tas pats likimas ištiks ir Pabalių turgaus, kaip ir Lyros.
Futbolistui    Sek, 2019-11-10 / 10:24

In reply to by miestietis

Tegul savivaldybė parduoda mokyklų stadionus. Juk juose irgi mažiau vaikų belakstančių. Kalba eina apie socialinę aplinką ir ŽMONIŲ darbo vietas!
miestietis    Šeš, 2019-11-09 / 17:09
Sakiau ir sakysiu, kad vienai pusei turgaus targašų(naujų drabužių, avalynės ir pan.) dirbti pusiau šešėlyje yra gyvybiškai svarbu(kas ne kartą yra nustatyta VMI), o kitai pusei turgaus prekeivių(seni rakandai, naudota buitininė technika ir pan.), tos darbo vietos yra paspirtis pragyvenimui, tad jokiu būdu pirma grupė nesusitaikys su status quo pakeitimu, nes ateities neapibrėžtumas juos biesina, ir dar tuo labiau, kad yra kas iš politikų pastoviai įpila kerasino į laužą. Mano supratimu, tai ėmusi turgaus privatizacijos veiksmų, miesto valdžia nori išardyti beveik paskutinį neobolševikų(stambaus kapitalo atstovų) LSDP šefuojamą fortpostą ir tuom užbaigti prisidengėliu politinių paprastučių gyvastį. Su mokyklomis ir darželiais jau reikalai eina į patį finalą ir ten jau LSDP atraminiai postai išardyti .Dėl vieno kito menko netikslumo savo pasisakyme, pasilieku teisę klysti.
Vakar    Sek, 2019-11-10 / 10:17
Visiems kritikams dabartinės valdžios. Šiaulių menų fabrikas – su aferos šešėliu. Čia ne prie šio mero pradėtas šis projektas. Lėlių muziejus,kiek ten darbuotojų dirbo? Daugiausia 10. Žiburio knygynas buvo žiauriuose skolose,o dėl viešosios pirties. Tai normalūs žmonės ten neidavo. Manau tarp asocialių asmenų. Mažas malonumas būtų pertis su vantomis. Ar ne taip gerbiamieji? Kas yra svarbiausia prie dabartinio mero tai,kad Šiaulių miesto biudžetas yra 150 milijonų eurų. Tai 0,5 milijardo litais. Kada toks biudžetas buvo prie ankstesnių merų. NIEKADA. Taip,kad Šiaulių meras dirba žmonėms,o ne sau į kišenę. Su pagarba.
Jo    Sek, 2019-11-10 / 10:50

In reply to by Vakar

Menų fabriką sunaikino fotolaborantas užtat situacija tapo miglota ir šešėlinė. Vietoje 10 žmonių lėlių muziejuje kiek dabar Spiečiuje dirba? O Žiburio knygyne kiek darbo vietų neteko? Pirtyje besimaudančius žmones vadinate asocialiais ir nenormaliais, bet tokius pat norite integruoti miesto centre? Ir norite pasakyti, kad savivaldai turi rūpėti vien tik biudžetas ir pelnas? Kai tuo tarpu ši institucija turi platesnes visuomenines funkcijas. Kaip tik, sakyčiau, kad sudrakonėjęs iždininkas, kabutėse meras nieko nedirba ir pernelyg daug susidomėjęs pinigine išraiška naikina żmoniškumą, dykai gaudamas nepelnytą algą sau į kišenę :)
Vakar    Sek, 2019-11-10 / 11:41

In reply to by Jo

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2011/12/08/news/siauliu-menu-fabrikas-su-aferos-seseliu-5423238/ Štai paskaityk apie menų fabriką ir kas jam dirigavo. Kiek užeidavau į žiburio knygyną ten visada tuščia būdavo. Ten visada nosį krapštydavo tos darbuotojos. Nenormalus. Mano pasisakyme nebuvo. Nea,bet be gero biudžeto tai ir gyvenimas mieste nukentėtų. Tektų kelti kainas pvz. Vanduo brangtų,šiukšlių išvežimas ir visa kita kas savivaldės funkcijose yra,o to pripažink niekas nenori. Nori pirties yra "Impulsas" Ten eina padorus žmonės. Jau dirbo merai kurie dirbo į kišenę. Miesto skola tada buvo apie 40 milijono euru, prie dabartinio mero ji sumažėjo iki 10 milijono euru. Tai kas dirbo sau? O kas dirba miestui? Su pagarba.
Vakar    Sek, 2019-11-10 / 12:37

In reply to by Vakar

Va ką kalba spauda apie Šiaulius. https://siauliugidas.lt/savivaldybiu-reitinge-siaulius-lenkia-tik-vilnius-ir-klaipeda/ Taip,kad nesiskųskime,kad savivaldybė dirba blogai. 3vieta Lietuvoje, ne taip ir blogai. Su pagarba mieli miestiečiai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.