Kauno bendrovė prašosi į Naujosios Akmenės ligoninę

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nės pir­ma­me aukš­te, kur de­šimt­me­čius vei­kia vai­kų li­gų sky­rius, nu­ma­ty­ta įkur­din­ti šei­mos gy­dy­to­jus, ta­čiau da­ro­si ne­beaiš­ku kie­no – sa­vi­val­dy­bės įstai­gos ar pri­va­čios bend­ro­vės.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je priim­ti UAB "Ge­ros svei­ka­tos cent­ras", re­gist­ruo­tos Kau­ne, at­sto­vai. Jie pa­siū­lė teik­ti pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros (šei­mos gy­dy­to­jo) pa­slau­gas Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je.

Su­si­ti­ki­me su kau­nie­čiais da­ly­va­vo Ak­me­nės ra­jo­no Ta­ry­bos, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, me­di­kų at­sto­vai.

Ge­ros svei­ka­tos cent­ras pa­gei­dau­ja įsi­kur­ti Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nės pa­sta­te. No­rė­tų nau­do­tis iki 600 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­tal­po­mis. Maž­daug tiek uži­ma li­go­ni­nės vie­nas aukš­tas.

Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo or­ga­ni­za­vi­mas yra sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja. To­dėl bend­ro­vė ga­lė­tų rea­li­zuo­ti pla­nus Ak­me­nės ra­jo­ne, jei vie­tos val­džia pa­tal­pas iš­nuo­mo­tų ar­ba su­teik­tų pa­nau­dos pa­ti­kė­ji­mo tei­se ar dar ki­tu bū­du.

UAB "Ge­ros svei­ka­tos cent­ras" vei­kia aš­tun­ti me­tai, dir­ba 2 žmo­nės.

Iki šiol į Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nę nu­ma­ty­ta per­kel­ti Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro dar­buo­to­jus iš ša­lia esan­čio at­ski­ro pa­sta­to, ku­ris pa­gal se­ną tra­di­ci­ją va­di­na­mas po­lik­li­ni­ka. Li­go­ni­nė­je nau­ja­ku­riams nu­ma­ty­ta skir­ti pir­mą­jį aukš­tą, kai čia bus at­lik­ti per­tvar­ky­mo dar­bai.

Da­lį anks­čiau bu­vu­sių li­go­ni­nės pa­tal­pų tre­čią de­šimt­me­tį eksp­loa­tuo­ja pir­mo­ji ra­jo­ne pri­va­čias pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas ėmu­si teik­ti UAB "A. Liz­de­nio svei­ka­tos cent­ras". Šiuo me­tu ja­me 21 dar­buo­to­jas.

Abi šios įstai­gos yra vie­nin­te­lės Naujojoje Akmenėje, tei­kian­čios šei­mos gy­dy­to­jo pa­slau­gas.

Komentarai

Ambulatorija    Pen, 2019-11-08 / 18:02
Šeimos gydytojo paslaugas Akmenės rajone teikia dar bent trys įstaigos - Kruopių, Ventos ir Papilės ambulatorijos
2darbuotojai    Pen, 2019-11-08 / 18:07
Matomai darbuotojai UAB "Ge­ros svei­ka­tos cent­ras" neužsilaiko, jei aštunti metai ir tik 2 žmonės...
Direktorius    Pen, 2019-11-08 / 18:15
Vienas iš darbuotojų yra direktorius. Įdomu - kokia antrojo darbuotojo pareigybė...
Jezus    Šeš, 2019-11-09 / 06:38
Dabartinis ligonines vadovas is kauno, tai matonai susuks bizniuka:-)
Ogi    Šeš, 2019-11-09 / 09:25
Uždarys polikliniką, suremontuos privatininkui patalpas ir atiduos. Neliks valdiškos poliklinikos Naujojoje Akmenėje, automatiškai nebeliks Akmenėje ir ambulatorijų. Bus atleistos visos darbuotojos. Bus tik atvažiuojantys daktarai 2/3 val per dieną. Ką darys senoliai? Pamąstykite kokią varkę suka rajono valdžia ir kieno sąskaita.
Moteris    Šeš, 2019-11-09 / 09:52
Džiaugiuosi ginekologe, atvažiuojančia iš Kauno šeštadieniais. Dirbančios moterys turi galimybę pasitikrinti. Ačiū už rūpestį savivaldybei.
O KAM?    Šeš, 2019-11-09 / 17:04
O kam reikalingas rajonas išnuomoti Mažeikiams arba Šiauliams? Taip palengva sunaikins rajoną.....
Vytautas    Šeš, 2019-11-09 / 20:47
"UAB "Geros sveikatos centras"veikia aštunti metai,dirba 2 žmonės".Gal ko nesupratau,bet kaip 2 žmonės teiks"pirminės sveikatos priežiūros(šeimos gydytojo)paslaugas"?Ir dar 600 kv.m.patalpose.Gai ne viskas skelbiama?Kodėl???
Moteris    Šeš, 2019-11-09 / 23:45
Kiek mūsų valdżia gali tyčiotis juk kiek metų buvo rašma,kad į vaikų ligų skyrių kelis poliklinika, o ne iš kažkur atsiradę ponai su stora pinigine gerai įvertinkit nedarykit klaidų .
Moteris    Šeš, 2019-11-09 / 23:45
Kiek mūsų valdżia gali tyčiotis juk kiek metų buvo rašma,kad į vaikų ligų skyrių kelis poliklinika, o ne iš kažkur atsiradę ponai su stora pinigine gerai įvertinkit nedarykit klaidų .
Rinkėjas    Sek, 2019-11-10 / 06:39
Idomiausia, kad nepraėjus nė metams po rinkimų meras ir socdemai užmiršo ką buvo žadėję "....baigsime renovuoti ligoninę perkeliant į jos pastatą polikliniką".
Nesvarbu    Sek, 2019-11-10 / 10:10
Tai taip 2 darbuotojai ir prie ju ko gero kokios 8 bylos uz sukciavima
Taip    Sek, 2019-11-10 / 10:34
Šios įmonės kreditingumas vertinamas aukščiausia rizika. Tokia info pateikta internete.
AR    Sek, 2019-11-10 / 20:04
tai reiškia,kad vietoj savivaldybei priklausančios V š Į "Pirminė sveikatos priežiūros centras" (t.y.pelno nesiekianti įmonė) atsiras savivaldybei nepavaldi UAB "Geros sveikatos centras"? Ir dirbs tie patys gydytojai,kurie dabar dirba Naujosios Akmenės PSPC ? Kuo tai bus geriau miesto bei rajono gyventojams ?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.