Kauno bendrovė prašosi į Naujosios Akmenės ligoninę

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nės pir­ma­me aukš­te, kur de­šimt­me­čius vei­kia vai­kų li­gų sky­rius, nu­ma­ty­ta įkur­din­ti šei­mos gy­dy­to­jus, ta­čiau da­ro­si ne­beaiš­ku kie­no – sa­vi­val­dy­bės įstai­gos ar pri­va­čios bend­ro­vės.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je priim­ti UAB "Ge­ros svei­ka­tos cent­ras", re­gist­ruo­tos Kau­ne, at­sto­vai. Jie pa­siū­lė teik­ti pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros (šei­mos gy­dy­to­jo) pa­slau­gas Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je.

Su­si­ti­ki­me su kau­nie­čiais da­ly­va­vo Ak­me­nės ra­jo­no Ta­ry­bos, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, me­di­kų at­sto­vai.

Ge­ros svei­ka­tos cent­ras pa­gei­dau­ja įsi­kur­ti Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nės pa­sta­te. No­rė­tų nau­do­tis iki 600 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­tal­po­mis. Maž­daug tiek uži­ma li­go­ni­nės vie­nas aukš­tas.

Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo or­ga­ni­za­vi­mas yra sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja. To­dėl bend­ro­vė ga­lė­tų rea­li­zuo­ti pla­nus Ak­me­nės ra­jo­ne, jei vie­tos val­džia pa­tal­pas iš­nuo­mo­tų ar­ba su­teik­tų pa­nau­dos pa­ti­kė­ji­mo tei­se ar dar ki­tu bū­du.

UAB "Ge­ros svei­ka­tos cent­ras" vei­kia aš­tun­ti me­tai, dir­ba 2 žmo­nės.

Iki šiol į Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nę nu­ma­ty­ta per­kel­ti Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro dar­buo­to­jus iš ša­lia esan­čio at­ski­ro pa­sta­to, ku­ris pa­gal se­ną tra­di­ci­ją va­di­na­mas po­lik­li­ni­ka. Li­go­ni­nė­je nau­ja­ku­riams nu­ma­ty­ta skir­ti pir­mą­jį aukš­tą, kai čia bus at­lik­ti per­tvar­ky­mo dar­bai.

Da­lį anks­čiau bu­vu­sių li­go­ni­nės pa­tal­pų tre­čią de­šimt­me­tį eksp­loa­tuo­ja pir­mo­ji ra­jo­ne pri­va­čias pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas ėmu­si teik­ti UAB "A. Liz­de­nio svei­ka­tos cent­ras". Šiuo me­tu ja­me 21 dar­buo­to­jas.

Abi šios įstai­gos yra vie­nin­te­lės Naujojoje Akmenėje, tei­kian­čios šei­mos gy­dy­to­jo pa­slau­gas.

Komentarai

Ambulatorija    Pen, 2019-11-08 / 18:02
Šeimos gydytojo paslaugas Akmenės rajone teikia dar bent trys įstaigos - Kruopių, Ventos ir Papilės ambulatorijos
2darbuotojai    Pen, 2019-11-08 / 18:07
Matomai darbuotojai UAB "Ge­ros svei­ka­tos cent­ras" neužsilaiko, jei aštunti metai ir tik 2 žmonės...
Direktorius    Pen, 2019-11-08 / 18:15
Vienas iš darbuotojų yra direktorius. Įdomu - kokia antrojo darbuotojo pareigybė...
Jezus    Šeš, 2019-11-09 / 06:38
Dabartinis ligonines vadovas is kauno, tai matonai susuks bizniuka:-)
Ogi    Šeš, 2019-11-09 / 09:25
Uždarys polikliniką, suremontuos privatininkui patalpas ir atiduos. Neliks valdiškos poliklinikos Naujojoje Akmenėje, automatiškai nebeliks Akmenėje ir ambulatorijų. Bus atleistos visos darbuotojos. Bus tik atvažiuojantys daktarai 2/3 val per dieną. Ką darys senoliai? Pamąstykite kokią varkę suka rajono valdžia ir kieno sąskaita.
Moteris    Šeš, 2019-11-09 / 09:52
Džiaugiuosi ginekologe, atvažiuojančia iš Kauno šeštadieniais. Dirbančios moterys turi galimybę pasitikrinti. Ačiū už rūpestį savivaldybei.
O KAM?    Šeš, 2019-11-09 / 17:04
O kam reikalingas rajonas išnuomoti Mažeikiams arba Šiauliams? Taip palengva sunaikins rajoną.....
Vytautas    Šeš, 2019-11-09 / 20:47
"UAB "Geros sveikatos centras"veikia aštunti metai,dirba 2 žmonės".Gal ko nesupratau,bet kaip 2 žmonės teiks"pirminės sveikatos priežiūros(šeimos gydytojo)paslaugas"?Ir dar 600 kv.m.patalpose.Gai ne viskas skelbiama?Kodėl???
Moteris    Šeš, 2019-11-09 / 23:45
Kiek mūsų valdżia gali tyčiotis juk kiek metų buvo rašma,kad į vaikų ligų skyrių kelis poliklinika, o ne iš kažkur atsiradę ponai su stora pinigine gerai įvertinkit nedarykit klaidų .
Moteris    Šeš, 2019-11-09 / 23:45
Kiek mūsų valdżia gali tyčiotis juk kiek metų buvo rašma,kad į vaikų ligų skyrių kelis poliklinika, o ne iš kažkur atsiradę ponai su stora pinigine gerai įvertinkit nedarykit klaidų .
Rinkėjas    Sek, 2019-11-10 / 06:39
Idomiausia, kad nepraėjus nė metams po rinkimų meras ir socdemai užmiršo ką buvo žadėję "....baigsime renovuoti ligoninę perkeliant į jos pastatą polikliniką".
Nesvarbu    Sek, 2019-11-10 / 10:10
Tai taip 2 darbuotojai ir prie ju ko gero kokios 8 bylos uz sukciavima
Taip    Sek, 2019-11-10 / 10:34
Šios įmonės kreditingumas vertinamas aukščiausia rizika. Tokia info pateikta internete.
AR    Sek, 2019-11-10 / 20:04
tai reiškia,kad vietoj savivaldybei priklausančios V š Į "Pirminė sveikatos priežiūros centras" (t.y.pelno nesiekianti įmonė) atsiras savivaldybei nepavaldi UAB "Geros sveikatos centras"? Ir dirbs tie patys gydytojai,kurie dabar dirba Naujosios Akmenės PSPC ? Kuo tai bus geriau miesto bei rajono gyventojams ?
???    Ket, 2019-11-14 / 20:42
Auksinės krivulės nedalijamos uz dyka... kazka gero padaro.... rezultatai matosi.
Gudru    Pen, 2019-11-15 / 10:20
Valstybines gydymo įstaigas uždarys, o kur gydytis? Gydytis tai reikės, nelakstysi gi nuolat po kitus rajonus. Pvz., ligotus senus tėvelius turint. Va, ir bus privati firmelė pasiruošusi. Tik kratyk piniginę. Viskas apgalvota. Kaip toje reklamoje...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.