Šiauliečiai bando stabdyti valdžios buldozerį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Mitingo dalyvių reikalavimai – plakatuose.
Šiau­liuo­se va­kar apie pu­sant­ro šim­to mies­tie­čių mi­tin­ga­vo prieš mies­to val­džios veiks­mus dėl Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo, ma­siš­kai pjau­na­mų mies­to me­džių bei Nak­vy­nės na­mų per­kė­li­mo į Lie­po­rių mik­ro­ra­jo­ną. Žmo­nių kant­ry­bę per­pil­dė, anot jų, val­džios "su­dra­ko­nė­ji­mas".
Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas mi­tin­ge ne­pa­si­ro­dė, mi­tin­guo­to­jai pa­tys nuė­jo pas jį į Ta­ry­bos po­sė­dį su klau­si­mu: "Ar jūs – žmo­nių me­ras?"

"Mes – Šiau­liai, ne aš – Šiau­liai"

Mi­tin­guo­to­jai su­si­bū­rė pa­čia­me mies­to cent­re, Vil­niaus gat­vės bul­va­re prie "Pe­li­ka­nų" fon­ta­no. Mi­tin­go pla­ka­tų mo­to: "Me­ro sa­vi­va­lei stop", "Stop Pa­ba­lių tur­gaus par­da­vi­mui", "Stop 500 dar­bo vie­tų su­nai­ki­ni­mui".

Mi­tin­gas su­šauk­tas 11 va­lan­dą, li­kus po­rai va­lan­dų iki mies­to Ta­ry­bos po­sė­džio, ku­rio dar­bot­var­kė­je vėl bu­vo įra­šy­tas Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo klau­si­mas. 500 smul­kių­jų vers­li­nin­kų dir­ba tur­gu­je ir bai­mi­na­si pra­ras­ti pa­čių su­si­kur­tas dar­bo vie­tas. O jų vers­las – tai šei­mos vers­las.

Prie tur­gaus pre­kei­vių pro­tes­to pri­si­jun­gė ir me­džių gy­nė­jai, ir Lie­po­rių bend­ruo­mo­nės na­riai.

"Mus jun­gia tos pa­čios pro­ble­mos – val­džia ne­gir­di žmo­nių, val­dan­tie­ji ma­no, jei­gu yra dau­gu­mo­je, tai jau yra tei­sūs? – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" Alf­re­das Dau­lius, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas. – Aš taip pat dir­bu su vers­lo liu­di­ji­mu, kaip ir tur­gaus žmo­nės. Mes esa­me dar­bo žmo­nės. To­dėl ir esu čia."

Mi­tin­go da­ly­viai Pa­ba­lių tur­gu­je pre­kiau­jan­tys bro­liai Ta­das ir Ro­mas Sta­ne­liai svars­tė, jog "yra kaž­kie­no pri­va­tus in­te­re­sas pe­rim­ti tur­gaus skly­pą, nes inf­rast­ruk­tū­ra su­tvar­ky­ta, ša­lia – ar­te­ri­nė gat­vė. Kaž­kam iš di­džių­jų mo­no­po­lis­tų rei­kia to skly­po, o kad jis lik­tų mies­tui – me­rui neak­tua­lu."

"Pa­tys in­ves­ta­vo­me į pre­ky­bos na­me­lius, nuo­mą už pre­ky­bos plo­tą mo­ka­me, tur­gus pel­nin­gai dir­ba, bet val­džiai at­ro­do, kad ne­pa­kan­ka­mai", – mano T. Sta­ne­lis.

Pir­mo­ji mi­tin­go ora­to­rė re­to­riš­kai krei­pė­si į mies­to va­do­vus, nes mi­tin­ge nė vie­no iš jų ne­bu­vo: "Kai su­ku­ria­mos 5 dar­bo vie­tos – šven­tė, kai nai­ki­na­ma 500 dar­bo vie­tų – ty­li­te".

"Su­si­rin­ko­me, nes gal pa­bus mies­to Ta­ry­ba? Kur jū­sų pa­gar­ba ir at­jau­ta žmo­nėms? Mes esa­me Šiau­liai, o ne "aš esu Šiau­liai", – pa­brė­žė ji, ci­tuo­da­ma gar­sią­ją me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko fra­zę, ir nuai­dė­jo plo­ji­mai.

Aukš­ta­ba­lio se­niū­nai­tė Jo­li­ta Dū­die­nė sa­kė at­sto­vau­jan­ti ją rin­ku­siems dau­giau kaip 1 211 Lie­po­rių bend­ruo­me­nės na­rių, ku­riems gre­sia Nak­vy­nės na­mų kai­my­nys­tė.

"Ma­nęs pra­šė iš­kel­ti tą klau­si­mą dar kar­tą ir pa­sa­ky­ti, kad esa­me prieš, – sa­kė ji. – Ati­duo­ki­te tą pa­sta­tą mums – ben­druo­me­nės na­mams įkur­ti. Ne­su­si­kal­ba­me su mies­to val­džia, ei­na­me į teis­mus. Tas mi­tin­gas is­to­ri­nis – kad tu­rė­jo­me atei­ti čia ir to­kiu bū­du reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę. "

Ji iro­ni­za­vo, jog "mū­sų šir­džių me­ras" sa­vo "šir­dies" į mi­tin­gą neat­ne­šė. Pa­si­ge­do ir mies­to gar­bės pi­lie­čių, ku­rių mies­to Ta­ry­bo­je yra net ke­tu­ri, bal­so.

Plius opo­zi­ci­jos po­li­ti­kai

Mi­tin­guo­to­jus pa­lai­kė mies­to Ta­ry­bos na­riai iš opo­zi­ci­jos sto­vyk­los: Juo­zas Pab­rė­ža, Ma­ri­jus Ve­lič­ka, Mar­ty­nas Šiur­kus, Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė. M. Šiur­kus pa­ste­bė­jo, jog toks "su­si­bū­ri­mas" ro­do, kad "nė­ra mies­te dis­ku­si­jos, o spren­di­mai prii­mi­nė­ja­mi be pa­si­ta­ri­mo".

Kri­ti­ka­vo "su­dra­ko­nė­ju­sį" Šiau­lių me­rą A. Vi­soc­ką ir at­vy­kę iš sos­ti­nės žur­na­lis­tė Rū­ta Ja­nu­tie­nė ir Sei­mo na­rys Nag­lis Pu­tei­kis.

R. Ja­nu­tie­nė pa­si­da­li­jo, jog su­si­ren­gu­si į Šiau­lius, su­lau­kė ne vie­no skam­bu­čio iš Gin­tau­to Lu­ko­šai­čio, Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rio, "vyk­ti ki­tur".

Iš val­dan­čių­jų koa­li­ci­jos vie­nin­te­lis mies­to Ta­ry­bos na­rys Za­ki­ras Me­dži­do­vas atė­jo į mi­tin­gą. Kal­bė­jo trum­pai. Pas­vars­tė, "gal bu­vo ga­li­ma ge­riau iš­spręs­ti bul­va­ro me­džių, Nak­vy­nės na­mų klau­si­mus", o Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo klau­si­mu pa­ža­dė­jo: "Ne­bal­suo­siu".

Apie pel­nus

Feis­bu­ke iš ry­to pa­skli­do fil­mu­kas su me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko svars­ty­mais, kad tur­gus tu­rįs "su­ge­ne­ruo­ti 1,5–2 mi­li­jo­nus eu­rų", o esą "su­ge­ne­ruo­ja" tik 35 tūks­tan­čius eu­rų.

Mi­tin­go ora­to­riai pa­nei­gė me­ro "duo­me­nis". Pel­nin­gai dir­ban­ti UAB "Pa­ba­lių tur­gus" vien per­nai su­mo­kė­jo 70 tūks­tan­čių eu­rų di­vi­den­dų į Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Pa­gal pel­nin­gu­mo ro­dik­lius len­kia net di­džią­sias Sa­vi­val­dy­bės įmo­nes.

"Per 17 me­tų, nuo 2002 me­tų, kon­ver­tuo­jant li­tus į eu­rus tur­gus "su­ge­ne­ra­vo" 1 mi­li­jo­ną 74 tūks­tan­čius eu­rų, o di­vi­den­dų su­mo­kė­jo – iš vi­so 801 tūks­tan­tį eu­rų, – pa­gar­si­no "Pa­ba­lių tur­gaus" vers­li­nin­kų at­sto­vas Eu­ge­ni­jus Čer­ny­šo­vas.

Jis re­to­riš­kai krei­pė­si į val­džią: "Dėl vien­kar­ti­nės nau­dos iš tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo da­ro­te ža­lą mies­tui ir jo gy­ven­to­jams, ku­rie čia dir­ba dvi­de­šimt me­tų."

Ora­to­riai pri­mi­nė, jog val­dan­čių­jų pro­gra­mo­je bu­vo įra­šy­ta "ne­pri­va­ti­zuo­si­me pel­nin­gai dir­ban­čių Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių", ir kal­ti­no me­lu me­rą.

"Dek­la­ruo­ja­ma vie­na, o rea­ly­bė­je da­ro­ma at­virkš­čiai. Ma­to­me kar­di­na­lų me­ro pa­si­kei­ti­mą ir sa­vo rin­kė­jų ap­ga­vys­tę, – kal­bė­jo mi­tin­go da­ly­vis. – Neū­kiš­ku­mas – par­duo­ti ob­jek­tą, ku­ris duo­da pel­ną. O ko­dėl Sa­vi­val­dy­bė ne­no­ri par­duo­ti oro uos­to, ku­ris ne­ša mies­tui vien nuo­sto­lius?"

Mi­tin­ge kal­bė­jo ir lat­vių at­sto­vas. Jis pa­ti­ki­no, jog tur­gaus trau­ka di­de­lė, ži­nąs daug sa­vo kraš­tie­čių, ku­rie į Šiau­lius va­žiuo­ja bū­tent dėl Pa­ba­lių tur­gaus. Ste­bė­jo­si Sa­vi­val­dy­bės no­ru par­duo­ti tur­gų, ir klau­sė: "Ar jū­sų me­rui gal­va rei­ka­lin­ga tik val­gy­ti?"

"Mes čia su­si­rin­ko­me gin­ti sa­vo ver­ty­bes, – ak­cen­ta­vo Al­gi­man­tas Sė­jū­nas, Ko­vo 11-osios Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­ras. – Mums sa­ko: "Me­džiai – ne jū­sų, tur­gus – ne jū­sų, Rė­ky­va – ne jū­sų". O jūs esa­te že­mės drus­ka, ne­leis­ki­me jiems vis­ko už­val­dy­ti ir pri­kel­ki­me Lie­tu­vą. Mū­sų bul­va­ras bu­vo is­to­ri­nis, ga­lė­jo­me juo di­džiuo­tis – o da­bar ply­nė, kaip vi­sur."

Sig­na­ta­ro žo­džiais, "man­kur­to ti­po žmo­nės ban­do už­val­dy­ti Lie­tu­vą" ir ra­gi­no: "Pa­sa­ky­ki­me, kad mes dar gy­vi ir kad ne­lei­si­me, jog taip bū­tų."

Po mi­tin­go da­lis jo da­ly­vių pa­su­ko į mies­to Ta­ry­bos po­sė­dį. Po­li­ti­kų dar­bą su­trik­dė, su­kė­lė aist­ras, už­da­vė A. Vi­soc­kui klau­si­mą: "Ar jūs žmo­nių me­ras, ar...?" Bet at­sa­ky­mo ne­su­lau­kė.

Pa­sa­ky­ki­me, kad mes dar gy­vi ir kad ne­lei­si­me, jog taip bū­tų.

Komentarai

JOLITA    Pen, 2019-11-08 / 11:39
Noriu pataisyti korespondentę - žmonių, susirinkusių į mitingą Šiauliuose, skaičius buvo tarp 250 ir 300. Pati skaičiavau. Mitingas buvo ilgokas, tad žmonės migravo - vieni ateidavo, kiti išeidavo. Daugiausia buvo susirinkusių artėjant pietų pertraukai. Tada ir buvo arti 300.
Artas     Pen, 2019-11-08 / 12:41

In reply to by JOLITA

Labai gerai matosi ant foto kiek ten tų žmonių buvo , galima net suskaičiuoti tai kažkur tai apie 100-150 kartu su visais seimo nariais ,opozicija ir praeiviais smalsuoliais kuriems nei šiltą nei šaltą nuo to mitingo.
Ina    Pen, 2019-11-08 / 14:40

In reply to by Artas

Tai jūs geriau skaičiuojate už kitus?O kodėl jums taip aktualu,kiek žmonių buvo?Vat ir meras pats nematęs ir neskaičiavęs,iš lempos skaičių nustatė,o gal jūs suklaidinot!?
Vakar    Pen, 2019-11-08 / 14:58

In reply to by Ina

A tai jums geriau buvo,kai mieste niekas nevyko. Miestas merdėjo ir jus tai tenkino. Visi gyveno ramiai. Savivaldybės skola irgi augo,kaip ant mielių,nuo nieko neveikimo. Pabėgo 50000 Šiauliečių. Ir visus kurie varo prieš merą. Visocką. Visus tuos metus,kai skola augo nuo nieko neveikimo. Viskas buvo labai gerai. Gal atsibuskime viena kartą iš letargo miego? ar kaip? Su pagarba.
Artas    Pen, 2019-11-08 / 17:43

In reply to by Ina

Tai , kad labai mėgstat meluoti , kad dauguma šiauliečių jus palaiko , susirenka tie patys žmonės kurie ką bedarytų savivaldybė viskas negerai o ir dauguma šiauliečių mato , kaip buvo prie kitų merų ir kaip Šiauliai atsigauna dabar , kaip keičiasi ir gražėja , o saujelė žmonių nenori nieko keisti kaip stovėjo prieš 30 metų turguje su štukomis galvoja , kad visą laiką taip ir stovės apgaudinėdami žmones su kiniškomis prekėmis.
aha    Pen, 2019-11-08 / 18:45

In reply to by Artas

teisingai - pasikeisime vamzdžius, uždarysime knygynus ir turgus, bomžus ir pijokus integruosime, medžius nupjausime bei padangas iš Alytaus atsivešime suuostymui - būsime tikrai acinaujinę. Šaunuolis, tarybos/Kišenės nary :)
Artas    Šeš, 2019-11-09 / 07:57

In reply to by aha

Pagal jus tai reikia nieko nedaryti, sėdėti liepų pavėsyje arba turguje saulėgražas pardavinėti , o dėl suuostymo tai padangas atveža į Toksiką , kuri visos lietuvos atliekas degina ir daug bjauresnes , nei padangos ir ta gamykla buvo pastatyta Šiaulių rajone ,prieš daug metų , tai jei tada tie medelių mylėtojai būtų protestave tikrai būčiau prisidėjęs , bet tada jie sėdėjo liepų pavėsį ir gliaudė siemkas :)
Deinas    Ant, 2019-11-12 / 04:19

In reply to by Artas

Labai gražėja, centras betono luitas, gal ruošiamės trečiam pasauliniam karui, o kuriamam pjedestalui trūksta tik Lenino paminklo, o ką šnekėti apie sunaikintas vaikų žaidimo aikšteles Draugystės prospekte kur gyventojai iš savo lėšų pastatė, vaikai sėdi namie ir neturi kur pažaisti lauke, sulaužė trasas tiesdami, bet net laikinai neatstato
Oho    Ant, 2019-11-12 / 15:06

In reply to by Artas

Tiesiog Visockui labai pasisekė ateit į valdžią spartaus ekonomikos augimo metu. Įdomu, kaip jis būtų gražinę Šiaulius, jei būt buvusi tokia padėtis kaip 2009 metais. Stojo verslai, prasidėjo masinės bedarbystės, emigracija. O kas dar dirbo - lindo į šešėlį. Kaip manai, iš ko tuomet reikėjo klot trinkeles ir tūkstančius mokėt už medelį, kai trūko pinigų absoliučiai viskam? Drastiškai išaugo socialinių ir bedarbio pašalpų, kompensacijų ir kitokios paramos poreikis. Iš ko reikėjo jas mokėt, nepagalvojat? Gerai bujot, kai pinigai į miesto biudžetą plaukia, o ir ES milijonai kišenes drasko. Nervina mane toks siauras ir trumparegiškas tavo požiūris.. 😀👎
Vakar    Pen, 2019-11-08 / 11:42
Vakar žiūrėjau tarybos posėdį. Čia minimi 150 žmonių tik yra dalis. Vakar opozicija sakė,kad turguje dirba apie 500 žmonių. Kur kiti 350 žmonių. Kur? Palaikymo kompanija iš paprastų žmonių(pirkėjų) Su pagarba mieli miestiečiai.
na    Pen, 2019-11-08 / 11:45
na, Visocko trolių fabrikėlio samdiniai, kylat iš lovyčių, einat darbo dirbt savo juodo prie kompų. Už ką pinigus gaunat???
Aišku, kad melagis    Pen, 2019-11-08 / 11:54
Žmonės dirba - nėra kada vaikščioti po mitingus - ne taip, kaip buratinai - sėdi ir nosis krapšto. Bet jei nutarė caras, vadinasi parduos, nors ir tektų bylinėtis. Juk ne iš savo kišenės.
klausimėlis    Pen, 2019-11-08 / 11:54
o tas super duper kovenskas teisininkas bent žino, jog į Vyriausybės patvirtintų privatizuojamų objektų sąraše esantys objektai, gali būti išbraukti tik Vyriausybės nutarimu, o ne 2003 miesto Tarybos? Ar jis čia ir toliau savo politines makles suka, ten matyt stovintys turguje gi įstatymais nesidomi, todėl ir lengva žmogeliams "makaronus ant ausų" kabinti!
Ramunas    Pen, 2019-11-08 / 12:52

In reply to by klausimėlis

Gintukai, ar jau patraukei rugio nuo ryto?Pirma reikia tarybos sprendimo kad isbraukti is privatizuojamu objektu saraso, tada miesto administracija, vykdydama priimta tarybos sprendima, kreipiasi i vyriausybe ir praso isimti. Laaabai tikiuosi, kad supratai :)
tai    Pen, 2019-11-08 / 13:00

In reply to by Ramunas

tai ir sakau: iniciatorius meras, vykdytojas - pavaldiniai. O ne "aplinka kalta", t.y. vyriausybė :) Aš esu tik Šiauliai. Bla bla bla. Ar mitinguoti reikia pradėti Vilniuje, o po to kreiptis į buratinus?
Vakar    Pen, 2019-11-08 / 12:01
Vakar per Šiaulių žinias. Sakė,kad tai opozicijos surengtas piketas(mitingas). Tai viskas aišku,kas čia viskam vadovauja. Ar ne taip mielieji Šiauliečiai?
taigi    Pen, 2019-11-08 / 12:43

In reply to by Vakar

tai aišku, kad prieš apgavystes yra opozicija ir gyventojai, pamatę drakoną. Negi saviakai iš chebros ims banguoti? Jiems gi pasakyta tylėti - antraip skris iš darbo ir feisbuko draugų :)
miestietis    Pen, 2019-11-08 / 12:27
Blogai, kad Gintautas L. oficialiai ištransliuoja nesuderintas žinias, atseit, turgus tokioje geroje vietoje būti negali, o po to kitiems reikia jau kalbėti priešingai. Čia kazusas gavosi akivaizdus. Aukštabalio Dūdienė irgi geras fruktas yra, jei nori didžiausio pastato bendruomenei, o pati ar pagalvojo, kad nepasiklausė tų 1211-o žmogaus- ar jie nori tą pastatą remontuoti, mokėti mokesčius ar už šildymą daugiatūkstantines sumas? Dėl medžių problemų, tai galvoju, kad reikalas yra nugrimzdęs, ir jei ekssignataras Algimantas nori gero miestui, tai tegul suorganizuoja miškininkus, kad patartu- kokius medelius išrinkti sodinimui, kad atrodytu kaip medžiai, o ne kaip gaišenos. O Janutienė, Velička irgi Puteikis tai tik turistai visoms prasmėms, iki kol atsisės į geidžiamas minkštas kėdes.Trumpai tiek.
Hm    Pen, 2019-11-08 / 12:49

In reply to by miestietis

išgręžė medžių kelmų vidurius, palikdami žievę - taip slėpdami įkalčius, jog medžiai buvo sveiki. Apdėliojo trinkelių likučiais, kad mažiau kristų į akis :) Tai reikėjo galutinai ir sutvarkyti tuos kelmus su visomis šaknimis, jei tokie teisingi. Bailiai.
Roze    Pen, 2019-11-08 / 17:32

In reply to by Hm

Jus neturit supratimo apie kelmu likvidavima ir pezat niekus pagal savo durnuma. Skyles kelmuose greziamos chemikalu pylimui, kad kelmas sunyktu ir atzalu neleistu, kad butu saugu ji israuti. Nieko nesuprasdamas reiskiesi.
Geniui    Pen, 2019-11-08 / 18:58

In reply to by Roze

tai žadate nieko nedaryti tokį laiko tarpą, kad likusios kelmo dalys ims žaliuoti? Žiemą? Ar ir pavasarį, ir vasarą dar nieko nebus veikiama? Be to, jeigu bus rekonstruojama kaip priklauso, bus keičiamos ir komunikacijos. Tuomet bus viskas iškasta tiek, kad tos šaknys visai netrukdys tokio mastelio darbams :) Kodėl tokios procedūros nereikėjo tvarkant kitą bulvaro dalį? Kelmų šerdys sunaikintos specialiai, kad galus paslėpti. Kam neigti? Pezat iš baimės ant sofos su telefu?
Genys    Šeš, 2019-11-09 / 09:23

In reply to by Geniui

Anoje bulvaro dalyje darė tą patį, tik tuomet dar nebuvo mados kiekvienam pušui žiūrėti ir savo muomonę reikšti. Atsakęs durnai, dar durnesnis pasirodėt.
UAB "Geniui"    Šeš, 2019-11-09 / 20:39

In reply to by Genys

Aaa. Pasirodo mes čia savo "durnumus" matuojamės :) Bet ne apie tai. Kas liečia kelmus - kam diskutuoti? Juk galime paprašyti korespondentės, kad giliau pasidomėtų ir aprašytų viešai palyginimus, parodant archyvines fotografijas kaip buvo rekonstruojamas bulvaras prie Pelikanų fontano pirmuoju etapu. Labai greitai paaiškėtų ar kelmų šerdys buvo sugręžtos, apipiltos chemikalais ir apdėtos trinkelių gabaliukais, maskuojant sveikų medžių ženklus :)
na jo    Pen, 2019-11-08 / 19:12

In reply to by Roze

Chemijos pylimas dar sykį įrodo, kad medžiai buvo gyvybingi ir sveiki. Įvyko tiesiog žudynės. Net bijoma, kad neprisikeltų. Ir tai kalba "žalioji valdžia". O kaip gruntas - neužterštas nuo tokio kiekio chemikalų? Fainiai.
Gaila    Pen, 2019-11-08 / 13:38
kad Šiauliuose demokratija net nekvepia. Vietinė valdžia (kuri demokratinėse valstybėse ir skirta vietinių žmonių poreikiams) su žmonėmis nekalba, bet užtai sugeba žeminti ir niekinti kitaip manančius, skaldyti bendruomenes. Skaitant komentarus atrodo, kad žmonės specialiai yra samdomi komentarams rašyti ir žmonėms kiršinti.
Vakar    Pen, 2019-11-08 / 14:19

In reply to by Gaila

Nori tokios demokratijos,kaip pasaulio sostinėse. Kur vyrai su vyrais vaikšto susikibę už rankučių,o moterys bučiuojasi ant kiekvieno kampo. Honkongas,Paryžius ir visas pasaulis nori demokratijos tokios. Patys nebežino ko nori. Daužo,laužo ir visaip gadina turtą. Demokratija - tai blogas dalykas. Kai visi nori visko,bet negali to turėti. Su pagarba.
Negaila    Pen, 2019-11-08 / 17:36

In reply to by Gaila

Jums neteisingai atrodo. Mieste labai daug zmoniu, kurie dziaugiasi mieste vykstanciom permainom ir mato, kad jus esat tik zaisliukai rankose tu, kurie labai nori per kitus rinkimus pakliuti i valdzia, pabaigti Visocko pradetus darbus ir tada visiems rodyti tai kaip savo pasiekimus.
Nu nu    Pen, 2019-11-08 / 13:52
Buvo paminėta,kad ne Nakvynės namus,o gražinti darželiui arba bendruomenįų reikmėms. Mūsų mikrorajono vaikams trūksta darželių. Atkels narkomanus,alkoholikus,iš kalėjimų nusikaltėlius prie mokyklos,darželių,gyvenamųjų namų per gatvę. Įdomu,ar visi tokios kaimynystės norite?
Romas    Pen, 2019-11-08 / 17:41

In reply to by Nu nu

Tai siulykit visus, turincius priklausomybiu ar kitokiu bedu gyvenime tiesiog saudyti vietoje, kad negyventu arti jusu. Jus katalike, apie artimo meile ka nors esat girdejusi, nes apie atstumtuju integracija i visuomene, kuri dabar propaguojama visame pasaulyje, aiskiai nieko negirdejusi ir supratimo neturit. Man geda uz jus, nes gyvenu kaimynysteje ir nei kiek tu zmoniu nebijau.
Romas    Šeš, 2019-11-09 / 09:27

In reply to by tai

Gyvenu su šeima ir tikrai nebijau tokių kaimynų, nes nesu garantuotas, kad mano kuris iš vaikų nepasuks blogu keliu. Ir kaip tada man reiks jaustis, kai mano vaikui žmonės ne padės, o vys iš kiemo kaip benamį šunį. Širdies jūs neturit, linkiu įsigyti.
to nu nu    Pen, 2019-11-08 / 14:53
taigi narkomanai, alkoholikai kaip vaikai - duosi čerką, žolytės parūkyti - tas pats kas saldainiukas, paskui ramiai į lovytes suguldys :)
Tuoj    Pen, 2019-11-08 / 15:43
Tuoj atvyks Šiaulių teisėsauga į mitinga, kuri klastoja dokumentus, prievartauja turtą iš žmonių liepdami susimokėti, kad bylas galėtų nutraukti slapta ir mitingas baigsis. Plius dar baudas duos žmonėms mitinge už nieką, kad jie buvo.
Šiaip mėstelėnas    Pen, 2019-11-08 / 21:32
O, išskyrus Šiaulius, Lietuvoje dar kuri nors savivaldybė turi turgų savo nuosavybėj, ar Pabalių turgus yra kažkoks ypatingas Šiaulių paveldas, kurio jokiu būdu negalima privatizuot? Ar atvirkščiai - visi Lietuvos turgūs priklauso savivaldybėms ir niekaip kitaip?
o    Pen, 2019-11-08 / 21:50

In reply to by Šiaip mėstelėnas

O, išskyrus Šiaulius, Lietuvoje yra daug oro uostų, kurie neneša pelno ir kuriuos privalu tuščiai laikyti su didžiulėmis lojalių direktorių algomis?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.