Šiaulių policijos patruliams – du nauji automobiliai

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jai iš 128 įsi­gy­tų au­to­mo­bi­lių ati­te­ko du.
Lie­tu­vos po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lių par­ką pa­pil­dė nau­jos trans­por­to prie­mo­nės. Rea­guo­jan­tiems į įvy­kius po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams vi­so­je ša­ly­je pra­de­da­mi da­ly­ti nau­jie­ji "VW Cad­dy" au­to­mo­bi­liai. Pir­mie­ji, ku­rie su­lau­kė mo­der­nių trans­por­to prie­mo­nių – Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Pat­ru­lių rink­ti­nės pa­rei­gū­nai.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jai pa­skir­ti du iš 128 au­to­mo­bi­lių. Ki­tiems po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tus ma­ši­nos pa­sieks iki me­tų pa­bai­gos.

Pas­kelb­ta­me vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­se da­ly­va­vo ke­tu­rios įmo­nės, pa­siū­liu­sios tris rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čius mo­de­lius, ta­čiau įver­ti­nus eko­no­mi­nio bei funk­ci­nio nau­din­gu­mo kri­te­ri­jus bu­vo pa­si­rink­ti "VW Cad­dy" au­to­mo­bi­liai.

Šių me­tų ba­lan­džio 24 die­ną pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su UAB "Au­to­ju­ta" dėl ma­žų rea­ga­vi­mo au­to­mo­bi­lių su vi­sa rei­kia­ma įran­ga įsi­gi­ji­mo. Vi­si au­to­mo­bi­liai yra su au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­že, 2 lit­rų dar­bi­nio tū­rio 110 kW mak­si­ma­lios ga­lios tur­bo­dy­ze­li­niu va­rik­liu (TDI), ke­tu­riais va­ran­čiais ra­tais, oro kon­di­cio­nie­riu­mi. Sa­lo­ne – trys sė­di­mos vie­tos (tre­čia vie­ta sta­žuo­to­jui ar nu­ken­tė­ju­sia­jam), vie­to­je da­lies ga­li­nės sė­dy­nės įreng­ta dė­žė gink­lams, len­ty­nos ir tvir­ti­ni­mai vi­sai rei­kia­mai įran­gai.

Vi­suo­se au­to­mo­bi­liuo­se su­mon­tuo­ta ne tik įpras­ta pa­rei­gū­nų au­to­mo­bi­liams įran­ga, bet ir ke­tu­rios vaiz­do ka­me­ros. Au­to­mo­bi­lio ga­le – dvi vie­tos su­lai­ky­tiems as­me­nims ga­ben­ti, ku­rios yra izo­liuo­tos nuo prie­ki­nės sa­lo­no da­lies, be lan­gų į išo­rę, su gro­to­mis deng­tu lan­gu į sa­lo­ną.

Vie­no au­to­mo­bi­lio kai­na – 33 333,80 eu­ro, iš ku­rių – 7 260 eu­rų kai­na­vo įren­gi­mas po­li­ci­jos rea­ga­vi­mo funk­ci­joms at­lik­ti.

Lie­tu­vos po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lių par­ką šiuo me­tu su­da­ro 1 572 au­to­mo­bi­liai.

Komentarai

kike    Pen, 2019-11-08 / 10:39
Patruliuoti reikia gatvėmis pėsčiomis, ypač tamsiu paros metu. O čia jau auto nupirkti reaguoti, ne patruliuoti, reaguoti į JAU PADARYTUS nusikaltimus. Čia pasijuokimas iš aukų.
Betvarke    Pen, 2019-11-08 / 13:11
Galės toliau vežioti Šiaulių policija savo darbuotojus tarnybinemis mašinomis, kaip dabar vežioja pašalinėms reikmėms. Į parduotuves, valgyti ir pan. Neviena teko matyti ir nufilmuoti perduodant tai į stt, kad taip švaisto valstybės pinigus. O ką jau šnekėti apie klastotes dokumentų, turto prievartavimą iš paprastų nekaltų zmoniu, kad nutraukti bylas, kurie vyksta Šiaulių visoje teisėsaugoje, kartu ir siauliu teismuose. Įrodymai visi surinkti ir perduoti. Kaip buvo atsakyta į tai, kad vyksta slaptas sekimas visos Šiaulių teisėsaugos, tame tarpe ir Šiaulių teisėjų. O naujas paskirtas komisaras tikrai savo poste ilgai neisbus, kai tokia betvarkė Šiaulių teisėsaugoje vyksta.
diedas    Pen, 2019-11-08 / 17:41
viskas gerai. Naujų automobilių reikia. Pėstieji patruliai atgyvena, nes žmonės, o tame tarpe ir pažeidėjai o, ir nusikaltėliai juda žymiai greičiau nei pėstysis patrulis. Tik kam čia reikėjo rašyt kiek tų automobilių, kokia jų kaina, kiek dirba ir t.t. ...
kike    Pen, 2019-11-08 / 18:26

In reply to by diedas

Ką čia pastoviai nusišneki. Negirdėjau, kad važiuodamas automobiliu primuša žmogų. gal ir apiplėšia neišlipę iš važiuojančio automobilio?
diedas    Pen, 2019-11-08 / 18:46

In reply to by kike

tai kiek reikia patrulių, kad kiekvieną "aviną" apsaugotų? Įsivaizduok-pėsčias patrulis maršrutą praeina per 40-60 min., vieną kartą, o automobiliu tas pats maršrutas pravažiuojamas du ar tris, o gal keturis kartus. Tai kas efektyviau?
kike    Pen, 2019-11-08 / 19:11

In reply to by diedas

Na, nevažiuoja tas patrulis, žmogau , o stovi kur tai užlindęs ir laukia, kad sureaguoti į jau padarytą nusikaltimą. geriausiu atveju stabdo nieko nepažeidusius vairuotojus ir ieško, gal pavyks nubausti. Gauna pranešimą ir lekia viską metęs tas tavo patrulis. Prisimink, kaip milicininkai su draugovininkais patruliavo, gatvėmis be baimės vaikščiojom.
diedas    Pen, 2019-11-08 / 20:10

In reply to by kike

pasenai "kike" pasenai, nebebus taip, niekada nebebus! Nebėra tiek policininkų ir jų remėjų kiek buvo milicininkų ir draugovininkų. Rajoniniame komisariate prieš 15-20 metų dirbo gal 90-120 pareigūnų, tarybiniais laikais iš viso jų buvo šimtais, o dabar ten dirba gal 30-40. tai iš kur ten tas pėstysis patrulis? o remėjų iš viso nėra. O Jūs kodėl nebandot tapti remėju? Va ir pėsčiomis galėtumėt patruliuot...Manau, kad speciailiai niekas neieško pažeidėju, paprasčiausiai žmonės nėra įstatymui paklusnūs.
kike    Pen, 2019-11-08 / 22:31

In reply to by diedas

Vadinasi, mano tiesa. O tu paistai, tik, kad paprieštarauti. Kai panorėsi pasivaikščioti, išnaudok tamsų paros metą. Tylu, ramu, aplink policija važinėja...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.