Gaisras Akmenėje: kaltų nerasta, žala – nesvarbu

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Per pa­rą iš gais­ro Ak­me­nė­je į orą pa­ki­lo šim­tai to­nų ter­ša­lų ir nu­sė­do Lat­vi­jos link iš­si­dės­čiu­siuo­se kai­muo­se, lau­kuo­se bei jau ana­pus sie­nos.
Prieš pen­ke­rius me­tus Ak­me­nė­je de­gė apie 900 to­nų san­dė­liuo­ja­mų se­nų pa­dan­gų. Gais­ras už­ge­sin­tas per pa­rą. Per tiek lai­ko į orą pa­ki­lu­sios ke­lios de­šim­tys to­nų kie­tų­jų da­le­lių ir ke­lis kar­tus dau­giau ki­tų ter­ša­lų du­jų pa­vi­da­lu nu­sė­do Lat­vi­jos link iš­si­dės­čiu­siuo­se kai­muo­se, lau­kuo­se bei jau ana­pus sie­nos.
Gam­tai pa­da­ry­tos ža­los nie­kas neat­ly­gi­no iki šiol, žmo­nės ne­si­krei­pė dėl nuo­sto­lių ar po­vei­kio svei­ka­tai.

Pa­dan­gų lieps­nas su­val­dė per pa­rą

2014 me­tų ba­lan­džio 5 die­nos pa­va­ka­rę pa­ste­bė­ti juo­dų tirš­tų dū­mų ka­muo­liai Ak­me­nės mies­to pa­čia­me pa­kraš­ty­je esan­čio­je UAB "Vaid­va" ga­my­bi­nės ba­zės te­ri­to­ri­jo­je. De­gė se­nos pa­dan­gos, ku­rias san­dė­lia­vo Kau­ne re­gist­ruo­tų UAB "Ant­ri­nis per­dir­bi­mas" ir "Ant­ri­nio per­dir­bi­mo gru­pė".

Kaip vė­liau paaiš­kė­jo, kiek­vie­na jų tu­rė­jo lei­di­mus san­dė­liuo­ti po 450 to­nų į at­lie­kas be­tin­ka­mų pa­dan­gų ir be­veik tiek pat bu­vo su­kau­pu­sios at­vi­ro­je aikš­te­lė­je – iš vi­so ar­ti 900 to­nų.

Pir­mie­ji at­va­žia­vę Ak­me­nės ra­jo­no Prieš­gais­ri­nės ir gel­bė­ji­mo tar­ny­bos eki­pa­žai ra­do pa­dan­gų kal­ną su vis stip­rė­jan­čio­mis lieps­no­mis iš krū­vos kraš­to.

Ats­ku­bė­ję žmo­nės ėmė­si mė­ty­ti į grio­vio ant­rą pu­sę dar neuž­si­de­gu­sias pa­dan­gas. Nors tai at­ro­dė pa­na­šu į Si­zi­fo pa­stan­gas, nes taip gais­ro ne­sus­tab­dy­si.

To­nas pa­dan­gų nu­stū­mė nuo ug­nies "Vaid­vos" sun­kias­vo­ris bul­do­ze­ris. Jį ug­nia­ge­siai lie­jo ir van­de­niu iš švirkš­tų.

Pir­mie­ji at­vy­kę gais­ri­nių eki­pa­žai su­vo­kė ne­pa­ža­bo­sią lieps­nų, to­dėl sten­gė­si lo­ka­li­zuo­ti gais­ro ži­di­nį, kad neuž­si­deg­tų ša­lia esan­čios ga­my­bi­nės pa­tal­pos.

Net­ru­kus at­sku­bė­jo gais­ri­nės iš Ma­žei­kių, Šiau­lių. Nuo at­vi­ro van­dens tel­ki­nio nu­ties­tos dvi ma­gist­ra­li­nės li­ni­jos, prie jos pri­si­jun­gė pu­tų au­to­mo­bi­lis, mo­ni­to­rius-pu­tų pa­tran­ka, pu­tų prie­ka­ba.

Ug­nis siau­tė­jo maž­daug 3600 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­te. Van­duo bu­vo lie­ja­mas be per­sto­jo.

Gais­ra­vie­tė­je su­da­ry­tas ope­ra­ty­vi­nis šta­bas spren­dė, ar eva­kuo­ti Ak­me­nės mies­to gy­ven­to­jus. Vis dėl­to jie li­ko nak­vo­ti na­muo­se, nes vė­jas dū­mus pū­tė ne į mies­to pu­sę, o į lau­kus.

Iš vi­so gais­rą ge­si­no 10 ug­nia­ge­sių eki­pa­žų, be­veik 30 žmo­nių. Dar­bą bai­gė per pa­rą.

Sa­vi­nin­kai pa­svė­rė iš­gel­bė­tas pa­dan­gas ir su­skai­čia­vo, kad su­de­gė ar­ti 340 to­nų pa­dan­gų.

Pre­li­mi­na­rios ža­los tiks­lin­ti ne­be­rei­kė­jo

Praė­jus ke­lioms sa­vai­tėms po gais­ro tuo­me­ti­nės Ak­me­nės ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ve­dė­jas Au­gus­tas Len­ku­tis "Šiau­lių kraš­tui" tei­gė, kad pre­li­mi­na­riai į orą pa­ki­lo ir pa­skli­do ap­lin­ko­je apie 80 to­nų kie­tų­jų da­le­lių ir 200 to­nų ki­tų ter­ša­lų du­jų pa­vi­da­lu.

Tuo­me­ti­nio Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kont­ro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vy­tau­tas Kru­šins­kas ži­niask­lai­dai tei­gė, ko­kie pa­vo­jin­giau­si ter­ša­lai iš­si­ski­ria nuo su­de­gu­sių pa­dan­gų: kai vie­ną to­na jų virs­ta pe­le­nais – iš­me­ta­ma maž­daug apie 100 ki­log­ra­mų ang­lies mo­nok­si­do (CO), apie 7 ki­log­ra­mai azo­to ok­si­dų, 140 ki­log­ra­mų sie­ros diok­si­do, apie 100 ki­log­ra­mų kie­tų­jų da­le­lių. Ža­la gam­tai skai­čiuo­ta apie 9 tūks­tan­čiai li­tų už su­de­gu­sią to­ną.

"Pre­li­mi­na­rius skai­čia­vi­mus, kad ga­lė­jo bū­ti pa­da­ry­ta 8,5 mi­li­jo­no li­tų ža­la gam­tai, 2014 me­tų bir­že­lio vi­du­ry­je pa­tei­kė­me iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pra­dė­ju­siam Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui, – va­kar tei­gė da­bar tuo­me­ti­nis Ak­me­nės ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų va­do­vas, o da­bar Ma­žei­kių ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Au­gus­ti­nas Len­ku­tis. – Iki šiol nie­ko ne­bes­kai­čiuo­ta, nes po­li­ci­ja ne­pra­šė pa­tiks­li­ni­mo".

Po gais­ro Aly­tu­je Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­si­do­mė­jo ir ža­la gam­tai po Ak­me­nės ne­lai­mės, ta­čiau vie­tos ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams ne­nu­ro­dė pa- tiks­lin­ti ža­los duo­me­nis.

"Juk ža­lą rei­ka­lin­ga ži­no­ti, kad bū­tų ga­li­ma są­skai­tą pa­teik­ti kal­ti­nin­kams, o to­kių po­li­ci­ja ne­su­ra­do", – mo­ty­va­vo A. Len­ku­tis.

Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Do­ku­men­tų val­dy­mo po­sky­rio ve­dė­ja Edi­ta Ubar­tie­nė va­kar "Šiau­lių kraš­tą" in­for­ma­vo, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas su­stab­dy­tas 2014 me­tų gruo­džio 5 die­ną, ne­nus­ta­čius įta­ria­mų­jų.

At­lie­kų vers­las tę­sia­mas

Po gais­ro ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai svars­tė apie sa­vi­nin­kų at­sa­ko­my­bę, ka­dan­gi neuž­tik­rin­tas prieš­gais­ri­nis sau­gu­mas.

At­lie­kas kau­pu­sių bend­ro­vių "Ant­ri­nis per­dir­bi­mas" ir "Ant­ri­nio per­dir­bi­mo gru­pė ak­ci­nin­kas And­rius Mar­ke­vi­čius ne­pri­pa­ži­no kal­tės, kai 2014 me­tų pa­va­sa­rį da­ly­va­vo Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je. Jis sa­kė nu­pirk­siąs me­de­lių "so­din­ti kur nors prie Ak­me­nės."

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gas Sva­jū­nas Vil­kas sa­kė ne­ži­nąs, jog pa­ža­das bū­tų tę­sė­tas.

Po­sė­dy­je A. Mar­ke­vi­čius pa­reiš­kė ga­lįs su­mo­kė­ti apie 6 tūks­tan­čius li­tų už Ak­me­nės ra­jo­no ug­nia­ge­sių ko­man­dos gais­ri­nių su­nau­do­tą ben­zi­ną ir ug­nia­ge­sių mai­ti­ni­mą gais­ro me­tu bei už gais­ra­vie­tė­je lie­ka­nas stum­džiu­sio UAB "Vaid­va" bul­do­ze­rio dar­bą.

2014 me­tų ba­lan­džio 24 die­ną į Ug­nia­ge­sių ko­man­dos są­skai­tą per­ve­dė 1394 li­tus.

Šiuo me­tu bu­vu­sio­je gais­ra­vie­tė­je vėl san­dė­liuo­ja­mos se­nos pa­dan­gos, ku­rios iš­ve­ža­mos uti­li­zuo­ti į AB "Ak­me­nės ce­men­tas" ar­ba į Len­ki­ją.

In­ter­ne­te skel­bia­ma UAB "Ant­ri­nis per­dir­bi­mas" dar­buo­to­jų skai­čius – 3, vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas –188 eu­rai, va­do­vau­ja A. Mar­ke­vi­čius.

Nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu neat­si­lie­pia­ma.

 

Komentarai

kike    Ant, 2019-10-29 / 11:40
Kaip supratau, padangų gaisras Akmenėje buvo gesinamas daug profesionaliau, nei ką tik pasibaigęs gaisras Alytuje.
Kuka    Ant, 2019-10-29 / 12:11

In reply to by kike

Yra skirtumas tarp sukrautu padangu ir jau sumaltu granuliu be to aplinkui statiniai ir uzgriuve betoniniai blokai ant židiniu nelogiskas jusu komentaras
aas    Ant, 2019-10-29 / 13:01
o kam rupi pravincija nuo vilniaus toli ponam nekenkia o jus sprokit kam tai idomu
Ramus    Ant, 2019-10-29 / 14:01
Gaisrų priežastys būna arba žaibas, arba galimai mažas darbuotojų atlyginimas, kas galimai gali būti galimo bankroto priežastimi. Viską nustato galimai parinkti galimai tinkamų gaisro priežasčių nustatymo specialistai.
Kartą Akmenėje    Ant, 2019-10-29 / 22:34
Tai turbūt pirmas straipsnis, kuriame detaliai išdėstoma informacija apie padangų gaisrą Akmenėje! Prieš penkis metus niekas nieko nepaaiškino ir nieko daug neskelbė, sklandė tik gandai ir visokios paskalos tarp vietinių gyventojų, bet greitai viskas nurimo. O pastarą savaitę galvoju, negi niekas ir neprisimins to įvykio Akmenėje?! Dūmus matė ir žmonės važiavo pažiūrėti iš Mažeikių! O apie negeriamą vandenį iš šulinio, apsinuodijimą ar žalą gamtai, nė vienam žmogui nepasakė ir neįspėjo.
Gamtos puoselėtojas atrado ideją.    Tre, 2019-10-30 / 05:11
Geras ir prasmingas patarimas! Padaryti gamtos išsaugojimo ir deguonies išvalymo akciją visoje Lietuvoje. Su 100 000 ar daugiau žmonių per keleta mėnesių apsodinti visą Lietuvą medžiais. Tikrai būtų prasmingiau nei atsisėdus komentuot ir dėjuot...
Įdomu, ar turime padangų sankaupų?    Tre, 2019-10-30 / 07:19
Gal ir vėl mūsų rajone prikrauta padangų krūvos, o kai užsidegs, niekas nieko nepraneš? Atitinkamos institucijos turėtų turėti padorumo ir informuoti apie padėtį dėl padangų. Kur jos sukrautos, kur pavojaus židiniai? Pravažiuojant šią savaitę mačiau ant lauko krūvas padangų. Ar taip turi būti? Ar kartais ne ant ekologiško ūkio arimų jų primėtyta? Baudų nereikia? Ar irgi vis neranda savininkų? Kaip Alytuje? Tik greičiausiai niekas net neieško.
Ugniagesys    Ket, 2019-10-31 / 11:20
Keista kodėl į gaisrą Alytuje atvykę ugniagesiai gelbėtojai neperėmė operatyviniam štabui vadovavimo.Iš turimos informacijos gaisro gesinimui vadovavo Alytaus miesto ESK nariai , todėl darosi aišku kodėl sunkioji technika buvo pasitelkta tik po savaitės.
chi    Ket, 2019-10-31 / 17:09

In reply to by Ugniagesys

kai turėsit laiko nuo ūkininkavimo ar kokio auto remonto, būdamas valdiškame darbe, pavartykit įstatymus, ten rasite kokiais atvejais PGT vadovauja štabui. Švieskitės.
ugniagesys    Ket, 2019-10-31 / 17:38
Padaryta didžiulė žala gamtai bei žmonių sveikatai. Ikiteisminis tyrimas sustabdytas ir nei įtariamųjų, nei kaltųjų nerasta. Kyla pagrįstas klausimas, ką ponas Kenstavičius veikia Akmenės policijos komisariate. Po gaisro į ugniagesių komandos sąskaitą padangų savininkas pervedė 1394 litus, tačiau ugniagesiams, gesinusiems gaisrą, prie algos nebuvo pridėtas nei vienas litas. Ugniagesių komandos ugniagesiai gaisrą gesino, neturėdami kvėpavimo aparatų nei paprasčiausių respiratorių. Ugniagesių komandos ugniagesiai ir šiai dienai neturi nei respiratorių, nei kvėpavimo aparatų, nei Vadovo. Ugniagesių komandos ugniagesiai gelbėtojai turi patikimą sovietinių laikų gelbėjimo įrangą. Tai ,,lom kuvalda ir jobtvaimat". Tad, pasinaudodamas proga, noriu paklausti Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorės A. Laucienės, kiek dar laikys ugniagesių komandos ugniagesius ,,durniaus" vietoje. Po praėjusiais metais Papilėje sudegusio gyvenamojo namo valdžia nukentėjusiajai raštiškai pažadėjo, kad artimiausiu metu ugniagesiai bus aprūpinti kvėpavimo aparatais, kad galėtų patekti į uždūmytas patalpas, kad bus atnaujinta įranga. O praėjus metams padėtis dar pablogėja.
baba    Šeš, 2019-11-02 / 11:49
bet išvažiavę į rungtynes laurus skina va, o ten kokia apranga, tai oho. svarbu gražūs pasirodymai ir laimėjimai.
Kaimo gasrinikas    Sek, 2019-11-03 / 00:26
Jeigu ne tas eilinis kaimo ugniagesys be kvėpavimo aparto ir be respiratorieus būtų vėl sudęgęs Daubiškių kaime naujas namas.
Kaimo gasrinikas    Sek, 2019-11-03 / 00:27
Jeigu ne tas eilinis kaimo ugniagesys be kvėpavimo aparto ir be respiratorieus būtų vėl sudęgęs Daubiškių kaime naujas namas.
Jordis    Sek, 2019-11-03 / 00:38
Spudulis taipat skynė laurus mentūroje o jau daugiau negu metai durnių valioja gaisrinėje.
Justas    Sek, 2019-11-03 / 10:24
drg.mitrofanov nieko nepadarė, kad Akmenės gyventojų nuoditojai būtų nubausti.ŽMONIU RINKTAS MERAS TYČIOJASI IŠ ŽMONIŲ.Tai baisu.O A,Lenkutis turi būti nedelsiant atstatydintas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.