Paminklo Tautos laisvei nebus, bet karių kapai – lieka

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je ruo­šia­ma vie­ta bū­si­mam pa­mink­lui. Ka­da jis bus pa­sta­ty­tas, ne­beaiš­ku.
Pa­mink­lo Tau­tos lais­vei kon­kur­sas Šiau­lių Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je neį­vy­ko. Ko­mi­si­ja priė­jo iš­va­dą, kad nė vie­nas dar­bas ne­su­rin­ko dau­giau nu­sta­ty­to kri­ti­nio ba­lų skai­čiaus. Aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to au­to­rius, eks­per­tų ko­mi­si­jos na­rys Vy­te­nis Ru­do­kas ka­te­go­riš­kas: nė vie­nas iš pa­siū­ly­tų pa­mink­lų ne­ga­li sto­vė­ti aikš­tė­je.

Rei­kės nau­jo kon­kur­so

Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kon­kur­so re­zul­ta­tus pri­sta­tė Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to au­to­rius, ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rys ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ir kon­kur­so ad­mi­nist­ra­to­rė Lai­ma Ind­ra­šai­tė-La­maus­kie­nė.

Eks­per­tų ko­mi­si­ja kon­kur­sui pa­teik­tus dar­bus ver­ti­no penk­ta­die­nį.

Iš pra­džių kon­kur­sui bu­vo pa­teik­ti pen­ki dar­bai, bet, pa­sak A. Bar­tu­lio, jo va­do­vau­ja­ma vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja vie­ną pa­siū­ly­mą at­me­tė dėl ne­si­lai­ky­tų kon­kur­so są­ly­gų: pa­siū­ly­mų vo­ke ne­tu­rė­jo bū­ti ma­to­mi au­to­riai.

Eks­per­tų ko­mi­si­jai va­do­va­vo Ge­di­mi­nas Ka­ra­lius, jo pa­va­duo­to­jas – Ry­tis Mi­ku­lio­nis. Ko­mi­si­jos na­riai – Al­gir­das Žeb­raus­kas, Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis, Iri­na Ving­rie­nė, Gied­rė Men­do­za Her­re­ra, Vy­te­nis Ru­do­kas, Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis, Al­gi­man­tas Juk­na, re­cen­zen­tai – ar­chi­tek­tas Aud­rys Ka­ra­lius, skulp­to­rius Leo­nas Pi­vo­riū­nas.

Ko­mi­si­jos iš­va­da: nė vie­nas dar­bas ne­su­rin­ko dau­giau nu­sta­ty­to kri­ti­nio ba­lų skai­čiaus, to­dėl kon­kur­sas lai­ko­mas neį­vy­ku­siu.

"Kon­kur­sas neap­si­vai­ni­ka­vo re­zul­ta­tu, – va­kar sa­kė A. Bar­tu­lis. – Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­me yra pa­ra­šy­ta, kad pre­mi­jos yra ski­ria­mos už pir­mą­sias tris vie­tas: 3 000, 2 000, 1 000 eu­rų. De­ja, ne­tu­ri­me to re­zul­ta­to, dėl ku­rio ga­lė­tu­me ati­da­ry­ti pi­ni­gi­nę pre­mi­ja­vi­mui."

Kas to­liau? Pa­sak A. Bar­tu­lio, pla­nuo­ja­ma ki­tais me­tais kreip­tis į Ta­ry­bą dėl lė­šų sky­ri­mo: "gal­būt rea­lu" iki 2020 me­tų me­tų pa­bai­gos "pa­si­da­ry­ti" dar vie­ną kon­kur­są.

"Aiš­ku, bū­tų blo­ga tra­di­ci­ja kiek­vie­nais me­tais po vie­ną kon­kur­są ir vis ne­tu­ri­me nu­ga­lė­to­jų. Bet ma­nau, Ta­ry­ba pri­tar­tų kar­tą per me­tus iš­dis­ku­tuo­ti, su­rink­ti pa­siū­ly­mus, juos įver­tin­ti. Ga­lė­tų bū­ti nu­ma­ty­tas kaž­koks pe­rio­diš­ku­mas. Nu bet ne kas mė­ne­sį kon­kur­sai – tik­rai neor­ga­ni­zuo­si­me."

A. Bar­tu­lio nuo­mo­ne, prie bū­si­mo pa­mink­lo "tu­ri bū­ti ma­lo­nu ir sve­čius at­si­ves­ti, ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti".

 

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Antradienį pa­mink­lo tau­tos lais­vei pro­jek­to kon­kur­so re­zul­ta­tus pri­sta­tė (iš kai­rės) Pri­si­kė­li­mo aikš­tės pro­jek­to au­to­rius, ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rys ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ir kon­kur­so ad­mi­nist­ra­to­rė Lai­ma Ind­ra­šai­tė-La­maus­kie­nė.

Ne­ra­do idė­jos

V. Ru­do­ko po­žiū­ris aiš­kus ir ka­te­go­riš­kas: nė vie­nas iš siū­ly­tų pa­mink­lų ne­bu­vo tin­ka­mas sta­ty­ti aikš­tė­je.

"Dar­bus sun­ku api­bū­din­ti. Du dar­bai bu­vo, apie ku­riuos iš­kart pa­sa­kė­me: juos kaž­kur ma­tė­me, tie­siai švie­siai – pla­gia­tas, ga­li­me ir taip pa­va­din­ti. Tai kar­to­ji­mas to, kas su­kur­ta."

Vie­nas iš pa­siū­ly­mų bu­vo verps­tė, ki­tas – Vy­tis.

Pa­sak V. Ru­do­ko, Vil­niaus Vin­gio par­ke jau sto­vi Ta­do Gu­taus­ko su­kur­ta verps­tė, o Vy­čio – he­ral­di­nio ženk­lo – per­kė­li­mas į erd­vi­nį mo­de­lį yra pro­ble­ma iki šian­dien. Me­ni­ne iš­raiš­ka Vy­tis ar­chi­tek­tui pa­si­ro­dė "gar­ba­no­tas" – la­bai įmant­rus.

"Per­fo­ruo­tos ko­lo­nos" idė­ją V. Ru­do­kas įvar­di­jo int­ri­guo­jan­čia, bet ne iki ga­lo įti­ki­nan­čia ir neat­sa­kan­čia į iš­kel­tus klau­si­mus: įpa­mink­li­ni­mo idė­jos, tech­ni­nio rea­li­za­vi­mo. Dar vie­ną kū­ri­nį V. Ru­do­kas pa­va­di­no mo­ra­liai pa­se­nu­siu.

"Kar­to­ji­mas kli­šių, rin­ki­nu­kas to pa­ties, kas kaž­kur sto­vi. Ne­ra­do­me tik­ros idė­jos. No­rė­jo­si šva­ru­mo ir aiš­ku­mo", – api­bend­ri­no ar­chi­tek­tas.

Ar tu­rė­jo kon­kur­sui įta­kos la­bai trum­pas lai­kas? Ar­chi­tek­to nuo­mo­ne, įta­kos tu­rė­jo daug fak­to­rių, lai­kas – vie­nas iš jų.

Pa­sak V. Ru­do­ko, vie­nas da­ly­kas jau aiš­kus: pa­mink­lo pri­duo­dant aikš­tę ne­bus.

"Yra min­čių gal pa­da­ry­ti ką nors lai­ki­no, jei ma­ty­si­me, kad pro­ce­sas il­gai tę­sis. Iš ki­tos pu­sės, ne­ma­ny­čiau, kad la­bai reik­tų sku­bė­ti. Ge­riau ne­sta­ty­ti nie­ko, ne­gu sta­ty­ti blo­gai."

V. Ru­do­kas pa­brė­žė, kad pa­mink­lo kon­kur­su spren­džia­mas ne tik me­ni­nis už­da­vi­nys, tai yra ir aikš­tės an­samb­lio už­bai­gi­mo klau­si­mas.

Jei vis­kas vyk­tų sklan­džiai, ge­riau­siu at­ve­ju pa­mink­las Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je at­si­ras­tų 2021 me­tais.

 

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas nei­gia­ma­me kon­kur­so re­zul­ta­te įžvel­gė ir tei­gia­mą pu­sę: "Tik­rai ži­no­me, kas ne­ga­lės bū­ti."

Vie­ny­bės ne­bus

Pa­sak L. Ind­ra­šai­tės-La­maus­kie­nės, iki pa­skel­biant kon­kur­są, vy­ko trys su­si­ti­ki­mai su mies­to pi­lie­čiais, ar­chi­tek­tais, skulp­to­riais.

Pir­ma­ja­me su­si­ti­ki­me svars­ty­ta, kas yra lais­vė, ko­kios yra jos se­man­ti­nės pra­smės ir iš­raiš­kos prie­mo­nės, ant­ra­ja­me ap­tar­tos įpa­mink­li­ni­mo tra­di­ci­jos Eu­ro­po­je ir Lie­tu­vo­je, tre­čia­ja­me pri­sta­ty­tos pro­jek­ta­vi­mo są­ly­gos, už­duo­tys, dis­ku­tuo­ta apie šiuo­lai­ki­nį kon­teks­tą.

Ji ap­gai­les­ta­vo, kad kon­kur­se ne­da­ly­va­vo skulp­to­riai mo­nu­men­ta­lis­tai, ku­rie "vis dar neat­si­gau­na po Vil­niaus Lu­kiš­kių aikš­tės, ne­no­ri da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se, ku­rie yra slap­ti".

Kon­kur­so ad­mi­nist­ra­to­rė siū­lė ki­tą­met kon­kur­są reng­ti at­vi­rą, kad bū­tų ren­ka­mos ko­man­dos, joms ke­lia­mos už­duo­tys ir per 2–3 eta­pus įvyk­do­mi pro­jek­tai, ku­rių pa­gei­dau­ja mies­to žmo­nės ir kū­ry­bi­nė bend­ruo­me­nė.

L. Ind­ra­šai­tė-La­maus­kie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad dis­ku­si­jo­se žmo­nės da­ly­va­vo van­giai – ap­si­ri­bo­ja­ma šiurkščiais ko­men­ta­rais feis­bu­ke.

"Vie­ša dis­ku­si­ja, pa­ti­kė­ki­te, tu­rės ir daug mi­nu­sų. Jau šian­dien tu­riu 3–4 va­rian­tus pa­mink­lų, ku­riuos man ki­šo per jė­gą ir aiš­ki­no: tik ši­taip, ne ki­taip ga­li bū­ti. Žmo­nės ma­to la­bai siau­rai, jie nea­pi­ma kon­teks­to, vi­su­mos. Dis­ku­si­ja tu­ri bū­ti kom­pe­te­ntin­ga", – sa­kė V. Ru­do­kas.

Ar­chi­tek­tui jau ne kar­tą te­ko įsi­ti­kin­ti, kad žmo­nės "daug ge­riau ži­no" už jį, kaip tu­ri bū­ti su­pro­jek­tuo­ta. To­dėl iš pra­kti­kos tei­gia: vie­ny­bės nie­ka­da ne­bus, vi­suo­me­nė vi­sa­da pa­si­da­lins.

Nors Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je bai­gia­ma įreng­ti vie­ta bū­si­mam pa­mink­lui, pir­ma­die­nio va­ka­rą Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je iš­kė­lė klau­si­mą: ar rei­kia pa­mink­lo skve­re­ly­je prieš Sa­vi­val­dy­bę? Dis­ku­si­jo­je me­ras vis grį­ži­nė­jo į 2006 me­tus – kad sta­ty­ti pa­mink­lą nu­spręs­ta "kon­ser­va­to­rių pa­stan­go­mis".

"Da­bar 2019 me­tai, tu­rit vi­sas ga­lias ran­ko­se, nė­ra rei­ka­lo kaž­ką že­min­ti pri­si­me­nant, kas vy­ko 2006 me­tais. 200 mies­tie­čių su ko­men­ta­rais mies­to vi­zi­jos ne­su­kurs. Tam esat iš­rink­ti jūs, tad ne­bė­ki­te nuo at­sa­ko­my­bės ir pir­myn", – me­rui at­sa­kė vie­nas iš ko­men­ta­to­rių.

Kas lie­ka?

Vie­ta bū­si­mam pa­mink­lui ren­gia­ma bu­vu­sio fon­ta­no vie­to­je. Ne vie­nam šiau­lie­čiui šio fon­ta­no bu­vo gai­la, kaip ir jau pri­jau­kin­tos bei su­tvar­ky­tos erd­vės. Įgy­ven­di­nant Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tą ne kar­tą bu­vo ke­lia­mas klau­si­mas, kaip bus tvar­ko­mos (ar iš­ke­lia­mos) čia esan­čios so­vie­ti­nių ka­rių ka­pi­nės. Jos aikš­tės priei­go­se liks, o pa­mink­lo Tau­tos lais­vei pa­sta­ty­ti ne­pa­vyks­ta?

"Mes jų ne­tu­rė­si­me, su re­konst­ruk­ci­ja bus su­tvar­ky­ta lai­do­ji­mo vie­ta. Jos ne­bus iš­kel­tos, bet jo­kių obe­lis­kų, jo­kių šlo­vi­nan­čių ak­cen­tų ne­be­bus to­je vie­to­je. To­dėl ir no­ri­me, kad ak­cen­tas bū­tų ši­čia", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Pre­mi­jos yra ski­ria­mos už pir­mą­sias tris vie­tas: 3 000, 2 000, 1 000 eu­rų. De­ja, ne­tu­ri­me to re­zul­ta­to, dėl ku­rio ga­lė­tu­me ati­da­ry­ti pi­ni­gi­nę.

Komentarai

miestietis    Tre, 2019-06-12 / 09:56
Aš suprantu, kad sugalvoti kažką gero ir prasmingo, tikrai reikia smegenų ir talento, ir ne kiekvienam tai duota, bet niekaip nesuprasiu, kaip taip galima tokius beverčius darbus atitempti į konkursą? Gerbiu Rudoką už jo pastabas, ir aplamai už jo dabartinius darbus miestui, ir jau buvau kiek nusigandęs, kai komisijoje pamačiau kažkada buvusių meninių akcentų( centukų, verk. merg.) gimdytojus, bet atrodo, kad viskas eina gera linkme- jau geriau nieko bei tuščia skvero vieta, nei kad apturėti svetimą gėdą.
Yra Nepriklausomybės paminklas Sukilėlių kalnelyje ir gana    Tre, 2019-06-12 / 13:11
Niekam tas paminklas ir nereikalingas, išskyrus kelis nusenusius ir, nepabijokim to žodžio, nupezusius, veikėjus. Yra Nepriklausomybės paminklas Sukilėlių kalnelyje ir gana.
Ei    Tre, 2019-06-12 / 14:22
6 000 Eur (20 000 Lt) - į balą. Abejotinos "administratorės". Šmiki, ką darai?
Laurynas    Tre, 2019-06-12 / 17:54
Fontanas manau tiko, tiktų ir kitoks. Nebesvaikit su savo paminklais.
as    Tre, 2019-06-12 / 19:45
absurdas kas vyksta. nejau niekas neuzkirs tam kelio. pinigu akivaizdus plovimas. pastate fontana, kad ir kokns nevykes buvo, bet jau spejo prigyti. bet ne, nueme ir dabar status po poros metu kazkoki paminkla kur niekam jis neidomus isvis. jaunimo nepritrauksi su paminklais. geda siauliu savivaldybei.
pimpis    Tre, 2019-06-12 / 23:43
Kiek suprantu taryboje ten soka,dainuoja ir krepsini zaidzia,na dar teatro reikalus tvarko,o paskui kazkokius idomius paminklus lipdo fe
Olga    Ket, 2019-06-13 / 00:07
Super! Sveikinu Komisiją su saliamonišku sprendimu <3 Nu nereik ten statiško ir niekam neįdomaus akmens/granito gabalo. Fontaną darykit, plyyyyz.
Balamuc    Ket, 2019-06-13 / 08:08
Man visam šitam reikale juokingiausiai atrodo tai, kad pirma pradeda paminklą statyt, o tik po to paskelbia idėjos konkursą. Na ar ne klounai?
miestietis    Ket, 2019-06-13 / 09:16
Dabar reikia tik melstis, dar kol nėra to išgimdyto paminklo, kad kas nesugalvotu miestui jo padovanoti- suprask, koks nors garažinis skulptorius, o tai baigsis visi konkursai ir visos diskusijos, taip kaip buvo su paminklu Murkai Stoties gatvės skvere, kuomet pasakė- imat, statom, ir nė murkt, ir nė cypt prieš. Aš tai kai einu pro šalį tos makabrijos, tai nusuku žvilgsnį šalin.
litauen    Ket, 2019-06-13 / 11:21
Matomai-galimai sėdi miesto valdžioje žmonės bailiai be valiai ir visiški besmegeniai,kad geba palikti kapus šalies kurį šią šalį niokojo ir siaubė,Tada kam reikia aikštę vadinti Prisikėlimo,tiesiog vadinkite Tarybų ar Iš vaduotojų.Meras ir jo komanda tiesiog apgailėtina; užsisekite koloradkes kai prieš jūsų langus liepos 19 d. susirinks jūsų mentaliteto publika švęsti eilinės miesto išvadavimo-okupacijos dienos,jūs ten būsite savi.
pažiūrėjau nuotrauką    Ket, 2019-06-13 / 11:39
ir galiu pasakyti, kad paminklas beveik yra. Tik giliau iškasti reikėtų duobę postamento centre. Na papuošti viską kinietišku granitu ir baigta. Fotkintis bus patogu, nori prieš duobę, nori už jos. Užsieniečiai iš viso išprotės - paminklas žemiau gatvės lygio kiek primins ground zero, bet tai mes galim vandens neleisti. Žinoma, vėliau kada nors, jei taptume viena tauta, gal širdimi pajausime ir suformuluoti pajėgsime, ko mums iš tiesų reikia.
xx    Ket, 2019-06-13 / 11:58
Buvo tikrai neblogai sutvarkyta aikštė,tryško fontanėlis, turškėsi vaikai... Tai ne, reikėjo viską išknisti...Matyt pinigėlių turime pilnas kišenes,kad galime taip neūkiškai elgtis. O ir tie centukai ar bus kaži kada pastatyti naujoje vietoje,svarbu buvo viską sudergti net neturint normalios vizijos kaip ir kas bus. Šioje vietoje labiausiai tiktų fontanėlis,o ne granitiniai luitai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.