Baseine plaukikai vėl duso nuo chloro

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ant­ra­die­nio pa­va­ka­rę ba­sei­no pa­tal­pos vė­din­tos at­vė­rus lan­gą. Tre­ni­ruo­tės ne­vy­ko.
Į "Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­ją krei­pė­si šiau­lie­tė, ku­rios vai­kas lan­ko plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" ba­sei­ną Dai­nų gat­vė­je 33. Mo­te­ris ra­šo, kad kaip ir prieš me­tus ba­sei­no ore tvy­ro ašt­rus chlo­ro kva­pas, vai­kams grau­žia akis, per­šti gerk­les, ko­sė­ja.

Pa­sak šiau­lie­tės, jau praei­tos sa­vai­tės pa­bai­go­je bu­vo trum­pi­na­mos tre­ni­ruo­tės, o pir­ma­die­nį ir iš vi­so ne­vy­ko dėl ne­vei­kian­čios ven­ti­lia­ci­jos sis­te­mos.

"Dėl pro­ble­mų krei­piau­si į ba­sei­no va­do­vą, bu­vo at­sa­ky­ta, kad vis­kas nor­mos ri­bo­se. Dar­buo­to­jai, tre­ne­riai įbau­gin­ti, bi­jo pro­ble­mos vie­ši­ni­mo", – ra­šo mo­te­ris.

Skun­dų dėl pra­stos oro ko­ky­bės "Del­fi­no" ba­sei­ne Dai­nų gat­vė­je ten­ka iš­girs­ti ne pir­mą kar­tą. Ly­giai prieš me­tus plau­ki­kų tė­vai krei­pė­si ne tik į ži­niask­lai­dą, bet ir į Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro (NVSC) Šiau­lių de­par­ta­men­tą, pra­šy­da­mi iš­tir­ti van­dens ir oro ko­ky­bę bei kaip pri­žiū­ri­ma ven­ti­lia­ci­jos sis­te­ma.

Tą­kart tė­vai pa­sa­ko­jo, kad ypač ašt­rus kva­pas pie­ti­nio ba­sei­ne tvy­ro­da­vo po pie­tų, kai tre­ni­ruo­da­vo­si dau­giau vai­kų ir van­duo bū­da­vo la­biau mai­šo­mas.

NVSC Šiau­lių de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai ta­da paė­mė ba­sei­no van­dens mė­gi­nius mik­ro­bio­lo­gi­niam, pa­ra­zi­to­lo­gi­niam ir che­mi­niam ty­ri­mui bei oro mė­gi­nius. At­li­kus la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus paaiš­kė­jo, kad van­dens ko­ky­bė ati­tin­ka leis­ti­nas hi­gie­nos nor­mas, ta­čiau oro mė­gi­niuo­se leis­ti­na vien­kar­ti­nė chlo­ro kon­cent­ra­ci­ja bu­vo vir­šy­ta 5–6 kar­tus. Nus­ta­ty­ta, kad už­terš­ti oro filt­rai, ne­san­da­ri vė­di­ni­mo sis­te­ma.

Po pa­tik­ri­ni­mų, pa­sak re­dak­ci­jai pa­ra­šiu­sios mo­ters, si­tua­ci­ja bu­vo pa­ge­rė­ju­si.

NVSC Šiau­lių de­par­ta­men­to Vi­suo­me­nės svei­ka­tos sau­gos kont­ro­lės sky­riaus lai­ki­no­ji ve­dė­ja Li­na Ruš­kie­nė "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad šio­mis die­no­mis skun­dų dėl pa­blo­gė­ju­sios oro ko­ky­bės "Del­fi­no" ba­sei­ne ne­bu­vo gau­ta.

Pas­ta­rą­jį kar­tą oro mė­gi­niai bu­vo im­ti šių me­tų va­sa­rio mė­ne­sį ir chlo­ro kie­kis ore ne­vir­ši­jo di­džiau­sios lei­džia­mos vien­kar­ti­nės kon­cent­ra­ci­jos.

"Del­fi­no" di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ūkio rei­ka­lams Ne­ri­jus Juš­ka "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad su­ge­do ba­sei­no ven­ti­lia­ci­jos sis­te­ma, to­dėl jau šeš­ta­die­nį tre­ni­ruo­tės vy­ko trum­piau, o sek­ma­die­nį ba­sei­nas vi­sai bu­vo už­da­ry­tas. Ne­vei­kė jis ir va­kar, nes bu­vo lau­kia­ma meist­rų iš Vil­niaus.

"Sa­vait­ga­lį var­žy­bos, vai­kams rei­kia ruoš­tis, tre­ne­riai pyks­ta, bet ne­ga­li­me pa­sku­bin­ti. Pas­kam­bi­nau meist­rams dar šeš­ta­die­nį, bet jie tu­ri ki­tų dar­bų, ne­ga­li taip grei­tai at­va­žiuo­ti. Ža­dė­jo, kad at­va­žiuos ant­ra­die­nį, bet ne­su­lau­kė­me, tu­rė­tų at­va­žiuo­ti šian­dien. Ti­ki­mės, kad su­tvar­kys ir ba­sei­nas vėl ga­lės veik­ti", – va­kar sa­kė N. Juš­ka.

Pa­sak pa­va­duo­to­jo, šį kar­tą pa­ste­bė­jus, kad su­ge­do vė­di­ni­mo sis­te­ma ir ore tvy­ro ašt­rus chlo­ro kva­pas, nu­spręs­ta ne­lauk­ti, kol pa­si­pils skun­dai, ir veik­los ba­sei­ne bu­vo nu­trauk­tos.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vė­di­ni­mo sis­te­ma "Del­fi­no" ba­sei­ne Dai­nų gat­vė­je pa­ve­da ne pir­mą kar­tą.

Komentarai

Romkis    Pen, 2019-10-18 / 08:28
Sugedo vėl ventiliacija.......,centre Ežero 11 akys išvarvejo,sunku plaukt,o šiandien vaikams varžybos
Babyte    Pir, 2019-10-28 / 11:16
O kuo čia skiriasi nuo Alytaus? Nieks niekam nesvarbu. Kam leisti pinigus ir prižiūrėti baseiną, jei tuos pinigėlius gali sau į kišenę?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos