Žlunga dalis direktorių konkursų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ket­vir­tį am­žiaus "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­jai va­do­va­vęs Vy­tau­tas Gir­čius pa­lie­ka ne tik mo­kyk­lą, bet ir Šiau­lius.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko du iš aš­tuo­nių kon­kur­sų į švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų, ku­rie joms va­do­vau­ja 20 ir dau­giau me­tų, pa­rei­gas. Pir­mą kar­tą švie­ti­mo įstai­goms li­ko va­do­vau­ti dvi da­bar­ti­nės jų va­do­vės. Du kon­kur­sai neį­vy­ko. Be nuo­la­ti­nio di­rek­to­riaus lie­ka "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­ja ir Šiau­lių dai­lės mo­kyk­la. "Ju­ven­tos" di­rek­to­rius pa­lie­ka ne tik mo­kyk­lą, bet ir Šiau­lius.

Pir­mos dvi va­do­vės li­ko sa­vo pa­rei­go­se

Pa­si­kei­tus Švie­ti­mo įsta­ty­mui ir įtei­si­nus švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų 5 me­tų ka­den­ci­jas, sa­vi­val­dy­bės šį­met bu­vo įpa­rei­go­tos pra­ves­ti kon­kur­sus į švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų, ku­rie dir­ba 20 ir dau­giau me­tų, pa­rei­gas. Šiau­liuo­se to­kie kon­kur­sai – aš­tuo­ni.

Va­kar kon­kur­są į lop­še­lio dar­že­lio "Eg­lu­tė" di­rek­to­rės pa­rei­gas lai­mė­jo vie­nin­te­lė da­ly­vė, da­bar­ti­nė jo va­do­vė Ri­ta Dau­ba­rie­nė. Ji šio­je įstai­go­je auk­lė­to­ja pra­dė­jo dirb­ti dar 1984 me­tais, o di­rek­to­riau­ja jau 26 me­tus. Šį­met R. Dau­ba­rie­nei mies­to Ta­ry­ba lai­ki­nai pa­ve­dė ei­ti dar ir lop­še­lio-dar­že­lio "Eg­lu­tė" di­rek­to­rės pa­rei­gas.

Pet­ro Avi­žo­nio cent­rui to­liau va­do­vaus Aud­rė Ur­bie­nė, šias pa­rei­gas ei­nan­ti jau 25 me­tus. Ji taip pat bu­vo vie­nin­te­lė kon­kur­so da­ly­vė.

Po praė­ju­sią sa­vai­tę įvy­ku­sių kon­kur­sų paaiš­kė­jo, kad nau­ji va­do­vai tvar­ky­sis lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se "Ąžuo­liu­kas" ir "Eg­lu­tė". Žmo­nių ge­ro­vės ir ug­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė pa­si­džiau­gė, kad su­lauk­ta bent po vie­ną kan­di­da­tą. Vie­no dar­že­lio di­rek­to­rė pa­rei­na iš Šiau­lių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gos.

Šia sa­vai­tę dar vyks kon­kur­sas į S. Dau­kan­to di­rek­to­riaus vie­tą.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus Per­so­na­lo ir vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mo po­sky­rio vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jo­lan­ta Taut­vai­šie­nė in­for­ma­vo, kad kon­kur­sai į švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pa­rei­gas vyks­ta ir dėl įvai­rių prie­žas­čių pa­si­trau­kus bu­vu­siems di­rek­to­riams. Ypač di­de­lė kai­ta iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų va­do­vų lyg­me­ny­je.

Šį mė­ne­sį dar bus ren­gia­mi Dai­nų mu­zi­kos mo­kyk­los, o gruo­dį lop­še­lio dar­že­lio "Gluos­nis" va­do­vų kon­kur­sai.

Į dvi įstai­gas kon­kur­sai bu­vo at­šauk­ti. Nut­rauk­tas ne kar­tą ne­sėk­min­gai vy­kęs kon­kur­sas į Jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro (JTC) di­rek­to­riaus kė­dę. J. Taut­vai­šie­nė paaiš­ki­no, kad tai pa­da­ry­ta Švie­ti­mo sky­riaus pra­šy­mu, nes JTC ke­lia­si į nau­jas iš­nuo­mo­tas pa­tal­pas. Šiai ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gai jau ne pir­mus me­tus lai­ki­nai va­do­vau­ja Jau­nų­jų tu­ris­tų cent­ro di­rek­to­rius Ro­mual­das Pe­le­nis.

Lop­še­lio-dar­že­lio "Sau­lu­tė" di­rek­to­riaus kon­kur­sas nu­trauk­tas dėl ki­tų prie­žas­čių. Nuo rug­sė­jo 1 die­nos pa­si­kei­tė biu­dže­to biu­dže­to švie­ti­mui ski­ria­mų lė­šų skai­čia­vi­mo ir nau­do­ji­mo tvar­ka. Švie­ti­mo sky­rius in­for­ma­vo, kad 2019 me­tais švie­ti­mo įstai­goms ne­pa­kan­ka lė­šų ug­dy­mo pro­ce­sui or­ga­ni­zuo­ti ir val­dy­ti, šiuo me­tu ana­li­zuo­ja­ma si­tua­ci­ja dėl lė­šų op­ti­mi­za­vi­mo. Ta­čiau dėl šios prie­žas­ties kon­kur­sai į ki­tų dar­že­lių va­do­vų pa­rei­gas nu­trauk­ti ne­bu­vo.

Kon­kur­sai neį­vy­ko

A. Le­saus­kie­nė yra mi­nė­ju­si, kad Sa­vi­val­dy­bė kon­kur­suo­se ne­tu­ri iš ko pa­si­rink­ti, nes daž­niau­siai juo­se da­ly­vau­ja tik po vie­ną kan­di­da­tą, o kar­tais ne­su­lau­kia­ma nė vie­no.

Praė­ju­sią sa­vai­tę neį­vy­ko kon­kur­sai į Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los ir "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­jos va­do­vus.

"Kreip­si­mės į Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ją dėl nau­jų di­rek­to­rių kon­kur­sų pa­skel­bi­mo. Tai už­trun­ka iki pu­sės me­tų. Kol kas skir­sim ki­tos mo­kyk­los di­rek­to­rių lai­ki­nai ei­ti pa­rei­gas", – aiš­ki­no de­par­ta­men­to di­rek­to­rė, pri­dū­ru­si, jog ne­si­no­ri mo­kyk­los pa­lik­ti vien su pa­va­duo­to­jais.

Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los il­ga­me­tė va­do­vė Ire­na Šliu­že­lie­nė kon­kur­se ne­be­da­ly­vau­ja. Anot A. Le­saus­kie­nės, di­rek­to­rė pa­no­ro lik­ti mo­ky­to­ja.

Pa­lie­ka ir "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­ją, ir Šiau­lius

Lapk­ri­čio 7 vie­ną Šiau­lių mies­to ta­ry­ba svars­tys spren­di­mą at­leis­ti iš pa­rei­gų "Ju­ven­tos" mo­kyk­los di­rek­to­rių Vy­tau­tą Gir­čių ša­lių su­si­ta­ri­mu. Jam bus iš­mo­kė­ta vie­no at­ly­gi­ni­mo dy­džio išei­ti­nė kom­pen­sa­ci­ja, nors ne­se­niai ša­lių su­si­ta­ri­mu at­leis­tam Šiau­lių uni­ver­si­te­ti­nės gim­na­zi­jos di­rek­to­riui Sa­vi­val­dy­bė iš­mo­kė­jo 3 mė­ne­si­nių at­ly­gi­ni­mų.

Ta­me pa­čia­me spren­di­me "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­jai lai­ki­nai va­do­vau­ti pa­ve­da­ma Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rei Di­na­rai Vit­ku­vie­nei.

Pa­kal­bi­no­me il­ga­me­tį "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rių Vy­tau­tą Gir­čių, ko­dėl pa­lie­ka mo­kyk­lą ir ne­be­da­ly­vau­ja kon­kur­se.

"Iš­si­ke­liu į Vil­nių. Se­niai su žmo­na (mu­zi­kos mo­ky­to­ja-aut.) pa­gal pa­sky­ri­mą at­vy­ko­me į Šiau­lius ir da­bar iš­va­žiuo­ja­me. Abu esa­me iš Klai­pė­dos kraš­to, bet stu­di­ja­vo­me Vil­niu­je. Mū­sų spren­di­mas, kad ne­gy­ven­si­me Šiau­liuo­se bu­vo se­nas. Klai­pė­da ar­ba Vil­nius. Ap­sis­to­jo­me, kad iš­vyks­ta­me į Vil­nių. Vai­kų tur­būt įta­ka, ku­rie gy­ve­na Vil­niu­je", – paaiš­ki­no di­rek­to­rius.

Jis sa­kė, kad jau tu­ri dar­bo pa­siū­ly­mą ir kol kas dirbs švie­ti­mo sis­te­mo­je va­do­vau­jan­tį dar­bą. V. Gir­čius sa­ko tu­rįs tiks­lą pa­si­trauk­ti iš švie­ti­mo sis­te­mos ir ti­ki­si, kad per lai­ką taip ir at­si­tiks.

Iš­vyks­ta jau įsi­bė­gė­jus moks­lo me­tams, nes taip "su­si­su­ko vi­sas ra­tas rei­ka­lų", tarp ku­rių ir na­mų par­da­vi­mas.

V. Gir­čius nei­gia, kad jo spren­di­mą pa­spar­ti­no pa­skelb­tas kon­kur­sas, ta­čiau jo dar­bo ter­mi­nas iki me­tų pa­bai­gos prie šio spren­di­mo pri­si­dė­jo.

Sei­mo na­rius bu­vo per­spė­ję – bus rū­pes­čių

Pak­laus­tas, kaip ver­ti­na švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų si­tua­ci­jos po­ky­čius, V. Gir­čius at­sa­kė: "Kad žmo­nės ne­da­ly­vau­ja kon­kur­suo­se, tai ir yra įver­ti­ni­mas. Kai Sei­mas prii­mi­nė­jo šį įsta­ty­mą, mo­kyk­lų va­do­vų aso­cia­ci­ja per­spė­jo Sei­mo na­rius, kad bus rū­pes­čių, bet po­li­ti­kai ne­si­klau­sė. Da­bar ša­ly­je yra per 200 mo­kyk­lų, ku­rie ne­tu­ri di­rek­to­rių. Gai­la, kad tarp jų bus ir "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­ja, ku­rią su mei­le ir ge­riau­siais pri­si­mi­ni­mais pa­lie­ku, nes nie­kas ne­da­ly­va­vo kon­kur­se".

Di­rek­to­rius pa­tvir­ti­no, kad "užau­gi­no" kom­pe­te­tin­gus, va­dy­bi­nę pa­tir­tį tu­rin­čius, mo­kyk­los bend­ruo­me­nės my­li­mus ir ger­bia­mus pa­va­duo­to­jus, ra­gi­no juos ei­ti į kon­kur­są, ta­čiau jie at­si­sa­kė, nes ži­no, kad atei­tų į lai­ki­ną dar­bo vie­tą ir tu­rė­tų pri­siim­ti la­bai daug at­sa­ko­my­bių.

Gruo­džio 1 die­ną bū­tų bu­vę 25 me­tai, kaip V. Gir­čius ta­po šios mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi. "Per daug. No­rė­jau išei­ti jau prieš 5 me­tus, ta­čiau ne­su­sik­los­tė".

Išei­nan­tis va­do­vas pa­lin­kė­tų nau­jam di­rek­to­riui pe­rim­ti mo­kyk­los vi­di­nę kul­tū­rą. Šios mo­kyk­los vei­das – mu­zi­ki­nis ug­dy­mas, mu­zi­ki­nė kul­tū­ra.

"Mu­zi­kos mo­ky­to­jai "Ju­ven­to­je" ne­skai­čia­vo va­lan­dų, ne­žiū­rė­jo eta­tų, dir­bo tol, kol ko­ky­biš­kai ge­rai pa­da­rė. Cho­rai, an­samb­liai, so­lis­tai Lie­tu­vo­je yra iš­gar­si­nę mo­kyk­lą, ją ži­no, kur be­nu­va­žiuo­tum. Tai yra mo­kyk­los vi­zi­ti­nė kor­te­lė. Lin­kė­čiau, kad taip bū­tų ir to­liau", – sa­kė V. Gir­čius.

Da­bar ša­ly­je yra per 200 mo­kyk­lų, ku­rie ne­tu­ri di­rek­to­rių.

Komentarai

Kaip netikėta    Tre, 2019-10-23 / 08:53
Beje, jei galvas iš užpakalio išsitraukus apsidairyti aplink, galima pastebėti, kad sėkmingai žlunga visa švietimo sistema. Geroji žinia ta, kad pagaliau realybėje pamatysim, kiek realiai ji buvo reikalinga valstybei. Plačiųjų masių įsitikinimu tai tebuvo parazituojanti struktūra, kuri siurbė verslo ir mokesčių mokėtojų pinigus, nekurdama jokios vertės, kurioje dėl superilgų apmokamų atostogų ir trumpos darbo dienos dirbo tinginiai bei nevykėliai, nesugebėję tapti teisininkais, politikais ar verslininkais.
Arijus    Tre, 2019-10-23 / 09:27
Neįmanoma patikėti. Skaudu... Juventa, Dagilėlis, Romuva - Šviesuliai, kurių vadovai verti miesto garbės piliečių vardų. O sistema juos išmeta, vietoje Rentos, sumokėdami grašius.
miestietis    Tre, 2019-10-23 / 18:21

In reply to by Arijus

Arijau, katastrofos nėra, taip kaip V.Girčius vadovauja 25 metus, o jau ir pats norėjo išeiti prieš 5 metus, taip kad išmetimo variantas atmetamas,tai gal ir paleiskime į ten, kur širdis kviečia, ir tik viena žinau- nepakeičiamų nėra. Su vienu punktu sutinku pilnai- garbingai atidirbusiems žmonėms turi būti deramai ir sumokėta, o ne taip, kaip dabar, sausai pagal įstatymo raidę.
Labai ..labai greitai..    Tre, 2019-10-23 / 14:15
Betvarkė.. Greitai su tos vištos vadovavimu ir buratinu nebeliks protingu vadovu jusu miestė...
Aurelija    Tre, 2019-10-23 / 16:38
o kam Šiauliuose reikalingi protingi direktoriai. Reikia tik paklusnių.
Virgis    Tre, 2019-10-23 / 19:28
Girčius V. buvo puikus ir inovatyvus mokyklos vadovas. Jam būnant vadovu mokykla tiesiog spinduliuoja moksleivių jaunyste ir novatoriškumu. Gaila, kad toks nuostabus ir geras vadovas bei mokytojas palieka šią gražią mokyklą. Tokio jaunatviško vadovo trūks ne tik mokyklai, bet ir visai švietimietiškai bendruomenei bei Šiaulių miestui. Sėkmės, Jums direktoriau!
Aurelijus     Tre, 2019-10-23 / 20:02
mano žiniomis, Jaunųjų technikų centro direktoriaus konkurse buvo kandidatas, tikėjomės, bet valdžia nusprendė, nutraukti konkursą, priežastis juokinga, patys padarė kad neįvyktų konkursas, o sako žmonių nėra, matyt jų ir nereikia , taip lengviau
tik nereikia    Tre, 2019-10-23 / 20:13
pūsti burbulo ar verkšlenti : patirtis rodo, kad geras vadovas sugeba sėkmingai administruoti kelias švietimo įstaigas, todėl juokinga skaityti komentatorių verkšlenimus ar "ypatingojo" direktoriaus susireikšminimus. Visų lygių viršininkų skaičiaus mažinimas - pagrindinis viešojo sektoriaus optimizavimo būdas. O darbuotojų darbo valandų nelinkęs skaičiuoti ir už jas apmokėti vadovas kažin ar begali vadovauti, - išnaudojimo laikai tolsta.
GAL    Tre, 2019-10-23 / 20:37
kartais susioptimizuotų savivaldybė, gyvenanti dramblio kaulo bokšte
Preztižas    Tre, 2019-10-23 / 22:20
Maniau 2025 bus prestižas o čia maža klaida 2052... Nebereikia kostiumo ir vienspalvių marškinių.. Pakaks mkytojui užsieniečių prikaķotų džinsų už 1 eurą iš Gausos labdaryno. Taip kuriamas prestižas mokytojų.
klausimas    Tre, 2019-10-23 / 22:44
kodėl rotacijų nėra socialinių paslaugų vadovams bei seimūnams, kurie snaudžia ir po 25 metus, ir ilgiau…..
Nuomonė    Ket, 2019-10-24 / 06:36
Buvo tikrai geras direktorius, žinant Šiaulių politinę situaciją, o ją daugelis žino intelektualių žmonių, manau direktoriaus sprendimas puikus. Sekmės.
Šiaulių "Plūgam"    Ant, 2020-06-30 / 07:49
Pagarba Girčiui. O tie "dundukai" bemoksliai, prieis liepto galą. Dievas mato.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.