Cu­ki­ni­jų ku­ge­lis

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Še­du­vo­je vy­ku­sio­je svei­ko mais­to šven­tė­je Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nei at­sto­va­vu­si Al­ma KUP­RINS­KIE­NĖ kvie­tė pa­ra­gau­ti sa­vo kep­to cu­ki­ni­jų ku­ge­lio.
Pa­sak jos, tai al­ter­na­ty­va įpras­tam bul­vių plokš­tai­niui, ku­ris nors ir yra ska­nus bei dau­ge­lio mė­gia­mas, ta­čiau la­biau ap­sun­ki­na or­ga­niz­mą ir yra sun­kiau virš­ki­na­mas.

Cu­ki­ni­jų ku­ge­lis

Rei­kės: 1 ki­log­ra­mo cu­ki­ni­jos, 3–4 kiau­ši­nių, 200 gra­mų ne­rie­baus fer­men­ti­nio sū­rio, vie­nos stik­li­nės džiū­vė­sė­lių, drus­kos, pi­pi­rų.

Nu­lu­pus žie­ve­lę, cu­ki­ni­ją su­tar­kuo­ti per bu­ro­ki­nę tar­ką. Išp­lak­ti kiau­ši­nius ir su­pil­ti į tar­kius, ten pat su­pil­ti ir džiū­vė­sė­lius, smul­kiai tar­kuo­tą sū­rį bei prie­sko­nius.

Da­lį sū­rio ga­li­ma pa­si­lik­ti ir juo api­bars­ty­ti vir­šų.

Į tar­kius, kas mėgs­ta, ga­li dė­ti alie­ju­je pa­ke­pin­to svo­gū­no. Kai kas džiū­vė­sė­lius kei­čia ma­nų kruo­po­mis. Ir vie­nas, ir ki­tas ing­re­dien­tas rei­ka­lin­gas "su­riš­ti" gau­tą ma­sę ir ją su­tirš­tin­ti.

Ma­sę su­pil­ti į svies­tu ar alie­ju­mi pa­tep­tą ke­pi­mo for­mą ir kep­ti or­kai­tė­je apie 40 mi­nu­čių, kol ku­ge­lio vir­šus pa­si­da­rys "auk­si­nis".

Ska­nu val­gy­ti su grie­ti­ne ar na­tū­ra­liu jo­gur­tu.

Komentarai

Šiaulietė    Pen, 2019-10-18 / 09:56
manęs nevilioja, negaminsiu. Geriau rečiau - bet bulvinis, tikras...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.