Ar šimtametis Papilės brukas sugrįš?

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Bru­kas Pa­pi­lė­je ne­do­mi­no pa­vel­do­sau­gi­nin­kų, kol sta­ty­bi­nin­kai nea­ti­den­gė šios kul­tū­ros is­to­ri­jos ver­ty­bės.
Pa­pi­lės cent­ri­nė­je da­ly­je at­nau­ji­nant vie­šą­ją inf­rast­ruk­tū­rą at­kas­ti XIX am­žiaus ar­ba XX am­žiaus pra­džios bru­ko frag­men­tai – ša­li­mais baž­ny­čios ir Si­mo­no Dau­kan­to me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus.
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas nu­ro­dė pa­reng­ti te­ri­to­ri­jos tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tą. Ka­dan­gi no­ri­ma iš po as­fal­to at­kas­tą šim­ta­me­tį grin­di­nį vėl eksp­loa­tuo­ti – šį­kart ir kaip is­to­ri­nę ver­ty­bę.
Dar­bų už­sa­ko­vė Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tris mė­ne­sius vis ne­ren­gia rei­kia­mų do­ku­men­tų.

Pro­jek­tuo­to­jai nu­ma­tė, kad aikš­tė prie­šais baž­ny­čią ir mu­zie­jų bū­tų iš­klo­ta da­bar ma­din­go­mis ply­te­lė­mis. Joms pa­grin­dą ruo­šian­tys sta­ty­bi­nin­kai va­sa­ros pra­džio­je ėmė ar­dy­ti as­fal­tą ir po juo ap­ti­ko iš­ti­si­nį grin­di­nį. Ly­gu­tė­lį, tik prie baž­ny­čios var­tų – su įdu­bi­mais. Kur yra vaikš­čio­ję dau­gy­bė žmo­nių.

Pro­jek­to au­to­riai brė­ži­niuo­se ne­bu­vo nu­ro­dę apie esa­mą grin­di­nį. Dėl ne­ti­kė­to ra­di­nio kreip­ta­si į ar­cheo­lo­gus. Jie lai­ki­nai su­stab­dė pra­dė­tus dar­bus, nu­ro­dė ati­deng­ti grin­di­nį.

Kreip­ta­si į Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to vie­ną iš ver­ti­ni­mo ta­ry­bų. Jos iš­va­da – pa­reng­ti te­ri­to­ri­jos tvar­ky­bos pro­jek­tą.

"Nes grin­di­nys ver­tin­gas, kaip su­si­jęs su mies­te­lio ur­ba­nis­ti­kos is­to­ri­ja", – sa­kė Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Šiau­lių te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio ve­dė­jas Ry­tis Bud­rys. – To­dėl trin­ke­lė­mis ne­de­ra vėl pa­slėp­ti grin­di­nį".

Ta­čiau Pa­pi­lė ne­tu­ri ur­ba­nis­ti­nės te­ri­to­ri­jos sta­tu­so. Tad nė­ra ati­tin­ka­mų ap­sau­gos sver­tų, ko­kius tu­ri ša­lies ur­ba­nis­ti­niai komp­lek­sai.

"De­par­ta­men­tas su­ra­do išei­tį kaip gel­bė­ti grin­di­nį, – sa­kė R. Bud­rys. – Juk kul­tū­ros ver­ty­bė yra Si­mo­no Dau­kan­to na­mas ir sau­go­mas, tad jam pri­skir­ta ir ap­lin­ka su grin­di­niu".

To­dėl pa­siū­ly­ta reng­ti to na­mo ir jo ap­lin­kos tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tą. Tuo­met tu­rė­tų bū­ti kei­čia­mas ir da­bar jau rea­li­zuo­ja­mas pro­jek­tas "Komp­lek­siš­kas Ak­me­nės mies­to ir Pa­pi­lės mies­te­lio bend­ruo­me­ni­nės ir vie­šo­sios inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mas".

"Šio tech­ni­nio sta­ty­bos pro­jek­to pa­ka­ko, kol ne­bu­vo ži­no­ma apie apie esa­mą kul­tū­ros ver­ty­bę, – tei­gė R. Bud­rys. – Da­bar bū­ti­nas šios te­ri­to­ri­jos tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tas, ku­ris bus kaip pa­grin­di­nio pro­jek­to pa­pil­dy­mas".

Ta­čiau Ak­me­nės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja del­sia už­sa­ky­ti nau­ją pro­jek­tą.

Ak­me­nės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas pa­vel­do­sau­gos rei­ka­lams An­ta­nas Ga­ba­lis tei­gė "Šiau­lių kraš­tui", kad sta­ty­bi­nin­kams iš­ki­lo pro­ble­mų. Jie ti­ki­na, kad fi­nan­siš­kai nau­din­giau bū­tų bru­ko lyg ne­be­ma­ty­ti.

"Pa­gal pa­grin­di­nį pro­jek­tą tas bru­kas ne­tu­ri iš­lik­ti, – sa­kė A. Ga­ba­lis. – Nes aukš­čiau ke­lio ne­ga­li at­si­ras­ti vamz­džiai. Tuo­met ga­li bū­ti už­lie­ta baž­ny­čia".

Esa­mo pro­jek­to va­do­vas Pa­pi­lės se­niū­nas An­ta­nas Vai­čius ma­no, kad esa­mos būk­lės bru­kas bus ne­pa­to­gus žmo­nėms, už­su­kan­tiems į mu­zie­jų, baž­ny­čią, ge­du­lo na­mus. Dėl ne­ly­gu­mų, vie­to­mis už­si­lai­kan­čio van­dens. To­dėl rei­kė­tų re­konst­ruk­ci­jos.

Ki­tą sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bės, sta­ty­bi­nin­kų, pro­jek­tuo­to­jų, pa­vel­do­sau­gi­nin­kų at­sto­vai rink­sis į pa­si­ta­ri­mą. Ja­me nu­ma­ty­ta ne vien svars­ty­ti kaip bru­ką re­konst­ruo­ti. Nu­ma­ty­tas siū­ly­mas – už­kas­ti, pa­li­kus tik ko­kį frag­men­tą?

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas, jo at­sto­vo R. Bud­rio tvir­ti­ni­mu, ne­nu­si­tei­kęs keis­ti po­zi­ci­jos.

Ko­dėl pro­jek­te ne­nu­ro­dy­ta apie bru­ką? Ne­gi ar­chi­tek­tai ne­pa­si­do­mė­jo, kaip mies­te­lio cent­ras at­ro­dė prieš šim­tą me­tų?

"Tai pir­miau­sia tu­ri ži­no­ti Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas, jis tu­rė­jo ne­tvir­tin­ti ar­chi­tek­tų pro­jek­to, jei ne­pa­si­rū­pin­ta kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­ga", – sa­kė Pa­pi­lės se­niū­nas An­ta­nas Vai­čius.

Komentarai

kike    Pen, 2019-09-20 / 12:17
Tai tada reikėjo visą gatvelę iškloti bruku. Dabar kažkokia nesąmonė, kaip kokia dėmė bus toj vietoj. Rado čia stebuklą. Pas kai kuriuos Papilėje sodybose yra brukas, galit paveizėti.
Ona    Šeš, 2019-09-21 / 21:58
Na žinoma, kaip čia išsaugosi, juk nebetiks pono Vaičiaus paminklas,
kraštietis    Ant, 2019-09-24 / 21:36
O nugriautą, šimtą metų stovėjusį, kryžių ar sugrąžins atgal ant to bruko?
Virginijus     Tre, 2019-10-16 / 19:39
Ir Papilėje siautėja urbanistinis beprotis. Iš kur valdžia juos ima
baltas valdas    Tre, 2019-10-16 / 21:27
Koninas,berods,broliskas Akmenes rajonui miestas.Kazin,ar didesniu kataliku aplink rastume.Manau,lengvas foto reportazas kaimynu Feisbuke labai netgi pakeistu pono Gabalio,o ir aplinkos poziuri ...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.