Kada meluoja Šiaulių meras?

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.
Šiau­lių mies­to val­džia ap­si­kvai­li­no "ant vi­sos Lie­tu­vos", kai pa­reiš­kė Nak­vy­nės na­mams ra­du­si "op­ti­ma­lų va­rian­tą" – mies­to cent­re, Du­bi­jos gat­vė­je, be­veik tuš­čią uni­ver­si­te­to bend­ra­bu­tį. Grei­tai paaiš­kė­jo, kad jis ne toks ir tuš­čias. Na, ne­bent tri­juo­se aukš­tuo­se 40- bu­tų įsi­kū­rę žmo­nės mies­to val­džiai yra vi­siš­kai tuš­čia vie­ta. Į skan­da­lą pa­kliu­vu­si Sa­vi­val­dy­bė ėmė ieš­ko­ti kam per­mes­ti sa­vo kal­tę. Ir ra­do: kal­ti – žur­na­lis­tai!

Iš­gir­dę pri­bloš­kian­čią ži­nią, kad jų na­me ga­li bū­ti įkur­ti Nak­vy­nės na­mai, gy­ven­to­jai nu­spren­dė pri­min­ti tiems, už ku­riuos vi­sai ne­se­niai bal­sa­vo, kad nė­ra vien kri­ti­nė ma­sė, įdo­mi tik rin­ki­mų iš­va­ka­rė­se. Jie pa­ža­dė­jo kil­ti į pro­tes­tus ne tik pa­tys, bet ir pa­kel­ti bend­ruo­me­nę. Stu­den­tai ėmė­si pe­ti­ci­jos.

Bren­do re­vo­liu­ci­nė si­tua­ci­ja. Ji iš­gąs­di­no kos­tiu­muo­tus val­džios vy­rus ir šie pū­tė į krū­mus. Rei­kė­jo ras­ti at­pir­ki­mo ožį. Ir ta­da mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, ma­tyt, nu­spren­dė neiš­ra­di­nė­ti dvi­ra­čio, o pa­si­mo­ky­ti iš vals­ty­bės val­džios. Ra­do kal­tus – ži­niask­lai­da, "be­si­vai­kan­ti pi­gių sen­sa­ci­jų". At­sa­ko­my­bę už sa­vo kvai­lys­tes per­me­tė ant žur­na­lis­tų gal­vos.

"Spau­da (...) po­mpuo­ja, kad Šiau­lių val­džia per­kels be­na­mius (su­prask bom­žus) į stu­den­tų bend­ra­bu­tį", – pik­ti­na­si me­ras feis­bu­ke (kal­ba ne­tai­sy­ta – red.pa­st.).

"Ką žur­na­lis­tai iš­var­tė ir ką Ta­ry­bos na­riai in­terp­re­ta­vo, aš su­si­lai­ky­siu nuo ko­men­ta­rų", – su­ko uo­de­gą Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis vie­no ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Bend­ra­bu­ty­je įreng­tų bu­tų gy­ven­to­jai atė­jo pas me­rą į priė­mi­mą ir iš jo su­ži­no­jo, kad Nak­vy­nės na­mų bend­ra­bu­ty­je ne­bus ir bū­ti ne­ga­li! Me­ro troš­ki­mas ne­va bu­vęs vie­nas – pe­rim­ti bend­ra­bu­čio pa­sta­tą ir jį re­no­vuo­ti. Tie­siog, dėl gra­žes­nio vaiz­do mies­te, kad ne­bū­tų "ša­šo", va­žiuo­jant Til­žės gat­vės via­du­ku.

10 mi­li­jo­nų vie­šo­sioms erd­vėms su­tvar­ky­ti ne­ran­dan­ti Sa­vi­val­dy­bė kaž­ku­rio­je slap­to­je ki­še­nė­je tu­ri pa­si­slė­pu­si at­lie­ka­mų eu­rų? Me­ras pik­ti­no­si, kad su­ki­lę gy­ven­to­jai esą vis­ką su­ga­di­no: dėl ki­lu­sio skan­da­lo Tur­to fon­das pa­sta­to nea­ti­duos ir gy­ven­to­jai dar ne vie­ne­rius me­tus gy­vens ne­re­no­vuo­ta­me na­me. Ir dėl to pa­tys kal­ti, nes iš­drį­so gin­tis ir net ža­dė­jo pi­ke­tuo­ti!

"Jė­zau, man gai­la, kad iki to­kio ly­gio mes tu­ri­me at­skleis­ti in­for­ma­ci­ją", – me­ras kal­bė­jo mįs­lin­gai ir šau­kė­si Aukš­čiau­sio­jo su­si­ti­ki­me su gy­ven­to­jais: – Apie ko­kius Nak­vy­nės na­mus kal­ba­te? Jo­kių Nak­vy­nės na­mų ten ne­bus."

Ka­da me­ras me­luo­ja? Kai žiū­ri ne­pa­ten­kin­tiems mies­tie­čiams į akis ar kai de­da pa­ra­šą ant raš­to Šiau­lių uni­ver­si­te­tui ir Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai? Bū­tent šia­me raš­te pa­ra­šy­ta, kad pa­sta­tas Du­bi­jos 1A "yra tin­ka­mas ap­gy­ven­di­ni­mo nak­vy­nės na­muo­se ir lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­goms teik­ti". Me­ras ne šiaip klau­sia uni­ver­si­te­to nuo­mo­nės, o pra­šo su­ti­ki­mo, kad šis pa­sta­tas bū­tų per­duo­tas Sa­vi­val­dy­bei.

 

Raštas, kuriame Šiaulių miesto meras Artūras Visockas kreipėsi į Šiaulių universitetą dėl sutikimo perduoti Savivaldybei Dubijos g. 1A pastatą.

 

"Į mi­nė­tą pa­sta­tą ad­re­su Du­bi­jos g. 1A Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų per­kel­ti Lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo tar­ny­bą, o pa­sta­tas Pak­ruo­jo g. 41 bū­tų per­duo­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kraš­to mi­nis­te­ri­jai" – pa­žo­džiui ci­tuo­ja­me me­ro raš­tą.

Tai ka­da me­luo­ja­te, po­nai? O gal tai tik daug tie­sos va­rian­tų? Vi­siems gy­ve­ni­mo at­ve­jams. Jei sriu­ba ne­ska­ni, ar dėl to kal­tas šaukš­tas?

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis pa­ts, ne­ver­čia­mas žur­na­lis­tų, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pra­ne­šė, kad su uni­ver­si­te­to at­sto­vais ap­ta­rė ga­li­my­bę pe­rim­ti bend­ra­bu­tį ir ten įkur­ti Nak­vy­nės na­mus. Dar dau­giau, di­rek­to­rius paaiš­ki­no, kad Nak­vy­nės na­mams rei­kia 2 000 kvad­ra­ti­nių met­rų, o bend­ra­bu­ty­je yra 1 000 dau­giau, tad ga­lė­tų dar ir plės­ti so­cia­li­nes pa­slau­gas.

Ži­niask­lai­da tik­riau­siai elekt­ra kan­ki­no vi­ce­me­rą Do­mą Griš­ke­vi­čių, kad šis pa­reikš­tų, jog Sa­vi­val­dy­bė svars­tė Nak­vy­nės na­mams iš­kel­ti de­šimt va­rian­tų, ta­čiau šis bend­ra­bu­tis pa­si­ro­dė esąs op­ti­ma­liau­sia išei­tis?

"Ad­mi­nist­ra­ci­ja ieš­ko­jo įvai­rių va­rian­tų. Kai jau ra­do­me, mū­sų aki­mis, op­ti­ma­lų va­rian­tą, jį ir pa­vie­ši­no­me", – tei­gė vi­ce­me­ras.

Tai ka­da me­luo­ja­te, po­nai? O gal tai tik daug tie­sos va­rian­tų? Vi­siems gy­ve­ni­mo at­ve­jams. Jei sriu­ba ne­ska­ni, ar dėl to kal­tas šaukš­tas?

Me­ras feis­bu­ke vi­są šį pro­ce­są įvar­di­no tuš­ty­bių mu­ge. Tik­rai. Mies­to va­do­vų tuš­ty­bės mu­gė: su aro­gan­ci­jos fe­jer­ver­kais, me­lo sal­dė­siais, žong­li­ra­vi­mu žo­džiais bei ri­zi­kin­gu vaikš­čio­ji­mu bend­ruo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mo ly­nu.

Komentarai

miestietis    Šeš, 2019-06-08 / 15:24
Neskaniai čia išėjo mūsų išrinktiesiems, o reikėjo viso labo keletos žodžių- atsiprašome, suklydome ir ateityje stengsimės kokybiškiau dirbti, o dabar kaip mokinukai slepiasi po suolu. Negerai ir nesolidu.
Tokia demokratijos kaina ?    Šeš, 2019-06-08 / 15:36
Manau, meras jau ne pirmą kartą apsimeta Buratinu ir vis kartoja: - Tokia demokratijos kaina...
Nuomonė    Šeš, 2019-06-08 / 17:54
Negaliu žiūrėti į tą intrigantą. Lazda turi du galus. Pažiūrėsim, r_a_m_a_u_s savaitgalio.
tai    Šeš, 2019-06-08 / 23:18
jis visada meluoja ir intrigas rezga - manipuliatorius, kad tik išsilaikytų valdžioje. Skaldyk ir valdyk. Apmokytas valdyti mases.
rinkėja    Sek, 2019-06-09 / 06:45
Oi, kaip aš apsirikau. Kaip gaila, kad už tą žmogų aš balsavau
Tadas    Sek, 2019-06-09 / 08:00
Nematau problemu. Tai jau tipo jie jau ne zmones. Paziekit i save visu pirma.
Akela    Sek, 2019-06-09 / 08:34
tuščias žmogelis, intrigantas ir melagis. Šiaulių miesto gyventojai padarė labai didelę klaidą išrinkdami šį tuščiažodžiautoją.
Demokratija    Sek, 2019-06-09 / 09:12
Gi meras viešai pripažino, kad norėjo apgauti valstybę prisidengęs kilniais tikslais: turto fondui pameluoti, kad tai rūpestis benamiais, o iš tijrųjų - gauti dykai pastatą, jį renovuoti už miesto lėšas (o gal KAM) ir renovuotus butus parduoti! Į kieno kišenę pelnas būtų kritęs - vienas dievas težino. Normalioje demokratinėje valstybėje, kai meras viešai pasako, kad planas yra apgauti valstybę, jau sekančią dieną prasidėtų atstatydinimo iš posto procesai.
rimas    Pir, 2019-06-10 / 08:37
visi tik kritikuoja,nepatenkinti.Pasiulikit iseiti,kita varianta.Tylu
rimas    Pir, 2019-06-10 / 08:38
visi tik kritikuoja,nepatenkinti.Pasiulikit iseiti,kita varianta.Tylu
Siauliete    Pir, 2019-06-10 / 10:59

In reply to by Švonderis

Jei nepriims teisingu gyventojams sprendimu.gyventojai nepasiduos.O jei dar kesinsis i vaiku globos namus ''Saltinis'',kur gyvens 50 vaiku naslaiciu su negalia ,tai Mes Siaulieciai sukilsim kaip Paryziuj.ir visoj Europoj paviesinsim,kaip pinigai europos sajungos nori buti isplaunami vaiku saskaita.alia pertvarka daro.Bet kokiam neisprususiam pasakyk,kad vietoj vaiku namu ketinas nakvynes namus daryti ir tai suprastu.Geda didziausia Siauliu valdziai.Siaulieciai nepasiduos.sugalvokit kitu butu savintis europos pinigus,bet ne naslaiciu saskaita.
Siaulietei    Pir, 2019-06-10 / 11:18

In reply to by Siauliete

Juk patys, kaip išprotėję balsavote, kad jie įgytų absoliučią galią. Praėjusios kadencijos metu vis skundėsi, kad jam trukdo dirbti. Gal ir gerai, kad trukdė, nes dabar, kai niekas nebetrukdo, pasipylė nesąmoningi sprendimai.
Bambatryniai    Pir, 2019-06-10 / 11:12
Tūkstantines algas mokame savivaldybės ponams ir dar pasiūlymus turime teikti? O už ką ponai algas iš mūsų mokesčių gauna? Už bambos trynimą? Nu jau ne. Prisicirkino, tai dabar tegu patys ir ieško išeities.
Pozityvas    Pir, 2019-06-10 / 13:07
Nustokit rėkauti, nebus ten tų nakvynės namų, būkit ramūs.Kažkas kažkur pakliedėjo, gal suklydo informuodami merą.Kiekviena tarnyba dirba savo darbą,o kas dirba tas ir suklysta.Viskas puiku, miestas keičiasi ir tikrai į gerą pusę.
miestietis    Pir, 2019-06-10 / 14:08
Dabar taip ant greitųjų siūlau nakvynės namus įkurti buvusiam miesto pietiniame policijos komisariato padalinyje Tilžės g. lygtai 50, nes jis pats prašosi įnamių, visas apipaišytas ir tamsiais langais. Svarbu, kad jis būtų ir policijos lengvai pasiekiamas, nes kontingentas ten kartais pasipeša tarpusavyje dėl įtakų ar geresnių teritorijų. Tarp kitko- turiu gerą ranką, nes ir TIC išrinkau Žiburį, kuriuo jau niekas nebetikėjo, o šeimininko labai reikėjo.
pasiūlymas    Pir, 2019-06-10 / 19:03
atsistatydink, fotolaborante, o nekalbėk čia apie pasikeitimus! Gal vėl kas trukdo?
Rinkėjas visada teisus....     Ant, 2019-06-11 / 00:34
Tai ditirambus pučia laimėjusieji ir eilinį kartą apgavusieji. Tai inkščia pralaimėję nelaimėlei. O kvailio vietoje liko 'visada teisus' rinkėjas. Taigi turime nevykėlių ir bukagalvių tipelių rinkinį valdžioje. Taigi mes rinkėjai pasirinkome.
As    Ant, 2019-06-11 / 09:14
Gal musu rinkejams kaimieciams atsivers akys ka issirinko antrai kadencijai...? Klaunai liko, todel ir cirkas tesiasi...
Miestiete    Ant, 2019-06-11 / 11:33
Kada asmeniniai interesai uzvaldo zmogu,tai taip ir gaunasi. Itariu pirstai linksta i save
jonas    Ant, 2019-06-11 / 13:39
susipazinkite su jo biografija ir pamatysite su kokiu zmogumi jums dar teks bendrauti istisus 4 metus...
Liucija, buvusi šiaulietė    Ant, 2019-06-11 / 20:05
Seniai stebiu miesto gyvenimą, man liūdna, labai liūdna, kad šiauliečiai nerado geresnio mero, kaip šis "saldus čiulbonėlis, fotografas"...
balsavau uz mera    Ket, 2019-06-13 / 08:28
pati balsavau uz mera.dirbu vaiku gobos namuose Saltinis su negalia turinciais naslaiciais,kurie buvo perduoti savivaldybei valdyti.tai meras pasake,kad jame dirbantys darbuotojai yra ne jo reikalas.nors dirba visi Siauliu miesto gyventojai.pries rinkimus sake,kad uz Siauliu gyventojus.o kai jau isrinkom,atsisako ,kad itiktu ministerijos politikams uz labai didelius pinigelius.pasiryzus saivaldybe naslaicius su negalia mest is savo namu ,o ten nakvynes namus padaryti.pardave krasto apsaugai uz didele suma nakvynes namus,ir jau pries metus girdejom ,kad Saltinyje planuoja irengti,kur aplink mokyklos,gyventojai.Kas nori,kad alkoholikai iskrypeliai gaudytu mazas mergaites.Savivaldybes darbuotojai pareiske,kad Siaulieciai NETOLERANTISKI ,nes niekur mieste nenori nakvynes namu.tos aikstes daromos mieste is europos pinigu,kad miestas pliusa uzsidetu.o apie skaudzias problemas sprendzia slaptai.
Nuomonė    Ket, 2019-06-13 / 21:43
Patys išsirinkot, dabar lojat. Labai negražu. Sedėkit runkeliai, ir klausykit mero!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.