Šiaulių oro uostas: pusę metų – nė vieno krovinio

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­rė A. Kue­za­da pri­pa­ži­no, kad įmo­nės si­tua­ci­ja yra su­dė­tin­ga.
Nors prieš sa­vai­tę Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės įmo­nės Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­rė Au­re­li­ja Kue­za­da vie­šai aiš­ki­no, kad ti­ki oro uos­to atei­ti­mi, va­kar mies­to Ta­ry­bo­je, teik­da­ma 2018 me­tų ata­skai­tą, op­ti­miz­mu jau ne­tryš­ko.

Įmo­nės di­rek­to­rė at­vi­rai pri­pa­ži­no, kad nuo sau­sio mė­ne­sio per Šiau­lių oro uos­tą kro­vi­niai ne­ga­be­na­mi. Vie­nin­te­lė kro­vi­nius čia per­krau­nan­ti įmo­nė "Ri­kus­ta" nuo me­tų pra­džios tu­ri pro­ble­mų su mui­ti­ne ir kro­vos veik­los ne­vyk­do. Ki­tų kom­pa­ni­jų pri­si­trauk­ti ne­pa­si­se­kė.

A. Kue­za­da pa­tvir­ti­no, kad šian­dien įmo­nė gy­ve­na iš sau­gos funk­ci­jos vyk­dy­mo, ku­rią do­tuo­ja iš mies­to biu­dže­to Sa­vi­val­dy­bė. Nors oro uos­to veik­los nuo­sto­lis 2018 me­tais ke­liais tūks­tan­čiais su­ma­žė­jo ir šian­dien sie­kia be­veik 17 tūks­tan­čių eu­rų, dau­gu­ma veik­los ro­dik­lių yra mi­nu­si­niai. Pa­vyz­džiui, kro­vi­nių per­kro­vi­mas su­ma­žė­jo be­veik per pu­sę. A. Kue­za­da spė­jo, kad ki­tais me­tais nuo­sto­lis bus dar di­des­nis.

Anot di­rek­to­rės, neat­si­ran­da lo­gis­ti­kos bend­ro­vių, ku­rios ga­lė­tų pa­krau­ti or­lai­vius 20 to­nų kro­vi­niais, o įmo­nė ne­tu­ri to­kių fi­nan­si­nių srau­tų, kad ga­lė­tų tai da­ry­ti pa­ti.

Vi­sos vil­tys su­dė­tos į iš­nuo­mo­tą že­mės skly­pą, ku­ria­me pri­va­tus in­ves­tuo­to­jas UAB "Ter­mi­com" per po­rą me­tų pla­nuo­ja įkur­din­ti or­lai­vių re­mon­to ir prie­žiū­ros ba­zę.

Ir me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, ir oro uos­to va­do­vė pri­pa­ži­no, jog bu­vo abe­jo­nių, ar in­ves­tuo­to­jo ke­ti­ni­mai yra rim­ti, ar jis įvyk­dys sa­vo įpa­rei­go­ji­mus. Tuo tar­pu Sa­vi­val­dy­bė apie 10 mi­li­jo­nų eu­rų taip pat ke­ti­na in­ves­tuo­ti į oro uos­to veik­lai rei­ka­lin­gą inf­rast­ruk­tū­rą, ku­ri šian­dien pri­klau­so Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai. Oro uos­to di­rek­to­rė pri­pa­ži­no, kad kol kas tu­ri tik žo­di­nį mi­nis­te­ri­jos pa­ža­dą, kad Sa­vi­val­dy­bės į jai ne­prik­lau­san­tį tur­tą in­ves­tuo­tos lė­šos bus įskai­čiuo­tos į nuo­mos mo­kes­tį, jei pa­vyks dėl nuo­mos san­ty­kių su­si­tar­ti su mi­nis­te­ri­ja.

Nors apie in­ves­ti­ci­jas kal­ba­ma ant­rus me­tus, di­rek­to­rė tik da­bar pra­dė­jo ti­kė­ti, kad tas in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas tik­rai įvyks.

"Bu­vo daug abe­jo­nių dėl in­ves­tuo­to­jo ga­li­my­bių tai pa­da­ry­ti, bet jų 2018 me­tų fi­nan­si­niai ro­dik­liai yra išau­gę, pa­ge­rė­ję. Vyks­ta pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų ruo­ši­mas. Ma­nau, kad pro­ce­sas įvyks iki ga­lo", – vy­lė­si A. Kue­za­da.

Me­ras A. Vi­soc­kas pa­ste­bė­jo dau­giau po­žy­mių, kad in­ves­tuo­to­jai ne­pa­bėgs.

"Aš ir­gi ti­kiu, nes šiuo me­tu de­ri­na­mi tar­pu­sa­vio pro­jek­tai ir šiek tiek nea­tin­ka aukš­čiai. Jei­gu jau de­ry­bos vyks­ta, kaip su­de­rin­ti tuos aukš­čius, in­ves­tuo­to­jas tu­ri ke­ti­ni­mą in­ves­tuo­ti. Ir aš pra­de­du ti­kė­ti, kad in­ves­tuo­to­jas tu­ri la­bai rim­tų ke­ti­ni­mų Šiau­liuo­se", – sa­vais ar­gu­men­tais me­ras rėmė as­me­ni­nes vil­tis.

Ta­ry­bos na­rys Ma­ri­jus Ve­lič­ka pri­mi­nė me­rui po­ros me­tų se­nu­mo jo pa­ža­dus "su­tvar­ky­ti rei­ka­lą" su mi­nis­te­ri­ja bei ka­riuo­me­ne dėl an­ga­rų ir rie­dė­ji­mo ta­ko per­da­vi­mo oro uos­tui, ta­čiau šian­dien šis klau­si­mas – pa­ža­dų sta­di­jo­je.

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­rės ata­skai­tą.

Komentarai

Artas    Pen, 2019-06-07 / 14:03
Reikia galų gale sau patiems pripažinti, kad 22 metus nesugebame organizuoti oro uosto veiklos, taip, kad jis bent jau minimalų pelną generuotų. O tada skelbti tarptautinį konkursą oro uosto valdymo nuomai. Į nuomos sutartį įtrašant minimalų krovinių, aptarnautų orlaivių, sukurtų darbo vietų skaičius. Kiek galima iš miesto biudžeto išlaikyti nuostolingą, perspektyvų, aiškių planų neturinčią įmonę? Sklypo nuoma "Termicom" tikrai mažai ką turi bendro su oro uosto veikla ir pajamų tiesiogiai oro uostui negeneruos.
mjo    Pen, 2019-06-07 / 14:44
zluge tie siauliai zmones bega i uzsieni ar i vilniu kauna.neturit jus ka transportuot i ir is to oro uosto,nebent i maximas ir lidlus bananus,geriau uz tuos pinigus naujagimiam geresni kraiteli sukraukit arba dviraciu takelius sutvarkykit link rekyvos,bubiu ar kryziu kalno.
Krovinys    Pen, 2019-06-07 / 15:56
vietos valdinykai dare viska,kad to aledromo nebutu-juk apart kitaicu niekas nieko neinvestuos.Anie jau buvo kadaise atleke,ale buvo nuskalpuoti Vilniaus muitinyku ir daugiau akiu Zokniuose nebrodys irgi kitiems pasakys.Kai tokia baisi propaganda pries rusus,geriausius kitaicu draugus-nieko nesitikekit ir pavydekit,kokias investicijas kitaicai vykdo pas Batka,net gelzkeli iki ano atvare-vien Huawei investavo 2 mlrd doleriu-mulkiams valdinykams tokios apimtys net nesisapnavo-pavydekit.....
Svečias    Pen, 2019-06-07 / 16:55
turiu įmonę, ji pusę metų nedirba savo pagrindinio darbo bet aš vistiek leidžiu milijonus, kad ji tik pabūtų??? kokio čia verslo logika? sakyčiau, kad ten šimtai darbuotojų dirbtų, darbo vietas reikėtų saugoti, o čia? kokią misiją vykdo? angelų?
Tomas    Šeš, 2019-06-08 / 09:26
As sakiau ir darkarta pasakysiu reikia saudyti visus kas tik oriejo prie to lovio ir akivazdziai sako gyvanam is miesto biudzeto tai nahui to ereodromo reikia gerai viena komentatore parase sutvarkytu dviraciu takus ir naujas gimiams krepselius pakeltu bet ne reikia jiuk isplauti pinigelius tiek limonu bleha negaliu sakau kol vagys valdys ta ubagu krasta tol nebus tvarkos ir gyvenimo reikia pilietinio karo

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.