Trečiojo amžiaus universitetas pradėjo jubiliejinius metus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gy­dy­to­jas in­fek­to­lo­gas Sta­nis­lo­vas Al­gi­man­tas Baub­lys aš­tuo­ne­rius me­tus bu­vo Svei­ka­tos fa­kul­te­to de­ka­nas, o da­bar ant­rus me­tus ei­na Šiau­lių tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to rek­to­riaus pa­rei­gas. Rek­to­rius džiau­gia­si, kad uni­ver­si­te­tas ne­pra­ran­da po­pu­lia­ru­mo, ir klau­sy­to­jų kas­met dau­gė­ja.
Prieš 20 me­tų spa­lio 1 die­ną bu­vo įre­gist­ruo­tas Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to Šiau­lių fi­lia­las, po sep­ty­ne­rių me­tų ta­pęs sa­va­ran­kiš­ka vi­suo­me­ni­ne or­ga­ni­za­ci­ja – Šiau­lių tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tu. Šį ru­de­nį jis pra­de­da 21-uo­sius moks­lo me­tus. Kaip uni­ver­si­te­tas kei­tė­si ir au­go, kal­bė­jo­mės su da­bar­ti­niu jo rek­to­riu­mi Sta­nis­lo­vu Al­gi­man­tu Baub­liu.

Moks­lo me­tų pra­džia – ki­tą sa­vai­tę

Spa­lio 3 die­ną, ket­vir­ta­die­nį, Šiau­lių tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas (Šiau­lių TAU) "Sau­lės" kon­cer­tų sa­lė­je kvie­čia į 2019–2020 moks­lo me­tų pra­džios ren­gi­nį. Me­tai ju­bi­lie­ji­niai, tad ir ren­gi­nys – ne­tra­di­ci­nis. Pa­sak Šiau­lių TAU rek­to­riaus S. A. Baub­lio, į ją pa­kvies­ti vi­si bu­vę ir esa­mi uni­ver­si­te­to rek­to­riai, fa­kul­te­tų de­ka­nai, uni­ver­si­te­to stei­gė­jai.

Ren­gi­ny­je da­ly­vaus ir svei­ki­ni­mo žo­dį tars pir­ma­sis rek­to­rius, me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras, gy­dy­to­jas uro­lo­gas, mies­to gar­bės pi­lie­tis Al­fon­sas Sta­kė­nas, uni­ver­si­te­tui va­do­va­vęs de­vy­ne­rius me­tus. Jam 94 me­tai.

Taip jau su­si­klos­tė, kad nuo pat pra­džių uni­ver­si­te­tui va­do­vau­ja gy­dy­to­jai. Nuo 2008 me­tų TAU rek­to­re ta­po gy­dy­to­ja gi­ne­ko­lo­gė, tuo­met Sa­ni­ta­ri­nio švie­ti­mo na­mų di­rek­to­rė As­ta Dam­ku­vie­nė, o nuo 2018 me­tų rek­to­riaus pa­rei­gos bu­vo pa­ti­kė­tos gy­dy­to­jui in­fek­to­lo­gui, tu­rin­čiam il­ga­lai­kės pe­da­go­gi­nės veik­los pa­tir­tį, S. A. Baub­liui.

Šven­tė­je da­ly­vaus ir Šiau­lių TAU stei­gė­jai: gy­dy­to­ja Bi­ru­tė Ma­ri­ja Pap­laus­kie­nė, ku­riai ki­lo idė­ja steig­ti Šiau­liuo­se to­kį uni­ver­si­te­tą, tuo­me­tis UNES­CO Šiau­lių klu­bo pre­zi­den­tas, bu­vęs Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rys, in­ži­nie­rius Vac­lo­vas Ving­ras, tuo­me­tė Šiau­lių uni­ver­si­te­to hu­ma­ni­ta­ri­nio fa­kul­te­to de­ka­nė Ge­no­vai­tė Ka­čiuš­kie­nė ir ki­ti.

S. A. Baub­lys pa­sa­ko­ja, kad pir­ma­sis TAU įsteig­tas Vil­niu­je Len­ki­jos pa­vyz­džiu. Net­ru­kus jo fi­lia­las įkur­tas ir Šiau­liuo­se, po to at­si­ra­do ir ki­tuo­se di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se.

Nuo pat pra­džių uni­ver­si­te­to tiks­lai bu­vo sen­jo­rus švies­ti, užim­ti ir ska­tin­ti juos ak­ty­viai ir svei­kai gy­ven­ti.

"Šiuos moks­lo me­tus vi­si fa­kul­te­tai pa­si­tin­ka at­nau­ji­nę sa­vo pro­gra­mas, ir žmo­nės, ku­rie da­ly­vaus, ne­nu­si­vils. Ži­no­ma, su­da­ry­tos pro­gra­mos ne­ga­li ten­kin­ti ab­so­liu­čiai kiek­vie­ną, tai neį­ma­no­ma, bet sten­gia­mės, kad te­mos bū­tų ak­tua­lios dau­ge­liui", – sa­ko rek­to­rius.

Nuo po­ros šim­tų klau­sy­to­jų iki be­veik tūks­tan­čio

Šiuo me­tu Šiau­lių TAU vei­kia aš­tuo­ni fa­kul­te­tai. Pir­mie­ji bu­vo įkur­ti Hu­ma­ni­ta­ri­nis ir Svei­ka­tos fa­kul­te­tai, tre­čiai­siais moks­lo me­tais įsteig­tas Dva­si­nio to­bu­lė­ji­mo fa­kul­te­tas, ku­riam va­do­va­vo vie­nas iš Šiau­lių TAU stei­gė­jų švie­saus at­min­imo gy­dy­to­jas neu­ro­chi­rur­gas Al­ber­tas Gri­ga­na­vi­čius. Dar po me­tų įsteig­tas Kul­tū­ros ir me­no bei Tu­riz­mo ir kraš­to­ty­ros fa­kul­te­tai.

Prieš 10 me­tų bu­vo įkur­tas Žmo­gaus ir so­cia­li­nės ap­lin­kos pa­ži­ni­mo fa­kul­te­tas, o prieš 4 me­tus pra­dė­jo veik­ti Tei­si­nių ži­nių fa­kul­te­tas. Per­nai įsteig­tas Pro­fe­si­nių veik­lų ir sa­vi­raiš­kos fa­kul­te­tas, ku­rio mė­gė­jiš­kos so­di­nin­kys­tės ir dar­ži­nin­kys­tės bei už­sie­nio kal­bų (ang­lų ir vo­kie­čių) pro­gra­mos su­lau­kė di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo.

"Pir­mais me­tais Šiau­lių tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to dvie­jų fa­kul­te­tų už­siė­mi­mus lan­kė apie 200 klau­sy­to­jų. Šiuo me­tu aš­tuo­nis uni­ver­si­te­to fa­kul­te­tus lan­ko per 950 klau­sy­to­jų. Be­veik 35 pro­cen­tai klau­sy­to­jų lan­ko dvie­jų ar net tri­jų fa­kul­te­tų už­siė­mi­mus", – skai­čius pa­tei­kia S. A. Baub­lys.

Už­siė­mi­mai taip dė­lio­ja­mi, kad lan­kan­tie­ji ke­lis fa­kul­te­tus su­spė­tų vi­sur.

"Kiek­vie­nas fa­kul­te­tas, va­do­vau­ja­mas de­ka­no, sten­gia­si pa­rink­ti to­kius už­siė­mi­mus, pa­skai­tas, kvies­ti to­kius lek­to­rius, ku­rie yra įdo­mūs, ga­li su­teik­ti ži­nių, ku­rių ne­pers­kai­ty­si spau­do­je, neiš­gir­si vie­šo­jo­je erd­vė­je", – ti­ki­na rek­to­rius.

Pa­sak S. A. Baub­lio, po­pu­lia­riau­si yra pra­mo­gi­nės kryp­ties fa­kul­te­tai: Kul­tū­ros ir me­no bei Kraš­to­ty­ros ir tu­riz­mo, ku­riuos lan­ko po 250 klau­sy­to­jų. Po­pu­lia­ru­mo vis ne­pra­ran­da ir Svei­ka­tos fa­kul­te­tas, su­ren­kan­tis apie 150 klau­sy­to­jų.

"Praei­tais me­tais pra­dė­ta mė­gė­jiš­kos so­di­nin­kys­tės ir dar­ži­nin­kys­tės pro­gra­ma ir­gi bu­vo la­bai po­pu­lia­ri, su­lau­kė be­veik 160 klau­sy­to­jų. Tai bu­vo tu­ri­nin­ga ir iš­sa­mi pro­gra­ma net ir tiems, ku­rie ne­tu­ri so­do, ku­rie kaž­ką au­gi­na tik ant pa­lan­gės ar bal­ko­ne", – sa­ko rek­to­rius ir ti­ki­si, kad šiais moks­lo me­tais ši pro­gra­ma bus taip pat tarp po­pu­lia­riau­sių.

Kai ku­rie fa­kul­te­tai nė­ra gau­sūs, bet pa­si­žy­mi iš­ti­ki­mais klau­sy­to­jais, lan­kan­čiais nuo pat fa­kul­te­to įsi­kū­ri­mo. Vie­nas to­kių – Hu­ma­ni­ta­ri­nis fa­kul­te­tas, ku­riam šiuo me­tu va­do­vau­ja pro­fe­so­rė Džiul­je­ta Mas­ku­liū­nie­nė.

Kai ku­rie klau­sy­to­jai, pa­bu­vo­ję vie­na­me fa­kul­te­te, pe­rei­na į ki­tą.

Su­ži­no­ti, pa­bend­rau­ti, pra­smin­gai pra­leis­ti lai­ką

Nors uni­ver­si­te­tas skir­tas pen­si­nio am­žiaus žmo­nėms, yra ke­le­tas ir to­kių, ku­rie dar nė­ra šio am­žiaus su­lau­kę, bet la­bai no­ri lan­ky­ti už­siė­mi­mus ir jiems ke­lias neuž­ker­ta­mas.

"Mū­sų klau­sy­to­jai yra la­bai mo­ty­vuo­ti žmo­nės, jie atei­na ži­no­da­mi, apie ką kal­bės lek­to­rius, ir pa­si­ruo­šia, pa­si­skai­to, kad ga­lė­tų už­duo­ti klau­si­mų. Kar­tais pa­skai­ta bai­gia­si, o lek­to­riaus klau­sy­to­jai dar pus­va­lan­dį ne­pa­lei­džia. Mū­sų "stu­den­tai" nie­kur ne­sku­ba, jie pra­smin­gai lei­džia lais­va­lai­kį ir džiau­gia­si ga­lė­da­mi priei­ti, pa­kal­bin­ti lek­to­rių, ku­rį gal­būt ma­tė tik per te­le­vi­zi­ją", – sa­ko rek­to­rius.

Pa­sak S. A. Baub­lio, uni­ver­si­te­te klau­sy­to­jai ne tik se­mia­si ži­nių, iš­girs­ta įvai­rių nau­jie­nų, ta­čiau ir su­si­ran­da drau­gų, bend­ra­min­čių, tu­ri pro­gą pa­­bend­rau­ti ir bent po­rą kar­tų per sa­vai­tę išei­ti iš na­mų ir tu­ri­nin­gai pra­leis­ti lais­va­lai­kį.

Šiau­lių TAU per 20 gy­va­vi­mo me­tų au­go ir plė­tė­si. Vis­gi rek­to­rius sa­ko, kad 1 000 klau­sy­to­jų ri­bos kol kas ne­pla­nuo­ja­ma per­ženg­ti. Pir­miau­sia – dėl pa­tal­pų sto­kos. Pats uni­ver­si­te­tas sa­vų pa­tal­pų ne­tu­ri, glau­džia­si Šiau­lių uni­ver­si­te­to ir Pas­to­ra­ci­nio cent­ro pa­tal­po­se. Ne­men­kas iš­šū­kis ras­ti au­di­to­ri­ją, ku­rio­je su­tilp­tų per 200 klau­sy­to­jų.

Ki­tas iš­šū­kis – uni­ver­si­te­to veik­los fi­nan­sa­vi­mas. Ka­dan­gi Šiau­lių TAU yra vie­šo­ji įstai­ga, pi­ni­gų daž­niau­siai už­si­dir­ba ra­šy­da­mi pro­jek­tus.

Pak­laus­tas, ko pa­lin­kė­tų uni­ver­si­te­tui ir jo klau­sy­to­jams, S. A. Baub­lys sa­ko: "Ge­riau­sias pa­lin­kė­ji­mas – bū­ti svei­kiems, mo­kė­ti džiaug­tis gy­ve­ni­mu kiek­vie­na­me am­žiaus tarps­ny­je ir ne­pra­ras­ti no­ro vis­kuo do­mė­tis."

Mū­sų "stu­den­tai" nie­kur ne­sku­ba, jie pra­smin­gai lei­džia lais­va­lai­kį ir džiau­gia­si ga­lė­da­mi priei­ti, pa­kal­bin­ti lek­to­rių, ku­rį gal­būt ma­tė tik per te­le­vi­zi­ją.

Komentarai

miestietis    Ket, 2019-09-26 / 08:30
Ir dar. Teko atsitiktinai būti viename renginyje su garbingu svečiu iš sostinės akademinio sluoksnio, tai tokios gėdos, kurią padarė tos mano gimto miesto studentės, tai neduokdie, todėl siūlau įsteigti dar vieną, bet jau tik visoms netašytoms privalomą, etikos- mandagumo fakultetą.
nebestudentė    Ket, 2019-09-26 / 09:32
Nežinau, koks buvo universitetas, kai gimė :) Bet dabar - sustabarėjęs ir neįdomus, jokių šviežių idėjų. Atsitiktine tvarka atbeldžia koks vietinis nykus prelegentas valandos kalbelę - ir tai tik kas dvi savaitės. Argi čia mokymasis, tobulėjimas? Tokias "paskaitas" galėtų paskaityti kas antra studentė (univero "studentės" - pagrinde moterys). Trokštančioms pasižmonėjimų kelionėse jokių šansų - baisi konkurencija patekti tarp išrinktųjų. Į mokymąsi panašu tik fakultete, kur moko augalėlius auginti - bent jau nuosekliai kažko moko. Liūdnas ir baisiai provincialus tas jūsų "universitetas". Tenka bendrauti su vieno LT miestelio "studentais" - kiek jie visko prisigalvoja, Šiauliams - kaip iki mėnulio.
Ramus    Ket, 2019-09-26 / 10:08
Kaukazo tautos gerbia senolių išmintį. Šiauliai yra beviltiško popso visame kame miestas.
pastaba komentatoriams     Ket, 2019-09-26 / 10:36
Pažiūrėkite, o kaip atrodo Šiaulių vyrija? Atidžiai pažiūrėkite.Prastas vaizdelis. Moterys (dalis jų) yra elegantiškesnės, mandagesnės. Pritariu, labiau turėtume gerbti vyresnio amžiaus žmones. Tos pagarbos labai trūksta. Vasarą buvau Gruzijoje.Ten labai gerbiami žilagalviai /ės.Visai kitoks požiūris į senolius.Yra ko pasimokyti mūsų jaunimui ir visiems popso plačiąja prasme gerbėjams ir mylėtojams.
miestietis    Ket, 2019-09-26 / 11:01
Senų žmonių aš negarbinu in corpore, o žiūriu- kas kaip. Labai dažnai norisi nukelti kepurę prieš jauną ir, atvirkščiai, nuo kokio senjoro norisi bėgti kuo toliau.
O ?    Ket, 2019-09-26 / 16:29

In reply to by miestietis

O kas sako , kad reikia "garbinti", keistai , atrodai, jei gatvėje , prieš kiekvieną "jauną" kepurę nukelinėji ? Ar rimta, nejuokinga ? Yra visokių kvailių, nesvarbu koks amžius...... . Bet Senjoras, vertas pagarbos vien tik todėl, kad visko matęs, gali duoti daug patirties jaunimui ..... . O jaunimas senjorui, ką gali duoti ? na gal entuziazmo, laisvės, mobiliaku naudotis ir bendrauti per instragramą ir pan. ...... - bet yra Amžiaus universitetas - kad žmonės neužsidarytų namuose - bet pasijustų jauni- entuziastingi, dar labiau praplėsti akiratį .....
Geras    Ket, 2019-09-26 / 16:23
Puiki iniciatyva, labai svarbu , kad remiama visuomenės ir valstybės ir biudžeto pinigais ?
Geras dalykas    Ket, 2019-09-26 / 16:37
Pažįstama džiaugiasi tuo universitetu, draugų nesirenkama, bet bendrauti reikia . Aišku, perskaičiau paskaitų programą - niekas nesudomino, juo labiau tokie atsiliepimai, kad studentės veda senjorams paskaitas ..... . Visapusiškai tai puiku, nuostabu, tokių universitetų reikia, tai geriau negu nieko, tik , klausimas ar negali būti geresnių ?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos