Grožio salonų tinklą krėtė teisėsauga

FNTT nuo­tr.
153 tūks­tan­čiai eu­rų – tiek gry­nų­jų ras­ta bend­ro­vė­je at­lie­kant kra­tas.
Įta­ria­ma, kad bend­ro­vė į bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą neįt­rau­kė iš kir­pė­jų ir ma­ni­kiū­ri­nin­kių gau­tų mi­li­jo­no eu­rų pa­ja­mų. Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos Klai­pė­dos apy­gar­dos val­dy­bos ty­rė­jai kar­tu su ki­tų pa­da­li­nių pa­rei­gū­nais, at­sklei­dę še­šė­li­nę Lie­tu­vo­je 25 gro­žio sa­lo­nų tink­lą tu­rin­čios bend­ro­vės veik­lą, at­li­ko 32 kra­tas Šiau­liuo­se, Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je.

"Kė­dės" mo­kes­tis – ne vie­nin­te­lis

Pla­taus mas­to iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me išaiš­kin­ta, kad sos­ti­nė­je re­gist­ruo­ta ir iš vi­so 25 sa­lo­nus Lie­tu­vo­je tu­rin­ti bend­ro­vė ofi­cia­liai dek­la­ra­vo nuo­mo­jan­ti dar­bo vie­tas kir­pė­joms ir ma­ni­kiū­ri­nin­kėms.

Kir­pė­jos ir ma­ni­kiū­ri­nin­kės už sa­vo dar­bo vie­tą su bend­ro­ve su­da­ry­da­vo "kė­dės" mo­kes­čio su­tar­tį, ku­ri per mė­ne­sį pre­li­mi­na­riai kai­nuo­da­vo nuo 100 iki 800 eu­rų.

Nė vie­na iš 90 gro­žio pa­slau­gas tei­kian­čių kir­pė­jų ir ma­ni­kiū­ri­nin­kių ne­bu­vo įdar­bin­ta bend­ro­vė­je – jo­je dir­bo tik aš­tuo­ni dar­buo­to­jai. Vi­sos kir­pė­jos ir ma­ni­kiū­ri­nin­kės pa­slau­gas tei­kė tu­rė­da­mos vers­lo liu­di­ji­mus ar pa­žy­mas apie vyk­do­mą in­di­vi­dua­lią veik­lą.

Pi­ni­gai už "kė­dės" nuo­mą bu­vo per­ve­da­mi į bend­ro­vės ban­ko są­skai­tą, nuo šių su­mų ji su­mo­kė­da­vo pri­va­lo­mus mo­kes­čius.

Tu­ri­ma duo­me­nų, kad kiek­vie­nas gro­žio spe­cia­lis­tas bend­ro­vei dar pa­pil­do­mai su­mo­kė­da­vo nu­sta­ty­tą pro­cen­tą nuo su­rink­tų iš klien­tų pi­ni­gų. Ši su­ma siek­da­vo nuo 100 iki 800 eu­rų per mė­ne­sį.

Gry­nus pi­ni­gus iš Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Kau­ne vei­kian­čių sa­lo­nų dar­buo­to­jų daž­niau­siai su­rink­da­vo vie­ną kar­tą per mė­ne­sį at­va­žiuo­jan­tis bend­ro­vės di­rek­to­rius. Už­fik­suo­ta, kad be gry­nų­jų pi­ni­gų vi­si dar­buo­to­jai pa­teik­da­vo ir kiek­vie­ną die­ną pil­do­mus la­pe­lius, ku­riuo­se bu­vo kruopš­čiai nu­ro­dy­tos su­teik­tos pa­slau­gos ir gau­tos pi­ni­gų su­mos.

Dar vie­nu juo­dų­jų pi­ni­gų ga­vi­mo šal­ti­niu ta­po gro­žio sa­lo­nuo­se pla­ti­na­mi abo­ne­men­tai. Kiek­vie­nas klien­tas, už 45 eu­rus įsi­gi­jęs abo­ne­men­tą, gro­žio sa­lo­ne ga­lė­da­vo nu­si­kirp­ti 5 kar­tus. Kaip įta­ria­ma, už par­duo­tą abo­ne­men­tą kir­pė­jai gau­da­vo tik ma­žą­ją da­lį pi­ni­gų, o ki­ta lė­šų su­ma bu­vo per­duo­da­ma bend­ro­vės at­sa­kin­giems dar­buo­to­jams.

Kont­ro­lia­vo kir­pė­jų dar­bą

FNTT šio ty­ri­mo me­tu at­sklei­dė me­cha­niz­mą, kuo­met bend­ro­vė ne tik neaps­kai­tė mi­li­jo­no eu­rų gau­tų pa­ja­mų, ta­čiau ir pa­si­nau­do­da­ma įsta­ty­mų spra­ga, fak­tiš­kai vyk­dė kir­pyk­lų veik­lą, o slėp­da­ma dar­bi­nius san­ty­kius su kir­pė­joms dek­la­ra­vo, kad už­sii­ma tik dar­bo vie­tos nuo­ma.

Ty­ri­mo me­tu su­rink­ta duo­me­nų, kad kir­pė­jos, iš­si­nuo­mo­ju­sios dar­bo vie­tą sa­va­ran­kiš­kai, kaip at­ski­ri su­bjek­tai ne­dir­bo. Atsk­leis­ta, kad bend­ro­vės at­sa­kin­gi dar­buo­to­jai kont­ro­lia­vo ir re­gu­lia­vo, kiek ir ko­kia­me sa­lo­ne tu­ri dirb­ti dar­buo­to­jų, nu­sta­ty­da­vo tei­kia­mų pa­slau­gų kai­nas, de­rin­da­vo dar­bo gra­fi­kus, poil­sio ir ato­sto­gų die­nas, kont­ro­lia­vo kir­pė­jų už­dir­ba­mas pa­ja­mas ir da­lį jų pa­siim­da­vo. Tai ne kas ki­ta kaip dar­bi­niai san­ty­kiai. To­kiu at­ve­ju įmo­nė tu­rė­tų įdar­bin­ti kir­pė­jas ir ma­ni­kiū­ri­nin­kes, mo­kė­ti joms at­ly­gi­ni­mą, ap­skai­ty­ti vi­sas pa­ja­mas ir mo­kė­ti vi­sus pri­va­lo­mus mo­kes­čius. 

Pro­ce­si­nius veiks­mus at­li­kę sep­ty­nias­de­šimt FNTT pa­rei­gū­nų ra­do juo­dą­ją bend­ro­vės bu­hal­te­ri­ją – dau­giau kaip 25 tūks­tan­čius la­pe­lių su iš­sa­miais gro­žio sa­lo­nų veik­los duo­me­ni­mis, 153 tūks­tan­čiais eu­rų gry­nų­jų pi­ni­gų ir ki­tus reikš­min­gus ty­ri­mui duo­me­nis.

FNTT ty­rė­jai tę­sia iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo, ne­tei­sin­gų duo­me­nų apie pa­ja­mas pa­tei­ki­mo.

Pre­li­mi­na­riai skai­čiuo­ja­ma, kad bend­ro­vė į vals­ty­bės biu­dže­tą ne­su­mo­kė­jo apie 360 tūks­tan­čių eu­rų pri­dė­ti­nės ver­tės ir pel­no mo­kes­čių. Sie­kiant už­tik­rin­ti ga­li­mą ci­vi­li­nį ieš­ki­nį ir tur­to kon­fis­ka­vi­mą, lai­ki­nai ap­ri­bo­ta nuo­sa­vy­bės tei­sė į be­veik 900 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės tur­tą.

Bend­ro­vės di­rek­to­riui pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl anks­čiau mi­nė­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų, jam pa­skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės.

Komentarai

neduoda čekių dantistai    Tre, 2019-09-25 / 12:06
Kiek buvau pas dantistus, pinigus jie įsideda į stalčiuką, bet jokio kvito neduoda.Ir viskas
papurtykit turgininkus     Tre, 2019-09-25 / 18:02
turguje yra savi įstatymai, ten tikrintojai retai kada pasirodo>>>// patikrinkit mėsos pardavėjus ir kitus, Kas dirba įstaigose, tuos labai tikriona, o kitur yra nerašyti įstatymai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.