Kas sugrąžins absolventus į Šiaulius?

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Ar stipendija ir darbo sutartis sugrąžins jaunimą į Šiaulių miestą?
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­ma­nė keis­ti stu­di­jų pa­ra­mos sky­ri­mo tvar­ką, ku­ria jau pa­si­nau­do­jo apie 20 stu­den­tų. Po­li­ti­kams sun­kiai se­kė­si su­si­tar­ti, į ką to­kia pa­ra­ma tu­rė­tų bū­ti nu­kreip­ta – į vers­lo įmo­nes ar mies­to moks­lo įstai­gas. Nusp­ręs­ta fi­nan­suo­ti Šiau­lių aukš­tų­jų ir pro­fe­si­nių mo­kyk­lų stu­den­tus.

Kur mo­ko­si ir iš kur – ne­svar­bu?

Dar prieš me­tus to­kios pa­ra­mos tiks­las bu­vo stip­rin­ti Šiau­lių, kaip uni­ver­si­te­ti­nio mies­to įvaiz­dį. Siek­ta, kad bai­gę moks­lus Šiau­lių uni­ver­si­te­to, Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos stu­den­tai, Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro moks­lei­viai, įgi­ję iš­si­la­vi­ni­mą ar­ba pro­fe­si­ją, lik­tų dirb­ti mies­te.

Stu­den­tui rei­kė­jo su­si­ras­ti mies­te dir­ban­čią įmo­nę, ku­ri įsi­pa­rei­go­tų jį po stu­di­jų bai­gi­mo įdar­bin­ti ir įsi­pa­rei­go­ti ati­dirb­ti jo­je ne trum­piau nei 3 me­tus per 5 me­tus po bai­gi­mo. Su­tar­tį pa­si­ra­šo ke­tu­rios ša­lys – stu­den­tas, Sa­vi­val­dy­bė, vers­lo įmo­nė ir moks­lo įstai­ga.

Tvar­ko­je nu­ma­ty­ta, kad aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tai kas mė­ne­sį gau­tų 4 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džio sti­pen­di­ją, o pro­fe­si­nių mo­kyk­lų moks­lei­viai – 2. Šiuo me­tu ba­zi­nė so­cia­li­nė iš­mo­ka sie­kia 38 eu­rus.

Žmo­nių ge­ro­vės ir ug­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė, sa­kė, kad Sa­vi­val­dy­bės tiks­las nuo šiol keis­tų­si.

"Nes­var­bu, kur mū­sų jau­ni­mas mo­ko­si, svar­bu, kad grįž­tų ar­ba at­vyk­tų čia", – sa­kė di­rek­to­rė.

Be­dis­ku­tuo­jant paaiš­kė­jo, kad pa­gal nau­ją­ją tvar­ką bū­tų re­mia­mas bet ku­rios Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės jau­nuo­lis, be­si­mo­kan­tis bet ko­kio­je pa­sau­lio ša­ly­je. Vie­nin­te­lis tiks­las – kad at­vyk­tų dirb­ti į Šiau­lius.

Ta­ry­bos na­riai ste­bė­jo­si, ko­dėl šios pro­gra­mos kryp­tis nuo moks­lo įstai­gų ir stu­den­tų pe­rė­jo į vers­lą.

"Trūks­ta in­ži­nie­rių? Te­gul vers­las mo­ka di­de­lius at­ly­gi­ni­mus ir su­grįš", – dės­tė po­li­ti­kai.

Ta­ry­bos na­rys Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis siū­lė at­si­sa­ky­ti "ble­fi­nių pro­gra­mų", ku­rios iš anks­to gra­si­na teis­mais.

"Grįž­tant po stu­di­jų į Šiau­lius pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas – būs­tas. Gal­būt rei­kė­tų gal­vo­ti apie ga­ran­tus būs­to pa­sko­loms ar ki­taip pa­ska­tin­ti", – ver­ti­no po­li­ti­kas, ma­ny­da­mas, kad Sa­vi­val­dy­bė tu­ri rem­ti to­kias spe­cia­ly­bes, ko­kių rei­kia mies­tui, o ne to­kias, ko­kios ren­gia­mos Šiau­liuo­se.

Su­tar­tys be ga­ran­ti­jų

Šį kar­tą pa­reng­ta Ad­mi­nist­ra­ci­jos tvar­ka ne­pa­ti­kė­jo ir me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.

"At­va­žiuo­ja stu­den­tas po 4 me­tų į įmo­nę, o toks spe­cia­lis­tas ten jau ne­be­rei­ka­lin­gas. Įmo­nė ty­čia nu­sta­to jam ma­žą at­ly­gi­ni­mą. Ji sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą bus įvyk­džiu­si. Su­tar­tis ne­nu­ma­to nei at­ly­gi­ni­mų dy­džio, nei jo­kių ga­ran­tų", – ko­men­ta­vo me­ras.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis at­kir­to, kad ne šios pro­gra­mos rei­ka­las su­re­gu­liuo­ti dar­bo san­ty­kius tarp vi­sų mies­to įmo­nių ir vi­sų stu­den­tų.

Di­rek­to­rius aiš­ki­no, kad įmo­nė tu­ri pa­rei­gą įdar­bin­ti stu­den­tą. Jei­gu ji tos pa­rei­gos neį­vyk­do, tai stu­den­to pi­ni­gus grą­ži­na Sa­vi­val­dy­bei. O jei stu­den­tas pa­ts nu­spren­džia ne­dirb­ti, to­kia pa­ti pa­rei­ga ten­ka jam.

Po­li­ti­kai priminė, kad šios pro­gra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mas la­bai su­dė­tin­gas ir gre­sia ga­li­mais teis­mais.

Sti­pen­di­jos – tik Šiau­lių moks­lo įstai­gų stu­den­tams

Ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­reng­to­je nau­jo­jo­je Tvar­ko­je at­si­ra­do dar vie­nas pa­kei­ti­mas – re­mia­mi bū­tų tik pa­žan­gūs stu­den­tai, ku­rių pus­me­čio eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų vi­dur­kis yra ne že­mes­nis kaip 7 ba­lai. Ši nuo­sta­ta taip pat su­kė­lė dis­ku­si­jų. Bu­vo pa­ste­bė­ta, kad tiks­lių­jų moks­lų spe­cia­ly­bių stu­den­tams kur kas sun­kiau pa­siek­ti to­kį vi­dur­kį nei hu­ma­ni­ta­rams.

"Nė­ra tei­sin­ga vos be­si­vel­kan­tį stu­den­tą mums fi­nan­suo­ti", – sa­kė A. Le­saus­kie­nė.

Ta­ry­bos na­riams bu­vo pa­teik­tas ir ki­tas stu­di­jų pa­ra­mos pro­gra­mos tvar­kos ap­ra­šo va­rian­tas, pa­reng­tas val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vo Za­ki­ro Me­dži­do­vo. Jis siū­lė lik­ti prie pa­ra­mos Šiau­lių mies­to moks­lo ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų stu­den­tų, o jų ba­lų vi­dur­kis kils­te­lė­tas iki 8. Be to, ši tvar­ka ga­lio­tų tik vie­ne­rius me­tus.

"Ad­mi­nist­ra­ci­jos vil­tis – kad stu­den­tas su­grįš į Šiau­lius. Za­ki­ro – kad stu­den­tas jau yra Šiau­liuo­se ir dau­giau ti­ki­my­bės, kad liks, su­si­ra­dęs dar­bą", – skir­tu­mą paaiš­ki­no me­ras.

Ta­ry­bos na­riai pa­lai­kė Z. Me­dži­do­vo pa­reng­tą al­ter­na­ty­vų spren­di­mą. Fi­nan­si­nė pa­ra­ma bus ski­ria­ma tik Šiau­lių mies­to aukš­tų­jų ir pro­fe­si­nių mo­kyk­lų stu­den­tams, ku­rių re­zul­ta­tų vi­dur­kis ne ma­žes­nis nei 8 ba­lai.

Per praė­ju­sius moks­lo me­tus Sa­vi­val­dy­bės stu­di­jų pa­ra­mos pro­gra­ma pa­si­nau­do­jo 5 in­ži­ne­ri­nių tech­no­lo­gi­jų, 2 au­tot­rans­por­to ir elekt­ro­ni­kos, 3 kū­no kul­tū­ros, 3 mu­zi­kos, 2 me­cha­ni­kos in­ži­ne­ri­jos, sta­ty­bos, 1 is­to­ri­jos ir po­li­ti­kos stu­di­jų ar­ba pro­fe­si­jos ren­gi­mo pro­gra­mų stu­den­tai.

Šiuo me­tu ba­zi­nė so­cia­li­nė iš­mo­ka sie­kia 38 eu­rus.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vas Za­ki­ras Me­dži­do­vas ne­su­ti­ko su Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos po­žiū­riu į fi­nan­si­nę pa­ra­mą stu­den­tams ir pa­ren­gė al­ter­na­ty­vą, ku­rią pa­lai­kė ir dau­gu­ma mies­to Ta­ry­bos na­rių.

Komentarai

Jo    Pen, 2019-09-13 / 09:49
Cirkininkai - kažkaip gi reikia parodyti "Departamento" kliedesius. Fui.
miestietis    Pen, 2019-09-13 / 10:19
Prie socializmo nebuvo tokio komunizmo, kaip dabar ir greitai jau su tualetiniu popieriumi pradės lakstyti palei to jaunimo užpakalius. Kur nueisime- nežinau, o buvo laikai- parėjau iš tarybinės armijos ir pirmas uždavinys buvo nusiropšti nuo tėvų sprando ir užsidirbti nuosavam butui, ir labai pasistengus(pabizniavus) tas puikiai gavosi, o dabar tik tesugeba parašyti pareiškimą socialiniam būstui ir tai su klaidomis.
miestietis    Pen, 2019-09-13 / 10:54
Atsigėręs kavos dabar tėkšiu iš esmės- jeigu verslinykai- darbdaviai mokėtu tokius atlyginimus už darbą, kad nebūtų gėda klausiančiam pasakyti, tai tokių visokių feikinių programų apskritai nereikėtų aptarinėti Taryboje ir noriu palinkėti savivaldybininkams tik vieną- stenkitės kurti tokią verslo aplinką mieste, kad čia ateitu solidus verslas, o ne, liaudiškai kalbant, skrudžai.
Šiaulių betvarke    Pen, 2019-09-13 / 12:16
Pamirškit jau senus laikus. Dabar Šiauliuose karaliauja beveik prasigėrę bomžai. Ir jų vis daugės. Vien tik stoteliu paviljonuose pažiūrėkit kas vyksta, kas juose miega. Tragiškas jau miestas Šiauliuose tapo. O Šiaulių teisėsauga specialiai renka kitų miestų žmones, klastodami dokumentus norėdami įrodyti kad dirba. Nes Šiauliuose iš bomžų jiems jokios naudos. Atslenka visai Šiaulių teisėsaugai tamsus debesys. Ne ant tų žmonių uzsirove. :)))
Šiaulių betvarke    Pen, 2019-09-13 / 12:22
Šiaulių teisėsauga įskaitant prokurorą ir Teisėjų iš vieno asmens turto prievartavimą padarė slapta. T. y. vertė sumokėti pinigus, suklastoje dokumentus tam, kad priimtų nutartį. Kur mūsų tarnybos žiūri? Kur mūsų teismai žiūri?
miestiečiui    Pen, 2019-09-13 / 12:44
Pagal jūsų komentarus galima spėti, kad jūs esate senjoras ir nebevisada susigaudote situacijose. Prie ko čia "verslinykai" , jei žmonės NEBENORI DIRBTI IR UŽSIDIRBTI. Visą šią painiavą įvedė uolus pašalpų dalijimas. Jei vieni už nieką gauna pašalpą, tai darbuotojai nori gauti atlyginimą vien už tai, kad atėjo į darbą, o dirbti nebenori, įsivaizduoja, kad verslui pinigai, kaip ir pašalpiniams, iš dangaus krenta.
įdomu    Pen, 2019-09-13 / 12:45
Kas už Zakirą kuria tas alternatyvas ir rašo postus, nes nelabai atrodo, kad jis pats tą sugebėtų daryti.
Žydų liaudies banko pastatas    Pen, 2019-09-13 / 16:24
Puiki nuotrauka - Žydų liaudies banko pastatas ir prie jo nuoroda į žydų vilą...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.