1,5 milijono eurų europinės paramos "nebeįkanda"

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­ja ne­pra­si­dės, kol ne­bus baig­ta Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­ja, o ji truks iki šių me­tų pa­bai­gos.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė šie­met ne­spės pa­nau­do­ti 1,5 mi­li­jo­no eu­rų eu­ro­pi­nės pa­ra­mos. Su mies­to Ta­ry­bos pa­lai­mi­ni­mu ši su­ma iš­brauk­ta iš mies­to biu­dže­to, kad nė akių ne­ba­dy­tų ir ne­ga­din­tų me­ti­nio re­zul­ta­to. Dar­bų nu­kė­li­mas į ki­tus me­tus tam­pa tra­di­ci­ja.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
De­nis Mi­cha­len­ko, mies­to Ta­ry­bos Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, abe­jo­ja, ar pa­ti Sa­vi­val­dy­bė lai­ku pa­ren­gia ir skel­bia ran­gos kon­kur­sus.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ie­va Džiau­gie­nė, Pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja, sa­ko, jog di­džiau­sia su­ma – be­veik mi­li­jo­nas eu­rų – ne­bus pa­nau­do­ta už­terš­toms te­ri­to­ri­joms va­ly­ti, nes neį­vy­ko ran­gos kon­kur­sas.

 

Te­ko iš­brauk­ti

Mies­to Ta­ry­ba rug­sė­jo 5 die­ną pa­tvir­ti­no Sa­vi­val­dy­bės šių­me­ti­nio biu­dže­to pa­kei­ti­mus. Tarp jų – dėl ES pa­ra­mos lė­šų ir vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų, skir­tų pro­jek­tams pa­nau­do­ti, ma­ži­ni­mo.

ES pa­ra­mos lė­šos su­ma­žin­tos 1,510 mi­li­jo­no eu­rų, vals­ty­bės – 49,9 tūks­tan­čio eu­rų.

Šių pi­ni­gų ne­ga­li­ma per­skirs­ty­ti, ki­tiems tiks­lams pa­nau­do­ti. Tad jie tie­siog iš­brau­kia­mi, kad biu­dže­te "ne­ky­bo­tų" ir akių ne­ba­dy­tų, kai rei­kės su­ves­ti me­ti­nius biu­dže­to vyk­dy­mo re­zul­ta­tus.

Pas­ta­rų­jų ke­le­rių me­tų Sa­vi­val­dy­bės pra­kti­ka ro­do, kad kas­met įvai­rioms reik­mėms ne­pa­nau­do­ja­ma po dau­giau kaip de­šimt mi­li­jo­nų eu­rų biu­dže­to lė­šų. Per­nai, pa­vyz­džiui, ta su­ma su­da­rė 14 mi­li­jo­nų eu­rų.

Šių­me­ti­nia­me Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te eu­ro­pi­nės pa­ra­mos da­lis nė­ra men­ka. Pro­jek­tams fi­nan­suo­ti iš pra­džių su­pla­nuo­ta 20,6 mi­li­jo­no eu­rų ES lė­šų, da­bar ta su­ma su­ma­žė­jo iki 19,1 mi­li­jo­no eu­rų. Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas su­da­ro iš vi­so 152,3 mi­li­jo­no eu­rų.

Po­li­ti­kams aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te įvar­dy­ta, jog eu­ro­pi­nių lė­šų su­ma ma­ži­na­ma, "įver­ti­nus vyk­do­mų pro­jek­tų ir vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų ei­gą ir truk­mę."

"Sau­lė" vėl ati­de­da­ma

Sa­vi­val­dy­bės Pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ie­va Džiau­gie­nė "Šiau­lių kraš­tui" įvar­di­jo prie­žas­tis, ko­dėl ir ko­kiems pro­jek­tams šie­met pi­ni­gų ne­be­rei­kia.

170 tūks­tan­čių eu­rų ma­ži­na­mos lė­šos Kul­tū­ros cent­ro re­no­va­ci­jai, ku­ri ar­tė­ja prie pa­bai­gos.

"Ma­to­me, kad Kul­tū­ros cent­rui per di­de­lis lė­šų po­rei­kis bu­vo su­pla­nuo­tas", – tei­gė I. Džiau­gie­nė.

350 tūks­tan­čių eu­rų ne­be­nu­ma­to­ma skir­ti kon­cer­tų įstai­gos "Sau­lė" pa­sta­to re­no­va­ci­jai ir prie­sta­to sta­ty­bai. Šis pro­jek­tas jau ne kar­tą bu­vo ati­dė­tas ir šie­met dar ne­pra­si­dės.

"Dėl "Sau­lės" vė­lai bu­vo pa­si­ra­šy­ta pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis ir gau­tos ES lė­šos – tik bir­že­lį. Sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis taip pat bu­vo nu­ma­ty­tas, bet da­bar dar tik ren­gia­mi ran­gos dar­bų pir­ki­mo do­ku­men­tai ir dar­bų ne­pa­vyks pra­dė­ti, tad lė­šas ma­ži­nam", – var­di­jo prie­žas­tis ve­dė­ja.

Di­džiau­sia su­ma – net 950 tūks­tan­čių eu­rų ES lė­šų – lie­ka ne­pa­nau­do­ta už­terš­toms te­ri­to­ri­joms Šiau­liuo­se va­ly­ti.

Tai bend­ras mies­to ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tas, pa­gal ku­rį ša­lia oro uos­to nuo ter­ša­lų va­lo­ma da­lis Šiau­lių lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos te­ri­to­ri­jos ir da­lis ka­ri­nės te­ri­to­ri­jos.

"Bir­že­lį va­ly­mo dar­bų kon­kur­są ren­gė­me, bet jis neį­vy­ko, bu­vo trys da­ly­viai, vi­si pa­tei­kė ne­tvar­kin­gus do­ku­men­tus, – aiš­ki­no I. Džiau­gie­nė. – Su­gai­šo­me lai­ką ir šie­met dar­bų grei­čiau­siai jau ne­pra­dė­si­me, tik da­bar skel­bia­me ant­rą­jį kon­kur­są. Vo­kus su siū­ly­mais at­plė­ši­me rug­sė­jo 12 die­ną."

Talk­šos eže­ro pa­kran­tės su­tvar­ky­mo dar­bų pro­jek­ta­vi­mas už­tru­ko, tad dar­bai, ku­riems pi­ni­gai bu­vo ski­ria­mi, ne­pra­si­dės. Dar­bų pir­ki­mo do­ku­men­tai tik da­bar ren­gia­mi. Ve­dė­jos žo­džiais, "vė­luo­ja­me 4–5 mė­ne­sius".

Nep­ra­si­dės ir Po­vi­lo Vi­šins­kio gat­vės re­konst­ruk­ci­ja bei jos erd­vės pri­tai­ky­mas jau­ni­mo po­rei­kiams. Ran­gos dar­bų pir­ki­mai neį­vy­ko ir skel­bia­mi iš nau­jo.

Į ki­tus me­tus nu­ke­lia­ma Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­ja, nors ran­gos dar­bų pir­ki­mas įvy­kęs ir ran­gos su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta. Dar­bus lai­mė­jo bend­ro­vė "Šiau­lių plen­tas", ku­ri at­lie­ka ir Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­ją. Gal ran­go­vas pa­ti­ria sun­ku­mų, ne­bes­pė­ja?

"Mes pa­tys są­mo­nin­gai ati­de­da­me Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­ją, – tei­gė I. Džiau­gie­nė. – Spren­di­mas priim­tas dėl eis­mo sau­gu­mo, kad neuž­kimš­tu­me mies­to gat­vių, kol ne­baig­ta Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ruk­ci­ja."

Iš nu­ma­ty­tų at­nau­jin­ti mies­to par­kų tik Cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­jai ran­go­vas yra pa­rink­tas. Ar šie­met dar­bai pra­si­dės?

"Kol kas par­kų pro­jek­tams pi­ni­gų ne­ma­ži­na­me", – sa­kė I. Džiau­gie­nė.

Bet Didžd­va­rio par­ko re­konst­ruk­ci­jos dar­bų pir­ki­mas dar ne­pra­si­dė­jo. Vyks­ta tik Kaš­to­nų alė­jos re­konst­ruk­ci­jos dar­bų pir­ki­mas.

Ati­dė­ji­mai ke­lia ne­ri­mą

De­nis Mi­cha­len­ko, mies­to Ta­ry­bos Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog ban­dė aiš­kin­tis, ko­dėl to­kia di­de­lė su­ma eu­ro­pi­nių pi­ni­gų ne­pa­nau­do­ja­ma.

"Pap­ra­šiau Ad­mi­nist­ra­ci­jos teik­ti pa­teik­tų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo ter­mi­nus, dar­bų gra­fi­ką, iš­gir­dau, jog in­ter­ne­te vis­ką vie­ši­na, bet ten nie­ko aiš­kaus nė­ra, – tei­gė D. Mi­cha­len­ko. – Taip pro­jek­tus ati­dė­lio­jant, ky­la abe­jo­nių, ar jie lai­ku bus įgy­ven­din­ti ir ar ne­teks grą­žin­ti eu­ro­pi­nių lė­šų? Su to­kiais tem­pais vis­ko ga­li bū­ti."

Jis ak­cen­tuo­ja, jog ES lė­šos – in­ves­ti­ci­ja, ku­ri tu­ri at­neš­ti nau­dos mies­tui ir mies­tie­čiams.

"Ne­su­ge­bė­ji­mas lė­šų pa­nau­do­ti ro­do ne­ko­ky­biš­ką veik­lą, – ma­no po­li­ti­kas. – Ar tik­rai Ad­minst­ra­ci­ja pa­ti vis­ką da­ro lai­ku? Leng­viau­sia tei­sin­tis, jog ran­gos kon­kur­sas neį­vy­ko. O ka­da jis bu­vo pa­skelb­tas, ar ne per vė­lai? Ko­kie rei­ka­la­vi­mai bu­vo su­dė­lio­ti?"

Jis ste­bi­si, kad vyks­tant ran­gos dar­bams ima­ma pra­šy­ti pa­pil­do­mų lė­šų "ne­nu­ma­ty­tiems dar­bams".

"Pri­si­kė­li­mo aikš­tei ir jos priei­goms, pa­vyz­džiui, rei­kė­jo skir­ti dar 250 tūks­tan­čių eu­rų, – pri­si­mi­nė D. Mi­cha­len­ko. – Ky­la klau­si­mas, ko­kio ly­gio tuo­met bu­vo pro­jek­ta­vi­mo dar­bai? Ar čia mo­ka­me ran­go­vui už dar­bus, ku­rie at­lik­ti, bet tai­so­mi? Ži­nau, kad Til­žės gat­vė­je te­ko "lo­py­ti" at­si­ra­du­sias ke­lias duo­bes."

Iš­gir­dęs, jog Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­ja ati­de­da­ma pa­čios Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mu, nu­ste­bo: "Kont­ro­lės ko­mi­te­tui rei­kės tuo pa­si­do­mė­ti – nu­kels ter­mi­nus, o po to liks kal­ta, kad dar­bai lai­ku bu­vo ne­pa­da­ry­ti."

Leng­viau­sia tei­sin­tis, jog ran­gos kon­kur­sas neį­vy­ko. O ka­da jis bu­vo pa­skelb­tas, ar ne per vė­lai?

Komentarai

miestietis    Tre, 2019-09-11 / 11:42
Primenu- niekada nebuvo lengva dirbti konkrečių darbų, o lengviausia yra prižiūrėti kitus ir sekioti iš paskos ieškant klaidų, o kad miestas laiku nenuperka dalį rangos darbų, tai mano nuomonė yra kaltas projektuotojų darbų sąmatų parašymas iš palubinsko žinyno, o kiekvieni metai uždelsimo yra visų projektų pabrangimas mažiausiai penktadaliu.
Ginthus    Tre, 2019-09-11 / 12:02

In reply to by miestietis

Projektuotojai sąmatas daro pagal tą dieną galiojančius Sistelos įkainius. Sąmatose būna aiškiai nurodyta skaičiavimo data. Jokių skaičiavimų į priekį nenumatyta. Čia užsakovas turi įsivertinti kasmetines infliacijas pagal tai, kiek metų praėjo. Bet to aišku nedaroma ir tada šokas - nepakankamai lėšų.
Vakar    Tre, 2019-09-11 / 12:31
Kas liečia bulvarą ir kitus projektus Šiaulių mieste,kad jie vėluoja ir pan. Tai yra kalta Šiaulių opozicija. Tik ji kaišioja ratus Šiaulių merui ir projektams Šiaulių mieste. Pažiūrėkite yra yuotubėjė Šiaulių tarybos posėdis ir pamatysite visus kurie turkdo dirbti. Su pagarba mieli miestiečiai.
Debilas    Šeš, 2019-09-14 / 16:14

In reply to by Vakar

Paziurek tu pats ta posedi, kaip leles rankas kiloja, dar betruksta, kad siulai is lubu kabotu, jei ne opozicija, tai nei vieno klausimo ir diskusiju nebutu, kaip Siaures Kojejoj, ka tete pasakys, taip ir pabalsuos, ziauruuu!
tam "vakar"    Tre, 2019-09-11 / 13:03
zakir, a jau rusiški portalai nebetransliuoja Šiaulių miesto tarybos posėdžių??:))))
Hm    Tre, 2019-09-11 / 13:06
ar fotolaborantas buvo kada nors pajėgus? Tik skundėsi ir verkė, kad kiti blogai dirba. Tuk tuk tuk.
paramas    Tre, 2019-09-11 / 13:13
ale bet taciau metu gale visokias ten premijas,priedus ir kasmet naujus limuzinus miesto ponai dar ir kaip ikanda uz tuos nenudirbtus darbus-pamatysit neuzilgo miesto ponu pagyras....
"ne ponui merui"    Tre, 2019-09-11 / 13:36
A girdi ..čia miestas, o ne fotolaboratorija.. reikia daugiau tureti smegenu..
šiaulietis    Tre, 2019-09-11 / 14:56
koks asilas projektavo gatvių susiaurinimą prie Savivaldybės Aušros alėjos ir Vasario 16 gatvėse, mieste automobilių daugėja, o gatvės siaurėja. Tie didesni šaligatviai matyt busimiems protestuotojams prieš miesto valdžią matyt daromi :)
Rimas    Tre, 2019-09-11 / 18:45
Nevykelis meras su penkti metai is eiles nesugeba isisavinti visu skiriamu pinigu. Per tokius sudmalius siauliai pastoviai siknoj
Šiauliečiams     Tre, 2019-09-11 / 20:10
nesiseka miestui su vadyba. Dalį projektų valdžia nespėja pradėti, o jau vykdomi projektai gąsdina gyventojus savo grubumu ir bemintiškumu.
miestietis    Ket, 2019-09-12 / 08:02
Žiū, gerų kompanijų mano mieste užsiveisė- vieni pastoviai niršta, kad niekas nevyksta, o kita kompanija niršta, kai valdžia nori ką nors vykdyti.
miestiečiui    Ket, 2019-09-12 / 08:50

In reply to by miestietis

kad kažką vykdyti, dar ir smegenų reikia turėti- kam daryti belekaip, geriau iš vis nedaryti, palaukti, kol galės gerai daryti. Bet manęs ši situacija nestebina- pažiūrėkit į valdančiųjų kompetenciją miesto klausimais- ne šiauliečiai, mokytojai, menininkai ir dykaduoniai. Ko jūs tikitės iš žmonių, kurie niekada nesidomėjo tokiais reikalais? Va, ką rinkom, tą ir turim.
geras    Ket, 2019-09-12 / 08:46
Prognoze ,kad liks metų gale 10 mln. nepanaudotu pinigu.. Negalima visko per metus padaryti
Miestiećiui    Ket, 2019-09-12 / 08:52
Jei protingas meras būtų, niekas nepyktų - darant ar nedarant. Kai trūksta varžtelio, tai ir prasideda visuotinės bėdos, ne tik problemos.su asmenine galva.
Valdonija    Ket, 2019-09-12 / 09:46
Teko ir man stebėti tarybos posėdį, patyriau "šoką" pusė išrinktųjų nesupranta ką jie ten veikia, ir mano, kad tik gaišta savo brangų laiką. Kokią valdžią išsirenkame, tą ir turime. Dėkoju sau, kad nebalsavau už šitą "valdžią",
tegul    Ket, 2019-09-12 / 12:36
Tegul baigia pirmiausia tuos darbus, kurie jau yra pradėti. Nes jau miestas atrodo kaip didelė statybų aikštelė. Kad nepradės Kaštonų Aušros al. rekonstrukcijos - man tai tik džiaugsmas. Ilgiau neiškirs medžių dar bus galima pasidžiaugti. Man vien trinkelių naujų neužtenka - svarbiausia miesto grožį sudaro brandūs medžiai.
Xx    Ket, 2019-09-12 / 23:17
Kokia valdzia issirinkom-tokie ir rezultatai.čia ne fotkes daryt...kiek teko vazinet po lietuva,tokio bardako niekur nera.Apsičiupinekit ar nemiegat tarybos nariai su meru ir Bartuliu priesaky (pastarasis aplamai nevykelis,kur tik prikisa nagus ten viska sugadina,na tikras poetas,laikas eiti i kuryba,gal ten Jusu vieta...)Atsibuskit...
Gytis    Šeš, 2019-09-14 / 16:04
Tokios nekompetencijos ir pinigu neisisavinimo nera buve Siauliuose. Gal Siauliu raj. noretu mus prisijungti, taip kaip daro Kaunas :D
Buves darbuotojas     Tre, 2019-10-30 / 19:53
Kodėl kritikuojate nuolat musu savivaldybe? Kiskis visai kitur pakastas. Mūsų Lietuvos verslininkai priprato prie 100% ir daugiau. Ju uzvaldo godumą. Jie nori nuolat daugiau. Ar jus nežinoti, kad tarp jų yra susitarimai, kai vyksta konkursai? Yra aptarti, kaip patekti pasiulymus, už kokį kainą, kas tures laimeti o kas tures laukti kitam kartui, ir t.t. Jeigu neivyko konkurso, reiskia verslininkams pelnas per mažas. Tada tempe guma, stuma laika, nes jiems visa šita eina tik į naudą, nes jie neturi sugrazinti Europos pinigus, jei projektas nebus igyvendintas. Bus antro konkurso, ar trečio ir reikalavimai bus sušvelninti, ir t.t. Jiems apsimoka laukti. Mūsų mieliei statybos verslinikai nejuda rankos, jei pelnas tik 20%. Netgi 70% neuztenka, jie tada pradeda suktis, nes priprato prie 100% pelno ir daugiau, pvz. Siauliu plentas dejo 8 cm asfalta vietoje 10cm asfalto ivairuose keliuose, arba jei taip neišeina suktis, sumažina darbuotojams priedus tik, kad ju pelnas butu toliau aukštas. Siaulių plento direktorai pvz. krizes metu sumokejo sau 20000.- EUR / mėn. ir daugiau o darbuotojams pasake: Yra krizė mielieji turime sumažinti jums atlyginimus. Labai atsiprasau. Siauliu plentos savininkas turetu apmastyti savo gyvenimą ir kodėl jis turi "vezį" Ar liga neatspinde visa jo gyvenimo buda, nes kaip vezys isisavino turta (apie 50 mln) per paskutines mazdaug 25 metus. Kiek žmonių, kiek šeimų turėjo gyventi po ir ant minimumo, dėl jo godumo, kiek žmonių išvažiavio iš Šiaulių, iš Lietuvos dėl jo godumo. O pas kitus statybinikai/verslininkai nedaug geriau - pas ar10 irgi savininkai i savo kisene dirba ir reguluoja priedus pas darbuotojus pagal nuotaika ir poreikus, pvz. jeigu savininkui reikia naujos masinos, priedai sumažinami darbuotojams ir t.t. Jiems irgi niekada negana. Todėl duokite ramybe savivaldybei, kaltas mūsų statybos verslininkai. Cia STT ir teisesauga turetu geriau dirbti savo darbo, tačiau jie irgi savo laiko vaikai. Taip pat mūsų žurnalistai turetu geriau dirbti, medžių kirtimas ir koks projektas bus sekantis arba nebus, tai išorinio dalykai. Apie tokius dalykus bet kas galetu rašyti. Tam nereikia buti žurnalisto. Geras žurnalistas sugeba daryti tyrimą, sugeba įlysti į žiržių lizdą. Buti saziningas, tai yra sprendimas. O daug žmonių mūsų visuomeneje nemoka spresti tą dalyką. Todėl linkiu jums visiems apmastyti savo motivacijas ir sprendimus. O žurnalistams linkiu gyliau isikasti i tematika ir mažiau rašyti paviršutiniškius straipsnius.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.