Medžių gynėjai: "Jei­gu rei­kės – ei­si­me iki Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų"

Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
Prie Vyriausybės - piketas dėl masinio medžių kirtimo, naudojant ES lėšas Šiaulių mieste.
In­cia­ty­vi­nė gru­pė "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­kar su­ren­gė pi­ke­tą Vil­niu­je. Šiau­lie­čiai rei­ka­lau­ja laikinai stab­dy­ti Šiau­liuo­se Vil­niaus gat­vės bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį ma­siš­kai bus iš­pjau­ti bran­dūs svei­ki me­džiai. Pi­ke­to da­ly­viai bu­vo priim­ti ir Vy­riau­sy­bės, ir Pre­zi­den­tū­ros rū­muo­se.
Ma­riaus MOR­KE­VI­ČIAUS (EL­TA) nuo­tr.
Šiau­lie­čių pi­ke­to de­šim­tu­kas – prie Vy­riau­sy­bės rū­mų Vin­co Ku­dir­kos aikš­tė­je.

Prie aukš­čiau­sios val­džios rū­mų

Ry­tą de­šimt šiau­lie­čių su pla­ka­tais iš­si­ri­kia­vo prie Vy­riau­sy­bės rū­mų, o po­pie­tę – prie Pre­zi­den­tū­ros. Pi­ke­te da­ly­va­vo Ko­vo 11-osios ak­to sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas.

Pla­ka­tuo­se iš­ra­šy­tas pa­grin­di­nis rei­ka­la­vi­mų leit­mo­ty­vas: "Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­suo­ja­mi pro­jek­tai – ne me­džių kir­ti­mui mies­tuo­se", "Šiau­lių me­re Ar­tū­rai Vi­soc­kai, ne­kirsk me­džių – gy­vy­bės šal­ti­nio, ne­pas­merk žmo­nių anks­ty­voms li­goms ir mir­čiai."

Iš­kė­lę Tris­pal­vę, Ža­lių­jų ju­dė­ji­mo, gam­tos pa­vel­do klu­bo "Au­ku­ras" vė­lia­vas, su­sta­tę pla­ka­tus pi­ke­tuo­to­jai ti­kė­jo­si su­lauk­ti ne tik praei­vių reak­ci­jos.

Su šiau­lie­čiais į aikš­tę kal­bė­tis Vy­riau­sy­bės at­sto­vai nei­šė­jo, bet pa­kvie­tė su­si­ti­ki­mui į rū­mus. Pi­ke­tuo­to­jus priė­mė Vy­riau­sy­bės Eko­no­mi­kos po­li­ti­kos gru­pės va­do­vė Li­na Liu­baus­kai­tė, su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, ku­ruo­jan­čios sa­vi­val­dy­bių pro­jek­tus, at­sto­vai.

Me­džių gy­nė­jai pri­sta­tė Šiau­lių si­tua­ci­ją ir tei­kė vi­są pluoš­tą do­ku­men­tų, su­si­ju­sių su Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro re­konst­ruk­ci­ja. Nu­ma­to­ma pjau­ti ne tik ke­lio­li­ka blo­gos būk­lės me­džių, bet ir de­šim­tis bran­džių, svei­kų me­džių. Sa­vi­val­dy­bės ir pro­jek­tuo­to­jų vie­nas pa­grin­di­nių mo­ty­vų – es­te­ti­nio vaiz­do vien­ti­su­mo sie­kia­my­bė.

"Mū­sų pa­grin­di­nis tiks­las – kad bū­tų iš­girs­ta vi­suo­me­nės nuo­mo­nė dėl to­kių su eu­ro­pi­ne pa­ra­ma vyk­do­mų pro­jek­tų. Tą klau­si­mą kė­lė­me per su­si­ti­ki­mą Vy­riau­sy­bė­je, – in­for­ma­vo "Šiau­lių kraš­tą" Alf­re­das Dau­lius, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas. – De­ja, mus priė­mė vi­du­ri­nio lyg­mens pa­ta­rė­jai, ku­rie pa­tys spren­di­mų ne­prii­ma. Net ban­dė mums aiš­kin­ti, kad sa­vi­val­dy­bės yra sa­va­ran­kiš­kos, ir čia ko­ne jų vi­di­nės pro­ble­mos."

A. Dau­liaus nuo­mo­ne, kai 46 mi­li­jo­nai eu­rų eu­ro­pi­nės pa­ra­mos ski­ria­ma mies­to vie­šų­jų erd­vių pro­jek­tams, tų pi­ni­gų nau­do­ji­mas ne­ga­li bū­ti vien Sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las.

"Mes ke­lia­me klau­si­mą dėl pro­jek­tų na­cio­na­li­nės kont­ro­lės, – ak­cen­ta­vo ir Mo­ni­ka Pel­da­vi­čiū­tė, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rė. – Kaip vei­kia vals­ty­bės kont­ro­lės me­cha­niz­mas, ar tik­ri­na pro­jek­tų tu­ri­nį pa­gal tai, kaip jie ati­tin­ka dar­naus vys­ty­mo­si prin­ci­pus? Ar Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja kont­ro­liuo­ja, kaip į pro­ce­są įtrau­kia­ma vi­suo­me­nė?"

"Žings­nis po žings­nio pe­rei­si­me vis­ką, ką ga­li­me Lie­tu­vo­je, jei­gu rei­kės – ei­si­me iki Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų", – pa­ti­ki­no A. Dau­lius.

"Kol kas mums nie­ko ne­pa­ža­dė­jo, o jaus­mas toks lyg Vy­riau­sy­bė bū­tų už­si­ba­ri­ka­da­vu­si, bi­jo­ma tie­sio­giai kal­bė­tis, ma­lo­niau su­ti­ko kal­bė­tis Pre­zi­den­tū­ra  (piketo dalyvius priėmė Prezidento patarėja aplinkosaugai Agnė Jakstienė), – pa­si­da­li­jo įspū­džiu A. Sė­jū­nas. – Bet spręs, aiš­ku, Vy­riau­sy­bė. Pa­li­ko­me raš­tą, ad­re­suo­tą Prem­je­rui, ti­ki­mės grei­to at­sa­ky­mo."

Pi­ke­to rei­ka­la­vi­mas – pro­jek­tą su­stab­dy­ti, už­draus­ti ma­siš­kai kirs­ti me­džius ir grįž­ti į išei­ties taš­ką – prie de­ry­bų Sa­vi­val­dy­bė­je su vi­suo­me­nės at­sto­vais.

A. Sė­jū­no žo­džiais, "kiek­vie­nas me­dis tu­ri bū­ti ver­ti­na­mas at­ski­rai" ir "už me­džių kir­ti­mą tu­ri bū­ti pri­sii­mta at­sa­ko­my­bė". Jo nuo­mo­ne, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, ig­no­ruo­da­ma vi­suo­me­nės nuo­mo­nę dėl pro­jek­to žel­dy­nų da­lies, pa­žei­dė ir Sa­vi­val­dos, ir Žel­dy­nų įsta­ty­mus bei tarp­tau­ti­nę kon­ven­ci­ją.

Ar ne­pa­vė­luos?

Sig­na­ta­ras yra ini­ci­ja­vęs raš­tus ir į mi­nis­te­ri­jas. Jis pa­si­da­li­jo, jog iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos jau su­lau­kė pa­lan­kaus me­džių gy­nė­jams at­sa­ky­mo. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja at­sa­kė pa­pra­šiu­si in­for­ma­ci­jos dar ir iš Sa­vi­val­dy­bės.

A. Sė­jū­nas nuo­gąs­tau­ja, ar ne­bus pa­vė­luo­ta spren­di­mų priim­ti, ar bul­va­re ran­govai ne­pra­dės me­džių kirs­ti, kol "raš­tai su­vaikš­čios"? Te­ri­to­ri­ja dar­bams pra­dė­ti jau ap­tver­ta.

Feis­bu­ke ini­cia­ty­vi­nė gru­pė šiau­lie­čius jau kvie­čia: jei­gu iš­ban­džius vi­sas prie­mo­nes, nie­kas ne­pa­dės, sto­ti prie lie­pų gy­va gran­di­ne.

Jaus­mas toks, lyg Vy­riau­sy­bė bū­tų už­si­ba­ri­ka­da­vu­si, bi­jo­ma tie­sio­giai kal­bė­tis, ma­lo­niau su­ti­ko kal­bė­tis Pre­zi­den­tū­ra.

Komentarai

Joana    Ant, 2019-09-10 / 13:13

In reply to by nu

Ar tu vienas iš betono mėgėjų klano. Juk jau yra aikštėje to betono, eik ir džiaukis. Atrodo, nesupranti kuo betonas skiriasi nuo medžio. Laikas būtų suaugti...
lota    Ant, 2019-09-10 / 15:35

In reply to by Joana

O tamstelė, jei taip nerimsti, kelkis į pamiškę ir ten gyvenk.Kiek galima trukdyti miesto tvarkymui???? Ar pati daug sėdite tokioje aptriušusioje bulvaro dalyje? Apart " bomžų " ant aplūžusių suolų nieko nepastebiu..:(
Joana    Ant, 2019-09-10 / 13:15

In reply to by nu

Ar tu vienas iš betono mėgėjų klano. Juk jau yra aikštėje to betono, eik ir džiaukis. Atrodo, nesupranti kuo betonas skiriasi nuo medžio. Laikas būtų suaugti...
Joana    Ant, 2019-09-10 / 13:19

In reply to by Jonas

Pats ir sėdėk Šiaulių aikštėje, ten vien betonas. Jei ką, tai ir gulėti gali. Leisk žmonėms normaliai gyventi... Nekišk savo iškrypusio supratimo...
Jonė    Ant, 2019-09-10 / 08:54
Tie medžiai nuo daugiabučių pusės yra nugenėti,jie bjauriai atrodo.Medžių gynėjai kovoja dėl to,kad kovotų nežinia už ką.
Beržas    Ant, 2019-09-10 / 09:04
Nemalonu, kad Šiauliai pateikiami kaip miestas apie kurį šimto kilometrų atstumu nėra nei vieno medžio, kad nukirtus pusšimtį medžių centrinėje gatvėje miestelėnai uždus dėl deguonies stygiaus, kad Šiaulių architektūra tokia prasta ir tik medžiais tą gėdą galime užmaskuoti ir taip išsaugoti žaliuojančios gyvenvietės įvaizdį.
Plytelė    Ant, 2019-09-10 / 15:24

In reply to by Beržas

O kaip žiemą žmonės neuždūsta? Mes kvėpuojame ne tik deguonimi, mes kvepuojame oru: Sudėtis: 78,3 % azoto, 20,9 % deguonies, 0,03 % anglies dioksido, 0,94 % argono, taip pat nedideli kiekiai vandenilio, helio, neono ir kitų dujų.
miestietis    Ant, 2019-09-10 / 10:36
Ne medžiuose čia visa to reikalo esmė, taip kaip, visi protingi žmonės supranta, jog gyvenime taip jau kartais atsitinka, kuomet tenka kai ką paaukoti dėl galutinio rezultato. Mano supratimu, neatsirastu nė vieno šiauliečio, kuriam nebūtų gaila gana brandaus medžio, į kurio kamieną įsikabina pjūklo grandinė, bet juk žmogus medį sodina, žmogus jį ir naikina, o po to sodina kitą, kad ir biologinė nauda būtų, o ir estetinė ne paskutinėje vietoje rastųsis. Mano galva tą sukeltą ermiderį supranta taip- mitinguojančių kolektyvas susirado gerą progą pasiafišuoti, o jų vyriausiasis tai išvis atgimė, kuomet rado sau terpę, nes buvo atėjęs laikmetis, kai tokių priešginų niekas neklausė ir į juos nekreipė dėmesio, o ir mieste jokių urbanistinių darbų nevyko. Neatmetu tikimybės, kad už nugarų tų mitinguojančių yra ir tam tikri politiniai elementai, kurie masažuoja tą neprižiūrėtų medžių išsaugojimo procesą, tikslu su visam sužlugdyti tą ES finansuojamą projektą, ir paskui, per eilinius rinkimus, parodyti, jog miestas sužlugęs.
Joana    Ant, 2019-09-10 / 13:26

In reply to by miestietis

Kur jūs matėte estetiką šiuolaikinėje architektūroje? Ar yra estetika betoninėje aikštėje su raudų sieną? Ar yra estetika Salduvės kalno tame pamėlynavusiame ufonaute? Ar yra estetika nudžiuvusiuose stagariukuose Tilžės, Varpo. Dvaro, o ir Vilniaus gatvėse...? Man tikrai neatrodo, kad tai yra estetiška ir ne tik man...
romas    Tre, 2019-09-11 / 10:31

In reply to by Joana

Mačiau ir tebematau estetiką daugelyje šiuolaikinės architektūros objektų. Reikia matyti pasaulio daugiau, negu Pabaliai ar Ginkūnai, reikia pasidomėti pasaulinėmis mažų miestų (Šiauliai tokie ir yra) architektūros tendencijomis, kaip sugebama atskleisti senųjų pastatų grožį ir sukurti ultramodernias šiuolaikiškas erdves, kurios po kokio šimtmečio irgi taps istorija. Architektai mąsto mažiausia šimtmečiu į priekį, ir mes jiems neaiškinkim, kaip kurti.
opa    Tre, 2019-09-11 / 10:11

In reply to by miestietis

Liūdna, bet jūs teisus. Vardan dešimtmečius puoselėtos svajonės tapti Šiaulių meru, vienas politikas pasiryžęs net miesto progresą stabdyti, kad paskui, perėmęs dabar pradėtus darbus, galėtų girtis: štai, prie manęs miestas pradėjo tvarkytis. O dėl vadinamųjų medžių gynėjų, tai geri jie žmonės, tik apkvailinti. Jie nežino, kad tėra įrankiai gerai įmiklintose politiko rankose.
Petras    Ant, 2019-09-10 / 11:03
Žmonėms proto trūksta kad suprastų kokie svarbūs medžiai aplinkai yra. Tie kurie kovoja už medžių išsaugojimą labai protingi žmonės
miestiečiui    Ant, 2019-09-10 / 11:12
Na, jūs "iš didelio rašto išėjot iš krašto"... Brukat visur tą savo nuomonę, nors nemanau, kad kam nors ji būtų įdomi.
Siaulietis     Ant, 2019-09-10 / 11:25
Manau , kad uz tu keletos "ale medziu gelbetoju " stovi kazkokios politines suinteresuotos jegos . Ir tos jegos naudojasi tais keliais naiviais zmogeliais . Juk arteja seimo rinkimai ...
miestietis    Ant, 2019-09-10 / 12:04
Eilinis miestietis, kuris išsako savo nuomonę jums jos prikabinti negali nors ir labai labai norėtu, tad jūsų valia, norite- skaitote, o norite- ignoruojate.
Darius     Ant, 2019-09-10 / 12:07
Ne nu... Medžių gynėjai, bet plakatus užuot laikę rankose, susikale iš medžio plakatams stendą.
nustokit politikuoti, kai kalba apie gyvybes    Ant, 2019-09-10 / 12:19
"Manau , kad uz tu keletos "ale medziu gelbetoju " stovi kazkokios politines suinteresuotos jegos" Na taip taip taip - vėl rusai puola ir bando sugriauti ES :D
>>    Ant, 2019-09-10 / 13:59
Čia yra keli momentai: 1. Nepagrįstas lėšų švaistymas naikinant sveikus medžius ir jų vieton perkant negalinčius augti sodinukus. 2. Šiauliai nuolat įvardijamas kaip labiausiai teršiamas ypač kietosiomis dalelėmis miestas. (Yra net tai pagrindžiančių tyrimų studija. Tačiau gatvės nelaistomos, meddžiai, valantys orą - kertami. Pabandykit centre pakvėpuot grynu oru Tilžės gatvėje..
Kuršėnietis    Ant, 2019-09-10 / 15:20
Kuršėnuose prie aikštės neiškirto.Atvažiuokit pažiūrėti ar tikrai gražu..
Donata    Tre, 2019-09-11 / 10:34

In reply to by Kuršėnietis

Tikrai gražu. Aną savaitę buvo anūkai iš sostinės atvažiavę, taip smagiai su vaikais basi lakstė po tuos fontanus. Žentas sako, kad labai pagražėjo Kuršėnų centras, panašėja į daugelį europos miestelių. Šviesu, erdvu, medžiai aplink aikštę aukšti palikti siūbuoja. Man irgi labai gražu ir šiuolaikiška.
Mero pakalikams    Ant, 2019-09-10 / 16:09
Sumeskit merui advokato pirkimui,trūksta dar... adekvatūs žmonės ir be jūsų kišimosi dėl medžių pakovos ;)
Šiaulietė    Ant, 2019-09-10 / 16:40
Na nežinau....bet ten bulvare keletas medžių tiesiog įlipę į pastatus ir tuos palikti
Šiaulietė    Ant, 2019-09-10 / 17:03
Atsibodo tie verkšlentojai, nedykaduoniaukit, geriau eikit bulvių kasti
Vantuzas    Ant, 2019-09-10 / 17:44
 miestietis....ne savo nuomone a mera! Holujas. Demagogas ir dar buvo milicininkas. Eik i pirti. Arba i Venecija....arba užeik į tualeta prie merijus, patikrink švaruma
Super    Ant, 2019-09-10 / 18:24
Džiaugiuosi žmonėmis , kurie supranta, kas yra medis. Kiekvienas medis aukso vertės. Tie medžiai augo ne vieną dešimtmetį , ir dar gali augti 30-50 metų. Nauji sodinukai niekada neužaugs, po 10-15 metų vėl reikės keisti. Šaunuoliai , kovojantys už medžius. Kuriems medžiai nepatinka , sėdėkit prie raudų sienos ant betono
Rima    Ant, 2019-09-10 / 18:36
Didziausi miskai dega, medzius kerta.. Zemes pavirsius taip ikais, kad ne tokiu katru dar sulauksim. Gaila, kad zmones nesupranta, kaip kiekvienas medis yra svarbus..
Laura    Ant, 2019-09-10 / 19:12
Patys nuostabiausi žmonės atstovauja miestiečių interesus. Stebuklas, kad jie tokie atkaklūs, drąsūs :) Prieš tokį verslo interesų buldozerį atsilaikyt..O valdžiau jau senai nežinia, ką atstovauja.. Todėl ateitis priklauso referendumams. Tarsi specialiai elektroninė referendumo versija negalima, nes ji pigi ir piliečius apklaust būtų labai paprasta! love medžių gynėjimas ir DIDELIS AČIŪ!!!
laurai    Tre, 2019-09-11 / 10:39

In reply to by Laura

Puiku, spręskim viską referendumais. Ir kai jums prireiks daryti operaciją, gydytojai irgi galės rengti referendumą, pasitelkę jūsų kaimynus, gimines ir nepažįstamus žmones. Ir tada žmonės, nieko bendro neturintys nei su medicina, nei su jūsų sveikata, spręs, kaip jus gydyti. Tas pats ir su miestu. Ne šunų augintojos, ne dailininkės, ne seselės ir ne vairuotojo darbas nustatinėti, kas tinka miestui, o kas ne. Kiekvienas tegu dirba savo darbą. Architektai puikiai supranta, ką daro, ir koks bus rezultatas. O ta grupelė apmulkintų žmonių yra didžiausi miesto stabdžiai.
durnas atsakymas laurai    Pen, 2019-09-13 / 10:08

In reply to by laurai

Durnas atsakymas. Mano apendicitas yra tik mano reikalas. Noriu operuoju, noriu - ne. Tamstai dėl to neskauda. Miestas yra mūsų visų, ne tamstos ir ne Visocko. Jo erdvėse būname visi - ir dailininkė ir seselė. Ir fotografas. Ir labai šaunu, kad yra pilietiškų miestiečių, kuriems rūpi, kokia ta aplinka bus. Kurie nebesileidžia bukų valdininkų stumdomi. Nes savivaldybės biezdariai jau taip toli "pažengę" su projektiniais sprendimais, kad tylėti nebegalima. Ir kas per požiūris į miestiečius!? Ne jiems, girdi, nustatinėti, kas tinka miestui. Dabar nustatinės fotografas. Nes architektų savivaldybėje jau nebeliko - toks "sėkmingo vadovavimo" rezultatas.
nulis    Tre, 2019-09-11 / 10:50
Mandagūs žmonės Vyriausybėje ir Prezidentūroje. Išklausė. Klausimas, kiek laiko po to juokėsi. Eis jie į Europą skųstis... Nebejuokinkit. Jūs ką, rimtai tikit, kad europinės struktūros, patvirtinę projektą kaip tinkamą finansuoti, pripažins savo kaltes ir jį atšauks? Gal dar puls prieš tuos žygeivius muštis į krūtinę, kad, dovanokit, suklydom gerai vertindami šią paraišką. Bloga tai paraiška. atleiskit, pražiūrėjom Šiaulių medžius ir krūmus, kurie yra išskirtinės vertės. Dovanokit už mūsų suklydimą. Mes tik rūpinamės auginti ir pagal projektus parduoti jums mūsų išvestus naujus medžius. Daugiau taip nebedarysim, saugosim jūsų miestų autentiką. Jūs čia taip įsivaizduojat, ar ne? Eisit į europą skųsti jos pačios politikos ir sprendimų? Na, dovanokit, bet nuo carinės Rusijos proletarų mąstymo netoli nužengėt. Jie irgi apie savo bėdas ėjo "carui tėveliui" skųstis, vedini kunigų ir nešini šventais paveikslais, esą, caras-tėvelis geras, jis tik apie vargšų gyvenimą nežino dėl blogų valdininkų kaltės. Anuos prieš 200 metų apšaudė (kruvinasis sekmadienis). Šitų, aišku, nieks neapšaudys, bet pasijuoks tyliai ir atsiųs raštišką atsakymą, kur bus su daugybe žodžių gražiai parašyta, kad nieko čia nekeis, procesas vyksta teisinga linkme. Dieve dieve, žmonės, iš kur jūs tokie durniai? Kodėl nepasimokot iš istorijos nieko?
nulis    Tre, 2019-09-11 / 14:17

In reply to by miestietis

Na, per šimtmetį mąstymas nepasikeitė, ar tai keičia reikalo esmę? Gėdą ir nuostolius Lietuvai daro, ir tiek. Vieni rašo projektus, motyvuoja, kaip čia Šiauliai nuo sovietmečio nukentėjo, kokios čia baisios erdvės, stalininė architektūra ir t.t. Europa, aišku, supranta, kad visa Lietuva pilna to stalininio šūdo, "palaimina" projektus, skiria finansavimą, nurodo taisykles ir terminus, o čia staiga pyst - tie patys miestelėnai eina su plakatais šaukdami - ne! Nenorim mes šiuolaikiško miesto, nenorim naujos architektūros. Mums prašom palikti viską, kaip buvo, tik plyteles pakeiskit. Ir ne granitinėm trinkelėm - ne! Тrinkelės - blogis. Matyt, pradės reikalauti senų betoninių plytelių, kaip sovietmečiu kad buvo. Tai gal ir atšauks tuos projektus, aš nežinau, bet ar tie protestuotojai tada parūpins iš kur nors pinigų naujiems šaligatviams, miesto atnaujinimui? Ar tada vėl eis su plakatais rėkdami, kad miestas nesitvarko? Ar tie isteriški entuziastai bent turi supratimo, ką jie daro?
Regina    Tre, 2019-09-11 / 16:36
Brandžius medžius mieste reikia gydyti ir tinkamai prižiūrėti. Tai turi daryti savivaldybės miesto tvarkymo ir aplinkos skyrius. O kur visi klerkai, kai reikia ką gero miestui padaryti???? Meras kas rytą išdidžiai keliauja į darbą bulvaru. Ar kada nors pasižvalgė po miesto centro kiemus??? Pvz:pačiame miesto centre už humanitarinio fakulteto (Rūdės-Vilniaus-Višinskio g. kampe) - kiemas baisiau baisaus ---visą mero kadenciją nei pirštelio nepajudino. Šiukšlynai, išraustos žemės, nudrėbtos trinkelės, lyg ir požeminiai darbai pabaigti, APLINKA palikta bet kaip, duobės neužlygintos, visur akmenys kojoms laužyti., Arba prie buvusio ar esamo vandens projektavimo inst (už buvusio Dvaro turgaus). Šiukšlynai šiukšlynai ir apsileidimas. MERAS IR JO VISA SVITA NEMYLI GIMTOJO MIESTO. Vilniaus gatvės rekonstrukcija stūmiama buldozeriu, svarbu europiniai pinigai, neatsižvelgiama į žmonių savijautą ir prašymus (3 tūkst. parašų už medžius)be kompetencijos, apsistatę pagyrūnais, specialistų ir išmintingų žmonių jiems nereikia. Svarbu "įsisavinti" europinius milijonus ir palikti miestą be žalumos. Vietoje kirtimų kviestų miesto bendruomenę ir rodytų pavyzdį, kaip gražiai tvarkyti kiemus ir aplinką, puoselėti senuosius medžius mieste. Tiesiog mylėti širdimi.. o dabar pasipūtęs savimyla ir arogantiškas meras parodė savo tikrąjį veidą. Ir dar žaliuoju skelbėsi.
Vantuzas    Ket, 2019-09-12 / 18:51
" Ne medžiuose čia visa to reikalo esmė, taip kaip, visi protingi žmonės supranta, jog gyvenime taip jau kartais atsitinka, kuomet tenka kai ką paaukoti dėl galutinio rezultato. " Gerai sakyta. Bet esme " miestietis" kas prie valdžios. Kaip tu. Choluias.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.