Paminklo idėjos eksponuojamos bulvare

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Vi­suo­me­nei su­si­pa­žin­ti ro­do­ma 13 idė­jų es­ki­zų, kaip ga­lė­tų at­ro­dy­ti pa­mink­las "Tau­tos lais­vei".
Šiau­liuo­se Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je ke­ti­na­mo sta­ty­ti pa­mink­lo "Tau­tos lais­vei" idė­jų es­ki­zai ro­do­mi Vil­niaus gat­vės bul­va­re, iš­tuš­tė­ju­sių di­zai­no pa­slau­gų "Go­ri­la" pa­tal­pų vit­ri­no­se (ša­lia "Ka­pi­to­no Mor­ga­no").

Au­to­riai, at­si­liep­da­mi į Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus kvie­ti­mą, ap­žiū­rai pa­tei­kė iš vi­so 13 idė­jų. Vi­si idė­jų tei­kė­jai yra įvar­dy­ti. Tarp jų ne tik ži­no­mi ar­chi­tek­tai, skulp­to­riai, bet ir in­ži­nie­riai, ki­ti ak­ty­vūs mies­tie­čiai.

Vi­suo­me­nė kvie­čia­ma su­si­pa­žin­ti su siū­lo­mo pa­mink­lo va­rian­tais ir reikš­ti nuo­mo­nes iki rug­sė­jo 26 die­nos. Po to bus su­reng­tas ap­ta­ri­mas ir pa­teik­ti eks­per­tų api­bend­ri­ni­mai.

Komentarai

miestietis    Tre, 2019-09-11 / 11:30
Netikėjau, kad bus konkrečios naudos iš tos architektų iniciatyvos, bet pabandyti turbūt vertėjo, jau vien dėl to, kad įsitikintume, jog kiekvienas turime dirbti savo darbą, o iš minios surasti perliuką, užduotis yra labai sunki.
miestietis    Tre, 2019-09-11 / 11:55
Labiausiai tai nuvylė ne diletantai, o p.Puronas su savo pasiūlyta pabaisa, ir dar profesionalu skelbiasi ir geriau jau kurtu būtas- nebūtas miesto istorijas, nei kad plušėtu prie tokių monumentalių darbų.
miestieti,    Tre, 2019-09-11 / 17:43
Jau pats su savim šnekiesi?.. nu nu... prisišnekėjai, ko gero......

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.