Merui – vidinės dramos, miestui – nuostoliai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to me­ras A. Vi­soc­kas dėl oro uos­to atei­ties sa­kė, ko­kios vi­di­nės dra­mos jo vi­du­je be­vyk­tų, si­tua­ci­ją ve­siąs į prie­kį.
Šiau­lių oro uos­tas nuo šiol vyk­dys tik avia­ci­jos sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo funk­ci­ją. Ko­mer­ci­ne veik­la ne­beuž­siims, o at­ly­gi­ni­mus 13 įmo­nės dar­buo­to­jų Sa­vi­val­dy­bė mo­kės iš mies­to biu­dže­to. Toks iš­gy­ve­ni­mo pla­nas. Iki švie­saus ry­to­jaus, kol in­ves­tuo­to­jai pa­si­sta­tys or­lai­vių re­mon­to įmo­nę ir į Šiau­lius ims skrai­dy­ti lėk­tu­vai. Ar me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas vis dar ti­ki ta gra­žia oro uos­to atei­ti­mi? Jis sa­ko, kad ka­muo­ja "vi­di­nės dra­mos".
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­rė Au­re­li­ja Kue­za­da ke­lia ran­kas: skry­džių nė­ra ir nė­ra šan­sų, kad jie grei­tai at­si­ras­tų.

Oro uos­tas lie­ka be ko­mer­ci­nės veik­los

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė Šiau­lių oro uos­tas ne­be­vyk­dys ko­mer­ci­nės veik­los. Įmo­nė­je nai­ki­na­mi ko­mer­ci­nio pa­da­li­nio eta­tai, at­leis­ti 9 dar­buo­to­jai. Sa­vi­val­dy­bė pri­pa­žįs­ta, kad pa­sta­ruo­sius ke­lerius me­tus įmo­nės pa­ja­mos iš vyk­do­mos ko­mer­ci­nės veik­los nė­ra ga­ran­tuo­tos dėl esa­mos si­tua­ci­jos rin­ko­je – jų ne­pa­kan­ka vi­soms įmo­nės iš­lai­doms pa­deng­ti.

Sie­kiant op­ti­mi­zuo­ti įmo­nės iš­lai­das, kol po­ten­cia­lus in­ves­tuo­to­jas, o gal ir ki­ti ga­li­mi in­ves­tuo­to­jai, pra­dės veik­lą Šiau­lių oro uos­te, bu­vo priim­tas spren­di­mas at­si­sa­ky­ti ko­mer­ci­nių veik­lų, pa­lie­kant tik avia­ci­jos sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo funk­ci­jos vyk­dy­mą.

At­li­kus įmo­nės struk­tū­ri­nius pa­kei­ti­mus, at­lei­džia­mi dar­buo­to­jai, vyk­dan­tys ne avia­ci­jos sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo funk­ci­ją. Lie­ka dirb­ti 13 žmo­nių kar­tu su di­rek­to­rė ir bu­hal­te­re.

Oro uos­to sau­gu­mo funk­ci­jos už­tik­ri­ni­mą jau ke­le­rius me­tus iš mies­to biu­dže­to fi­nan­suo­ja Sa­vi­val­dy­bė, ta­čiau įmo­nės va­do­vės ir fi­nan­sininkės at­ly­gi­ni­muo­se biu­dže­ti­niai pi­ni­gai su­da­rė tik da­lį. Ka­dan­gi da­bar įmo­nė ki­to­kių lė­šų be­veik ne­be­tu­ri, tad ir ad­mi­nist­ra­ci­ja bus iš­lai­ko­ma mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šo­mis. Šiam rei­ka­lui mies­to Ta­ry­ba ke­tu­riems li­ku­siems me­tų mė­ne­siams prie jau skir­tų šiems me­tams 150 tūks­tan­čių pri­dė­jo dar 20 tūks­tan­čių.

Iš ko­mer­ci­jos – į di­rek­to­res

Pri­min­si­me, kad prieš ke­le­rius me­tus iš Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­riaus pa­rei­gų be­si­trau­kiant tuo­me­ti­niam di­rek­to­riui And­riui Dau­jo­tui, jis sa­kė su­si­lau­kęs Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų prie­kaiš­tų dėl ne­pa­kan­ka­mai efek­ty­vios įmo­nės ko­mer­ci­nės veik­los.

Bu­vęs va­do­vas tuo­met skun­dė­si, kad Sa­vi­val­dy­bė Ko­mer­ci­jos pa­da­li­ny­je įstei­gė eta­tą ir no­rė­jo įdar­bin­ti sa­vą žmo­gų.

"Priim­si­me dar vie­ną žmo­gų, bus dar vie­nas pro­jek­tas ir kas iš to? Mums rei­kia žmo­gaus, ku­ris dirb­tų su rin­ko­mis – Azi­jos, Ry­tų", – sa­kė ta­da A. Dau­jo­tas, šiuo me­tu dir­ban­tis Pa­lan­gos oro uos­to di­rek­to­riu­mi.

Jam pa­li­kus Šiau­lių oro uos­tą į Ko­mer­ci­jos pa­da­li­nį bu­vo priim­ta Au­re­li­ja Kue­za­da, ku­ri vė­liau ta­po įmo­nės di­rek­to­re.

Vi­sos vil­tys – į in­ves­tuo­to­ją

"Šiau­lių kraš­tui" di­rek­to­rė Au­re­li­ja Kue­za­da pri­pa­ži­no, kad įmo­nė nuo sau­sio mė­ne­sio skry­džių ne­tu­ri.

"Mū­sų vie­nin­te­liai kro­vi­nių tie­kė­jai įklim­po į rei­ka­lus su mui­ti­ne. Ka­dan­gi jie bu­vo vie­nin­te­liai, veik­los ne­be­li­ko. Rin­ko­je taip grei­tai su­ras­ti ki­tą tie­kė­ją, ku­ris to­kiais kie­kiais skrai­din­tų kro­vi­nius, yra be šan­sų. Ne­pa­tem­pia­me apim­čių prieš Ry­gą, Kau­ną, Vil­nių", – aiš­ki­no va­do­vė.

Ji pa­sa­ko­jo, kad pa­si­ta­ru­si su ak­ci­nin­ku (tai yra Sa­vi­val­dy­be) su­si­ta­rė su­si­ma­žin­ti dar­buo­to­jų skai­čių ir iš­gy­ven­ti, kol ateis in­ves­tuo­to­jas. A. Kue­za­da nei­gė, kad įmo­nė vi­siš­kai at­si­sa­kė ko­mer­ci­nės veik­los – tik su­si­ma­ži­no dar­buo­to­jų skai­čių. Anot di­rek­to­rės, vis­kas yra da­ro­ma, tik apim­tys la­bai su­ma­žė­ju­sios.

"Aš atė­jau su ta vė­lia­va, kad oro uos­tas tu­ri už­si­dirb­ti. Kiek­vie­nas atė­ji­mas į Ta­ry­bą ir pra­šy­mas pi­ni­gų la­bai pjau­na. Oro uos­tas tu­rė­tų iš­gy­ven­ti iš ko­mer­ci­nių skry­džių. Mums to ne­pa­vyks­ta ir tai yra skau­du", – ap­gai­les­ta­vo va­do­vė.

Ji pa­tvir­ti­no, kad įmo­nė gau­na pa­ja­mas už že­mės skly­pų, ku­riuo­se pla­nuo­ja kur­tis in­ves­tuo­to­jas, nuo­mą – apie 24 tūks­tan­čius eu­rų.

A. Kue­za­da in­for­ma­vo, kad rug­sė­jo pa­bai­go­je pla­nuo­ja­ma pa­skelb­ti dar dvie­jų skly­pų nuo­mos auk­cio­ną. Jei jis pa­si­sek­tų, įmo­nės pa­ja­mos iš nuo­mos pa­dvi­gu­bė­tų.

"Ar ateis in­ves­tuo­to­jas, sun­ku spė­ti, nes kal­bin­tiems rei­kia pa­ruoš­tos inf­rast­ruk­tū­ros su du­jo­mis, elekt­ra, van­den­tie­kiu ir pa­di­din­ta elekt­ros ga­lia. To dar rei­kės pa­lauk­ti, nes Sa­vi­val­dy­bė da­bar nu­ma­čiu­si 10 mil­ijo­nų eurų di­de­lę in­ves­ti­ci­ją į oro uos­to inf­rast­ruk­tū­rą", – ko­men­ta­vo di­rek­to­rė.

Pri­min­si­me, kad že­mės skly­pus iš oro uos­to iš­si­nuo­ma­vo UAB "Ter­mi­com", ku­ri pa­kei­tė pa­va­di­ni­mą į "Avia­tic Mro". In­ves­tuo­to­jas pla­nuo­ja sta­ty­ti or­lai­vių ap­tar­na­vi­mo ir re­mon­to ga­myk­lą. Sa­vi­val­dy­bė sa­vo ruož­tu įsi­pa­rei­go­jo be­veik už 10 mi­li­jo­nų eu­rų įreng­ti or­lai­vių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, pri­va­žia­vi­mo ta­kus, su­tvar­ky­ti ki­tą in­ves­tuo­to­jui rei­ka­lin­gą inf­rast­ruk­tū­rą.

A. Kue­za­da ti­ki­no, kad abu pro­jek­tai yra pro­jek­ta­vi­mo pa­bai­gos sta­di­jo­je. Sa­vi­val­dy­bė jau ruo­šia­si ran­gos dar­bų pir­ki­mo kon­kur­sui. Te­ri­to­ri­ja iš­va­ly­ta nuo ter­ša­lų, nu­griau­ti ne­rei­ka­lin­gi sta­ti­niai.

"Pag­rin­di­nės mū­sų pa­ja­mos iš or­lai­vių tū­pi­mo, ant­že­mi­nio jų ap­tar­na­vi­mo. Kuo dau­giau or­lai­vių in­ves­tuo­to­jai leis ir su­ks per sa­vo ga­myk­lą, tuo dau­giau mes už­si­dirb­sim", – ti­ki­si di­rek­to­rė.

Ga­myk­la tu­rė­tų pra­dė­ti veik­lą 2021 me­tų ko­vo mė­ne­sį, tad oro uos­to lau­kia dar apie pu­sant­rų me­tų sun­kus iš­gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­pis.

Me­ro vi­di­nės dra­mos

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas sa­ko ne­lei­džian­tis sau pra­ras­ti op­ti­miz­mo dėl oro uos­to atei­ties. Jis pri­si­mi­nė, kad dar 2015 me­tais, kai ta­po me­ru, oro uos­to įmo­nė bu­vo ant bank­ro­to ri­bos.

"Re­gio­no sa­vi­val­dy­bių me­rai pa­si­sa­kė, kad oro uos­to rei­kia. Mums pa­vy­ko pa­deng­ti įmo­nės sko­las – spė­jo­me prieš pa­si­kei­čiant įsta­ty­mui", – pa­sako­jo me­ras.

Jis ti­ki­si, kad tas 150 tūks­tan­čių eu­rų, ski­ria­mų įmo­nei iš­lai­ky­ti, atei­ty­je pri­trauks mi­li­jo­nus in­ves­ti­ci­jų.

"Ži­nia, kad oro uos­tas vei­kia, kad mes ban­do­me iš­lai­ky­ti, kad no­ri­me, jog ši vie­ta vys­ty­tų­si ir in­ves­tuo­ja­me apie 10 mi­li­jo­nų, yra ge­ra. Ta ge­ro­ji ži­nia su­si­kau­pia per il­gą lai­ką", – dės­tė mies­to va­do­vas.

Ta­ry­bos na­rys Mar­ty­nas Šiur­kus pri­mi­nė me­rui se­nas la­žy­bas dėl oro uos­to sau­gu­mo funk­ci­jos, kad ji bus fi­nan­suo­ja­ma iš mies­to biu­dže­to. A. Vi­soc­kas la­žy­bas pri­si­mi­nė sun­kiai, bet pa­pa­sa­ko­jo, jog tuo me­tu ne­ti­kė­jo, kad įmo­nės veik­lai ga­li­ma skir­ti mies­to pi­ni­gų. Tuo me­tu Sa­vi­val­dy­bė­je dir­bęs M. Šiur­kus iš­siaiš­ki­no Ūkio mi­nis­te­ri­jo­je, kad toks fi­nan­sa­vi­mas ga­li­mas. Iš ko la­ži­no­si, šian­dien neat­si­me­na nė vie­nas.

"Mar­ty­nas iš­siaiš­ki­no, kad ga­li­ma fi­nan­suo­ti ir aš tuo džiau­giuo­si. Jei to­kios ga­li­my­bės ne­bū­tų, tai tu­rė­tu­me pa­sa­ky­ti, kad oro uos­tas tu­ri pa­bai­gą. Rea­liai įmo­nėms iš mies­to biu­dže­to skir­ti pi­ni­gų ne­ga­li­ma", – sa­kė me­ras.

A. Vi­soc­kas tei­gė dėl oro uos­to esąs rea­lis­tas, nors jo pa­rei­ga vie­šo­je erd­vė­je bū­ti op­ti­mis­tu.

"Yra sun­ku. Vi­di­nės dra­mos vyks­ta, bet ne­žiū­rint ko­kios jos, ve­siu si­tua­ci­ją į prie­kį", – ža­dė­jo me­ras.

Mū­sų vie­nin­te­liai kro­vi­nių tie­kė­jai įklim­po į rei­ka­lus su mui­ti­ne. Ka­dan­gi jie bu­vo vie­nin­te­liai, veik­los ne­be­li­ko.

Komentarai

A?    Ant, 2019-09-10 / 13:32
Aplinka kalta - trukdžiai? Kiek algos gauna direktorė? Kiek algos mokame fotolaborantui?
Paradoksai    Ant, 2019-09-10 / 14:05
Pabalių turgų parduoda nes ne savivaldybės veikla, o oro uosto įmonė savivaldybės veikla? 10 milijonų eurų į žemę, kad investuotojas ateitų su mobilia įranga ir ją po metų išsivežtų į Kauną? Kam tai naudinga?
miestietis    Tre, 2019-09-11 / 08:45
Reikėjo tą uostą laiku atiduoti, kuomet buvo kuriamas valstybinis uostų susivienijimas, o dabar tik vienos išlaidos ir jokių kiek konkretesnių vilčių, o be to ir Artūrą nekamuotu vidinės dramos, įsivaizduojat- tiek metų košmaro, ne kiekvienas paneštu.
geras    Tre, 2019-09-11 / 09:36
Tai ka jie veikia ties darbuotojai su ponia *** visas dienas, jei darbo nėra tam oro uoste ? Ir už oro gadinima iš mokesčių mokėtojų lėšų jiems alga mokama ?
matomai    Tre, 2019-09-11 / 11:53
Pabalių turgus jau yra radęs pirkėją, o Šiaulių oro uostas ne :) Užtat privatizuos pelningai veikiantį turgų. Mulkiai, sujunkit oro uostą su turgumi ir turgus išlaikys oro uostą :) :) :)
šiaulietis    Tre, 2019-09-11 / 15:29
visiems visų galų specialistams - jeigu visos prieš tai buvusios miesto valdžios ir politikai, ne populistiniais pliurpalais būtų dirbę oro uosto labui, čia seniausiai ir krovininiai bei turistus gabenantys lėktuvai leistus. Bet kol kas tik vien bla bla bla!
Petras    Ket, 2019-09-12 / 06:11
Manau, žiūrint per rožinius akinius, kad šis oro uostas dar turi realių šansų: koks 1 iš milijono. Juk nieko nereiškia tokios smulkmenos kaip tankus vyriausybės finansuojamų uostų tinklas ir netoli esantis Rygos oro uostas? Gal tada verta prie NASA idėjos grįžti? Šiaip paskaitykite 12 kėdžių, kur rašo apie Naujuosius Vasiukus...
remarka    Ket, 2019-09-12 / 09:54
Kai direktorius buvo Miksis tai ir skrydziu buvo ir pajsmos buvo tegu nedideles bet uzteko.O visi statitiniai kaip daujotas ir ta komersante tai tik tol kol susiranda kita silta vieta atsisedeti.Ziniu aviacijos biznije nulis
Nu faina    Ket, 2019-11-21 / 15:38
Kiaušus krapštom ir pinigus visvien moka...O ką... užtai sutvarkyti šaligatviams pinigų nėra. Gėris pagal merą. Valio saulei.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.