Pareigūnai dėkojo jaunuoliams, padėjusiems išvengti tragedijos

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kas Sau­lius Ma­la­to­kas ir vy­riau­sia­sis ty­rė­jas Ai­va­ras Kar­da­šius už at­sa­kin­gu­mą ir pi­lie­tiš­ku­mą pa­dė­ko­jo 18-me­čiams Ne­dui Stan­kū­nui ir Au­gus­tui Gra­kaus­kui bei 16-me­čiam Faus­tui Ka­va­levs­kiui.
2015 me­tų rug­sė­jo 4-osios nak­tį Rad­vi­liš­ky­je ne­blai­vaus (2,01 pro­m.) vai­ruo­to­jo vai­ruo­ja­mas vil­ki­kas pra­žu­dė 20-me­tę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nę, ku­ri su ko­le­ga stab­dė ir tik­ri­no nuo Pa­ne­vė­žio pu­sės į Rad­vi­liš­kį įva­žiuo­jan­čias trans­por­to prie­mo­nes. Ne­ži­nia, kuo bū­tų pa­si­bai­gu­si šių me­tų rugp­jū­čio 20-osios nak­tį vil­ki­ką vai­ra­vu­sio ne­blai­vaus bal­ta­ru­sio ke­lio­nė, jei ne pi­lie­tiš­ki eis­mo da­ly­viai.

 

Apie 22 va­lan­dą Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad ties Kar­če­mų kai­mu su­stab­dy­tas MB mar­kės vil­ki­kas, prie ku­rio vai­ro sė­di ne­blai­vus vai­ruo­to­jas. Vy­ras el­gė­si nea­dek­va­čiai, nuo jo skli­do stip­rus al­ko­ho­lio kva­pas. Vai­ruo­to­jas tei­gė esan­tis blai­vus, ša­li­ke­lė­je su­sto­jęs pa­mie­go­ti. Au­to­mo­bi­lių trans­por­to pa­slau­gas tei­kian­čio­je Lie­tu­vos bend­ro­vė­je dir­ban­tis 58 me­tų Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­tis pa­si­tik­rin­ti gir­tu­mą ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kė. Vy­ras el­gė­si ag­re­sy­viai, to­dėl pa­rei­gū­nams te­ko pa­nau­do­ti ant­ran­kius.

Ven­gi­mas pa­si­tik­rin­ti ne­blai­vu­mą, kai nu­sta­ty­ti ne­blai­vu­mo po­žy­miai, yra pri­ly­gi­na­mas vai­ra­vi­mui iš­gė­rus, to­dėl vai­ruo­to­jui bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mo esant ne­blai­viam, kai nu­sta­to­mas 1,51 ir dau­giau pro­mi­lių gir­tu­mas.

Ban­dy­mą iš­si­suk­ti nuo at­sa­ko­my­bės su­žlug­dė svar­būs liu­dy­to­jai, ku­rie ak­ty­viai da­ly­va­vo atim­da­mi ga­li­my­bę gir­tam vai­ruo­to­jui da­ly­vau­ti eis­me. Tai – trys jau­nuo­liai iš Rad­vi­liš­kio ir vie­nas vy­ras, ku­ris li­ko nei­den­ti­fi­kuo­tas. Pas­ta­ra­sis iš su­sto­ju­sio kelk­raš­ty­je vil­ki­ko už­ve­di­mo spy­ne­lės iš­trau­kė rak­te­lius ir per­da­vė jau­nuo­liams, kad šie pa­lauk­tų po­li­ci­jos ir rak­te­lius bei vai­ruo­to­ją per­duo­tų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams. Pats iš­sku­bė­jo ke­lio­nę tęs­ti to­liau.

Jau­nuo­liai iš Rad­vi­liš­kio po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus iš­kvie­tė, jų su­lau­kė ir pa­tei­kė ne tik vil­ki­ko už­ve­di­mo rak­te­lius, bet ir fil­muo­tą me­džia­gą, kaip pa­vo­jin­gai vil­ki­kas ma­nev­ruo­ja po va­žiuo­ja­mą­ją da­lį.

Au­to­mo­bi­liu "Au­di A4" va­žia­vu­siems vai­ki­nams šis vil­ki­kas siau­bą ėmė kel­ti jau ties Ari­mai­čių eže­ru. Čia jie pa­ste­bė­jo ke­liu Panevėžys–Radviliškis pa­vo­jin­gai ma­nev­ruo­jan­čią sun­kias­vo­rę trans­por­to prie­mo­nę, ku­ri tai įva­žiuo­da­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą, tai grįž­da­vo į sa­vą­ją, tai nu­suk­da­vo į kelk­raš­tį.

Ne­to­li Kar­če­mų kai­mo vil­ki­kas su­sto­jo. Jau­nuo­liai, va­žiuo­da­mi pa­skui, apie pa­vo­jin­gą vai­ruo­to­ją in­for­ma­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus ir sa­vo mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu už­fik­sa­vo pa­vo­jin­gus vil­ki­ko vi­ra­žus. Po to, iš­šo­kę iš sa­vo au­to­mo­bi­lio, nu­bė­go prie su­sto­ju­sios trans­por­to prie­mo­nės, prie ku­rios jau bu­vo pri­bė­gęs ir vil­ki­ko rak­te­lius paė­męs prie­ky­je vil­ki­ko su­sto­ju­sio au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas.

Rug­sė­jo 5 die­ną Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kas Sau­lius Ma­la­to­kas ir to pa­ties sky­riaus vy­riau­sia­sis ty­rė­jas Ai­va­ras Kar­da­šius už at­sa­kin­gu­mą ir pi­lie­tiš­ku­mą pa­dė­ko­jo 18-me­čiams Ne­dui Stan­kū­nui ir Au­gus­tui Gra­kaus­kui bei 16-me­čiam Faus­tui Ka­va­levs­kiui ir įtei­kė do­va­nė­les, ku­rios nuo­lat pri­mins apie jų at­sa­kin­gą poel­gį. Vai­ruo­to­jui, ku­ris iš vil­ki­ko už­ve­di­mo spy­ne­lės iš­trau­kė rak­te­lius, ran­kos pa­spaus­ti pa­rei­gū­nai ne­ga­lė­jo, ta­čiau jam pa­dė­ką reiš­kia nea­ki­vaiz­džiai.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.