Kita pareigūnų kar­ta

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
32 pa­rei­gū­nai – tiek jau­nų po­li­ci­nin­kų įsi­lie­jo į Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos gre­tas.
Ku­žių Švč. M. Ma­ri­jos Gi­mi­mo baž­ny­čio­je prie­sai­ką tar­nau­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kai ir jos žmo­nėms da­vė 32 jau­ni žmo­nės, pra­de­dan­tys po­li­ci­nę kar­je­rą Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te.

Prie­sai­ka ir pa­lai­mi­ni­mas

Penktadienį po prie­sai­kos iš­ti­ki­mai tar­nau­ti Lie­tu­vai ir jos žmo­nėms, nau­jo­kus ir jų ar­ti­muo­sius pa­svei­ki­no Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ka­pe­lio­nas To­mas Rei­nys. "Ar su­vo­kia­te, kad pa­si­rin­ko­te itin sun­kią pro­fe­si­ją?", – į jau­nuo­lius krei­pė­si jis.

Ku­ni­gas su­tei­kė pa­lai­mi­ni­mą. Jis pa­lin­kė­jo stip­ry­bės ko­vo­jant su ne­ge­ru­mais bei pa­de­dant žmo­nėms.

Ce­re­mo­ni­jo­je ty­los mi­nu­te pa­gerb­ta prieš ket­ve­rius me­tus, rug­sė­jo 4 die­ną, gir­to vai­ruo­to­jo par­blokš­ta ir mir­ti­nai su­ža­lo­ta Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tru­lė Li­gi­ta Ba­niu­ly­tė. Ta­da jai, ne­se­niai pra­dė­ju­siai kar­je­rą, bu­vo tik 20 me­tų.

20 mer­gi­nų ir 12 vai­ki­nų – toks gau­sus bū­rys jau­ni­mo, bai­gu­sio M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­tą, Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­lą, įva­di­nio mo­ky­mo kur­sus, pa­pil­dė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ją.

Dau­gu­mos nau­jo­kų tar­ny­ba pra­si­de­da Pat­ru­lių rink­ti­nė­je, dar va­di­na­mo­je po­li­ci­nin­kų kal­ve, ku­rio­je jie tie­sio­giai su­si­durs su sun­kia kas­die­ny­be.

Įgi­jęs pa­tir­ties, bū­rys iš­si­skirs­tys po ap­skri­ties ra­jo­nų – Pak­ruo­jo, Rad­vi­liš­kio, Jo­niš­kio ir kt. – po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tus.

Gin­ti. Sau­go­ti. Pa­dė­ti

Po iš­kil­min­gos ce­re­mo­ni­jos še­še­tas jau­nų pa­rei­gū­nų su­ti­ko pa­si­da­ly­ti min­ti­mis su "Šiau­lių kraš­tu". Tvir­ti­na, kad di­džiuo­ja­si sa­vo pa­si­rin­ki­mu dirb­ti po­li­ci­jo­je, ži­no, jog bus ir juo­dų die­nų, ir sun­kių už­duo­čių, ir grau­džių si­tua­ci­jų, ku­rios vi­sam gy­ve­ni­mui įsi­rėš į at­min­tį. "Gin­ti. Sau­go­ti. Pa­dė­ti." – jiems nė­ra tuš­ti žo­džiai, jie reiš­kia tai, kad gin­ti, sau­go­ti, pa­dė­ti – tai įsi­pa­rei­go­ji­mas ir at­sa­ko­my­bė prieš kiek­vie­ną žmo­gų.

23 me­tų Dai­no­rą Pranc­ku­tę, ta­riant prie­sai­kos žo­džius, už­val­dė jau­di­nan­tis jaus­mas.

Šiau­lių "Sau­lė­te­kio" gim­na­zi­ją bai­gu­sios Dai­no­ros ma­ma – Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo biu­ro IV sky­riaus vir­ši­nin­kė Au­re­li­ja Pranc­kie­nė – bu­vo tas žmo­gus, ku­ris pa­ro­dė Dai­no­rai ke­lią.

"Ma­ma man vi­sa­da bu­vo pa­vyz­dys. No­riu bū­ti to­kia, ko­kia yra ji, ir ban­dy­siu to siek­ti", – sa­ko pa­rei­gū­nė.

Anot jos, ma­ma, su­ži­no­ju­si apie duk­ros ke­ti­ni­mus stu­di­juo­ti My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te iš pra­džių ne­tryš­ko džiaugs­mu, bet pa­skui ap­si­pra­to.

"Da­bar ma­tau, kad ma­ma džiau­gia­si", – šyp­so­si mer­gi­na.

Pa­si­rink­ti po­li­ci­nin­kės ke­lią 22 me­tų Ka­ro­li­na Kas­pu­ty­tė ap­si­spren­dė li­kus maž­daug pus­me­čiui iki Šiau­lių J. Ja­no­nio gim­na­zi­jos bai­gi­mo. Įs­to­ju­si į M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­tą ir stu­di­ja­vu­si ten ket­ve­rius me­tus, ji ti­ki­na, nie­ka­da ne­nu­si­vy­lu­si ir ne­tu­rė­jo net min­čių at­si­sa­ky­ti stu­di­jų.

"Jei pa­si­rin­ko­me to­kį dar­bą, tai tik­rai ne dėl at­ly­gi­ni­mo. Pir­miau­sia – idė­ja", – už­tik­ri­na mer­gi­na.

Ji ži­no, kad šia­me dar­be bus aki­mir­kų, kai gal sua­be­jos sa­vo pa­si­rin­ki­mu, gal pa­si­jus pa­var­gu­si, ta­čiau ti­ki­si, kad tos aki­mir­kos bus trum­pu­tės ir ne­tru­kus praeis.

23-ejų Go­da Luk­šai­tė Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te po moks­lų taip pat M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­te dir­ba jau pus­me­tį. Mer­gi­na bu­vo pa­si­ra­šiu­si išanks­ti­nę su­tar­tį. Ta­čiau da­bar, da­vu­si prie­sai­ką, ji jau­čia­si dar la­biau įsi­pa­rei­go­ju­si žmo­nėms.

Mer­gi­na nuo ma­žų die­nų ži­no­jo, kad no­ri dirb­ti dar­bą, ku­ria­me ne­bū­tų mo­no­to­ni­jos, tad nie­ka­da ne­sva­jo­jo apie ra­mų sė­di­mą.

"Dirb­da­ma po­li­ci­jo­je, jau pa­ty­riau, kad kas­dien kas nors nau­jo įvyks­ta: bū­na sun­ku, bū­na leng­viau, žmo­nės vis nau­ji, pro­ble­mos skir­tin­gos", – ener­gi­ja trykš­ta jau­na pa­rei­gū­nė.

Go­da pa­se­kė sa­vo te­tos Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nės pė­do­mis, ku­ri jai vi­sa­da bu­vo au­to­ri­te­tas.

25-erių Man­tas Gri­baus­kas taip pat pa­si­ry­žęs tar­nau­ti vi­suo­me­nei.

Pa­si­rink­da­mas to­kią pro­fe­si­ją, vai­ki­nas ne­sle­pia su­lau­kęs vi­so­kių reak­ci­jų – juk pa­rei­gū­nus va­di­na ir ne pa­čiais gra­žiau­siais epi­te­tais. Pa­na­šių reak­ci­jų bu­vo ir iš kai ku­rių Man­to drau­gų. Ta­čiau vai­ki­no ap­si­spren­di­mo jie ne­pa­kei­tė, tik at­si­rin­ko drau­gus ir pa­si­rin­ko bend­rau­ti su tais, ku­rie pa­lai­ko, su­pran­ta ir pri­ta­ria jo pa­si­rin­ki­mui.

"Mū­sų šū­kis "Gin­ti. Sau­go­ti. Pa­dė­ti", ir tai reiš­kia, kad mes tik­rai nie­kam blo­go ne­lin­ki­me ir vis­ką da­ro­me, kad bū­tų ge­riau", – sa­ko Man­tas.

Jo sva­jo­nė bū­ti po­li­ci­nin­ku gi­mė vai­kys­tė­je. La­bai mė­go žiū­rė­ti lai­dą "Fa­rai" ir ste­bė­ti pa­rei­gū­nų dar­bą.

27-erių Vai­das Pa­že­rec­kis įsi­ti­ki­nęs, kad to­kios po­li­ci­jos, ko­kia ji bu­vo Nep­rik­lau­so­my­bės pra­džio­je, da­bar ne­bė­ra. Pa­sak vai­ki­no, atė­jo nau­ja po­li­ci­nin­kų kar­ta, ku­ri iš­ties no­ri tar­nau­ti žmo­nėms.

"Ži­nau, kad mū­sų kar­ta ki­taip tar­naus – be ko­rup­ci­jos ir ki­tų ne­gra­žių da­ly­kų. Aš taip ma­nau, – sa­kė jis. – Jau­niems pa­rei­gū­nams dar­bas po­li­ci­jo­je – ne tik bū­das už­si­dirb­ti, kur kas svar­biau – mi­si­ja".

Dar­bą po­li­ci­jo­je nuo Pat­ru­lių rink­ti­nės, kaip ir vi­si jo ko­le­gos, pra­de­dan­tis Vai­das tu­ri am­bi­ci­jų pro­fe­si­nė­je kar­je­ro­je ne­sus­to­ti. Šmaikš­tau­ja, siek­siąs ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro var­do. Vis dėl­to pra­dė­ti ke­ti­na nuo pra­džių, jei li­ki­mas duos mie­lai taps ko­mi­sa­ru. O kol kas V. Pa­že­rec­kį ten­ki­na ir ty­rė­jo dar­bas Pat­ru­lių rink­ti­nė­je – tai leis pa­tir­ti po­li­ci­nio dar­bo vir­tu­vės sko­nį.

Ži­vi­lė Dauk­šai­tė dar­bą pra­dė­jo su už­si­de­gi­mu: pir­mi įvy­kiai, ap­si­lan­ky­mai pro­ble­mi­nė­se šei­mo­se.

"Pui­kios emo­ci­jos. Sun­ku net ir nu­pa­sa­ko­ti. No­ri­si kuo dau­giau iš­mok­ti, pa­tir­ti", – sa­ko 22 me­tų mer­gi­na.

Vis dėlto ne­sle­pia, nei­gia­mų emo­ci­jų dar­be jau spė­jo pa­tir­ti, tik lai­ko­si nuo­sta­tos, kad, dir­bant to­kį dar­bą, jas bū­ti­na iš­mok­ti su­lai­ky­ti sa­vy­je ir ne­pa­ro­dy­ti su­sier­zi­ni­mo, ne­pa­si­ten­ki­ni­mo.

"Tu­rim bū­ti tiek fi­ziš­kai, tiek psi­cho­lo­giš­kai pa­si­ruo­šę iš ar­ti pa­ma­ty­ti, koks yra gy­ve­ni­mas ir kaip kai ku­rie žmo­nės sun­kiai gy­ve­na", – sa­ko Ži­vi­lė. Jos žo­džiais, kar­tais žmo­gui už­ten­ka tik ran­ką ant pe­ties pa­dė­ti, žo­dį pa­sa­ky­ti. O su­ra­šy­ti pro­to­ko­lą, nu­baus­ti, pa­nau­do­ti fi­zi­nę prie­var­tą, anot jos, tik ta­da, kai ran­kos už­dė­ji­mas ne­de­da.

Ar su­vo­kia­te, kad pa­si­rin­ko­te itin sun­kią pro­fe­si­ją?

Komentarai

kike    Tre, 2019-09-11 / 07:55
Nei jie gina, nei saugo. Visas jų darbas pulti ant vairuotojų. O šiaip, reaguoja tik į jau padarytus nusikaltimus. Absurdas.
Jonas    Tre, 2019-09-11 / 14:07

In reply to by kike

Greitai nei teismų nei policininkų nereikės. Jeigu skaitėte tai nusikaltėlius įdarbins.. Namo išleidines.. Internetas nemokamas.. Pasimatymai. Ziudziu kalėjime bus geriau nei laisvėje. Kam jie reikalingi jeigu pagavo 2 val.popierius pildo o uz valandos vėl paleidžia. Kažkokia keista policija ir teismai tapo.
miestietis    Tre, 2019-09-11 / 08:11
Viskas būtų kaip ir neblogai, tik kad šiame naujokų būryje vaikinų yra aiškiai per daug, nes užtektu ir kokių dviejų- trijų dėl įvairovės. Kiek stebiu merginų- pareigūnių darbą, tai neatsistebiu jų sugebėjimais ir mušeiką sutramdyti ir kokiam chuliganui-ambalui kovos veiksmu ranką užlaužti ir į žemę tėkšti, nei jos slepiasi už kolegų vyrų nugarų, kuomet labai pavojinga ir baisu. Ateityje noriu tik 100 proc. jaunutes merginas matyti policijos patrulių porose, juk nauja gadynė atėjo, reikia visiems persiorientuoti, nejaugi čia būsi toks vienas nesusipratėlis ir nesupratėlis.
kike    Tre, 2019-09-11 / 09:01
Kažin ta, kur Tryškiuose garsiai klykė, kai jos kolegą pjovė, atleista, ar toliau sėkmingai...
pritariu    Tre, 2019-09-11 / 10:08
Man baisu, nemanau, kad tos mergužėlės mane apgins. Kažin ta, kur Tryškiuose garsiai klykė, kai jos kolegą pjovė, atleista, ar toliau sėkmingai...
Šiaulių betvarke    Tre, 2019-09-11 / 23:21
Puiku. Turėsim ką skųsti ministerijoms. Nemanau, kad jie supranta ką reiškia žmogaus teises. Kaip ir dabartinė Šiaulių teisėsauga.
Vairuotojas    Ant, 2019-09-17 / 11:59
Jei dar nemoka, tai "policijos kalvė", priešakyje su nelietuvišką pavardę nešiojančia pareigūne, labai greitai išmokys klastoti parodymus ir bausti niekuo nekaltus vairuotojus. Pirmyn su Šiaulių policijos devizu "klastoti,sodinti, bausti".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.