Sunkiasvorių automobilių eismas išvedė iš kantrybės

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Ža­ga­rie­čiai apie va­lan­dą žings­nia­vo per pe­rė­ją, stab­dy­da­mi sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių eis­mą per mies­to cent­rą.
Va­kar nuo 10 iki 11 va­lan­dos Ža­ga­rė­je bu­vo stab­do­mos per mies­to cent­rą va­žiuo­jan­čios sun­kias­vo­rės ma­ši­nos – gru­pė žmo­nių paei­liui ne­sku­bė­da­mi ėjo per pe­rė­ją, vis ap­si­suk­da­mi ir grįž­da­mi. Taip siek­ta at­kreip­ti val­džios dė­me­sį, jog mies­te­lio gy­ven­to­jai ken­čia nuo pa­sta­ruo­ju me­tu itin in­ten­sy­vaus šių au­to­mo­bi­lių eis­mo, ke­lian­čio triukš­mą ir ga­di­nan­čio as­fal­to dan­gą.

Ak­ci­ją or­ga­ni­za­vęs Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, Konst­ruk­ty­vio­sios opo­zi­ci­jos at­sto­vas Ed­mun­das Vai­čiu­lis „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad taip no­ri­ma pri­vers­ti ra­jo­no val­džią veik­ti ir rū­pin­tis gy­ven­to­jų sau­gu­mu bei nor­ma­liu gy­ve­ni­mu. Sun­kias­vo­riai au­to­mo­bi­liai le­kia di­de­liu grei­čiu, o Pet­ro Cvir­kos gat­ve, ve­dan­čia Nau­jo­sios Ak­me­nės kryp­ti­mi, daž­nai va­žiuo­ja ne sa­vo ke­lio pu­se, kad ne­kliu­dy­tų šu­li­nė­lių, bet su­ke­lia pa­vo­jų pės­tie­siems ir dvi­ra­ti­nin­kams, nes mi­nė­tos gat­vės da­ly­je iš­vis nė­ra ša­li­gat­vių.

Apie dvi de­šim­tis žmo­nių per pe­rė­ją prie se­niū­ni­jos ėjo paei­liui kas mi­nu­tę ar dvi, taip stab­dy­da­mi pa­sta­ruo­ju me­tu ypač suin­ten­sy­vė­ju­sį sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių eis­mą. Jie žvy­rą, skal­dą ir ki­tas sta­ty­bi­nes me­džia­gas ve­ža į Ak­me­nės ra­jo­ne sta­to­mą ga­myk­lą ir tie­kia Lat­vi­jo­je nuo sie­nos iki Ter­ve­tės tie­sia­mam ke­liui. Eis­mas pra­si­de­da nuo šeš­tos ry­to. Gre­ta gat­vės gy­ve­nan­čių­jų na­muo­se vir­pa bal­dai, skimb­čio­ja su­dė­ti in­dai.

Sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai į ak­ci­ją rea­ga­vo skir­tin­gai: vie­ni sig­na­li­za­vo, rei­ka­lau­da­mi pra­leis­ti, pik­ti­no­si, ki­ti sto­vė­jo ra­miai ar­ba į ei­nan­čius per pe­rė­ją žiū­rė­jo su šyp­se­na.

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas, Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ai­va­ras Rud­nic­kas „Šiau­lių kraš­tui“ paaiš­ki­no, kad pro­ble­ma dėl sun­kias­vo­rių ma­ši­nų eis­mo ži­no­ma, ta­čiau ke­lias yra re­gio­ni­nis ir jis pa­val­dus Au­tom­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos, o ne sa­vi­val­dy­bei. Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, nu­spręs­ta kreip­tis į Ke­lių di­rek­ci­ją, pra­šant ap­ri­bo­ti eis­mą iki 30 ki­lo­met­rų per va­lan­dą. Kol kas at­sa­ky­mas ne­gau­tas. Nuk­reip­ti au­to­mo­bi­lių ki­tu ke­liu nė­ra kur, Ža­ga­rė ne­tu­ri ap­va­žia­vi­mo.

E. Vai­čiu­lis tei­gia, kad yra ir dau­giau rei­ka­la­vi­mų ra­jo­no val­džiai: as­fal­tuo­ti Ža­ga­rės gat­ves, ku­rios duo­bė­tos ar ne­ko­ky­biš­kai pa­klo­tas ak­me­nų grin­di­nys, nu­ties­ti pėsčiųjų–dviračių ta­ką Žagarė–Stungiai–Daukšiai, as­fal­tuo­ti gat­ves per Ver­šių ir Min­čai­čių kai­mus. Val­džiai į juos neat­siž­vel­gus bus or­ga­ni­zuo­ja­mos nau­jos ak­ci­jos.

Komentarai

ja ja ja    Tre, 2019-09-04 / 10:55
tarybos narys ir nieko negali išspręsti. tegul janutienei ką pamasažuoja kol akys visai neišsprogo. kitos dvi žalios irgi pačiuožusios. tarybos natiai eikit dirbt žalieji. TARnaukit!
Aha    Tre, 2019-09-04 / 13:32
Tarybos narys Edmundas Vaiciulis... Cha cha taigi jis ir yra valdžia į kokią valdžia dar kreipiasi? Tegu ne piketus daro, o normalius raštus su organizuoja surenka parašus ir kreipiasi į kelių direkcija. Parekaut kiekvienas gali, o kai reikia ką parašyt ir pasirodo proto galia.
Kur “šuo pakastas”    Tre, 2019-09-04 / 22:34
kad valdžiukė ten kur reikia tik už kelis šimtelius eu pastatyti greitį rbojančius ženklus ar perėją paženklinti demonstruoja visišką bejėgiškumą,bet kur nori “labai gražų” tiltą už šimtus tūkstančius ar aikštes už milijonus ištrinkeliuoti-tiesiog vartosi kulverščiais?...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.