Kapitalistai iš Savivaldybės bokšto

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Šiaulių miesto savivaldybė.
"Ko­dėl par­duo­da­te mū­sų tur­gų?" – klau­sė "Pa­ba­lių tur­gaus" pre­kiau­to­jai.
"Jū­sų tur­gų?"– nu­si­juo­kė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ir pri­dū­rė, kad jiems (val­džiai) to­kio vers­lo ne­rei­kia.
"Jei jums to tur­gaus rei­kia, su­si­mes­ki­te ir nu­si­pir­ki­te už mi­li­jo­ną", – tėš­kė ki­tas val­džios at­sto­vas be­veik 500 pre­kiau­to­jų. Jie yra Šiau­liai ir jų žo­dis pa­sku­ti­nis?

UAB "Šiau­lių val­džia" dir­ba rim­tai – pa­gal ag­re­sy­vaus stam­baus vers­lo stan­dar­tus. Val­do be­veik 160 mi­li­jo­nų mies­to biu­dže­tą, ke­lias įmo­nes. Val­džios vy­rų kal­bo­se nuo­lat gir­di – ma­no, mū­sų, ne­duo­sim, paim­sim.

Tik vie­ną da­ly­ką pa­mir­šo šio uab'o gal­va ir gal­vu­tės, kad jie, sė­dė­da­mi ant dau­giau nei pu­san­to šim­to mi­li­jo­no eu­rų mies­to kap­šo, į jį neuž­dir­bo nė eu­ro. Tuos mi­li­jo­nus su­ne­šė dir­ban­tys šiau­lie­čiai. Tarp jų – ir tur­gaus pre­kiau­to­jai. Net ir val­džios vy­rų dar­bo mo­kes­čius už juos su­mo­ka pri­va­čio­se įmo­nė­se dir­ban­tys mo­kes­čių mo­kė­to­jai.

Sa­vi­val­dy­bė­je įsi­kū­rę po­nai sa­ko: "aš esu Šiau­liai" ir ci­niš­kai at­su­ka ten tei­sy­bės ieš­kan­tiems žmo­nėms nu­ga­rą. Žars­ty­da­mi mo­kes­čių mo­kė­to­jų su­neš­tą iž­dą jie jau­čia­si kie­tais ka­pi­ta­lis­tais.

Bu­vu­sią Šiau­lių me­rę Vi­dą Sta­siū­nai­tę-Skač­kaus­kai­tę ga­li­ma ver­tin­ti vi­saip, bet vie­no da­ly­ko da­bar­ti­niai val­dan­tie­ji ga­lė­tų pa­si­mo­ky­ti. Bu­vu­si me­rė Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams nuo­lat kar­to­da­vo: "Užė­jo žmo­gus į Sa­vi­val­dy­bę, ne­pa­mirš­ki­te, kad jis – jū­sų darb­da­vys. Jūs dir­ba­te už jo pi­ni­gus ir jam".

Pa­na­šu, kad da­bar­ti­niai val­dan­tie­ji ne dir­ba jiems mies­to vai­rą pa­ti­kė­ju­siems žmo­nėms, o val­do.

Sa­vi­val­dy­bė­je įsi­kū­rę po­nai sa­ko: "aš esu Šiau­liai" ir ci­niš­kai at­su­ka ten tei­sy­bės ieš­kan­tiems žmo­nėms nu­ga­rą. Žars­ty­da­mi mo­kes­čių mo­kė­to­jų su­neš­tą iž­dą jie jau­čia­si kie­tais ka­pi­ta­lis­tais.

"Įmo­nė – ne so­cia­li­nė prie­glau­da kaž­ko­kiems tur­gaus pre­kiau­to­jams". Čia bu­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus An­ta­no Bar­tu­lio žo­dis. Tie­siai į kak­tą į Sa­vi­val­dy­bę atė­ju­siems žmo­nėms, iš­gąs­din­tiems, kad "Pa­ba­lių tur­gaus" par­da­vi­mas atims iš jų ir jų šei­mų duo­ną.

Prieš ke­lis mė­ne­sius, Sa­vi­val­dos rin­ki­mų iš­va­ka­rė­se, me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko ir jo bend­ra­žy­gių to­nas bu­vo vi­sai ki­toks – de­monst­ra­vo mei­lę ir rū­pes­tį šiau­lie­čiais. Mat la­bai no­rė­jo­si to val­džios skept­ro ne­pa­leis­ti iš ran­kų.

Net į po­pie­rių su­gul­dė įsi­pa­rei­go­ji­mą šiau­lie­čiams – ne­pri­va­ti­zuo­ti pel­nin­gų Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių. Aps­vai­gę nuo gau­tos val­džios žmo­nių ka­rū­nuo­ti val­do­vai sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus la­bai grei­tai pa­my­nė po ko­jo­mis. Kla­si­ka, ar ne? Tar­si fi­gos la­pe­liu sa­vo gė­dą me­ras abe­jo­ti­nus spren­di­mus dangs­to įsta­ty­mais. O prieš rin­ki­mus jų ne­ži­no­jo? Ko­dėl ta­da šiau­lie­čiams ne­kal­bė­jo: par­duo­si­me "Pa­ba­lių tur­gų" ir pa­lik­si­me pre­kiau­to­jus be dar­bo, į cent­re esan­tį dau­gia­bu­tį su gy­ven­to­jais įkel­si­me nak­vy­nės na­mus, nu­šie­nau­si­me vi­sus cent­re es­na­čius me­džius, o su šiau­lie­čiais san­ty­kius aiš­kin­si­mės teis­muo­se...

"Mes jus rin­ko­me, o jūs...", "Ku­rio­je vie­to­je jums žmo­gus, jūs tik pi­ni­gus ma­to­te", – Sa­vi­val­dy­bė­je kal­bė­jo tur­gaus pre­kiau­to­jai.

Smul­kių­jų vers­li­nin­kų at­sto­vė ap­gai­les­ta­vo, kad Šiau­liuo­se jau ant­rą val­džios ka­den­ci­ją ne­pa­vyks­ta ras­ti bend­ros kal­bos su vie­tos val­džia. O kam jiems bur­ną au­šin­ti, ką iš tų smul­kių žu­ve­lių paim­si? Jie ne­vaikš­to iš­krak­mo­ly­tais bal­tais marš­ki­niais ir mė­ly­nais kos­tiu­mais, ne­kvie­čia gur­ma­niš­kų pie­tų į ge­riau­sius mies­to res­to­ra­nus. O ir so­li­džios pa­ra­mos mies­to ren­gi­niams iš jų ne­pa­rei­ka­lau­si.

Ir kas, kad vie­šai tei­gia­ma, kad Šiau­liuo­se di­džią­ją bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to da­lį su­ku­ria bū­tent smul­ku­sis ir vi­du­ti­nis vers­las, kad jie dau­giau­siai su­ku­ria dar­bo vie­tų...

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me yra nu­sta­ty­tas toks vie­ti­nei val­džiai vi­sai ne­rei­ka­lin­gas tie­sio­gi­nio gy­ven­to­jų da­ly­va­vi­mo tvar­kant vie­šuo­sius sa­vi­val­dy­bės rei­ka­lus prin­ci­pas. Pa­gal jį gy­ven­to­jams su­da­ro­mos są­ly­gos tie­sio­giai da­ly­vau­ti ren­giant ir svars­tant spren­di­mų pro­jek­tus, or­ga­ni­zuo­jant ap­klau­sas, su­si­rin­ki­mus, suei­gas, vie­šą pe­ti­ci­jų nag­ri­nė­ja­mą, ska­ti­nant ki­tas pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos for­mas. Ir nie­kur ne­ra­si­te pa­ra­šy­ta, kad to­kios in­cia­ty­vos tu­ri baig­tis teis­muo­se. Nors pa­sta­ruo­ju me­tu gy­ven­to­jų žvilgs­nis vis daž­niau kryps­ta į vie­nin­te­lį "ver­tė­ją" pa­si­kal­bė­ji­mams su val­džia – teis­mą.

Tie­sa, me­ras ren­gia "ap­klau­sas" sa­vo pa­sky­ro­je feis­bu­ke. Kur ki­taip mąs­tan­tys "gau­na ba­ną" (už­blo­kuo­ja­mi) ir sa­vo­nuo­mo­nės pa­reikš­ti ne­ga­li. Ko ne "tė­ve­lis" Lu­ka­šen­ka?

"Są­ži­nė – kaip žiur­kė­nas: ar­ba mie­ga, ar­ba grau­žia" – fra­zė gir­dė­ta dau­ge­liui. Šiau­lių val­do­vų są­ži­nę grei­čiau­siai kaž­kas pri­si­jau­ki­no.

Komentarai

miestietis    Ant, 2019-09-03 / 10:34
Kadangi Pabalių turgaus vienintelis akcininkas yra savivaldybė, tai ką ji nori , tą ir daro, ir jai geriau matosi, ką su tuo turtu daryti. Mano matymu yra taip- jei jo vadovas nebūtų sartauskinis- žakarinis, tai gal kažkiek dar ir būtų tas turgus likęs valdiškas, o dabar jis mūsų valdžiai kelia tik alergiją, o be to, protestuotojai nežino- kaip dabar yra tvarkomasi su tos bendrovės lėšomis, ir kiek išsimokama yra visokių algų- priedų pagalba, mano manymu, tai pavydėtu ir mokytojai ir kiti biudžetininkai. Reziumė- aš pritariu turgaus privatizacijai, nes gauti milijoną už oro burbulą yra labai gerai, nes pati žemė yra Žemės fondo dispozicijoje.
Vvv    Ant, 2019-09-03 / 18:09

In reply to by miestietis

Pirmiausia, ne prekiautojai turi kontroliuoti kaip panaudojamos lėšos, čia savivaldybės funkcija. Jeigu savivaldybė nesusitvarko, čia jau kitas klausimas.
miestiečiui    Tre, 2019-09-04 / 10:35

In reply to by miestietis

LR Vietos savivaldos įstatymo 3 str. : Savivaldybė – įstatymo nustatytas valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per to valstybės teritorijos administracinio vieneto nuolatinių gyventojų išrinktą savivaldybės tarybą, kuri sudaro jai atskaitingas vykdomąją ir kitas savivaldybės institucijas. Ne šitie "ponai tarnai" yra turto/akcijų savininkai, o Šiaulių miesto bendruomenė
Užtat    Ant, 2019-09-03 / 11:20
Meras praeitą savaitę į Saldą buvo atėjęs pasipiarint...turginiai ne lygis jam
Ramus    Ant, 2019-09-03 / 12:05
Jokia ,,politinė" partija, joks galimas kandidatas į merus nieko nekalba. Politinis štilis. Kam reikia finansuoti tylinčias ir nieko nesiūlančias partijas, kurios visą valstybės paramą išleidžia rinkiminių plakatų darymui?
Dd    Ant, 2019-09-03 / 12:32
Gerai miesto valdziai TURI rupeti pilietis,bet Siauliu valdziai mes eiliniai nerupim,ka is ju paimsi.Noriu primint,kad Jus mums turit tarnaut,laikytis savo priesrinkiminiu isipareigojimu,geda man,kad as uz Jus balsavau...
Ramus    Ant, 2019-09-03 / 12:53
Va rašo vienas agitatorius, kad valdžia turi tarnauti... Kada kuri valdžia tarnavo?
Ramus    Ant, 2019-09-03 / 22:35

In reply to by Dd

Pagal tai ką čia rašinėjat, tamsta turėtumėt oficialiai kreiptis į savivaldybės sekretoriatą, gauti raštišką atsakymą ir tada reikšti savo rinkimines nuotaikas. Žinokit, kad savivaldybės tarnautojai niekam nieko neprivalo. Yra taisyklės, procedūros, kurių niekas negali nei apeiti, nei pažeisti, nei pasinaudoti. Beje, kaip vyksta tyrimas dėl kandidato į merus visureigio padegimo? Juk tai nežmoniškas poelgis?
Vincas    Ant, 2019-09-03 / 13:29
visų galvų ir galvelių galima paklausti, kodėl taip susireikšminate ir spjaunate į žmonių nuomonę, juk tikrai nesate visagaliai, ir labai greitai praeis jūsų laikas. Todėl pasistenkite, kad jūsų vardai būtų tariami su pagarba, o ne virstų keiksmažodžiais. Kad nebūtų sakoma, "tai jų laikais uždaryta pirtis, turgus, "Jonio pastogė", "Valerijonas", Lėlių muziejus". (vis prisimenami kaip privatizuotini arba iškeldinami). O norėtųsi dialogo, pagarbos miestiečiams...
Klausimas    Ant, 2019-09-03 / 13:33
Ar daug pasaulyje miestų neturi turgaus? Tikro turgaus o ne prekybos centro pasivadinusio turgaviete? O arogancija tokrai atebina, liūdina
Artas    Ant, 2019-09-03 / 14:14

In reply to by Klausimas

Šmutkių turgaus neturi praktiškai nei vienas vakarų šalių miestas , turi tik vaisių ,žuvies ir sendaikčių , o rūbais ten niekas neprekiauja ar padangom , tai sovietinis palikimas , ir reikia ko greičiau parduoti , jei įmanoma gauti 0,5 mil , nes po 2-3 metų jo paprasčiausiai neliks , jau dabar ten nelabai yra ką pirkti .
Sanka    Ant, 2019-09-03 / 13:47
O pasirodo bebrų laikraštis trina nepatinkančius komentarus. Aiškus jūsų požiūris į žodžio laisvę.
KKK    Ant, 2019-09-03 / 14:05
Jau geriau kapitalistai iš Savivaldybės bokšto, negu komunistai iš vietos laikraščio.
Svečias    Ant, 2019-09-03 / 14:13
Įstatymus pažeidžiantys komentarai ir turi būti trinami, nors manau jie niekur nedingsta, prie bylos gal prisės? Kol nepasimokys, tol neapsiramins ar ne?
Romka     Ant, 2019-09-03 / 14:18
Bartuli palik Šiaulius ramybėje jie ne tavo, klausimas meruij ar tu esi šiaulietis, jei ne irgi mink iš čia
Šiaulietė     Ant, 2019-09-03 / 21:24
Leiskit žmonėm dirbti, užsidirbti išlaikyti šeimas. 500 Šimtai darbo vietų. 500 Šimtai šeimų. Turgus yra daug kam pagrindinis ir vienintelis,saltinis užsidirbti,
Mano nuomone,    Ket, 2019-09-12 / 20:15

In reply to by Šiaulietė

kaip senieji socialdemokratai jokiais socialdemokratais nebuvo (dabar tai jokia naujiena), taip ir šis turgus į jokį turgų nepanašus. Jeigu išliks, bent jau jo pavadinimą vertėtų pakeisti.
Puiku    Tre, 2019-09-04 / 00:42
Pagarba žurnalistams ! Gal ir miestiečiai kažkada ataks ir prareges, kokią buką valdžią ant savo galvos patys išsirenka? Gėda dėl primityvaus mero, riboto direktoriaus, ir visų stebėtojų, laiminančių tą menkų proteliu karnavalą.
Benas    Tre, 2019-09-04 / 07:22
Tai va mieli Šiauliečiai, ką išsirinkote, tą ir turite.Tikrai visi žinojote, kad šis meriukas yra arogantiškas ir pasipūtėlis, spauda rašė ne vieną kartą apie tai, bet atrodė, kad jūsų tai nepalies, bet palietė...
Benui    Tre, 2019-09-04 / 09:18
Ir aš labai džiaugiuosi esama situacija- valdžiukė parodė, kad rinkėjai yra bukagalviai ir nereikia su jais skaitytis. Turime tą, ką patys išrinkome, gal nors sekančiuose rinkimuose pradėsime galvoti, ką renkame.
Zoja    Tre, 2019-09-04 / 20:33
As jeu sinei sakeu, kad raike uzdariti to spikulentu turgu Pabalei, tam veni spikulenta, as palaika meru i ano sprindimu, raike parduoti etu turgu.
Petraitis    Ant, 2019-09-10 / 14:43
Kam tas turgus išvis reikalingas. Ar trūksta parduotuvių? Kažkokia sovietinė atgyvena.
Petraitis    Ant, 2019-09-10 / 14:45
Kam tas turgus išvis reikalingas. Ar trūksta parduotuvių? Kažkokia sovietinė atgyvena.
Gyventoja    Tre, 2019-09-11 / 15:58
Tai ne miesto savivaldybe,o UAB as,kurio pavadinimas "As - Siauliai
Mano manymu,    Ket, 2019-09-12 / 20:17
kaip senieji socialdemokratai jokiais socialdemokratais nebuvo (dabar tai jokia naujiena), taip ir šis turgus į jokį turgų nepanašus. Jeigu išliks, bent jau jo pavadinimą vertėtų pakeisti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.