Kraujo aukojęs daugiau kaip 50 kartų atlygio nesulauks

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Vy­ras bu­vo ap­do­va­no­tas Gar­bės raš­tais už neat­ly­gin­ti­ną do­na­ci­ją, ta­čiau tie raš­tai gau­ti ge­ro­kai anks­čiau nei nu­sta­ty­ta tvar­ka dėl gar­bės do­no­ro var­do su­tei­ki­mo.
SKAI­TY­TO­JAS KREI­PĖ­SI

Joniškio rajono Stun­gių kai­mo gy­ven­to­jas Do­na­tas Nor­kus klau­sia, ar jis, do­no­rys­tės ak­ci­jų da­ly­vis, ne­mo­ka­mai krau­jo au­ko­jęs dau­giau kaip 50 kar­tų, ga­li pre­ten­duo­ti į fi­nan­si­nį pen­si­jos at­ly­gį, nes tai anks­čiau bu­vo ža­dė­ta. VšĮ Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro at­sto­vė at­sa­kė, kad pa­gal įsta­ty­mą šis žmo­gus gar­bės do­no­ro pen­si­jos gau­ti ne­ga­li.

Au­ko­jo neat­ly­gin­ti­nai

Do­na­tas Nor­kus krau­jo da­vė nuo jau­nys­tės, iš vi­so 52 kar­tus.

"Dir­bau Ža­ga­rės so­di­nin­kys­tės ūky­je vai­ruo­to­ju. At­vy­kę me­di­kai ra­gi­no vi­sus ne­mo­ka­mai duo­ti krau­jo, sa­ky­da­mi, kad tai svei­ka or­ga­niz­mui, esą, jei to­kį dar­bą dirb­da­mas pa­pul­čiau į ava­ri­ją, pa­ts leng­viau iš­gy­ven­čiau lai­ki­ną nu­krau­ja­vi­mą. Be to, bu­vo aiš­ki­na­ma, kad už ne­mo­ka­mą do­no­rys­tę pri­dės prie pen­si­jos. Ką ir kiek pri­dės, nie­ka­da ne­si­do­mė­jau, ta­da bu­vau dar jau­nas žmo­gus. O da­bar, var­ty­da­mas tu­ri­mus do­ku­men­tus, su­si­ra­dau gar­bės raš­tus, do­no­ro kny­ge­lę ir gal­vo­ju, ar vals­ty­bė ne­tu­rė­tų už tą au­ką žmo­gui kaž­ka­da at­si­ly­gin­ti?" – svars­tė do­no­ras.

D. Nor­kus pa­sa­ko­jo krau­jo duo­da­vęs kas­met po ke­tu­ris kar­tus. Ne tik pa­ts va­žiuo­da­vo, bet yra pri­kal­bi­nęs ir ki­tus, už tai bu­vo ap­do­va­no­tas.

Žmo­gus ro­dė 1982 ir 1987 me­tais jam skir­tus gar­bės raš­tus už neat­ly­gin­ti­ną do­no­rys­tę, o 1988 me­tais jam skir­tas nu­si­pel­niu­sio TSRS do­no­ro var­das. Pas­ku­ti­nį sy­kį vy­ras krau­jo da­vė 1994 me­tais.

Gau­ti vals­ty­bi­nės pen­si­jos ne­ga­li

VšĮ Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro Rin­ko­da­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės vy­riau­sio­ji va­dy­bi­nin­kė Ais­tė Žy­man­tie­nė paaiš­ki­no, kad, va­do­vau­jan­tis 1999 me­tų ba­lan­džio 8 die­nos nu­ta­ri­mu dėl gar­bės do­no­ro var­do su­tei­ki­mo tvar­kos bei Lie­tu­vos Res­pub­li­kos krau­jo do­no­rys­tės įsta­ty­mu, neat­ly­gin­ti­nos do­na­ci­jos skai­čiuo­ja­mos nuo 1997 me­tų sau­sio 1 die­nos. At­ga­li­ne da­ta įsta­ty­mas bei mi­nė­ta tvar­ka ne­ga­lio­ja. To­dėl Do­na­tas Nor­kus, pa­sku­ti­nį kar­tą do­na­vęs 1994 me­tais, ne­ga­li pre­ten­duo­ti į vals­ty­bi­nę Gar­bės do­no­ro pen­si­ją.

Tei­sę gau­ti ant­ro­jo laips­nio vals­ty­bi­nę pen­si­ją tu­ri Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, ku­riems tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka su­teik­tas Gar­bės do­no­ro var­das. To­kie as­me­nys pa­tys tu­ri kreip­tis į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją, ku­ri po to pa­tei­kia su­rink­tus as­mens do­ku­men­tus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pir­mo­jo ir ant­ro­jo laips­nių vals­ty­bi­nių pen­si­jų sky­ri­mo ko­mi­si­jai prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Ta­da svars­to­mas ant­ro­jo laips­nio vals­ty­bi­nės pen­si­jos sky­ri­mo klau­si­mas gar­bės do­no­rui. Ga­vęs pra­šy­mą iš mi­nis­te­ri­jos VšĮ Na­cio­na­li­nis krau­jo cent­ras taip pat su­ren­ka vi­są in­for­ma­ci­ją apie do­na­ci­jas iš ar­chy­vo ir jas pa­tei­kia.

Komentarai

Donas oris    Pir, 2019-09-02 / 17:27
nabage Donatai,tas tavo duotas kraujas jau seniai prakaltas ligoniams ir pinigai pragerti-esi toks naivus,kad tie ponuliai tau ka nors kompensuos-reikejo dar tada pasiimti talonus valgyklos ir apmoketas iseigines-dabar jau viskas seniai atiaaaa.....
Albertas    Tre, 2020-04-08 / 18:51
Visada reikia imt is kart ir netiket lietuviu valdzia ypac lietuviu o nerusu
douglas    Ket, 2020-05-14 / 19:16
OFFERTA DI PRESTITO VELOCE E SICURO TRA INDIVIDUI Siamo specialisti del credito finanziario e online, i nostri diversi partner finanziari consentirti di ottenere condizioni vantaggiose adattate alla tua situazione personale. I nostri servizi  riguardano tutte le persone fisiche, che hanno bisogno di denaro o che sono addirittura bandite dalle banche o da quelle i cui file sono spesso respinti dalle banche. Ci vogliono solo tre giorni per configurare il tuo  pronto e tocca la fine del tunnel. Se hai davvero bisogno di prendere in prestito denaro, Contattateci per maggiori dettagli. Qualunque sia il tuo progetto, non esitare a fare la tua richiesta  direttamente dal nostro indirizzo di seguito. E-mail; marco.douglas12@gmail.com
zola    Ket, 2020-05-14 / 19:17
PRESTITO PERSONALE E FINANZIAMENTO RAPIDO Stai cercando un prestito legale. Hai bisogno di un prestito per cancellare i tuoi debiti o pagare i tuoi casa o la tua auto o le tue bollette. Abbiamo il tuo capitale azionario per le tue richieste di prestito che vanno  da 2.000 € a 90.000.000 € con un tasso di interesse annuo del 2%. E-mail; fabio.zola12@gmail.com
douglas    Ket, 2020-05-14 / 19:18
OFFERTA DI PRESTITO VELOCE E SICURO TRA INDIVIDUI Siamo specialisti del credito finanziario e online, i nostri diversi partner finanziari consentirti di ottenere condizioni vantaggiose adattate alla tua situazione personale. I nostri servizi  riguardano tutte le persone fisiche, che hanno bisogno di denaro o che sono addirittura bandite dalle banche o da quelle i cui file sono spesso respinti dalle banche. Ci vogliono solo tre giorni per configurare il tuo  pronto e tocca la fine del tunnel. Se hai davvero bisogno di prendere in prestito denaro, Contattateci per maggiori dettagli. Qualunque sia il tuo progetto, non esitare a fare la tua richiesta  direttamente dal nostro indirizzo di seguito. E-mail; marco.douglas12@gmail.com

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos