Privačių darželių auklėtiniai braukiami iš eilės

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiuo me­tu ra­jo­no vals­ty­bi­niuo­se dar­že­liuo­se ei­lė­se lau­kia apie 150 vai­kų. Di­džiau­sia ei­lė yra Gin­kū­nuo­se – 80 vai­kų, ant­ro­je vie­to­je – Kur­šė­nai, čia lau­kian­čių­jų 35, tre­ti – Kai­riai, čia ei­lė­je lau­kia 25 į dar­že­lį no­rin­tys pa­tek­ti vai­kai.
Tik gi­mu­sią duk­ry­tę į Šiau­lių ra­jo­no Gin­kū­nų lop­še­lio-dar­že­lio ei­lę prieš dau­giau ne­gu dve­jus me­tus įra­šiu­si Šap­na­gių kai­mo gy­ven­to­ja Orin­ta Šim­ke­vi­čie­nė li­ko už bor­to: nė­ra vie­tų. Ne­ras­da­ma ki­tos išei­ties, tris vai­kus au­gi­nan­ti šei­ma ma­žą­ją at­ža­lą, da­lį iš­lai­dų kom­pen­suo­jant Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, nu­spren­dė leis­ti į pri­va­tų dar­že­lį Šiau­lių mies­te. Ta­čiau pa­ra­dok­sas: ma­žy­lė bu­vo iš­brauk­ta iš ei­lės vals­ty­bi­nia­me dar­že­ly­je.

Lie­ka tik pri­va­tus

Šie­met Gin­kū­nų lop­še­lis-dar­že­lis priė­mė 15 nau­jų na­rių. Šap­na­giš­kių at­ža­la ei­lė­je bu­vo 21. Ga­ran­ti­jos, kad šiuo me­tu šeš­to­je po­zi­ci­jo­je li­kęs vai­kas ki­tais me­tais pa­tek­tų į dar­že­lį, nė­ra: kas­met, paaiš­kin­ta ma­mai, at­si­ran­da vai­kų, ku­riems dar­že­lis pri­klau­so pir­me­ny­bi­ne tei­se, pa­vyz­džiui, jį jau lan­ko "pre­ten­den­to" se­sė ar bro­lis ar­ba į Gin­kū­nų lop­še­lį-dar­že­lį vai­ką "ne ei­lės tvar­ka" nu­krei­pia Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Kai­na, ku­rią Šim­ke­vi­čiams teks pa­klo­ti vai­ką lei­džiant į pri­va­tų dar­že­lį, apie pen­kis kar­tus di­des­nė už tą, ku­rios pri­reik­tų lan­kant vals­ty­bi­nį – iki 300 eu­rų per mė­ne­sį. Tie­sa, 70 eu­rų šios su­mos kom­pen­suos Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Bet ir 230 eu­rų dau­gia­vai­kei šei­mai yra ne­ma­ža naš­ta. Vis dėlto ki­tos išei­ties šei­ma kol kas ne­ma­to – ma­ma įsi­pa­rei­go­jo nuo rug­sė­jo mė­ne­sio su­grįž­ti į dar­bą.

La­biau­siai O. Šim­ke­vi­čie­nei ap­mau­du dėl to, kad, pa­si­rin­ku­si pri­va­tų dar­že­lį ir Sa­vi­val­dy­bės da­li­nę kom­pen­sa­ci­ją, ji pra­ra­do vie­tą vals­ty­bi­nia­me dar­že­ly­je Gin­kū­nuo­se. Va­di­na­si, bu­vo pra­ras­ta ir ti­ki­my­bė ka­da nors su­lauk­ti pa­siū­ly­mo lan­ky­ti vals­ty­bi­nį dar­že­lį.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­siū­lė O. Šim­ke­vi­čie­nei sto­ti iš nau­jo į ei­lę vie­tai Šiau­lių mies­to dar­že­ly­je. Su­rin­ku­si vi­sas rei­ka­lin­gas pa­žy­mas, šei­ma taip ir pa­da­rė – Sa­vi­val­dy­bė­je iš nau­jo at­si­sto­jo į ei­lę dėl nu­krei­pi­mo į mies­to dar­že­lį, juo­lab kad abu su­tuok­ti­niai mies­te ir dir­ba.

Ta­čiau O. Šim­ke­vi­čie­nė abe­jo­ja, kad įvyk­tų ste­buk­las ir pa­vyk­tų gau­ti vals­ty­bi­nį dar­že­lį Šiau­lių mies­te – juk mies­tas pir­miau­sia pri­va­lo pa­si­rū­pin­ti "sa­vais" vai­kais.

Lau­kia­ma prie­sta­to

Gin­kū­nų vai­kų lop­še­lį-dar­že­lį šiuo me­tu ga­li­ma va­din­ti pro­ble­miš­kiau­siu ra­jo­ne vie­tų at­žvil­giu. Sto­vin­čių­jų ei­lė­je da­bar čia apie aš­tuo­nias de­šim­tis.

Šia­me dar­že­ly­je yra tik ke­tu­rios gru­pės (75 vai­kai).

Ban­dy­da­ma iš­spręs­ti to­kią gin­kū­niš­kių pro­ble­mą, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė į Gin­kū­nų mo­kyk­lą iš­kė­lė dvi iki­mo­kyk­li­nu­kų gru­pes. Jau se­no­kai kal­ba­ma ir apie vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio prie­sta­tą, ku­ria­me bū­tų įkur­tos dar dvi dar­že­li­nu­kų gru­pės bei spor­to sa­lė.

Pries­ta­tas grei­čiau­siai jau bū­tų, jei ne vie­na pro­ble­ma – lė­šos. Eu­ro­pi­nė pa­ra­ma – apie 300 tūks­tan­čių, bet są­ma­ti­nė prie­sta­to ver­tė – apie 1,5 mi­li­jo­no eu­rų.

Prob­le­ma iš­spręs­ta iš­brau­kant iš ei­lės

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ju­di­ta Šert­vy­tie­nė in­for­ma­vo, kad nau­jo­ji tvar­ka, kai į pri­va­tų dar­že­lį už­ra­šo­mas vai­kas iš­kren­ta iš ei­lės vals­ty­bi­nia­me dar­že­ly­je, įsi­ga­lio­ja tik nuo šių me­tų rug­sė­jo.

To­kį spren­di­mą, anot ve­dė­jos, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ly­giuo­da­masi į Vil­niaus mies­to, Kau­no ir Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bes, priė­mė siek­da­ma iš­veng­ti dirb­ti­nio ei­lių iš­pū­ti­mo.

"Išei­da­vo, kad ei­lės į dar­že­lį mil­ži­niš­kos, o rea­liai di­de­lė da­lis vai­kų lan­ko pri­va­čius dar­že­lius, tik nė­ra iš­brauk­ti iš ei­lių", – ak­cen­ta­vo J. Šert­vy­tie­nė.

Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad nau­jo­ji tvar­ka at­spin­dės tik­rą­ją pa­dė­tį dar­že­liuo­se.

Di­džiau­sia ei­lė yra Gin­kū­nuo­se – 80 vai­kų.

Komentarai

Genadijus Juškus Sartausko    Pir, 2019-09-02 / 14:20
O dar valdžia kviečia gyventojus grįžti iš užsienio. Sąlygų tai nėra!
Lina    Pir, 2019-09-02 / 18:59

In reply to by Genadijus Juškus Sartausko

Auklė kainuotų pigiau.60 eurų vaiko pinigų padengia ,,už darželį,, išlaidas.Auklėtojos alga apie 600 eurų.Vadinasi 20 vaikų prižiūrintis,ugdantis žmogus gauna 1.50 centų nuo vaiko.Welcome! Kokioj šaly toks rojus.12 val.,4 karšti maitinimai už 60 eurų.Problema aiški.Darželį gauti turi tie vaikai,kurių nors vienas tėvas dirba,dirba Lietuvoje.Bedarbės mamos,tęčiai ariantys Europoj tegu moka už privačius.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos