Ligoninės įranga – nauja, bet nenaudojama

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nė prieš pust­re­čių me­tų įsi­gy­tą nau­ją įran­gą ty­ri­mams ne­su­ge­ba pa­nau­do­ti.
Prieš pust­re­čių me­tų Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nė nu­si­pir­ko rent­ge­no diag­nos­ti­kos apa­ra­tą ma­mog­ra­fą, ta­čiau šim­tai ak­me­niš­kių kas­met siun­čia­mi ty­ri­mams ki­tur. Pa­si­ro­do, už šim­tą tūks­tan­čių eu­rų iš ra­jo­no biu­dže­to įsi­gy­ta įran­ga – ne­ko­ky­biš­ka.

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­teik­to­je Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nės di­rek­to­riaus To­mo Sku­čo in­for­ma­ci­jo­je tei­gia­ma, kad li­go­ni­nė ma­mog­ra­fi­jos sis­te­mą įsi­gi­jo 2017 me­tų pra­džio­je. Pir­mie­ji ban­do­mie­ji ty­ri­mai bu­vo su pra­stais rent­ge­no vaiz­dais. Pre­kės tie­kė­ja UAB "Lit­far­ma" at­li­ko apa­ra­to ir skait­me­nos vaiz­dų ko­ky­bės de­ri­ni­mo dar­bus. Tuo me­tu su­ga­di­no ma­mog­ra­fo va­rik­lį. Kol su­ra­do nau­ją ir pa­kei­tė se­ną­jį – praė­jo ke­li mė­ne­siai. Pri­rei­kė pa­pil­do­mo de­ri­ni­mo.

2018 me­tų vi­dur­va­sa­rį vėl at­lik­ti ke­li ty­ri­mai, ta­čiau vaiz­dai – ne­ko­ky­biš­ki. Dėl to­kios te­le­ra­dio­lo­gi­jos  pa­slau­gas tei­kian­čios įstai­gos "Bal­tic Rad" iš­va­dos li­go­ni­nė vėl kvie­tė­si re­mon­ti­nin­kus.

Ru­de­nį ša­lies Ra­dia­ci­nės sau­gos cent­ras lei­do eksp­loa­tuo­ti ma­mog­ra­fą. Po nau­jų ty­ri­mų gy­dy­to­jai ra­dio­lo­gai vėl kons­ta­tuo­ja: ne­tin­ka­ma vaiz­do ko­ky­bė.

Šie­met žie­mą li­go­ni­nė dar kar­tą pra­šė "Lit­far­mos" im­tis re­mon­to. Iš ten po tri­jų sa­vai­čių pra­neš­ta, kad apa­ra­tas jau tin­ka­mas dar­bui. Ta­čiau vaiz­dai ne­ten­ki­no me­di­kų. Pa­va­sa­rį – nau­jas re­mon­tas.

Dau­giau kaip prieš me­tus UAB "Me­di­ci­nos fi­zi­kai" at­li­ko ma­mog­ra­fi­jos sis­te­mos ko­ky­bės kont­ro­lės ban­dy­mus, ta­čiau iki šiol li­go­ni­nei neat­siun­tė pro­to­ko­lo su at­sa­ky­mais.

"At­ro­dy­tų, kad jie neį­do­mūs li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­jai, ji ne­rei­ka­lau­ja įran­gos tie­kė­jo at­sa­ko­my­bės", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ri­char­das Su­da­ris.

Praė­ju­sią sa­vai­tę Kont­ro­lės ko­mi­te­tas po­sė­dy­je re­ko­men­da­vo li­go­ni­nei pirk­ti ad­vo­ka­to pa­slau­gas dėl at­sto­va­vi­mo teis­me gi­nant įstai­gos in­te­re­sus. Kont­ro­lie­riai pa­ve­dė li­go­ni­nės di­rek­to­riui T. Sku­čui pa­teik­ti ko­pi­jas ieš­ki­nio, teik­ti­no teis­mui.

Iš vi­so nau­ja li­go­ni­nės įran­ga at­lik­tas 61 ty­ri­mas, iš jų tik 33 bu­vo tin­ka­mos ko­ky­bės.

Per vie­ne­rius me­tus, Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos duo­me­ni­mis, ma­mog­ra­fi­jos ty­ri­mų pri­rei­kė dau­giau kaip 400 Ak­me­nės ra­jo­ne gy­ve­nan­čių mo­te­rų. Jos dėl šios pa­slau­gos vy­ko į ki­tas ša­lies me­di­ci­nos įstai­gas.

Komentarai

kike    Sek, 2019-09-01 / 06:24
Šiaip, kaip ir kitas, nekokybiškas prekes, prašykit pakeisti į naują, ar, tegu grąžina pinigus. Juk viskas taip elementaru laisvoje, demokratinėje šalyje.
zose    Pir, 2019-09-02 / 15:05
Tai gal geriau ligoninė įsigyja kompiuterinį tomografą? Nes jo paskirtis yra efektyvesnė nei tomografo???Nes ir tam yra specialistų....
Idomu    Ant, 2019-09-03 / 17:39
Idomu būtų sužinoti, kodėl šiuo klausimu tiek ilgai tylėjo savivaldybės paskirta įstaigos stebėtojų taryba. Juk jai vadovauja pats savivaldybės meras.
to idomu    Tre, 2019-09-04 / 03:39
neklaidinkit, meras negali būti stebėtojų taryboje ir nėra. Ar čia eilinis pavarimas į pievas.. Meras už viska atsako. O kas turėjo rekti ir kur?
Pravartu    Tre, 2019-09-04 / 13:24

In reply to by to idomu

Pravartu prisiminti 2018 m. gegužės 24 d. Nr. T-132 DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO Nr. T-19 (E) „DĖL VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO ir tada nekils abejonių, kad iki 2018 m. gegužės meras buvo stebėtojų taryboje, o įranga pirkta žymiai anksčiau.
Kaip nusibodo    Tre, 2019-09-04 / 06:41
Problema aiški, bet kaltų nėra. Kaip visada... Kodėl to sugedusio nekokybiško aparato nepakeičia normaliai veikiančiu? Negi nėra kam pareikalauti? Ar čia nauja melžiama karvutė? Už aparato remontą reikia nuolat mokėti, tad pinigėliai kapsi. O Akmenės rajono moterų pusė tūkstančio tegul ir toliau varo tikrintis į kitus rajonus. Ir iš darbo reikia atsiprašyti, ir nuvažiuoti pirmyn atgal. Kiek tai kainuoja? O čia aparatą už mūsų tūkstančius nupirko ir laiko kaip krištolinę vazą sekcijoje anais laikais. Vyt lauk tą Skučą reikia, negi dar neaišku. Jokio darbo, tik algą ima. Tikras vestuvių generolas iš rusų klasikos. Tokia mano nuomonė.
virgis    Tre, 2019-09-04 / 15:32
drg. mitrofanovui ir skučui nusispjauti į mokesčių mokėtojus ir jų pinigus.Tai atviras pasityčiojimas iš žmonių. Ka taryboje veikia opozicija.
Užkliuvo skaičius 400    Tre, 2019-09-04 / 19:39
400 moterų prisireikė... O kiek moterų Akmenės rajone? Jei aparatas veiktų, moterys profilaktiškai tikrintųsi. Būtų ne 400, o keli tūkstančiai. Kiek ligų, nelaimių būtų išvengta? Bet kam tai rūpi? Skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas - puikus posakis nieko neveikimui pateisinti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.