Turgaus privatizacija gali atimti darbą šimtams šeimų

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Lie­tin­gą tre­čia­die­nio ry­tą pir­kė­jų Pa­ba­lių tur­gu­je ne­daug.
Rug­sė­jo 5 die­ną Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba spręs, ar par­duo­ti UAB Pa­ba­lių tur­gaus ak­ci­jas. Apie tai dau­ge­lis tur­gaus pre­kiau­to­jų sa­kė su­ži­no­ję tik iš spau­dos. Vie­ni ne­ri­mau­ja, kad pri­va­ti­za­vus tur­gų kils nuo­mos kai­nos, ki­ti – kad tur­gaus, o tuo pa­čiu ir jų dar­bo vie­tos, iš vi­so ne­liks.

Par­duos, kol pel­nin­gas?

Pa­ba­lių tur­gus dir­ba pel­nin­gai, bet, pa­sak Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus An­ta­no Bar­tu­lio, įmo­nę ge­riau­sia par­duo­ti, kol ji yra pel­nin­ga.

Siū­lo­ma par­duo­ti 10 459 vie­ne­tus Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių bend­ro­vės ak­ci­jų, ku­rių no­mi­na­li ver­tė – 302 892 eu­rai.

Mies­to Ta­ry­bai pri­ta­rus par­duo­ti ak­ci­jas, spren­di­mas bus tei­kia­mas Tur­to ban­kui, kad Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čios ak­ci­jos bū­tų įtrauk­tos į pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą, ku­rį tvir­ti­na Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė. Jai są­ra­šą pa­tvir­ti­nus, ak­ci­jas bus ga­li­ma par­duo­ti.

Bai­mi­na­si brang­sian­čios nuo­mos ir ne­dar­bo

Lie­tin­gą tre­čia­die­nio ry­tą Pa­ba­lių tur­gu­je pre­kiau­to­jų ne­daug, pir­kė­jų – taip pat. Ar­tė­jant vi­dur­die­niui dau­ge­lis pre­kiau­to­jų, ne­be­si­ti­kė­da­mi su­lauk­ti pir­kė­jų, jau krau­na­si pre­kes. Pa­kal­bi­nus apie gre­sian­tį tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mą, pre­kiau­to­jai vie­nin­gi – ge­ro ne­bus.

25 me­tus tur­gu­je dra­bu­žiais pre­kiau­jan­ti Re­na­ta įsi­ti­ki­nu­si, kad par­da­vus įmo­nės ak­ci­jas ne­bus jo­kių ga­ran­ti­jų, kad tur­gus iš­liks, o lik­vi­da­vus tur­gų, ne­be­liks ir dar­bo vie­tos. Pa­sak mo­ters, ne­re­tai tur­gu­je pre­kiau­ja ir žmo­na, ir vy­ras, va­di­na­si, ne­te­kus dar­bo vie­tos, ne vie­na šei­ma lik­tų vi­siš­kai be pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nio.

"Ne­ma­žai pre­kiau­to­jų yra vy­res­nio am­žiaus ir su­si­ras­ti dar­bą bū­tų la­bai sun­ku", – sa­ko Re­na­ta.

Ne­to­lie­se taip pat dra­bu­žiais pre­kiau­ja Ni­jo­lė Ka­ri­naus­kie­nė. Mo­te­ris yra neį­ga­li, tur­gu­je pre­kiau­ja jau apie 30 me­tų ir taip pri­si­du­ria prie neį­ga­lu­mo pen­si­jos. Mo­te­ris la­biau­siai bai­mi­na­si, kad at­si­ra­dus pri­va­ti­nin­kui kils nuo­mos kai­nos.

Kal­bin­ti tur­gaus pre­kiau­to­jai pri­klau­so­mai nuo pre­ky­bi­nės vie­tos dy­džio mo­ka nuo 45 iki 120 eu­rų per mė­ne­sį.

Blo­gai bū­tų, jei­gu da­bar iš­mes­tų. Ta­da – tik emig­ra­ci­ja. Po in­sul­to tik vie­na ran­ka ga­liu dirb­ti. Kur ki­tur su­si­ra­siu dar­bą? Čia yra ma­no duo­na.

"Jei­gu ženk­liai kils nuo­mos kai­nos, mū­sų pel­nas tik­rai nė­ra toks, kad ga­lė­tu­me iš­si­lai­ky­ti. Pa­gal­vo­ki­te, kiek žmo­nių ne­teks dar­bo", – sa­ko pre­kiau­to­ja.

Dau­giau kaip 15 me­tų tur­gu­je pre­kiau­jan­tys Ro­si­mas ir Rai­mon­da Af­rai­lo­vai sa­ko ne­sup­ran­tan­tys mies­to val­džios ir ža­da pro­tes­tuo­ti prieš lei­di­mą par­duo­ti Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čias Pa­ba­lių tur­gaus ak­ci­jas.

"Ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se vals­ty­bė iš­lai­ko tur­gų, o pas mus vis­ką no­ri­ma ati­duo­ti į pri­va­ti­nin­kų ran­kas", – ste­bi­si Ro­si­mas.

Pre­kiau­to­jų įsi­ti­ki­ni­mu, spren­di­mas par­duo­ti ak­ci­jas su­žlug­dys tur­gų, pri­va­ti­nin­kui pa­kė­lus nuo­mos kai­nas iš­si­laks­tys pre­kiau­to­jai ir tur­gaus ne­liks.

"Pa­tys su­si­kū­rė­me dar­bo vie­tas, mo­ka­me mo­kes­čius, pa­šal­pų ne­pra­šo­me. Blo­gai, kad val­džia ne­pa­lai­ko pre­kiau­to­jų", – sa­ko Ro­si­mas.

Be­veik 20 me­tų nau­do­tais dvi­ra­čiais ir sen­daik­čiais pre­kiau­jan­tis Egi­di­jus Pi­ke­lis žvel­gia op­ti­mis­tiš­kai. Pa­sak vy­ro, jau ne kar­tą bu­vo kal­bų, kad pri­va­ti­zuos tur­gų, bet kal­bos ir lik­da­vo kal­bo­mis. Egi­di­jus vi­lia­si, kad ir šį kar­tą vis­kas baig­sis tik kal­bo­mis.

"Jei­gu at­si­ras sa­vi­nin­kas, gal ne­bus blo­giau. Ypa­tin­gų są­ly­gų mums ne­rei­kia, svar­bu, kad bū­tų vie­tos ir kad tur­gus mies­te bū­tų. Jei­gu čia ne­liks tur­gaus, va­žiuo­sim į ki­tus mies­tus pre­kiau­ti. Juk rei­kia dirb­ti. Sun­ku da­bar, su­ma­žė­ję ir pir­kė­jų, ir par­da­vė­jų, ne­ma­žai iš­va­žia­vo į už­sie­nį", – pa­sa­ko­ja Egi­di­jus.

Po in­sul­to neį­ga­lus li­kęs Al­gi­man­tas Bu­čiū­nas sa­ko neį­si­vaiz­duo­jan­tis, kur rei­kė­tų ei­ti ieš­ko­ti dar­bo, jei­gu ne­lik­tų tur­gaus, grei­čiau­siai tek­tų emig­ruo­ti. Tur­gu­je šeš­ta­die­niais pre­kiau­ja ir Al­gi­man­to žmo­na.

"Pa­sis­ta­tė­me kios­kus, ka­me­ras įsi­ren­gė­me, blo­gai bū­tų, jei­gu da­bar iš­mes­tų. Ta­da – tik emig­ra­ci­ja. Po in­sul­to tik vie­na ran­ka ga­liu dirb­ti. Kur ki­tur su­si­ra­siu dar­bą? Čia yra ma­no duo­na. Tur­gu­je pre­kiau­ju nuo 12 me­tų", – sa­ko vy­ras.

Al­gi­man­tas ste­bi­si, ko­dėl rei­kia par­duo­ti įmo­nės, ku­ri ne­ša pel­ną, ak­ci­jas, ir vi­lia­si, kad tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mui ne­bus pri­tar­ta.

"Pri­va­ti­nin­kas to­kių įkai­nių ne­lai­kys"

UAB Pa­ba­lių tur­gaus di­rek­to­rius Žyd­rū­nas Au­gus­ti­nas tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo sa­kė ne­no­rįs ko­men­tuo­ti: "Aš esu tik sam­do­mas dar­buo­to­jas. Yra sa­vi­nin­kas, jis ir spren­džia, ką da­ry­ti. O pre­ky­bi­nin­kai, jei­gu ma­to pro­ble­mą, tu­ri ei­ti kal­bė­ti su Ta­ry­bos na­riais, jie spren­džia, kas rei­ka­lin­ga mies­tui, ir kas – ne."

Pa­sak va­do­vo, pri­va­ti­zuo­ti tur­gų siek­ta jau ne kar­tą. Tie­sa, ta­da įmo­nė dir­bo nuo­sto­lin­gai. Pas­ta­rai­siais me­tais, pa­sak Ž. Au­gus­ti­no, tur­gus ne­ša pel­ną. Pa­vyz­džiui, per­nai Sa­vi­val­dy­bei su­mo­kė­ta 70 tūks­tan­čių eu­rų di­vi­den­tų, kai vi­sos Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės kar­tu su­dė­jus – 240 tūks­tan­čių eu­rų.

"Mū­sų įmo­nė ne vien pel­ną ne­ša, bet spren­džia ir so­cia­li­nes pro­ble­mas. Tai – ir "star­ta­pas" (vers­lo pra­džia), pre­kiau­ja pas mus ir neį­ga­lie­ji, ir pa­gy­ve­nę žmo­nės. Atė­jęs pri­va­tus vers­las to­kių įkai­nių, ko­kie yra da­bar, ne­lai­kys. Pa­si­žiū­rė­ję į ki­tus tur­gus, to­kių kai­nų ne­ra­si­te", – sa­ko Ž. Au­gus­ti­nas.

Pa­sak di­rek­to­riaus, tur­gu­je pre­kiau­ja apie 300 nuo­la­ti­nių pre­kiau­to­jų, ir dar tiek pat bū­na "se­zo­ni­nių". Vien­kar­ti­nis "bi­lie­tas" pre­kiau­ti iš au­to­mo­bi­lio kai­nuo­ja 6 eu­rus, prie pre­kys­ta­lio – 1,5 eu­ro. Nuo­la­ti­niai pir­kė­jai tu­ri iš­si­pir­kę ati­tin­ka­mus pre­ky­bi­nius plo­tus ir mo­ka nuo 30 iki 100 ar dau­giau eu­rų per mė­ne­sį.

Komentarai

miestietis    Pen, 2019-08-23 / 13:38
Nors tą turgų aplankau kartą per trejus metus, bet nematyti, tų dulkių spiečių vasarą ir tą klampynę rudenį, man neišeina, ir tuo labiau pikta, kai tos savivaldybės bendrovės personalas uždirba(išsidalinę įvairias priemokas) gerokai daugiau nei, pvz. mokytojai, policininkai, ir dar gerokai lieka ir savininkui. Sąstingis čia apėmęs konkretus, ir jau jis labai netinka dvidešimtais metais mūsų XXI amžiuje.Bet sakau atvirai- labai daug gilintis į tą temą nenoriu, ir tegul atsakingi klerkai gilinasi į visokius kilsiančius socialinius klausimus po privatizacijos.
tik    Pen, 2019-08-23 / 14:04
tik nesusikuskit gerai? privatizuoti reikia, tai ne savivaldybes paslauga kuri yra butina gyventojams. O privtus matys, jei bus poreikis tai klestes, jei ne tai ne
kažkam    Pen, 2019-08-23 / 15:25
vertėtų prisiminti, kad turgus atlieka ir socialinę funkciją. Jis sudaro žmonėms sąlygas veikti. Ar žino Dievo pateptieji, kad centriniame turguje už vietą reikia mokėti 8 Eur? Ar tą žino miesto tarybos nariai? Nors vienas jų galėtų pagalvoti kiek ridikėlių turi užauginti ir parduoti močiutė, kad susimokėtų šeimininkams. O savivaldybei tai atrodo visai nerūpi, nes ji įvairiais būdais demonstruoja, kad skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas. Taip ir tyčiojamasi iš žmonių, juos demotyvuojant, skurdinant ir kartu vaidinant, kad rūpinasi miesto žmonėmis. Kai viską privatizuoji, nebelieka nei ką veikti valdžioje esantiems. Pirmyn.
manau    Pen, 2019-08-23 / 17:07
Patys kalti- masiškai rinkote valdžią, kuriai rūpi tik pinigų "įsisavinimas". žmonės ir jų poreikiai- vėliau...kai nei ko privatizuoti, nei žmonių nebebus.
Dd    Šeš, 2019-08-24 / 17:55

In reply to by manau

Sutinku,miestieciai suklaidinti renkat mera,tipo Siaulius kaip tvarko,ir prie kito mero butu tvarkomas miestas,uz europos pinigus,dar gal geriau,nes mieste toks bardakas...
turgininkai , dantistai, kirpėjai/ nulis mokesčių?ar tiesa?    Šeš, 2019-08-24 / 18:25
Ar tiesa, kad dantistai, kirpėjai ir turgininkai nemoka mokesčių į biudžetą??????????Aš noriu teisybę žinoti, pasakykite.
Nunu    Šeš, 2019-08-24 / 22:04
Viska isparduoti,israusti,pasisavinti(oi isisavinti) ir palikti kapstytis kitai valdziai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.